1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony s právom Európskej únie
Názov smernice: Smernica EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES
Smernica
Smernica EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010 a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „492/2009“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č 6
O 3
3. Členské štáty vyžadujú, aby v prípade, že vplyv, ktorý uplatňuje navrhovaný nadobúdateľ uvedený v odseku 2, má pravdepodobne negatívny dosah na prudenciálne a spoľahlivé riadenie platobnej inštitúcie, príslušné orgány vyjadrili svoj nesúhlas alebo prijali iné primerané opatrenia na ukončenie tohto stavu. Takéto opatrenia môžu zahŕňať zákazy, sankcie voči členom predstavenstva alebo osobám zodpovedným za riadenie, alebo pozastavenie výkonu hlasovacích práv spojených s podielmi v držbe akcionárov alebo členov dotknutej platobnej inštitúcie.
Podobné opatrenia sa uplatňujú na fyzické alebo právnické osoby, ktoré nedodržiavajú povinnosť poskytovať informácie vopred, ako sa ustanovuje v tomto článku.
N
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 66 O 11
(11) Ak nadobudnutie kvalifikovanej účasti na platobnej inštitúcii osobou podľa odseku 3 písm. a) môže mať nepriaznivý vplyv na obozretné a riadne riadenie platobnej inštitúcie alebo osoba nesplnila podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 2 písm. a), Národná banka Slovenska zamietne žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) takej osobe alebo prijme primerané opatrenia na ukončenie tohto stavu. Také opatrenia môžu zahŕňať zákazy, opatrenia na nápravu voči členom štatutárneho orgánu alebo osobám zodpovedným za riadenie platobnej inštitúcie alebo pozastavenie hlasovacích práv spojených s podielmi v držbe akcionárov alebo spoločníkov platobnej inštitúcie.
Ú
Č 14
O 4
4. Príslušné orgány oznámia orgánu EBA dôvody odňatia akéhokoľvek povolenia a akejkoľvek výnimky podľa článku 32 alebo 33.
N
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 98
O 13
(13) Národná banka Slovenska informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) o udelení povolenia podľa § 63, § 82 ods. 1 a § 87 ods. 1 a registrácie podľa § 79a ods. 8 a § 79b a o dôvodoch odobratia povolenia podľa § 67, 84 a § 87 ods. 8 a registrácie podľa § 79a ods. 8 a § 79b ods. 7.
Ú
Č 23
O 1
Dohľad
1. Členské štáty zabezpečia, aby boli kontroly vykonávané príslušnými orgánmi na účely kontroly nepretržitého dodržiavania tejto hlavy primerané, zodpovedajúce a aby sa nimi reagovalo na riziká, ktorým sú platobné inštitúcie vystavené.
S cieľom vykonávať kontrolu dodržiavania tejto hlavy sú príslušné orgány najmä oprávnené prijať tieto opatrenia:
a) vyžadovať od platobnej inštitúcie, aby poskytla všetky informácie, ktoré sú potrebné na monitorovanie dodržiavania súladu, vymedzujúce účel žiadosti, ak je to vhodné, a lehotu, v ktorej sa tieto informácie majú poskytnúť;
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 100
Na výkon dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitých predpisov39) o dohľade nad finančným trhom, ak tento zákon neustanovuje inak s tým, že na výkon dohľadu na mieste, na výkon dohľadu na diaľku a na konanie a rozhodovanie v prvom stupni pri výkone pôsobnosti podľa tohto zákona príslušné útvary určené organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska. Na podpisovanie rozhodnutia v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu na mieste je oprávnený vedúci príslušného útvaru alebo ním poverený vedúci zamestnanec príslušného útvaru. Na konanie vo veciach zverených Národnej banke
2
b) vykonávať kontroly na mieste v platobnej inštitúcii, u každého agenta či v každej pobočke poskytujúcej platobné služby, za ktorých konanie nesie platobná inštitúcia zodpovednosť, alebo v každom subjekte, ktorý bol poverený externým vykonávaním činnosti;
c) vydávať odporúčania, usmernenia, a v prípade potreby záväzné správne opatrenia;
d) pozastaviť platnosť povolenia alebo ho podľa článku 13 odňať.
Slovenska týmto zákonom sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom
konaní správny poriadok.54)
Č 29
O 4
4. Členské štáty môžu od platobných inštitúcií vykonávajúcich činnosť na ich území prostredníctvom agentov na základe práva usadiť sa, ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte, aby stanovili ústredný kontaktný bod na ich území s cieľom zabezpečiť primeranú komunikáciu a oznamovanie informácií v súlade s hlavami III a IV bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ustanovenia o boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu, a uľahčiť dohľad vykonávaný príslušnými orgánmi domovského členského štátu a hostiteľských členských štátov, a to aj prostredníctvom poskytovania dokumentov a informácií príslušným orgánom na ich žiadosť.
D
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 79 O 13
(13) Platobné inštitúcie, ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte a ktoré poskytujú platobné služby na území Slovenskej republiky prostredníctvom agentov platobných služieb, povinné určiť si na území Slovenskej republiky ústredné kontaktné miesto podľa osobitného predpisu,58da) prostredníctvom ktorého zabezpečia primeranú komunikáciu a oznamovanie informácií o dodržiavaní ustanovení druhej časti tohto zákona okrem § 44a 44f a ustanovení šiestej a siedmej časti tohto zákona; tým nie dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.58) Ústredné kontaktné miesto bude tiež slúžiť na uľahčenie výkonu dohľadu vykonávaného príslušnými orgánmi domovského členského štátu, ako aj Národnou bankou Slovenska, a to aj prostredníctvom poskytovania dokumentov a informácií týmto orgánom na ich žiadosť.
58da) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/1108 zo 7. mája 2018, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 o regulačné technické predpisy týkajúce sa kritérií na určenie centrálnych kontaktných miest vydavateľov elektronických peňazí a poskytovateľov platobných služieb a o pravidlá pre ich funkcie (Ú. v. L 203, 10. 8. 2018)
Ú
Č 32
O 1
O d d i e l 4
V ý n i m k a
Článok 32
Podmienky
1. Členské štáty môžu neuplatňovať alebo svojim príslušným orgánom povoliť, aby neuplatňovali na fyzické alebo právnické osoby poskytujúce platobné služby uvedené v prílohe I bodoch 1 až 6 celý postup alebo jeho časť a podmienky uvedené v oddieloch 1, 2 a 3, s výnimkou článkov 14, 15, 22, 24, 25 a 26, ak:
a) mesačný priemer z celkovej hodnoty platobných transakcií vykonaných dotknutou osobou za predchádzajúcich 12 mesiacov vrátane agentov, za ktorých činnosť nesie plnú zodpovednosť, nepresahuje limit, ktorý stanovil členský štát, ale v každom prípade ak nepresahuje sumu 3 milióny EUR. Uvedená požiadavka sa posúdi na základe celkovej sumy platobných transakcií predpokladanej v podnikateľskom pláne, pokiaľ príslušné orgány nepožadujú úpravu tohto plánu, a
b) ak žiadna z fyzických osôb zodpovedných za riadenie alebo prevádzku podniku nebola odsúdená za trestné činy spojené s praním špinavých peňazí alebo financovaním terorizmu alebo iné finančné trestné činy.
D
492/2009 a návrh zákona
čl. IV
§ 79a O 1
(1) Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je poskytovateľ platobných služieb, ktorý je oprávnený poskytovať platobné služby podľa § 2 ods. 1 písm. a) f) v obmedzenom rozsahu, a to na základe rozhodnutia o registrácii na poskytovanie týchto platobných služieb, ak priemer z celkovej sumy platobných operácií vykonaných týmto poskytovateľom platobných služieb za posledných 12 mesiacov nepresahuje sumu 3 000 000 eur za mesiac, a to vrátane platobných operácií vykonaných prostredníctvom agentov platobných služieb, a súčasne žiadna z fyzických osôb zodpovedných za riadenie alebo prevádzku tohto poskytovateľa platobných služieb nebola odsúdená za trestný čin súvisiaci s legalizáciou príjmov z trestnej činnosti alebo financovaním terorizmu alebo iný hospodársky trestný čin. Ak priemer z celkovej sumy platobných operácií podľa prvej vety nie je známy, poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu namiesto tohto priemeru použije hodnotu uvedenú v obchodnom pláne podnikania zohľadňujúcom požiadavky Národnej banky Slovenska a vychádzajúcom z navrhovanej stratégie činnosti žiadateľa obsiahnutého v žiadosti podľa § 64 ods. 4 písm. i).
Ú
Č 32
O 4
4. Členské štáty môžu taktiež stanoviť, aby každá fyzická alebo právnická osoba zapísaná do registra v súlade s odsekom 1 tohto článku mohla vykonávať iba určité činnosti uvedené v článku 18.
D
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 79a O 11
(11) Poskytovateľ platobných služieb v obmedzenom rozsahu je okrem poskytovania platobných služieb podľa § 2 ods. 1 písm. a) f) oprávnený vykonávať aj obchodné činnosti podľa § 77 ods. 1.
Ú
3
Č 33
O 1
Poskytovatelia služieb informovania o účte
1. Fyzické alebo právnické osoby, ktoré poskytujú len platobné služby uvedené v prílohe I bode 8, sú vyňaté z uplatňovania postupu a podmienok stanovených v oddieloch 1 a 2 s výnimkou článku 5 ods. 1 písm. a), b), e) až h), j), l), n), p) a q), článku 5 ods. 3 a článkov 14 a 15. Oddiel 3 sa uplatňuje s výnimkou článku 23 ods. 3.
N
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 79b O 2
O 5
(2) Na žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 3 písm. a) f) a h), ods. 4 písm. a), d) až g), i) až l), q) až u), w) až y).
(5) Národná banka Slovenska žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 zamietne, ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odsekov 2 a 3. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 nesmú byť ekonomické potreby trhu. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 môže byť zachovanie stability platobného systému alebo nesplnenie podmienok podľa odseku 6.
Ú
Č 33
O 2
2. S osobami uvedenými v odseku 1 tohto článku sa zaobchádza ako s platobnými inštitúciami s tým, že sa na ne nevzťahujú hlavy III a IV, s výnimkou článkov 41, 45 a 52 a prípadne článkov 67, 69 a 95 až 98.
N
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 79b O 2
O 5
(2) Na žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 64 ods. 3 písm. a) f) a h), ods. 4 písm. a), d) až g), i) až l), q) až u), w) až y).
(5) Národná banka Slovenska žiadosť o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 zamietne, ak žiadosť neobsahuje niektorú z náležitostí podľa odsekov 2 a 3. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 nesmú byť ekonomické potreby trhu. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o vydanie rozhodnutia o registrácii podľa odseku 1 môže byť zachovanie stability platobného systému alebo nesplnenie podmienok podľa odseku 6.
Ú
Č 65
O 2
2. Poskytovateľ platobných služieb môže požiadať o potvrdenie uvedené v odseku 1, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
a) platiteľ udelil výslovný súhlas poskytovateľovi platobných služieb s tým, aby poskytovateľ platobných služieb požadoval potvrdenie uvedené v odseku 1;
b) platiteľ inicioval platobnú transakciu viazanú na kartu v predmetnej sume s použitím platobného nástroja viazaného na kartu, ktorý vydal poskytovateľ platobných služieb;
c) pri každej žiadosti o potvrdenie sa poskytovateľ platobných služieb autentifikuje voči poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet a v súlade s článkom 98 ods. 1 písm. d) bezpečne komunikuje s poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet.
N
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 28b O 2
(2) Poskytovateľ platobných služieb môže požiadať o zaslanie potvrdenia podľa odseku 1, ak
a) mu platiteľ udelil súhlas, aby požadoval vydanie potvrdenia podľa odseku 1,
b) platiteľ dal podnet na vykonanie platobnej operácie viazanej na platobnú kartu na danú sumu s použitím platobného prostriedku viazaného na platobnú kartu, ktorú vydal tento poskytovateľ platobných služieb,
c) sa pri každej žiadosti o vydanie potvrdenia poskytovateľ platobných služieb autentifikuje poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet a bezpečne s ním komunikuje podľa osobitného predpisu o vydaní regulačného
technického predpisu vydaného na základe osobitného predpisu. 15a)
Ú
Č 66
O 3
3. Poskytovateľ platobných iniciačných služieb:
a) nesmie mať nikdy v súvislosti s poskytovaním platobnej iniciačnej služby v držbe finančné prostriedky platiteľa;
b) zabezpečí, aby personalizované bezpečnostné údaje používateľa platobných služieb neboli, s výnimkou používateľa a vydavateľa personalizovaných bezpečnostných prvkov, prístupné iným stranám a aby sa zasielali prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb bezpečnými a efektívnymi kanálmi;
c) zabezpečí, aby sa akékoľvek iné informácie o používateľovi platobných služieb získané pri poskytovaní platobných iniciačných služieb, poskytovali len príjemcovi platby a len na základe výslovného súhlasu používateľa platobných služieb;
d) vždy, keď sa iniciuje platba, sa identifikuje voči poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet platiteľa a v súlade s článkom 98 ods. 1 písm. d) bezpečným spôsobom komunikuje s poskytovateľom platobných služieb spravujúcim účet, platiteľom a príjemcom platby;
e) neuchováva citlivé platobné údaje používateľa platobných služieb;
N
492/2009
a návrh zákona čl. IV
§ 3a O 3 a 4
(3) Poskytovateľ platobných iniciačných služieb je povinný
a) zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky používateľa platobných služieb boli prístupné len tomuto používateľovi a ich vydavateľovi,
b) zabezpečiť zasielanie personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb bezpečnými a efektívnymi prostriedkami tak, aby neboli prístupné iným osobám,
c) zabezpečiť, aby sa akékoľvek iné informácie o platiteľovi získané pri poskytovaní platobných iniciačných služieb, okrem informácií podľa písmena a), poskytli len príjemcovi, a to na základe preukázateľného súhlasu platiteľa,
d) identifikovať sa pri každom poskytnutí platobnej iniciačnej služby u poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet a komunikovať s ním a s používateľom platobných služieb bezpečným spôsobom, v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu
vydaným na základe osobitného predpisu.15a)
Ú
4
f) nepožaduje od používateľa platobných služieb žiadne iné údaje než tie, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie platobnej iniciačnej služby;
g) nepoužíva alebo neuchováva žiadne údaje na iné účely, než je poskytnutie platobnej iniciačnej služby výslovne požadovanej platiteľom, ani k takýmto údajom nepristupuje;
h) nemení sumu, príjemcu platby ani žiadny iný prvok transakcie.
(4) Poskytovateľ platobných iniciačných služieb nemôže
a) uchovávať citlivé platobné údaje používateľa platobných služieb,
b) požadovať od používateľa platobných služieb žiadne iné údaje okrem tých, ktoré sú nevyhnutné na poskytnutie platobnej iniciačnej služby,
c) mať prístup, používať alebo uchovávať údaje na iné účely, ako je poskytnutie platobnej iniciačnej služby preukázateľne požadovanej platiteľom,
d) meniť sumu, príjemcu alebo iný údaj platobnej operácie,
e) mať v držbe finančné prostriedky platiteľa kedykoľvek počas poskytovania platobnej iniciačnej služby.
Č 66
O 4
4. Poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet:
a) v súlade s článkom 98 ods. 1 písm. d) bezpečne komunikuje s poskytovateľmi platobných iniciačných služieb;
b) ihneď po prijatí platobného príkazu od poskytovateľa platobných iniciačných služieb poskytne alebo sprístupní poskytovateľovi platobných iniciačných služieb všetky informácie o iniciovaní platobnej transakcie a všetky informácie prístupné poskytovateľovi platobných služieb spravujúcemu účet týkajúce sa vykonania platobnej transakcie;
c) zaobchádza s platobnými príkazmi zaslanými prostredníctvom služieb poskytovateľa platobných iniciačných služieb bez akejkoľvek diskriminácie, okrem objektívne odôvodnených prípadov, ako s platobnými príkazmi, ktoré zaslal priamo platiteľ, najmä pokiaľ ide o ich načasovanie, prioritu a poplatky.
N
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 3a O 5
(5) Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, je povinný
a) komunikovať bezpečným spôsobom s poskytovateľom platobných iniciačných služieb v súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného
technického predpisu vydaným na základe osobitného predpisu15a) a
bezodkladne po prijatí platobného príkazu od poskytovateľa platobných iniciačných služieb mu poskytnúť alebo sprístupniť všetky informácie o začatí platobnej operácie, ako aj všetky informácie týkajúce sa jej vykonania, ktoré sú prístupné poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet,
b) uplatňovať na platobné príkazy zaslané prostredníctvom poskytovateľa platobných iniciačných služieb prístup rovnakého zaobchádzania ako s platobnými príkazmi, ktoré zaslal priamo platiteľ, najmä ak ide o načasovanie, prioritu a poplatky, okrem objektívne odôvodnených prípadov.
Ú
Č 67
O 2
2. Poskytovateľ služieb informovania o účte:
a) poskytuje služby len na základe výslovného súhlasu používateľa platobných služieb;
b) zabezpečí, aby personalizované bezpečnostné prvky používateľa platobných služieb neboli, s výnimkou používateľa a vydavateľa personalizovaných bezpečnostných prvkov, prístupné iným stranám, a aby sa zasielali prostredníctvom poskytovateľa služieb informovania o účte bezpečnými a efektívnymi kanálmi;
c) pri každej komunikácii sa identifikuje voči poskytovateľovi(-m) platobných služieb používateľa platobných služieb spravujúcemu(-im) účet a v súlade s článkom 98 ods. 1 písm. d) bezpečne komunikuje s poskytovateľom(-mi) platobných služieb spravujúcim(-i) účet a s používateľom platobných služieb;
d) má prístup len k informáciám z určených platobných účtov a súvisiacich platobných transakcií;
e) nepožaduje citlivé platobné údaje súvisiace s platobnými účtami;
f) v súlade s pravidlami o ochrane údajov nepoužíva ani neuchováva žiadne údaje na iné účely, než je vykonanie služby informovania o účte výslovne požadovanej používateľom platobných služieb, ani k takýmto údajom nepristupuje.
N
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 3b O 2
O 3
O 4
(2)Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte je povinný
a) poskytovať služby informovania o platobnom účte len na základe preukázateľného súhlasu používateľa platobných služieb,
b) zabezpečiť, aby personalizované bezpečnostné prvky používateľa platobných služieb boli prístupné len tomuto používateľovi a ich vydavateľovi,
c) zabezpečiť zasielanie personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľa platobných služieb bezpečnými a efektívnymi prostriedkami tak, aby neboli prístupné iným osobám,
d) identifikovať sa pri každej komunikácii s poskytovateľom platobných služieb, ktorý vedie platobný účet a komunikovať s ním, ako aj s používateľmi platobných služieb bezpečným spôsobom v súlade s osobitným predpisom o
vydaní regulačného technického predpisu vydaným na základe
osobitného predpisu.15a)
(3) Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte je oprávnený mať prístup len k informáciám o určených platobných účtoch a o súvisiacich platobným operáciách, ktoré vymedzil používateľ platobných služieb.
(4) Poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte nemôže požadovať od používateľa platobných služieb citlivé platobné údaje súvisiace s platobnými účtami a používať ani uchovávať údaje na iné účely, ako je vykonanie služby informovania o platobnom účte výslovne požadovanej používateľom platobných služieb, ani k takým údajom nemôže pristupovať v
Ú
5
súlade s osobitným predpisom o vydaní regulačného technického predpisu
vydaným na základe osobitného predpisu.15a)
Č 67
O 3
3. Vo vzťahu k platobným účtom poskytovateľ platobných služieb spravujúci účet:
a) v súlade s článkom 98 ods. 1 písm. d) bezpečne komunikuje s poskytovateľmi služieb informovania o účte a
b) zaobchádza so žiadosťami o údaje zaslanými prostredníctvom služieb poskytovateľa služieb informovania o účte bez akejkoľvek diskriminácie, okrem objektívne odôvodnených prípadov.
N
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 3b O 5
(5) Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet je povinný
a) komunikovať bezpečným spôsobom s poskytovateľom služieb informovania o platobnom účte v súlade s osobitným predpisom o vydaní
regulačného technického predpisu vydaným na základe osobitného
predpisu15a) a
b) dodržiavať zásady rovnakého zaobchádzania pri žiadosti o poskytnutie služieb informovania o platobnom účte zaslanej prostredníctvom poskytovateľa služieb informovania o platobnom účte, okrem objektívne odôvodnených prípadov.
Ú
Č 98
O 1
Regulačné technické predpisy týkajúce sa autentifikácie a komunikácie
1. EBA vypracuje v súlade s článkom 10 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 v úzkej spolupráci s ECB a po konzultáciách so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, a to aj s tými na trhu s platobnými službami, zohľadňujúc všetky dotknuté záujmy, návrh regulačných technických predpisov určených poskytovateľom platobných služieb uvedeným v článku 1 ods. 1 tejto smernice, v ktorých vymedzí:
a) požiadavky na silnú autentifikáciu zákazníka uvedenú v článku 97 ods. 1 a 2;
b) výnimky z uplatňovania článku 97 ods. 1, 2 a 3 na základe kritérií stanovených v odseku 3 tohto článku;
c) požiadavky na to, aby boli bezpečnostné opatrenia v súlade s článkom 97 ods. 3 s cieľom chrániť dôvernosť a integritu personalizovaných bezpečnostných prvkov používateľov platobných služieb, a
d) požiadavky na spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy na účely identifikácie, autentifikácie, oznamovania a informovania, ako aj na vykonávanie bezpečnostných opatrení, medzi poskytovateľmi platobných služieb spravujúcimi účet, poskytovateľmi platobných iniciačných služieb, poskytovateľmi služieb informovania o účte, platiteľmi, príjemcami platby a inými poskytovateľmi platobných služieb.
n.a.
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 3c O 6
(6) Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet, poskytovateľ platobných iniciačných služieb a poskytovateľ služieb informovania o platobnom účte postupujú pri silnej autentifikácii používateľa platobných služieb podľa odsekov 1 5 v súlade s osobitným predpisom o vydaní
regulačného technického predpisu vydaného na základe osobitného
predpisu15a).
15a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2018/389 z 27. novembra 2017, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy pre silnú autentifikáciu zákazníka a spoločné a bezpečné otvorené komunikačné normy (Ú. v. EÚ L 69, 13. 3. 2018)
Ú
Č 101
O 4
4. Informácie uvedené v odseku 3 sa uvedú jasným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom na webovom sídle poskytovateľa platobných služieb, ak nejaké má, na pobočke a vo všeobecných obchodných podmienkach zmluvy medzi poskytovateľom platobných služieb a používateľom platobných služieb. Ďalej sa uvedie, ako sa dajú získať ďalšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť.
N
492/2009
návrh zákona čl. IV
§ 90 O 5
§ 91 O 1
(5) Poskytovateľ platobných služieb je povinný informácie podľa odseku 3 uviesť jednoznačným a zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom vo svojich obchodných priestoroch, obchodných podmienkach a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
(1) Poskytovateľ platobných služieb je povinný používateľovi platobných služieb, ktorým je spotrebiteľ, poskytnúť alebo sprístupniť informáciu o možnosti alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom subjektov alternatívneho riešenia sporov, ktoré oprávnené riešiť spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, a to o využití tejto možnosti riešenia podľa voľby spotrebiteľa vrátane výberu príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa voľby spotrebiteľa. Poskytovateľ platobných služieb je tiež povinný poskytnúť alebo sprístupniť informáciu o spôsobe akým sa dajú získať ďalšie informácie o príslušnom subjekte alternatívneho riešenia sporov a o podmienkach, na základe ktorých sa na tento subjekt možno obrátiť. Poskytovateľ platobných služieb je povinný informácie podľa prvej a druhej vety uvádzať jednoznačným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom vo svojich
U
6
obchodných priestoroch, obchodných podmienkach a aj na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené.
Č 111
O 1
Zmeny smernice 2009/110/ES
Smernica 2009/110/ES sa mení takto:
1. Článok 3 sa mení takto:
a) Odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Bez toho, aby bola dotknutá táto smernica, sa článok 5, články 11 až 17, článok 19 ods. 5 a 6 a články 20 až 31 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 (*) vrátane delegovaných aktov prijatých podľa článku 15 ods. 4, článku 28 ods. 5 a článku 29 ods. 7 primerane uplatňujú na inštitúcie elektronického peňažníctva.
___________
(*) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366 z 25. novembra 2015 o platobných službách na vnútornom trhu, ktorou sa menia smernice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EÚ a nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, a ktorou sa zrušuje smernica 2007/64/ES (Ú. v. EÚ L 337, 23.12.2015, s. 35).“
b) Odseky 4 a 5 sa nahrádzajú takto:
„4. Členské štáty umožnia inštitúciám elektronického peňažníctva, aby distribuovali a zamieňali elektronické peniaze prostredníctvom fyzických alebo právnických osôb, ktoré konajú v ich mene. Ak inštitúcia elektronického peňažníctva distribuuje elektronické peniaze v inom členskom štáte tak, že využije takúto fyzickú alebo právnickú osobu, články 27 až 31, s výnimkou článku 29 ods. 4 a 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2366, vrátane delegovaných aktov prijatých v súlade s jej článkom 28 ods. 5 a článkom 29 ods. 7, sa primerane uplatňujú na takúto inštitúciu elektronického peňažníctva.
5. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 4 tohto článku, inštitúcie elektronického peňažníctva nevydávajú elektronické peniaze prostredníctvom sprostredkovateľov. Inštitúcie elektronického peňažníctva môžu poskytovať platobné služby uvedené v článku 6 ods. 1 písm. a) tejto smernice prostredníctvom sprostredkovateľov, ak sú splnené podmienky stanovené v článku 19 smernice (EÚ) 2015/2366.“
N
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 86 O 27
§ 82 O 6
(27) Inštitúcie elektronických peňazí, ktorých ústredie sa nachádza v inom členskom štáte a ktoré vydávajú a spravujú elektronické peniaze na území Slovenskej republiky prostredníctvom inej osoby podľa § 81 ods. 10, povinné určiť si na území Slovenskej republiky ústredné kontaktné miesto podľa osobitného predpisu,58da) prostredníctvom ktorého zabezpečia primeranú komunikáciu a oznamovanie informácií o dodržiavaní ustanovení piatej siedmej časti tohto zákona; tým nie dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.58) Ústredné kontaktné miesto je určené na uľahčenie výkonu dohľadu vykonávaného príslušnými orgánmi domovského členského štátu, ako aj Národnou bankou Slovenska, a to aj prostredníctvom poskytovania dokumentov a informácií týmto orgánom na ich žiadosť.
(6) Národná banka Slovenska žiadosť o udelenie povolenia zamietne, ak žiadateľ nesplní alebo nepreukáže splnenie niektorej z podmienok uvedených v odseku 2, nepredloží žiadosť podľa odsekov 3 a 4 alebo na základe získaných informácií o osobách podľa odseku 3 písm. b) nie je presvedčená alebo pochybnosti o ich vhodnosti z hľadiska zabezpečenia riadneho a obozretného riadenia inštitúcie elektronických peňazí. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o udelenie povolenia nesmú byť ekonomické potreby trhu.
Ú
Č 115
O 4
4. Odchylne od odseku 2 členské štáty zabezpečia uplatňovanie bezpečnostných opatrení, ktoré sú uvedené v článkoch 65, 66, 67 a 97, od 18 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti regulačných technických predpisov uvedených v článku 98.
N
492/2009 a návrh zákona čl. IV
§ 101h O 9
(9) Bezpečnostné opatrenia podľa § 3a ods. 3 písm. d) a ods. 5 písm. a), § 3b ods. 2 písm. d), ods. 4 a ods. 5 písm. a), § 3c a § 28b ods. 2 písm. c) sa začnú uplatňovať po uplynutí 18 mesiacov odo dňa účinnosti osobitného predpisu o
vydaní regulačného technického predpisu vydaného na základe
osobitného predpisu,15a) tým nie dotknuté ustanovenia § 12 ods. 3 písm.
d) a ods. 4 a § 24 ods. 1. Poskytovateľ platobných služieb, ktorý vedie platobný účet počas 18 mesiacov podľa prvej vety, postupuje podľa bezpečnostných opatrení, ktoré už má zavedené.
Ú
PRÍLOHA II
TABUĽKA ZHODY
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
7
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2366
Por. č.
Názov predpisu
1.
zákon č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov