1
TABUĽKA ZHODY
Návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EÚ, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „483/2001“)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov (ďalej len „429/2002“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:62
Zmeny smernice 2013/36/EÚ
Smernica 2013/36/EÚ sa mení takto:
Č:62
B:6
6. Vkladá sa tento článok:
„Článok 8a
Osobitné požiadavky na udelenie povolenia úverovým inštitúciám uvedeným v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013
3.Odchylne od odseku 1 tohto článku podniky uvedené v článku 4 ods. 1 bode 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ktoré k 24. decembru 2019 vykonávajú činnosti ako investičné spoločnosti, ktorým bolo udelené povolenie podľa smernice 2014/65/EÚ, požiadajú o udelenie povolenia v súlade s článkom 8 tejto smernice do 27. decembra 2020.
N
Návrh zákona čl. I
§ 122yc
§ 122yc
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Úverová inštitúcia podľa osobitného predpisu,103) ktorá k 24. decembru 2019 mala udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb podľa osobitného predpisu,104) je povinná požiadať do 27. decembra 2020 Národnú banku Slovenska o bankové povolenie podľa § 7 až 20 v znení účinnom do dňa vyhlásenia.
Poznámky pod čiarou k odkazom 103 a 104 znejú:
103) Čl. 4 ods. 1 bod 1písm. b) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Ú
2
104) § 54 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
Čl. 64 bod 5.
Článok 64
Zmeny smernice 2014/65/EÚ
Smernica 2014/65/EÚ sa mení takto:
5
. V článku 49 sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. Členské štáty vyžadujú, aby regulované trhy prijali režimy veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze, certifikáty a ostatné podobné finančné nástroje a pre akékoľvek iné finančné nástroje, v prípade ktorých sa vypracúvajú regulačné technické predpisy v súlade s odsekom 4. Uplatňovaním veľkostí tiku sa regulovaným trhom nebráni v tom, aby párovali pokyny veľkého rozsahu v strednom bode medzi aktuálnou nákupnou a predajnou cenou.“
N
429/2002 a návrh zákona Čl. III
§ 25 O 6
(6) Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť režimy veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky, fondy obchodované na burze, certifikáty a ostatné podobné finančné nástroje a pre akékoľvek iné finančné nástroje podľa osobitného predpisu.22aa) Uplatňovaním veľkostí tiku sa burze nebráni v tom, aby párovala pokyny veľkého rozsahu v strednom bode medzi aktuálnou nákupnou cenou a predajnou cenou.
Ú
Č: 67 O 1
Článok 67
Transpozícia
1.Členské štáty prijmú a uverejnia do 26. júna 2021 opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne o tom informujú Komisiu. Tieto opatrenia uplatňujú od 26. júna 2021.
Členské štáty však uplatňujú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkom 64 bodom 5 od 26. marca 2020.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
Návrh zákona čl. VI
483/2001
Návrh zákona čl. I
429/2002
Návrh zákona č. III
§ 114a
Príloha I bod 11
§ 64a
Príloha I bod 8
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1 až 38, 42 až 58, 61 až 117, § 122yd v bode 118, bodov 119 a 120, čl. II a IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 29. decembra 2020, čl. I bodov 39 až 41, ktoré nadobúdajú účinnosť 28. júna 2021, a čl. I bodov 59 a 60, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2022.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
11. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/ES, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
8. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2034 z 27. novembra 2019 o prudenciálnom dohľade nad investičnými spoločnosťami a o zmene smerníc 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/ES, 2013/36/EÚ, 2014/59/EÚ a 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 314, 5. 12. 2019).
Ú
3
575/2001
§ 35 O 7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Vysvetlivky
V stĺpci (1) sa smernica člení na jednotlivé časti:
Č - článok
O - odsek
V - veta
P - číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)