1
TABUĽKA ZHODY
Návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Text s významom pre EHP)
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „483/2001“)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „566/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpozície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:66
O:2
P:c)
Členské štáty zabezpečia, aby správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sa môžu uplatňovať v prípadoch uvedených v odseku 1, zahŕňali aspoň:
c)v prípade právnickej osoby správne peňažné sankcie vo výške do 10 % celkového čistého ročného obratu vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým/pevným výnosom a výnosov z provízií alebo poplatkov v súlade s článkom 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 podniku v predchádzajúcom obchodnom roku.
N
483/2001a
návrh zákona čl. I
§ 50 O 7 P a)
Za porušenie ustanovení
§ 3
,
§ 4 ods. 1
a
§ 28
môže Národná banka Slovenska uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu a pokutu
a) do 10% celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosov z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu,48aaaa) ak ide o právnickú osobu, pričom ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou, za základ celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti; ak nie je možné určiť výšku pokuty z celkového čistého ročného obratu Národná banka Slovenska môže uložiť pokutu od 500 eur do 5 000 000eur,
Ú
2
566/2001 a
návrh zákona čl. II
§ 144 O 25 P a)
Poznámka pod čiarou k odkazu 48aaaa znie:
48aaaa) Čl. 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“
(25) Za porušenie ustanovení § 54 ods. 8, § 55 ods. 2 a § 70 môže Národná banka Slovenska uložiť pokutu
a) do 10% celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosov z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu,110ea) ak ide o právnickú osobu; ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou, za základ celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
Č:67
O:2
P: e)
2. Členské štáty zabezpečia, aby v prípadoch uvedených v odseku 1, uplatňované správne sankcie a iné správne opatrenia, ktoré sa môžu použiť, zahŕňali aspoň:
e) v prípade právnickej osoby správne peňažné sankcie vo výške do 10 % celkového čistého ročného obratu vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým/pevným výnosom a výnosov z provízií alebo poplatkov v súlade s článkom 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 podniku v predchádzajúcom hospodárskom roku;
Ak je podnik uvedený v písmene e) prvého pododseku dcérskou spoločnosťou materskej spoločnosti, relevantným hrubým príjmom je hrubý príjem vyplývajúci z konsolidovanej účtovnej závierky konečnej materskej spoločnosti za predchádzajúci hospodársky rok.
N
566/2001 a
návrh zákona čl. II
§ 144 O 1 P e) B 3
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa
§ 55
alebo § 56
alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, v nedodržiavaní podmienok podľa
§ 55 ods. 2
a
6
a
§ 56 ods.
2
a
9
, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov
110e)
alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činností obchodníka s cennými papiermi, môže Národná banka Slovenska
3. 10 % celkového čistého ročného obratu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi vrátane hrubého príjmu pozostávajúceho z výnosov z úrokov a podobných výnosov, kladných výnosov z akcií a iných cenných papierov s pohyblivým výnosom alebo pevným výnosom a výnosov z provízií alebo poplatkov podľa osobitného predpisu110ea) v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ide o nedodržanie niektorej z podmienok podľa § 71, § 71d až 71dd, § 74b až 74d; ak je obchodník s cennými papiermi dcérskou
Ú
3
spoločnosťou, za základ celkového čistého ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
Poznámka pod čiarou k odkazu 110ea znie:
110ea) Čl. 316 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Č:76
O:3
Členské štáty zabezpečia, aby inštitúcie, ktoré sú významné z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojich činností, vytvorili výbor pre riziká zložený z členov riadiaceho orgánu, ktorí v dotknutej inštitúcii nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu. Členovia výboru pre riziká majú primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizík a ochotu inštitúcie podstupovať riziká.
N
Návrh zákona čl. I
§ 27 O 3
(3) Na účely odsekov 2 a 4 banka, ktorá je G-SII podľa § 33a ods. 1 písm. b), alebo banka, ktorá je O-SII podľa § 33a ods. 1 písm. c), je povinná zriadiť výbor pre riadenie rizík zložený z členov štatutárneho orgánu alebo členov dozornej rady, ktorí v príslušnej banke nevykonávajú žiadnu výkonnú funkciu. Členovia výboru pre riadenie rizík musia mať primerané vedomosti, zručnosti a odborné znalosti na to, aby úplne chápali a monitorovali stratégiu riadenia rizika a ochotu banky podstupovať riziká. Iná banka ako banka podľa prvej vety nie je povinná zriadiť výbor pre riadenie rizík, ak riadenie rizík vykonáva výborom pre audit podľa osobitného predpisu,26ga) ktorý vykonáva činnosti podľa odsekov 2 a 4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26ga znie:
26ga) § 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
Ú
Č:87
O:1
Príslušné orgány zabezpečia, aby mali inštitúcie zavedené politiky a postupy na identifikáciu, riadenie a monitorovanie rizika nadmerného využívania finančnej páky. Indikátory rizika nadmerného využívania finančnej páky zahŕňajú ukazovateľ finančnej páky určený v súlade s článkom 429 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a nesúlady medzi aktívami a záväzkami.
N
483/2001 a
návrh zákona čl. I
§ 6 O 31
P e)
(31) Národná banka Slovenska na účely odseku 30 písm. e) v rámci výkonu dohľadu preskúmava a hodnotí aj
e) expozície banky voči riziku nadmerného využívania finančnej páky,20g) ktoré je identifikované na základe ukazovateľa finančnej páky určeného podľa osobitného predpisu20h) a nesúladov medzi aktívami a záväzkami,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20g a 20h znejú:
20g) Čl. 4 ods. 1 bod 94 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
20h) Čl. 429 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
Ú
4
Návrh zákona čl. II
§ 71b O 2
(2) Ustanovenia o riadení rizík podľa osobitného predpisu15) je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať vo vzťahu k rizikám podľa osobitného predpisu.56acaa)
Poznámka pod čiarou k odkazu 56aca znie:
56acaa) Čl. 23 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 565/2017 v platnom znení.
Č:87
O:2
Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcie riešili riziko nadmerného využívania finančnej páky preventívne tak, že dôsledne zohľadnia možné zvýšenia rizika nadmerného využívania finančnej páky spôsobené znížením vlastných zdrojov inštitúcie z dôvodu očakávaných alebo realizovaných strát v závislosti od príslušných účtovných pravidiel. V tomto zmysle musia byť inštitúcie schopné odolávať škále rôznych stresových udalostí so zreteľom na riziko nadmerného využívania finančnej páky.
N
Návrh zákona čl. II
§ 71b O 2
(2) Ustanovenia o riadení rizík podľa osobitného predpisu15) je obchodník s cennými papiermi povinný dodržiavať vo vzťahu k rizikám podľa osobitného predpisu.56acaa)
Poznámka pod čiarou k odkazu 56aca znie:
56acaa) Čl. 23 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 565/2017 v platnom znení.
Ú
Č:89
O:1 P:a
Od 1. januára 2015 členské štáty od každej inštitúcie požadujú, aby každoročne pre jednotlivé členské štáty a tretie krajiny, v ktorých organizačnú zložku, zverejňovala tieto informácie na konsolidovanom základe za finančný rok:
a)označenie povahy činností a geografickú polohu;
name(s), nature of activities and geographical location;
N
483/2001a
návrh zákona čl. I
Návrh zákona čl. II
§ 37 O 6
P a)
§ 77 O 3
(6) Banka vo výročnej správe podľa osobitného predpisu35) uvedie
a) názov, povahu činnosti a geografickú polohu,“.
(3) Údaje podľa odseku 2 písm. f) až k) je obchodník s cennými papiermi, ktorý má zriadenú pobočku v inom členskom štáte alebo v inom nečlenskom štáte, povinný sprístupniť v tomto inom členskom štáte alebo v inom nečlenskom štáte za kalendárny rok na konsolidovanom základe; to neplatí, ak to právne predpisy nečlenského štátu nepripúšťajú.
Ú
Č:91
O:10
Členské štáty alebo príslušné orgány požadujú od inštitúcií a ich príslušných nominačných výborov, aby pri výbere členov riadiaceho orgánu zohľadňovali široký súbor kvalít a kompetencií a aby na tento účel zaviedli politiku na podporu rozmanitosti v rámci riadiaceho orgánu.
N
Návrh zákona čl. II
§ 71 O 11
(11) Obchodník s cennými papiermi pri výbere členov predstavenstva uplatňuje pravidlá podľa osobitného predpisu.56aab)
Poznámka pod čiarou k odkazu 56aab znie:
56aab) Čl. 435 ods. 2 písm. b) a c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Ú
Č:91
O:11
Príslušné orgány zbierajú informácie zverejnené v súlade s článkom 435 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a použijú ich na porovnávanie postupov v oblasti rozmanitosti. Príslušné orgány poskytnú tieto informácie EBA. EBA použije tieto informácie na porovnávanie postupov v oblasti rozmanitosti na úrovni Únie.
N
483/2001 a
návrh zákona čl. I
§ 25 O 12
a 13
(12) Banka je povinná bezodkladne po zverejnení informácie podľa osobitného predpisu26f) zaslať zverejnené informácie Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska používa tieto informácie na porovnávanie
Ú
5
566/2001
a
návrh zákona čl. II
§ 71 O 12 a 13
politiky rôznorodosti výberu členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady banky.
26f) Čl. 433 a čl. 435 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
(13) Informácie podľa odseku 12 Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo).
(12) Obchodník s cennými papiermi je povinný bezodkladne potom, čo zverejní informácie podľa osobitného predpisu,56ab) zaslať zverejnené informácie Národnej banke Slovenska. Národná banka Slovenska používa tieto informácie na porovnávanie politiky rôznorodosti výberu členov predstavenstva obchodníka s cennými papiermi.
(13) Informácie podľa odseku 12 Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo).
Č: 92 O: 2
P: a)
a) politika odmeňovania je v súlade s vhodným a účinným riadením rizík a tento spôsob riadenia podporuje a nepodnecuje k riskovaniu, ktoré presahuje úroveň rizika tolerovaného inštitúciou;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23a
O 3
a 4 P a)
(3) Banka je povinná pri uplatňovaní zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 dodržiavať všeobecné princípy ustanovené v odsekoch 4 až 7.
(4) Zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1 musia
a)byť v súlade s riadnym a účinným systémom riadenia rizík, ktorý nepodnecuje k vystaveniu sa riziku nad úroveň miery rizika akceptovaného bankou,
Ú
Č: 92 O: 2
P: b)
b) politika odmeňovania je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami inštitúcie a zahŕňa opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23a
O 4 P b) a c)
(4) Zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1 musia
b)byť v súlade s obchodnou stratégiou, hodnotami a dlhodobými cieľmi banky,
c)zahŕňať aj opatrenia na zabránenie konfliktu záujmov,
Ú
Č: 92 O: 2
P: c)
c) riadiaci orgán inštitúcie vo funkcii dohľadu prijíma a pravidelne skúma všeobecné zásady politiky odmeňovania a zodpovedá za dohľad nad jej vykonávaním;
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 24 O 4
(4) Členovia dozornej rady banky sú povinní poznať a dohliadať na výkon povolených bankových činností, na výkon pôsobnosti štatutárneho orgánu banky a na uskutočňovanie ostatnej činnosti banky. Členovia dozornej rady banky prijímajú a pravidelne skúmajú všeobecné zásady odmeňovania, dohliadajú nad ich uplatňovaním a sú povinní kontrolovať bezpečnosť a účinnosť systému riadenia rizík.
Ú
6
Správu o kontrole dodržiavania zásad odmeňovania je banka povinná predložiť Národnej banke Slovenska do 30. júna roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa správa vyhotovuje.
Č: 92 O: 2
P: d)
d) vykonávanie politiky odmeňovania sa aspoň raz ročne podrobí centrálnej a nezávislej vnútornej kontrole dodržiavania politík a postupov odmeňovania, ktoré prijal riadiaci orgán vo funkcii dohľadu;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23a
O 5
(5) Útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu aspoň raz ročne kontroluje uplatňovanie zásad odmeňovania osôb podľa odseku 1 prijatých dozornou radou banky podľa § 24 ods. 4.
Ú
Č: 92 O: 2
P: e)
e) zamestnanci s kontrolnými funkciami nezávislí od nimi kontrolovaných obchodných útvarov, majú primerané právomoci a odmeňovaní podľa dosiahnutých cieľov spojených s ich funkciami, a to nezávisle od výkonnosti nimi kontrolovaných oblastí podnikania;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23a
O 6
(6) Zamestnanec útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu banky, na ktorého sa uplatňujú zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1, musí byť odmeňovaný podľa dosiahnutých cieľov súvisiacich s jeho funkciou, ale nezávisle od výkonnosti ním kontrolovaných oblastí podnikania banky.
Ú
Č: 92 O: 2
P: f)
f) nad odmeňovaním najvyššie postavených zamestnancov vo funkciách riadenia rizík a súladu priamo dohliada výbor pre odmeňovanie uvedený v článku 95, prípadne pokiaľ takýto výbor nebol zriadený riadiaci orgán vo svojej funkcii dohľadu.
N
483/2001 a
návrh zákona čl. I
§ 23d
O 1
P d)
(1) Banka podľa § 23a ods. 8 je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke; iná banka ako banka podľa § 23a ods. 8 nie je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke, ak určí osobu zodpovednú za systém odmeňovania v banke. Výbor pre odmeňovanie v banke alebo osoba zodpovedná za systém odmeňovania v banke
d) dozerá na odmeňovanie všetkých členov štatutárneho orgánu a vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík.
Ú
Č: 92 O: 2
P: g)
g) politika odmeňovania pri zohľadnení vnútroštátnych kritérií pre stanovovanie miezd jasne rozlišuje medzi kritériami pre stanovenie:
i) základnej pevnej odmeny, ktorá by mala predovšetkým odrážať relevantné odborné skúsenosti a organizačnú zodpovednosť, ako sú vymedzené v popise pracovného miesta v rámci podmienok zamestnania a
ii) pohyblivej odmeny, ktorá by mala odrážať udržateľnú a rizikovo upravenú výkonnosť a výkonnosť nad rámec požiadaviek na plnenie úloh podľa popisu pracovného miesta v rámci podmienok zamestnania.
N
Návrh zákona čl. I
§ 23a
O 7
(7) Zásady odmeňovania osôb podľa odseku 1 musia rozlišovať medzi kritériami pre určenie
a)zaručenej pevnej zložky celkovej odmeny, ktorá má zohľadňovať odbornú spôsobilosť a zodpovednosť osoby podľa odseku 1 podľa jej pracovnej náplne v rámci organizácie a riadenia banky a
b)pohyblivej zložky celkovej odmeny, ktorá má zohľadňovať udržateľný výkon osoby podľa odseku 1, zohľadňovať riziká a výkon nad rámec požiadaviek na plnenie úloh určených podľa jej pracovnej náplne v rámci organizácie a riadenia banky.
Ú
Čl. 93
INŠTITÚCIE, KTORÉ POŽÍVAJÚ VÝHODY Z VLÁDNEJ INTERVENCIE
V prípade inštitúcií, ktoré požívajú výhody z výnimočnej vládnej intervencie, sa okrem zásad stanovených v článku 92 ods. 2 uplatňujú tieto zásady:
N
Návrh zákona čl. I
§ 23a
O 9
(9) Ak sa banke poskytlo stabilizačné opatrenie štátu sledujúce zmiernenie vplyvov globálnej finančnej krízy, je povinná uplatniť aj zásady odmeňovania na
Ú
7
a) pohyblivá odmena je prísne obmedzená ako percento z čistých príjmov, ak nie je v súlade s udržiavaním zdravej kapitálovej základne a včasným ukončením vládnej podpory;
b) príslušné orgány od inštitúcií požadujú, aby zmenili štruktúru odmeňovania spôsobom, ktorý je v súlade s vhodným riadením rizík a dlhodobým rastom, a to v prípade potreby aj stanovením limitov pre odmeňovanie členov riadiaceho orgánu inštitúcie;
c) pokiaľ to nie je odôvodnené, členom riadiaceho orgánu inštitúcie sa nevyplatí žiadna pohyblivá odmena.
a)pohyblivé zložky celkovej odmeny osoby podľa odseku 1, ktoré nepresiahnu 1% z čistých príjmov, ak nie sú v súlade s obchodnou stratégiou banky, jej záujmami a s ukončením poskytnutej stabilizačnej pomoci,
b)základe požiadania Národnej banky Slovenska tak, aby upravila ich štruktúru, a ak je to potrebné aj určila limity na odmeňovanie členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, takým spôsobom, aby boli v súlade s vhodným riadením rizík,
c)pohyblivé zložky celkovej odmeny členov štatutárneho orgánu a členov dozornej rady, ktoré sa nevyplatia za hodnotené obdobie, ak sú neodôvodnené.
Čl. 94
POHYBLIVÉ PRVKY ODMEŇOVANIA
Čl.94 ods.1
Na pohyblivé prvky odmeňovania sa okrem zásad stanovených v článku 92 ods. 2 a za rovnakých podmienok, ako sú stanovené v tomto článku, uplatňujú
tieto zásady:
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 1
(1) Na pohyblivú zložku celkovej odmeny sa okrem všeobecných princípov podľa § 23a ods. 4 až 7 uplatňujú aj princípy podľa odsekov 2 až 18.
Ú
Č: 94 O: 1
P: a)
a) ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, celková výška odmeny sa zakladá na kombinácii hodnotenia výkonnosti jednotlivca a príslušného obchodného útvaru a hodnotenia celkových výsledkov inštitúcie, a pri hodnotení výkonnosti jednotlivca sa do úvahy berú finančné a nefinančné kritériá;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 2
(2) Ak je odmeňovanie závislé od výkonnosti, pohyblivá zložka celkovej odmeny je závislá od hodnotenia výkonnosti osoby podľa § 23a ods. 1, výkonnosti príslušného útvaru banky a hodnotenia celkových výsledkov banky, pričom pri hodnotení výkonnosti osoby podľa § 23a ods. 1 sa zohľadňujú finančné kritériá a nefinančné kritériá.
Ú
Č: 94 O: 1
P: b)
b) hodnotenie výkonnosti je stanovené vo viacročnom rámci, aby sa zabezpečilo, že postup hodnotenia sa zakladá na dlhodobejšej výkonnosti a že skutočné vyplácanie výkonnostných zložiek odmeňovania sa rozloží na obdobie, ktoré zohľadňuje príslušný obchodný cyklus úverovej inštitúcie a jej obchodné riziká;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 3
(3) Hodnotenie výkonnosti je určené viacročným rámcom s cieľom zabezpečiť postup hodnotenia založený na hodnotení dlhodobej obchodnej stratégie banky. Vyplácanie pohyblivej zložky celkovej odmeny založenej na hodnotení výkonnosti sa rozloží na obdobie, ktoré zohľadňuje príslušný obchodný cyklus banky a riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou banky.
Ú
Č: 94 O: 1
P: c)
c) celková výška pohyblivej odmeny nesmie obmedzovať schopnosť inštitúcie posilniť svoju kapitálovú základňu;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 4
(4) Celková výška pohyblivej zložky celkovej odmeny musí zohľadňovať schopnosť banky plniť povinnosti podľa § 29.
Ú
Č: 94 O: 1
P: d)
d) zaručená pohyblivá odmena nie je v súlade s vhodným riadením rizík ani so zásadou odmeňovania podľa výkonu a nie je súčasťou plánov odmeňovania v budúcnosti;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 5
(5) Ak banka plní povinnosti podľa § 29, osobe podľa § 23a ods. 1, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu, možno výnimočne v období od uzavretia pracovného
Ú
8
pomeru s bankou najdlhšie do uplynutia jedného roka poskytovať pohyblivú zložku celkovej odmeny v zaručenej výške bez ohľadu na hodnotenie plnenia úloh touto osobou. Pohyblivá zložka celkovej odmeny v zaručenej výške nesmie závisieť od riadenia rizík, výkonnosti a nesmie byť súčasťou budúcich plánov odmeňovania banky.
Č: 94 O: 1
P: e)
e) zaručená pohyblivá odmena sa uplatňuje len vo výnimočných prípadoch, len v súvislosti s prijímaním nových zamestnancov a v prípade, že inštitúcia zdravú a silnú kapitálovú základňu, a obmedzuje sa na prvý rok zamestnania;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 5
(5) Ak banka plní povinnosti podľa § 29, osobe podľa § 23a ods. 1, ktorá sa pripravuje na samostatnú prácu, možno výnimočne v období od uzavretia pracovného pomeru s bankou najdlhšie do uplynutia jedného roka poskytovať pohyblivú zložku celkovej odmeny v zaručenej výške bez ohľadu na hodnotenie plnenia úloh touto osobou. Pohyblivá zložka celkovej odmeny v zaručenej výške nesmie byť závislá od riadenia rizík, výkonnosti a nesmie byť súčasťou budúcich plánov odmeňovania banky.
Ú
Č: 94 O: 1
P: f)
f) pevná a pohyblivá zložka celkového odmeňovania sú náležite vyvážené a stála zložka predstavuje dostatočne vysoký podiel celkovej odmeny, aby bolo možné uplatňovať plne pružnú politiku týkajúcu sa pohyblivých zložiek odmeňovania vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky odmeňovania;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 6
(6) Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa § 23a ods. 1 musí byť primerane vyvážená s pohyblivou zložkou celkovej odmeny. Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie presiahnuť zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny má predstavovať dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek celkovej odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny má zohľadňovať odbornú spôsobilosť a zodpovednosť osoby podľa § 23a ods. 1 v rámci organizácie a riadenia banky.
Ú
Č: 94 O: 1
P: g)
g) inštitúcie stanovia vhodné pomery medzi pevnou a pohyblivou zložkou celkovej odmeny, pričom sa uplatňujú tieto zásady:
i) Pohyblivá zložka nepresiahne 100 % pevnej zložky celkovej výšky odmeny pre každého jednotlivca. Členské štáty môžu stanoviť nižšiu maximálnu percentuálnu hodnotu.
ii) Členské štáty môžu akcionárom, vlastníkom alebo spoločníkom inštitúcie umožniť, aby schválili vyššiu maximálnu úroveň pomeru medzi pevnou a pohyblivou zložkou odmeny, pokiaľ celková výška pohyblivej zložky nepresiahne 200 % pevnej zložky celkovej výšky odmeny pre každého jednotlivca. Členské štáty môžu stanoviť nižšiu maximálnu percentuálnu hodnotu.
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 6
(6) Zaručená pevná zložka celkovej odmeny osoby podľa § 23a ods. 1 musí byť primerane vyvážená s pohyblivou zložkou celkovej odmeny. Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie presiahnuť zaručenú pevnú zložku celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny má predstavovať dostatočne vysoký podiel odmeny, aby bolo možné uplatňovať pružnú politiku v oblasti pohyblivých zložiek celkovej odmeny vrátane možnosti nevyplatiť žiadne pohyblivé zložky celkovej odmeny. Zaručená pevná zložka celkovej odmeny má zohľadňovať odbornú spôsobilosť
Ú
9
K akémukoľvek schváleniu vyššieho pomeru v súlade s prvým pododsekom tohto bodu dôjde v súlade s nasledujúcim postupom:
— akcionári, vlastníci alebo spoločníci inštitúcie sa uznášajú na základe podrobného odporúčania, v ktorom inštitúcia uvedie dôvody, pre ktoré sa žiada o schválenie v danom rozsahu, vrátane počtu dotknutých zamestnancov, ich funkcií a predpokladaného vplyvu na požiadavku udržiavať zdravú kapitálovú základňu;
— akcionári, vlastníci alebo spoločníci inštitúcie sa uznášajú väčšinou minimálne 66 % za predpokladu, že je zastúpených najmenej 50 % akcií alebo rovnocenných vlastníckych práv; alebo ak sa uvedená väčšina nedosiahne, uznášajú sa väčšinou 75 % zastúpených vlastníckych práv;
— inštitúcia oznámi všetkým akcionárom, vlastníkom alebo spoločníkom inštitúcie, že bude žiadať o schválenie podľa prvého pododseku tohto bodu, pričom sa im vopred poskytne primeraná lehota na vyjadrenie;
— inštitúcia bezodkladne informuje príslušný orgán o odporúčaní určenom jej akcionárom, vlastníkom alebo spoločníkom vrátane navrhovaného vyššieho maximálneho pomeru a dôvodov pre tento pomer, pričom môže príslušnému orgánu preukázať, že navrhovaný vyšší pomer nie je v rozpore so záväzkami inštitúcie podľa tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, a to najmä so zreteľom na záväzky inštitúcie týkajúce sa vlastných zdrojov;
— inštitúcia bezodkladne informuje príslušný orgán o rozhodnutiach prijatých svojimi akcionármi, vlastníkov alebo spoločníkov uvedených vyššie vrátane akéhokoľvek schváleného vyššieho maximálneho pomeru podľa prvého pododseku tohto bodu, pričom príslušné orgány použijú získané informácie na porovnanie súvisiacich postupov inštitúcií. Príslušné orgány poskytnú tieto informácie EBA, ktorá ich uverejní na súhrnnom základe pre jednotlivé domovské členské štáty v spoločnom formáte predkladania správ. EBA môže vypracovať usmernenia na uľahčenie uplatňovania tejto zarážky a zabezpečiť konzistentnosť získaných informácií;
— zamestnanci, ktorí sú priamo dotknutí vyššími maximálnymi úrovňami pohyblivej odmeny uvedenými v tomto bode nemôžu – v prípade, že je to relevantné – uplatniť priamo alebo nepriamo akékoľvek hlasovacie práva, ktoré môžu mať ako akcionári, vlastníci alebo spoločníci inštitúcie.
iii) Členské štáty môžu inštitúciám umožniť, aby uplatňovali diskontnú sadzbu uvedenú v druhom pododseku tohto bodu vo výške maximálne 25 % celkovej výšky pohyblivej odmeny, pokiaľ sa vypláca vo forme nástrojov, ktorých splatnosť je odložená na obdobie minimálne päť rokov. Členské štáty môžu stanoviť nižšiu maximálnu percentuálnu hodnotu.
EBA vypracuje a uverejní do 31. marca 2014 usmernenia k uplatniteľnej pomyselnej diskontnej sadzbe. EBA zohľadní všetky relevantné faktory
a zodpovednosť osoby podľa § 23a ods. 1 v rámci organizácie a riadenia banky.
10
vrátane miery inflácie a rizika, ktoré zahŕňa dĺžku odkladu. V usmerneniach EBA k diskontnej sadzbe sa osobitne zváži, akým spôsobom podnietiť používanie nástrojov, ktorých splatnosť sa odložila na obdobie minimálne piatich rokov.
Č: 94 O: 1
P: h)
h) platby spojené s predčasným ukončením zmluvy odzrkadľujú dosiahnutú výkonnosť za určité obdobie a neodmeňuje sa nimi zlyhanie alebo pochybenie;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 7
(7) Zmluvné odstupné poskytované osobe podľa § 23a ods. 1 v súvislosti s predčasným skončením pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu musí zohľadňovať výkonnosť tejto osoby dosiahnutú za určité obdobie a nemôže byť kompenzáciou za zlyhanie alebo porušenie povinnosti.
Ú
Č: 94 O: 1
P: i)
i) balíky odmeňovania súvisiace s kompenzáciou alebo vyplatením zo zmlúv v rámci predchádzajúceho zamestnania musia byť v súlade s dlhodobými záujmami inštitúcie vrátane opatrení týkajúcich sa ponechania, odkladu, výkonnosti a spätného vymáhania (clawback);
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 8
(8) Vyplatenie kompenzácie v spojitosti s predchádzajúcim zamestnaním osôb podľa § 23a ods. 1 musí byť v súlade s dlhodobou obchodnou stratégiou banky vrátane podmienok zadržiavania vyplatenia kompenzácie, odkladu vyplatenia kompenzácie, výkonu vyplatenia kompenzácie a spätného vymáhania vyplatenej kompenzácie.
Ú
Č: 94 O: 1
P: j)
j) meranie výkonnosti používané na výpočet pohyblivých zložiek odmeňovania alebo súboru pohyblivých zložiek odmeňovania zahŕňa úpravu pre všetky druhy súčasných a budúcich rizík a zohľadňuje náklady na kapitál a potrebnú likviditu;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 9
(9) Postup merania výkonnosti pre účely výpočtu pohyblivej zložky celkovej odmeny alebo pohyblivých zložiek celkových odmien za banku musí obsahovať pravidlá, ktoré zohľadňujú všetky druhy súčasných a budúcich rizík a schopnosť banky plniť povinnosti podľa § 27 ods. 9 písm. b) a § 29.
Ú
Č: 94 O: 1
P: k)
k) pri prideľovaní pohyblivých zložiek odmeňovania v rámci inštitúcie sa takisto zohľadnia všetky druhy súčasných a budúcich rizík;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 10
(10) Pri určení pohyblivej zložky celkovej odmeny v banke sa musia zohľadniť všetky druhy súčasných a budúcich rizík.
Ú
Č: 94 O: 1
P: l)
l) významná časť každej pohyblivej odmeny, v každom prípade minimálne 50 %, pozostáva z týchto súčastí:
i) akcií alebo rovnocenných majetkových podielov v závislosti od právnej štruktúry dotknutej inštitúcie, alebo nástrojov súvisiacich s akciami alebo rovnocenných bezhotovostných nástrojov v prípade nekótovanej inštitúcie;
ii) ak je to možné aj iných nástrojov v zmysle článku 52 alebo článku 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 alebo iných nástrojov, ktoré možno plne konvertovať na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 alebo odpísať, v ktorých sa v každom prípade primerane odráža kreditná kvalita inštitúcie pri pokračovaní činnosti a ktoré sú prispôsobené na používanie na účely pohyblivej odmeny.
Na nástroje uvedené v tomto písmene sa vzťahuje primeraná retenčná politika, ktorá bola navrhnutá s cieľom zosúladiť stimuly s dlhodobejšími záujmami inštitúcie. Členské štáty alebo ich príslušné orgány môžu
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 11
a 12
(11) Významná časť, najmenej však 50 % odloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny a 50 % neodloženej pohyblivej zložky celkovej odmeny je tvorená vhodnou kombináciou
a)cenných papierov a
b)vždy, ak je to možné, iných finančných nástrojov podľa osobitného predpisu25af) alebo iných nástrojov, ktoré možno plne konvertovať na nástroje kapitálu Tier 1 alebo odpísať, pričom musí byť zabezpečené, že tieto nástroje primerane odrážajú kreditnú kvalitu banky pri pokračovaní jej činnosti.
(12) Cenné papiere a iné finančné nástroje podľa odseku 11 musia byť počas primeraného obdobia podľa zásad
Ú
11
zaviesť obmedzenia typov a foriem týchto nástrojov alebo, ak je to vhodné, zakázať určité nástroje. Toto písmeno sa uplatňuje na časť pohyblivej zložky odmeňovania odloženú v súlade s písmenom m) a časť pohyblivej zložky odmeňovania, ktorá nebola odložená;
D
566/2001
a návrh zákona čl. II
§ 71db O 1
P d)
§ 71db O 1
P e)
odmeňovania banky zadržiavané tak, aby motivácia osôb podľa § 23a ods. 1 bola zosúladená s dlhodobými cieľmi banky.
Pohyblivú zložku celkovej odmeny tvoria
d) cenné papiere, pri ktorých možnosť obchodovania na trhu s cennými papiermi bude odložená najmenej o tri roky od ich vydania osobe podľa
§ 71da ods. 1
,
e) vždy, ak je to možné, iné finančné nástroje podľa osobitného predpisu56ad) alebo iné nástroje, ktoré možno plne konvertovať na nástroje kapitálu Tier 1 alebo odpísať, pričom musí byť zabezpečené, že tieto nástroje primerane odrážajú kreditnú kvalitu obchodníka s cennými papiermi pri pokračovaní jeho činnosti,
Poznámka pod čiarou k odkazu 56ad znie:
56ad) Čl. 52 alebo 63 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
n.a.
n) pohyblivá odmena vrátane odloženej časti sa vypláca alebo prizná iba v tom prípade, ak je to udržateľné vzhľadom na finančnú situáciu inštitúcie ako celku a odôvodnené na základe výkonnosti danej inštitúcie, daného obchodného útvaru a daného jednotlivca.
Bez toho, aby boli dotknuté všeobecné zásady vnútroštátneho zmluvného a pracovného práva, v prípade slabého alebo negatívneho finančného výkonu inštitúcie sa všeobecne podstatne znížia celkové pohyblivé odmeny, čo zahŕňa súčasné odmeny, ako aj zníženie vyplácania predtým zarobených súm, a to aj prostredníctvom malusov alebo opatrení na spätné vymáhanie súm;
Až 100 % celkovej výšky pohyblivej odmeny podlieha opatreniam týkajúcim sa malusu alebo spätného vymáhania. Inštitúcie stanovia konkrétne kritériá na uplatňovanie malusu a spätného vymáhania. Takéto kritériá sa vzťahujú najmä na situácie, v ktorých sa zamestnanec:
i) podieľal na konaní, ktoré viedlo k významným stratám inštitúcie, alebo bol zodpovedný za takéto konanie;
ii) nesplnil príslušné normy vhodného a slušného správania;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 14 a 15
(14) Ak je to udržateľné vzhľadom na finančnú situáciu banky a odôvodnené výkonnosťou banky, výkonnosťou príslušného obchodného útvaru a výkonnosťou dotknutej osoby podľa § 23a ods. 1, prizná sa osobe podľa § 23a ods. 1 nárok na pohyblivú zložku celkovej odmeny vrátane odloženej časti podľa odseku 13 alebo sa vyplatí osobe podľa § 23a ods. 1 pohyblivá zložka celkovej odmeny vrátane odloženej časti podľa odseku 13.
(15) Banka je povinná zaviesť opatrenia, ktoré jej umožnia odňať priznanie nároku na pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jeho časti a požadovať späť už vyplatenú pohyblivú zložku celkovej odmeny alebo jej časť, ak sa finančná situácia banky výrazne zhorší; týmto nie sú dotknuté ustanovenia Zákonníka práce o mzde, dojednaní mzdy a o vykonaní zrážok zo mzdy. Kritériá na použitie opatrení podľa prvej vety zahŕňajú situáciu, keď sa osoba podľa § 23a ods. 1 podieľala na konaní, ktoré viedlo k významným
Ú
12
finančným stratám banky, alebo bola za také konanie zodpovedná.
o) dôchodková politika je v súlade s obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a dlhodobými záujmami inštitúcie;
Ak zamestnanec odíde z inštitúcie pred odchodom do dôchodku, inštitúcia bude počas piatich rokov držať dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v písmene l). Ak zamestnanec odíde do dôchodku, dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sa zamestnancovi vyplatia v podobe nástrojov uvedených v písmene l), a to pri uplatnení 5- ročného odkladu;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 16
(16) Banka môže v rámci dôchodkovej politiky v súlade s jej obchodnou stratégiou, cieľmi, hodnotami a záujmami určiť kritériá pre určenie pohyblivej zložky odmeny formou dobrovoľných platieb do systému doplnkového dôchodkového zabezpečenia (ďalej len „dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia“). Ak banka poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia podľa prvej vety a osoba podľa § 23a ods. 1 ukončí pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah s bankou pred vznikom nároku na starobný dôchodok, banka bude počas piatich rokov držať dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia v podobe nástrojov uvedených v odseku 11. Ak banka poskytuje dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia podľa prvej vety a osoba podľa § 23a ods. 1 dosiahne nárok na starobný dôchodok, dobrovoľné platby dôchodkového zabezpečenia sa tejto osobe vyplatia v podobe nástrojov uvedených v odseku 11, a to pri uplatnení päťročného odkladu.
Ú
p) od zamestnancov sa požaduje, aby sa zaviazali, že nebudú využívať stratégie osobného hedžingu ani poistenia odmeňovania a zodpovednosti, ktorými by oslabovali účinky prispôsobenia ich odmeňovania riziku;
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 17
(17) Osoby podľa § 23a ods. 1 nemôžu uzavrieť poistnú zmluvu pre prípad nevyplatenia pohyblivej zložky celkovej odmeny.
Ú
q) pohyblivá odmena sa nevypláca prostredníctvom nástrojov ani spôsobmi, ktoré umožňujú nedodržiavanie tejto smernice alebo nariadenia (EÚ) č. 575/2013.
N
Návrh zákona čl. I
§ 23b
O 18
(18) Pohyblivá zložka celkovej odmeny nesmie byť vyplatená v nástrojoch alebo vo forme, ktorá by umožnila obchádzanie ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu.30x)
Ú
Č: 95
Výbor pre odmeňovanie
Č: 95 O: 1
Príslušné orgány zabezpečia, aby inštitúcie, ktoré významné z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej organizácie a povahy, rozsahu a zložitosti svojich činností, vytvorili výbor pre odmeňovanie. Výbor pre odmeňovanie sa vytvorí takým spôsobom, aby bol spôsobilý kompetentne a nezávisle posudzovať politiky a postupy odmeňovania a stimuly vytvorené na riadenie rizík, kapitálu a likvidity.
N
483/2001
a
návrh zákona čl. I
§ 23d
O 1 a 2
(1) Banka podľa § 23a ods. 8 je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke; iná banka ako banka podľa § 23a ods. 8 nie je povinná zriadiť výbor pre odmeňovanie v banke, ak určí osobu zodpovednú za systém odmeňovania v banke. Výbor pre odmeňovanie v banke alebo osoba zodpovedná za systém odmeňovania v banke
a) nezávisle posudzuje zásady odmeňovania a ich dopadov na riadenie rizika, vlastných zdrojov a likvidity,
b) zodpovedá za prípravu rozhodnutí týkajúcich sa odmeňovania vrátane tých, ktoré majú dôsledky na riziká a riadenie rizík banky, ktoré majú byť prijímané štatutárnym orgánom,
Ú
13
c) zohľadňuje dlhodobé záujmy akcionárov, investorov a iných zainteresovaných strán banky pri príprave svojich rozhodnutí a
d) dozerá na odmeňovanie všetkých členov štatutárneho orgánu banky a všetkých vedúcich zamestnancov zodpovedných za riadenie rizík banky.
(2) Výbor pre odmeňovanie v banke pozostáva najmenej z troch členov. Členom výboru pre odmeňovanie môže byť len člen dozornej rady vrátane člena dozornej rady, ktorý bol zvolený zamestnancami banky.
Č. 99 O: 3
3. Ak sa to podľa článku 97 považuje za primerané, v prípade potreby sa prijmú predovšetkým tieto opatrenia:
a) zvýšenie počtu alebo frekvencie inšpekcií inštitúcie na mieste;
b) stála prítomnosť príslušného orgánu v inštitúcii;
c) dodatočné alebo častejšie podávanie správ inštitúciou;
d) ďalšie alebo častejšie preskúmanie operačných, strategických alebo podnikateľských plánov inštitúcie;
e) tematické preskúmania monitorujúce konkrétne riziká, ktoré pravdepodobnejšie.
N
483/2001 a návrh zákona čl. I
§ 6 O 21
(21) Na základe zistení vyplývajúcich z preskúmania podľa odseku 2 môže Národná banka Slovenska zvýšiť počet a frekvenciu dohľadov na mieste, zabezpečiť trvalú prítomnosť zástupcu Národnej banky Slovenska v banke, vyžadovať predloženie dodatočných správ, častejšie preskúmanie strategických plánov alebo obchodných plánov alebo uskutočniť tematické zameranie dohľadov.
Ú
Č: 110
O:2
V prípade, že sa príslušné orgány vzdajú uplatňovania požiadaviek na vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa článku 15 nariadenia (EÚ) č. 575/2013, požiadavky článku 97 tejto smernice sa uplatňujú na dohľad nad investičnými spoločnosťami na individuálnom základe.
N
Návrh zákona čl. II
§ 141 O 4
(4) Ak Národná banka Slovenska neuplatňuje požiadavky na vlastné zdroje na konsolidovanom základe podľa osobitného predpisu,109f) postupuje pri výkone dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi na individuálnom základe.
Poznámka pod čiarou k odkazu 109f znie:
109f) Čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Ú
Č:131 O:2
Metodika určovania G-SII je založená na týchto kategóriách:
a) veľkosť skupiny;
b) prepojenie skupiny s finančným systémom;
c) nahraditeľnosť služieb alebo finančnej infraštruktúry, ktoré poskytuje skupina;
d) zložitosť skupiny;
e) cezhraničná činnosť skupiny vrátane cezhraničnej činnosti medzi členskými štátmi a medzi členským štátom a treťou krajinou.
Každá kategória má rovnakú váhu a tvoria ju kvantifikovateľné ukazovatele.
Použitím tejto metodiky sa získa celkové skóre pre každý posudzovaný subjekt uvedený v odseku 1, ktoré umožňuje identifikovanie a zaradenie globálnej systémovo významnej inštitúcie do podkategórie, ako sa uvádza v odseku 9.
N
Návrh zákona čl. I
§ 33d O 2
(2) Národná banka Slovenska určuje G-SII a zaraďuje G-SII do príslušnej podkategórie podľa odseku 12 na základe kritérií a celkového výsledku vypočítaného podľa týchto kritérií. Kritériá majú rovnakú dôležitosť a tvoria ich nasledovné kvantifikovateľné ukazovatele:
a)veľkosť skupiny,
b)prepojenie skupiny s finančným systémom,
c)nahraditeľnosť bankových činností, ktoré poskytuje skupina,
d)zložitosť skupiny,
e)cezhraničná činnosť skupiny vrátane cezhraničnej činnosti medzi členskými štátmi a medzi členským štátom a štátom, ktorý nie je členským štátom.
Ú
14
Č:131 O:4
Každá G-SII udržiava na konsolidovanom základe vankúš pre G-SII, ktorý zodpovedá podkategórii, do ktorej je daná G-SII zaradená. Tento vankúš je tvorený vlastným kapitálom Tier 1 a dopĺňa ho.
N
Návrh zákona čl. I
§ 33d O 5
(5) Banka udržiava okrem požiadaviek podľa § 33b ods. 1 a § 33c ods. 1 aj vankúš pre G-SII na konsolidovanom základe vo forme vlastného kapitálu Tier 1, ktorý zodpovedá podkategórii podľa odseku 12, do ktorej je G-SII zaradená.
Ú
Č:131 O:6
Pri požadovaní udržiavania vankúša pre O-SII príslušný orgán alebo určený orgán spĺňa tieto podmienky:
a) vankúš pre O-SII nesmie vytvárať neprimerané negatívne účinky na celý finančný systém alebo časti finančného systému iných členských štátov alebo celej Únie a predstavovať tak prekážku fungovaniu vnútorného trhu;
b) príslušný orgán alebo určený orgán prehodnotí vankúš pre O-SII najmenej raz za rok.
N
Návrh zákona čl. I
§ 33d O 8
(8) Národná banka Slovenska určí vankúš pre O-SII tak, aby vankúš pre O-SII nevytváral neprimerané negatívne účinky na celý finančný systém alebo časti finančného systému iných členských štátov alebo Európskej únie ako celku a nebol prekážkou fungovania vnútorného trhu. Národná banka Slovenska prehodnocuje vankúš pre O-SII aspoň raz za kalendárny rok.
Ú
Vysvetlivky
V stĺpci (1) sa smernica člení na jednotlivé časti:
Č - článok
O - odsek
V - veta
P - číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)