TABUĽKA ZHODY
návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu (Text s významom pre EHP) v znení korigenda
Právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „483/2001“)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) (ďalej len „566/2001“)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „747/2004“)
Zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „371/2014“)
Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „365/2004“)
Zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „39/2015“)
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „575/2001“)
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 221/2019 Z. z, (ďalej len „18/2018“)
Opatrenie NBS č. 4/2015
o ďalších druhoch rizík, o podrobnostiach o systéme riadenia rizík banky a pobočky zahraničnej banky a ktorým sa ustanovuje čo sa rozumie náhlou a neočakávanou zmenou úrokových mier na trhu (oznámenie č. 81/2015 Z. z.) (ďalej len „OP NBS 4/2015“)
Opatrenie Národnej banky Slovenska z 11. mája 2010, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 28 ods. 1 zákona o bankách (oznámenie č. 219/2010 Z. z.) (ďalej len „OP NBS 6/2010“)
1
2
3
4
5
6
7
8
2
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transpo-zície
Číslo
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:1
Zmeny smernice 2013/36/EÚ
B:1
V článku 2 sa odseky 5 a 6 nahrádzajú takto:
Č:2 O:5
5. Táto smernica sa nevzťahuje na:
1.prístup k činnosti investičných spoločností, pokiaľ sa upravuje smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ
(*1)
;
2.centrálne banky;
3.poštové sporožírové inštitúcie;
4.v Dánsku na „Eksport Kredit Fonden“, „Eksport Kredit Fonden A/S“, „Danmarks Skibskredit A/S“ a „KommuneKredit“;
5.v Nemecku na „Kreditanstalt für Wiederaufbau“, „Landwirtschaftliche Rentenbank“, „Bremer Aufbau-Bank GmbH“, „Hamburgische Investitions- und Förderbank“, „Investitionsbank Berlin“, „Investitionsbank des Landes Brandenburg“, „Investitionsbank Schleswig-Holstein“, „Investitions- und Förderbank Niedersachsen NBank“, „Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz“, „Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank“, „LfA Förderbank Bayern“, „NRW.BANK“, „Saarländische Investitionskreditbank AG“, „Sächsische Aufbaubank Förderbank“, „Thüringer Aufbaubank“, podniky uznané podľa „Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz“ za subjekty štátnej bytovej politiky, ktorých hlavným predmetom činnosti nie bankové
N
n.a.
483/2001
566/2001
§ 1
§ 1
Tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, s organizáciou, riadením, podnikaním a so zánikom bánk so sídlom na území Slovenskej republiky a niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením zahraničných bánk na území Slovenskej republiky na účel regulácie a kontroly bánk, pobočiek zahraničných bánk a iných subjektov s cieľom bezpečného fungovania bankového systému.
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len "centrálny depozitár"), poskytovanie služieb vykazovania údajov, niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len "dohľad") v rozsahu podľa tohto zákona.
Ú
n.a.
Uvedené sa netýka SR, keďže typy spoločností uvedené v bodoch 4 až 24 sa v SR nenachádzajú.
3
transakcie, a podniky, ktoré v zmysle uvedeného zákona uznané za neziskové bytové podniky;
6.v Estónsku na „hoiu-laenuühistud“ ako družstevné podniky uznané podľa „hoiu-laenuühistu seadus“;
7.v Írsku na „Strategic Banking Corporation of Ireland“, úverové družstvá a svojpomocné spolky;
8.v Grécku na „Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων“ (Tamio Parakatathikon kai Danion);
9.v Španielsku na „Instituto de Crédito Oficial“;
10.vo Francúzsku na „Caisse des dépots et consignations“;
11.v Chorvátsku na „kreditne unije“ a „Hrvatska banka za obnovu i razvitak“;
12.v Taliansku na „Cassa depositi e prestiti“;
13.v Lotyšsku na „krājaizdevu sabiedrības“, t. j. podniky, ktoré podľa „krājaizdevu sabiedrību likums“ uznané za družstevné podniky poskytujúce peňažné služby výhradne svojim členom;
14.v Litve na „kredito unijos“ iné ako „centrinės kredito unijos“;
15.v Maďarsku na „MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság“ a „Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság“;
16.na Malte na „The Malta Development Bank“;
17.v Holandsku na „Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV“, „NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij“, „NV Limburgs Instituut voor Ontwikkeling en Financiering“, „Ontwikkelingsmaatschappij Oost-Nederland NV“ a „kredietunies“;
18.v Rakúsku na podniky uznané za verejnoprospešné bytové združenia a na „Österreichische Kontrollbank AG“;
19.v Poľsku na „Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe“ a na „Bank Gospodarstwa Krajowego“;
20.v Portugalsku na „Caixas Económicas“ existujúce k 1. januáru 1986 s výnimkou tých, ktoré boli založené ako akciové spoločnosti, a „Caixa Económica Montepio Geral“;
21.v Slovinsku na „SID-Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d. Ljubljana“;
22.vo Fínsku na „Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete AB“ a „Finnvera Oyj/Finnvera Abp“;
23.vo Švédsku na „Svenska Skeppshypotekskassan“;
24.v Spojenom kráľovstve na „National Savings and Investments (NS&I)“, „CDC Group plc“, „the Agricultural Mortgage Corporation Ltd“, „Crown Agents for overseas governments and administrations“, úverové družstvá a komunálne banky.
4
Č: 2
O: 6
6. So subjektmi uvedenými v odseku 5 bodoch 1 a 3 až 24 tohto článku sa na účely článku 34 a hlavy VII kapitoly 3 zaobchádza ako s finančnými inštitúciami.
n.a.
n.a.
Ustanovenie sa netýka finančných inštitúcií v SR.
B:2
Článok 3 sa mení takto:
B:2
P:a)
v odseku 1 sa dopĺňajú tieto body:
Č: 3
O: 1
B: 60 až 65
60.orgán pre riešenie krízových situácií“ je orgán pre riešenie krízových situácií vymedzený v článku 2 ods. 1 bode 18 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ;
61.„globálne systémovo významná inštitúcia“ alebo „G-SII“ je G-SII vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 133 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
N
N
371/2014
483/2001 a návrh zákona čl. I
Návrh zákona čl. I
§ 3
O 1
V 1
§ 33a
O 1
P b)
§ 33d
O 1 a 2
(1) Zriaďuje sa rada ako právnická osoba, ktorá v oblasti verejnej správy ako rezolučný orgán rieši krízové situácie vybraných inštitúcií.
Na účely tohto zákona sa rozumie
b) G-SII globálne systémovo významná banka, ktorou je systémovo významná banka určená Národnou bankou Slovenska podľa § 33d ods. 1 a 2, pričom ako G-SII môže byť určená skupina vedená materskou bankou v Európskej únii, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii alebo banka, ktorá nie je dcérskou spoločnosťou materskej banky v Európskej únii, materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii alebo materskej zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii,
(1) Národná banka Slovenska rozhodne o určení G-SII podľa odseku 2 na konsolidovanom základe a rozhodne o určení O-SII podľa odseku 4 na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe.
(2) Národná banka Slovenska určuje G-SII a zaraďuje G-SII do príslušnej podkategórie podľa odseku 12 na základe kritérií a celkového výsledku vypočítaného podľa týchto kritérií. Kritériá majú
Ú
Ú
Ú
5
62.„globálne systémovo významná inštitúcia mimo EÚ“ alebo „G-SII mimo EÚ“ je G-SII mimo vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 134 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
63.„skupina“ je skupina vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 138 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;
64.„skupina z tretej krajiny“ je skupina, ktorej materská spoločnosť je zriadená v tretej krajine;
65.„rodovo neutrálna politika odmeňovania“ je politika odmeňovania založená na rovnakej odmene pre pracovníkov a pracovníčky za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty.
N
N
N
N
Návrh zákona čl. I
483/2001 a návrh zákona čl. I
Návrh zákona čl. I
365/2004
§ 33a
O 1
P d)
§ 5
P aj)
§ 5
P ak)
§2
O 1
rovnakú dôležitosť a tvoria ich tieto kvantifikovateľné ukazovatele:
a)veľkosť skupiny,
b)prepojenie skupiny s finančným systémom,
c)nahraditeľnosť bankových činností, ktoré poskytuje skupina,
d)zložitosť skupiny,
e)cezhraničná činnosť skupiny vrátane cezhraničnej činnosti medzi členskými štátmi a medzi členským štátom a štátom, ktorý nie je členským štátom.
d) G-SII mimo územia členského štátu globálne systémovo významná banka mimo územia členského štátu podľa osobitného predpisu.30la)
Poznámka pod čiarou k odkazu 30la znie:
30la) Čl. 4 ods. 1 bod 134 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“.
Na účely tohto zákona sa rozumie
aj) skupinou na účely zákona okrem § 33o až 33z, § 49a až 49o a § 62a skupina podľa osobitného predpisu,13na)
Poznámka pod čiarou k odkazu 13na znie:
13na) Čl. 4 ods. 1 bod 138 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.“.
ak) skupinou mimo územia členského štátu skupina, ktorej materská spoločnosť sídlo mimo územia členského štátu.
(1) Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania spočíva v zákaze diskriminácie z dôvodu pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a
Ú
Ú
Ú
Ú
6
365/2004
365/2004
§6
O 1
§6
O 2
P b)
rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti.1a)
(1) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa v pracovnoprávnych vzťahoch, obdobných právnych vzťahoch a v právnych vzťahoch s nimi súvisiacich zakazuje diskriminácia osôb z dôvodov podľa § 2 ods. 1.
(2) Zásada rovnakého zaobchádzania podľa odseku 1 sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi najmä v oblastiach
b) výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v zamestnaní a prepúšťania,
B:2
P:b)
dopĺňa sa tento odsek:
Č: 3
O: 3
Na zabezpečenie toho, aby sa požiadavky alebo právomoci v oblasti dohľadu stanovené v tejto smernici alebo v nariadení (EÚ) č. 575/2013 uplatňovali na konsolidovanom alebo subkonsolidovanom základe v súlade s touto smernicou a uvedeným nariadením, pojmy „inštitúcia“, „materská inštitúcia v členskom štáte“, „materská inštitúcia v EÚ“ a „materská spoločnosť“ zahŕňajú tiež:
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 10
(10) Na účely vykonávania dohľadu na konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe banka, materská banka, materská banka v Európskej únii a materská spoločnosť zahŕňa aj
Ú
Č: 3
O: 3
P: a)
a)finančné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktorým bolo udelené schválenie v súlade s článkom 21a tejto smernice;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 10
P a)
a)finančnú holdingovú spoločnosť a zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť, ktorým bol udelený súhlas podľa odseku 1,
Ú
Č: 3
O: 3
P: b)
b)určené inštitúcie kontrolované materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v EÚ, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v členskom štáte, ak príslušná materská spoločnosť nepodlieha schváleniu v súlade s článkom 21a ods. 4 tejto smernice, a
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 10
P b)
b)určenú banku podľa odseku 8 písm. c) kontrolovanú materskou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v Európskej únii, materskou finančnou holdingovou spoločnosťou, materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ak
Ú
7
príslušná materská spoločnosť spĺňa podmienky podľa odseku 8,
Č: 3
O: 3
P: c)
c)finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti alebo inštitúcie určené podľa článku 21a ods. 6 písm. d) tejto smernice.“
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 10
P c)
c)finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť alebo banku určené podľa § 20b ods. 2 písm. d).
Ú
B:3
V článku 4 sa odsek 8 nahrádza takto:
Č: 4
O: 8
„Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, že iné orgány ako príslušné orgány majú právomoc riešiť krízové situácie, tieto iné orgány úzko spolupracovali s príslušnými orgánmi a konzultovali s nimi, pokiaľ ide o prípravu plánov na riešenie krízových situácií a vo všetkých ostatných prípadoch, ak sa takáto spolupráca a konzultácia požaduje touto smernicou, smernicou 2014/59/EÚ alebo nariadením (EÚ) č. 575/2013.“
N
483/2001
§ 48
O 1
(1) Ak vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny bánk a zahraničných bánk udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené významné pobočky podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, ministerstvo a príslušný orgán dohľadu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a oznámi im všetky informácie, ktoré sú dôležité na výkon ich úloh. Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a vznikne kritická situácia vrátane situácie uvedenej v osobitnom predpise45aa) alebo vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny bánk a zahraničných bánk udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené významné pobočky podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), Európsky výbor pre systémové riziká, príslušné orgány dohľadu iného členského štátu, ministerstvo a iné orgány verejnej moci a osoby, ktorých činnosť súvisí s dohľadom nad dohliadanými subjektmi, a oznámi im všetky informácie, ktoré sú dôležité na výkon ich úloh.
Ú
8
371/2014
371/2014
§ 3
O 2
§ 5
O 1
P f), j) a k)
45aa) Čl. 18 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010.
(2) Vykonávanie úloh potrebných na odborné a organizačné zabezpečovanie výkonu pôsobnosti a právomocí rady zabezpečuje Národná banka Slovenska,20) pritom Národná banka Slovenska zabezpečí21) zriadenie osobitného organizačného útvaru na vykonávanie týchto úloh s cieľom predchádzať konfliktu záujmov a zabezpečiť nezávislosť vykonávania týchto úloh od ostatných úloh Národnej banky Slovenska. Zamestnanci Národnej banky Slovenska, ktorí vykonávajú úlohy podľa prvej vety, sa nesmú podieľať na výkone dohľadu nad vybranými inštitúciami vo veciach, ktoré nepatria do pôsobnosti rady. Zamestnanci Národnej banky Slovenska, ktorí vykonávajú úlohy podľa prvej vety, sú oprávnení vykonávať dohľad podľa tohto zákona alebo vykonávať úkony v konaní vo veciach zverených rade podľa tohto zákona, ak na to sú podľa tohto zákona určení radou alebo členom rady (ďalej len "určený zamestnanec").
(1) Rada
f) spolupracuje a vymieňa si informácie v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom s príslušnými rezolučnými orgánmi, s účastníkmi Európskeho systému finančného dohľadu,23) s ďalšími orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike, orgánmi verejnej moci v iných štátoch a s inými osobami, ktoré majú informácie o vybraných inštitúciách alebo ktorých činnosť súvisí s vybranými inštitúciami,
j) vypracováva a schvaľuje plány na riešenie krízových
situácií, hodnotí riešiteľnosť krízových situácií a
odstraňuje prekážky riešiteľnosti krízových situácií,
9
371/2014
§ 5
O 2
k) vykonáva ďalšiu pôsobnosť a úlohy, ak tak ustanovuje tento zákon alebo osobitné predpisy.25)
(2) Rada vykonáva svoju činnosť nestranne a nezávisle
od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú ovplyvňovať radu pri vykonávaní jej činnosti.
B:4
Článok 8 sa mení takto:
B:4
P:a)
V odseku 2 sa písmená a) a b) nahrádzajú takto:
Č: 8
O: 2
P: a)
a)informácie, ktoré sa majú poskytnúť príslušným orgánom v žiadosti o povolenie úverových inštitúcií vrátane plánu činnosti, organizačnej štruktúry a mechanizmov v oblasti riadenia stanovených v článku 10;
n.a.
n.a.
Vzťahuje sa na EBA
Č: 8
O: 2
P: b)
b)požiadavky vzťahujúce sa na akcionárov a spoločníkov s kvalifikovanými účasťami alebo, ak kvalifikované účasti neexistujú, na 20 najväčších akcionárov alebo spoločníkov, v súlade s článkom 14, a“;
n.a.
n.a.
Vzťahuje sa na EBA
B:4
P:b)
dopĺňa sa tento odsek:
Č: 8
O: 5
„EBA vydá usmernenie v súlade s článkom 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 určené príslušným orgánom s cieľom presne stanoviť spoločnú metodiku posudzovania na udeľovanie povolení v súlade s touto smernicou.“
n.a.
n.a.
Vzťahuje sa na EBA
B:5
V článku 9 sa dopĺňajú tieto odseky:
Č: 9
O: 3
„Členské štáty oznámia Komisii a EBA vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa výslovne umožňuje podnikom, ktoré nie úverovými inštitúciami, podnikať v oblasti prijímania vkladov a iných návratných zdrojov od verejnosti.“
N
n.a.
Uvedené sa nevzťahuje na SR – viď § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách
Č: 9
O: 4
„Podľa tohto článku členské štáty nesmú vyňať úverové inštitúcie z uplatňovania tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 575/2013.“
N
483/2001
§1
Tento zákon upravuje niektoré vzťahy súvisiace so vznikom, s organizáciou, riadením, podnikaním a so zánikom bánk so sídlom na území Slovenskej republiky a niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením
Ú
Podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní „nariadenie má
10
483/2001
a
návrh zákona čl. I
Príloha
B 7
a B 10
zahraničných bánk na území Slovenskej republiky na účel regulácie a kontroly bánk, pobočiek zahraničných bánk a iných subjektov s cieľom bezpečného fungovania bankového systému.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
7. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami, o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú.v. EÚ L 176, 27.6.2013).
10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/878 z 20. mája 2019, ktorou sa mení smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu (Ú. v. EÚ L 150, 7. 6. 2019).
všeobecnú platnosť. Je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.“
B:6
Článok 10 sa nahrádza takto:
Č:10
Plán činnosti, organizačná štruktúra a mechanizmy v oblasti riadenia
Č:10
O:1
„Členské štáty vyžadujú, aby bol k žiadostiam o udelenie povolenia priložený plán činnosti, v ktorom uvedené druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná štruktúra úverovej inštitúcie vrátane informácií o materských spoločnostiach, finančných holdingových spoločnostiach a zmiešaných finančných holdingových spoločnostiach v rámci skupiny. Členské štáty tiež vyžadujú, aby bol k žiadostiam o udelenie povolenia priložený opis opatrení, postupov a mechanizmov uvedených v článku 74 ods. 1.“
N
483/2001
§ 7
O 2
P f), g), q)
(2) Na udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:
f) návrh stanov banky,
g) obchodný plán vychádzajúci z navrhovanej stratégie činnosti banky podloženej reálnymi ekonomickými výpočtami,
q) vhodné a primerané organizačné a personálne predpoklady pre výkon bankových činností, funkčný riadiaci a kontrolný systém vrátane útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu, systému riadenia rizík a pravidiel obozretného podnikania,
Ú
11
483/2001
a
návrh zákona čl. I
Návrh zákona čl. I
§ 23 O 1 V 1 a 2
§ 7 O 23
(1) Banka je povinná v stanovách okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise25) upraviť organizačnú štruktúru a systém riadenia banky tak, aby zabezpečovali riadny a bezpečný výkon povolených bankových činností a zabraňovali vzniku konfliktu záujmov v rámci banky, a upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami banky, útvarom vnútornej kontroly a vnútorného auditu. Banka je ďalej povinná v súlade s týmto zákonom zahrnúť do stanov zásady odmeňovania, ktoré sú zohľadňované v rámci systému riadenia rizík banky, podporujú ho a ktoré sú v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom,27fbc) ako aj upraviť činnosť výboru pre odmeňovanie v banke, ak sa zriaďuje, alebo činnosť určenej osoby zodpovednej za systém odmeňovania v banke. Banka je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v banke za
(23) Ak je žiadateľ súčasťou skupiny, predloží aj informácie o materskej spoločnosti, finančnej holdingovej spoločnosti a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v rámci skupiny.
Č:10 O: 2
Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie, pokiaľ nie sú presvedčené, že opatrenia, postupy a mechanizmy uvedené v článku 74 ods. 1 umožňujú riadne a účinné riadenie rizík uvedenou inštitúciou.“
N
483/2001
a
návrh zákona čl. I
§ 7
O 2
P f)
§ 7
O 3
V 1
§ 23
O 1 až 3, 5 a 7
(2) Na udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:
f) návrh stanov banky,
(3) Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2.
(1) Banka je povinná v stanovách okrem náležitostí ustanovených v osobitnom predpise25) upraviť organizačnú štruktúru a systém riadenia banky tak, aby zabezpečovali riadny a bezpečný výkon povolených bankových činností a zabraňovali vzniku
Ú
12
konfliktu záujmov v rámci banky, a upraviť vzťahy a spoluprácu medzi štatutárnym orgánom, dozornou radou, vedúcimi zamestnancami banky, útvarom vnútornej kontroly a vnútorného auditu. Banka je ďalej povinná v súlade s týmto zákonom zahrnúť do stanov zásady odmeňovania, ktoré sú zohľadňované v rámci systému riadenia rizík banky, podporujú ho a ktoré sú v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou osobitným predpisom,27fbc) ako aj upraviť činnosť výboru pre odmeňovanie v banke, ak sa zriaďuje, alebo činnosť určenej osoby zodpovednej za systém odmeňovania v banke. Banka je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v banke za
a) tvorbu, uskutočňovanie, sledovanie a kontrolu obchodných zámerov banky,
b) systém riadenia banky pri dodržaní pravidla podľa § 27 ods. 1 písm. d),
c) systém vnútornej kontroly vrátane samostatného a nezávislého útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu zodpovedajúci zložitosti a rizikám bankových činností,
d) oddelené riadenie rizík od bankových činností vrátane systému riadenia rizík, ktorým je banka vystavená a za činnosť výboru pre riadenie rizík,
e) oddelené vykonávanie úverových obchodov a investičných obchodov podľa § 34,
f) oddelené sledovanie rizík, ktorým je banka vystavená pri vykonávaní bankových činností s osobami s osobitným vzťahom k banke,
g) informačný systém,
h) ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochranu pred financovaním terorizmu,
i) činnosť výboru pre odmeňovanie v banke.
(2) Banka je povinná vo svojich vnútorných predpisoch upraviť podrobnosti o
13
a) organizačnej štruktúre banky podľa odseku 1 s dôrazom na identifikáciu zodpovedných osôb za výkon bankových činností v rámci banky,
b) systéme vnútornej kontroly, do ktorého je zahrnutý aj útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
(3) Banka je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nedostatočného riadenia banky zabezpečiť vykonávanie
a) kontrolných činností, ktoré sú súčasťou prevádzkových pracovných postupov, a vyvodzovanie opatrení na nápravu z vykonávania kontrolných činností a realizáciu týchto opatrení v jednotlivých organizačných útvaroch banky, pričom tieto činnosti a opatrenia vykonávajú
1. zamestnanci alebo organizačné útvary banky, ktoré sa zúčastňujú na jednotlivých prevádzkových pracovných postupoch,
2. vedúci zamestnanci jednotlivých organizačných útvarov banky zodpovední za kontrolované procesy a za výsledky ich kontroly alebo nimi poverení zamestnanci,
b) kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných postupov, ktorú vykonáva útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu, pričom vo výnimočných a vopred určených prípadoch sa môže vykonávať ako súčasť prevádzkového pracovného postupu banky, a to vtedy, ak je zabezpečené zachovanie nezávislosti a vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.
(5) Banka je povinná dodržiavať organizačnú štruktúru spĺňajúcu požiadavky podľa tohto zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
14
(7) Kópiu platného znenia stanov banka doručí Národnej banke Slovenska bezodkladne po každej zmene stanov banky.
B:7
V článku 14 sa odsek 2 nahrádza takto:
Č:14
O:2
„Príslušné orgány odmietnu udeliť povolenie na začatie činnosti úverovej inštitúcie, ak po zohľadnení potreby zabezpečiť zdravé a obozretné riadenie úverovej inštitúcie nie sú presvedčené o vhodnosti akcionárov alebo spoločníkov v súlade s kritériami stanovenými v článku 23 ods. 1 Uplatňuje sa článok 23 ods. 2 a 3 a článok 24“
N
483/2001
483/2001
483/2001
483/2001
§ 7 O 2
P c)
§ 7 O 3
V 1
§ 8 O 2
P b) a c)
§ 8
O 3
V 1
(2) Na udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:
c) spôsobilosť a vhodnosť osôb, ktoré budú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na banke, a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
(3) Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2.
(2) Na udelenie bankového povolenia podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:
b) dôveryhodnosť zahraničnej banky a jej finančná schopnosť primeraná rozsahu podnikania jej pobočky,
c) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných zahraničnou bankou na vedúceho pobočky zahraničnej banky a jeho zástupcu a na vedúceho útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
(3) Národná banka Slovenska žiadosť podľa odseku 1 zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú podmienku uvedenú v odseku 2.
Ú
B:8
V článku 18 sa písmeno d) nahrádza takto:
Č:18
P:d)
d)už nespĺňa prudenciálne požiadavky stanovené v tretej, štvrtej alebo šiestej časti, s výnimkou požiadaviek stanovených v článkoch 92a
a 92b nariadenia (EÚ) č. 575/2013, alebo uložené podľa článku 104
ods. 1 písm. a) alebo článku 105 tejto smernice, alebo sa už nemožno spoliehať na to, že bude plniť svoje záväzky voči veriteľom, a najmä už neposkytuje záruku na aktíva, ktoré jej zverili jej vkladatelia;“
N
483/2001
a
návrh zákona čl. I
§ 63
O 1
P b)
(1) Národná banka Slovenska je povinná odobrať bankové povolenie, ak
b) banka svoje vlastné zdroje udržiava na úrovni nižšej než 25% súčtu hodnôt zodpovedajúcich požiadavkám na vlastné zdroje banky,20a)
20a) Čl. 92, 93 až 386 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 v platnom znení.
Ú
B:9
Vkladajú sa tieto články:
15
Č:21a
Schválenie finančných holdingových spoločností a zmiešaných finančných holdingových spoločností
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
Súhlas na vykonávanie činnosti finančnej holdingovej spoločnosti a zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti
Ú
Č:21a
O:1
Materské finančné holdingové spoločnosti v členskom štáte, materské zmiešané finančné holdingové spoločnosti v členskom štáte, materské finančné holdingové spoločnosti v EÚ a materské zmiešané finančné holdingové spoločnosti v EÚ sa uchádzajú o schválenie v súlade s týmto článkom.
Iné finančné holdingové spoločnosti alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti sa uchádzajú o schválenie v súlade s týmto článkom, ak sa od nich vyžaduje, aby dodržiavali túto smernicu alebo nariadenie (EÚ) č. 575/2013 na subkonsolidovanom základe.
N
N
Návrh zákona čl. I
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 1 a 2
§ 20a
O 2
P d)
(1)Na vykonávanie činnosti finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa vyžaduje súhlas Národnej banky Slovenska. Žiadosť o udelenie súhlasu podľa prvej vety sa predkladá Národnej banke Slovenska.
(2)Žiadosť podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska podáva
a)materská finančná holdingová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike,
b)materská finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii alebo materská zmiešaná finančná holdingová spoločnosť v Európskej únii,
c)finančná holdingová spoločnosť povinná dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis30x) na subkonsolidovanom základe alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť povinná dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis30x) na subkonsolidovanom základe,
d)finančná holdingová spoločnosť, ktorá nie je materskou spoločnosťou, alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorá nie je materskou spoločnosťou, ak je povinná dodržiavať tento zákon alebo osobitný predpis30x) na subkonsolidovanom základe.
Ú
Ú
Č:21a
O:2
Na účely odseku 1 poskytujú finančné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti v ňom uvedené orgánu konsolidovaného dohľadu a, ak ním nie je príslušný orgán, príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom sú tieto spoločnosti zriadené, tieto informácie:
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 3
(3) Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje informácie o
Ú
16
Č:21a
O:2
P:a)
a)organizačnú štruktúru skupiny, ktorej je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť súčasťou, pričom jasne uvedú svoje dcérske spoločnosti a prípadne materské spoločnosti, ako aj umiestnenie a druh činnosti každého subjektu v rámci skupiny;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 3
P a)
a)organizačnej štruktúre skupiny, ktorej súčasťou je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, pričom uvedie svoje dcérske spoločnosti a materské spoločnosti, ich sídlo a druh činnosti každého subjektu v rámci skupiny,
Ú
Č:21a
O:2
P:b)
b)informácie týkajúce sa vymenovania aspoň dvoch osôb na účely účinného riadenia finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti a dodržiavania požiadaviek stanovených v článku 121 o kvalifikácii osôb v riadiacej funkcii;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 3
P b)
b) spôsobilosti a dôveryhodnosti aspoň dvoch fyzických osôb v riadiacej funkcii vo finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti; na odbornú spôsobilosť a dôveryhodnosť týchto osôb sa vzťahuje § 7 ods. 15 a 16 a § 7a ods. 4,
Ú
Č:21a
O:2
P:c)
c)informácie o dodržiavaní kritérií stanovených v článku 14 týkajúcich sa akcionárov a spoločníkov, ak má finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť úverovú inštitúciu ako dcérsku spoločnosť;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 3
P c)
c) dodržiavaní ustanovení § 7 ods. 2 písm. c) a § 28 akcionármi banky, ktorá je dcérskou spoločnosťou finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti,
Ú
Č:21a
O:2
P:d)
d)vnútorná organizácia a rozdelenie úloh v rámci skupiny;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 3
P d)
d) organizačnej štruktúre a rozdelení úloh v rámci skupiny.
Ú
Č:21a
O:2
P:e)
e)akékoľvek iné informácie, ktoré môžu byť potrebné na vykonanie posúdení uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a O 19
(19) Opatrením,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia
a)náležitosti žiadosti o udelenie súhlasu podľa odsekov 1 a 2 a doklady prikladané k žiadosti,
b)podrobnosti o podmienkach podľa odseku 4 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok,
c)ďalšie informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné na posúdenie splnenia podmienok podľa odsekov 4 a 8.
Ú
Č:21a
O:2
Ak sa schválenie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti uskutoční súbežne s posúdením uvedeným v článku 22, príslušný orgán na účely uvedeného článku podľa potreby koordinuje s orgánom konsolidovaného dohľadu a, ak ním nie je príslušný orgán, s príslušným orgánom v členskom štáte, v ktorom je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zriadená. V uvedenom prípade sa plynutie lehoty na posúdenie uvedenej v článku 22 ods. 2 druhom pododseku pozastaví na dobu dlhšiu
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 7
(7) Ak sa konanie o žiadosti o udelenie súhlasu podľa odseku 1 uskutoční súčasne s konaním podľa § 28 ods. 1 písm. a), Národná banka Slovenska spolupracuje s orgánom dohľadu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť. Plynutie lehoty podľa § 28 ods. 21 tretej vety sa preruší na
Ú
17
ako 20 pracovných dní, a to do dokončenia postupu stanoveného v tomto článku.
obdobie dlhšie ako 20 pracovných dní, najviac však do dňa udelenia súhlasu podľa odseku 1.
Č:21a
O:3
Schválenie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa tohto článku možno udeliť len vtedy, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 4
(4) Na udelenie súhlasu podľa odseku 1 musia byť splnené tieto podmienky:
Ú
Č:21a
O:3
P:a)
a)vnútorné mechanizmy a rozdelenie úloh v rámci skupiny sú primerané na účely dodržiavania požiadaviek stanovených touto smernicou a nariadením (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom alebo subkonsolidovanom základe a sú najmä účinné, pokiaľ ide o:
i)koordináciu všetkých dcérskych spoločností finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, v prípade potreby aj prostredníctvom primeraného rozdelenia úloh medzi inštitúciami, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami;
ii)zabránenie alebo riešenie konfliktov v rámci skupiny a
iii)posilňovanie politík v rámci celej skupiny stanovených materskou finančnou holdingovou spoločnosťou alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v skupine;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 4
P a)
a)vnútorné mechanizmy a rozdelenie úloh sú primerané na účely dodržiavania požiadaviek ustanovených týmto zákonom alebo osobitným predpisom30x) na konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe a najmä účinne
1.koordinujú činnosť všetkých dcérskych spoločností finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, a to aj prostredníctvom primeraného rozdelenia úloh medzi bankami, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami,
2.predchádzajú alebo riešia konflikty v rámci skupiny a
3.presadzujú zásady určené materskou finančnou holdingovou spoločnosťou alebo materskou zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou v rámci celej skupiny,
Ú
Č:21a
O:3
P:b)
b)organizačná štruktúra skupiny, ktorej je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť súčasťou, neprekáža ani iným spôsobom nezabraňuje účinnému dohľadu nad inštitúciami, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami, alebo nad materskými inštitúciami, týkajúcemu sa individuálnych, konsolidovaných a v prípade potreby subkonsolidovaných povinností, ktoré sa na ne vzťahujú. Pri posudzovaní tohto kritéria sa zohľadňuje najmä:
i)pozícia finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti vo viacúrovňovej skupine;
ii)štruktúra akcionárov a
iii)úloha finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v rámci skupiny;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 4
P b)
b) organizačná štruktúra skupiny, ktorej súčasťou je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, nebráni účinnému výkonu dohľadu nad bankou, ktorá je dcérskou spoločnosťou, alebo dohľadu nad materskou bankou na individuálnom základe, konsolidovanom základe alebo subkonsolidovanom základe, pričom sa zohľadňuje najmä
1.postavenie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti vo viacúrovňovej skupine,
2.štruktúra akcionárov a
Ú
18
3.úloha finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v rámci skupiny a
Č:21a
O:3
P:c)
c)kritériá stanovené v článku 14 a požiadavky uvedené článku 121 sú splnené.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 4
P c)
c)spôsobilosť a vhodnosť osôb, ktoré sú akcionármi s kvalifikovanou účasťou na banke a preukázanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu a dozornej rady finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti; na posudzovanie dôveryhodnosti a odbornej spôsobilosti sa vzťahuje § 7 ods. 15 a 16 a § 7a ods. 4.
Ú
Č:21a
O:4
Schválenie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa tohto článku sa nevyžaduje, ak sú splnené všetky tieto podmienky:
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 8
(8) Udelenie súhlasu podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak sú splnené tieto podmienky:
Ú
Č:21a
O:4
P:a)
a)hlavným predmetom činnosti finančnej holdingovej spoločnosti je nadobúdať účasti v dcérskych spoločnostiach alebo v prípade zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, jej hlavným predmetom činnosti v súvislosti s inštitúciami alebo finančnými inštitúciami je nadobúdať účasti v dcérskych spoločnostiach;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 8
P a)
a)hlavným predmetom činnosti finančnej holdingovej spoločnosti je nadobúdať účasti v dcérskych spoločnostiach a hlavným predmetom činnosti zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti v súvislosti s inštitúciou alebo finančnou inštitúciou je nadobúdať účasti v dcérskych spoločnostiach,
Ú
Č:21a
O:4
P:b)
b)finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sa v rámci skupiny neurčila v žiadnej zo skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, za subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši, v súlade so stratégiou riešenia krízovej situácie stanovenou príslušným orgánom pre riešenie krízových situácií podľa smernice 2014/59/EÚ;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 8
P b)
b) finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť nie je v rámci skupiny určená v žiadnej zo skupín, ktorých krízová situácia sa rieši, za subjekt, ktorého krízová situácia sa rieši podľa osobitného zákona,62)
Ú
Č:21a
O:4
P:c)
c)úverová inštitúcia, ktorá je dcérskou spoločnosťou, sa určila za zodpovednú za zabezpečenie toho, aby skupina dodržiavala prudenciálne požiadavky na konsolidovanom základe, a poskytli sa jej všetky potrebné prostriedky a právomoc na to, aby tieto povinnosti plnila účinným spôsobom;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 8
P c)
c) banka, ktorá je dcérskou spoločnosťou, je určená za zodpovednú za zabezpečenie toho, aby skupina dodržiavala obozretné požiadavky na konsolidovanom základe a sú jej poskytnuté všetky prostriedky a právomoci na to, aby tieto povinnosti účinne plnila,
Ú
Č:21a
O:4
P:d)
d)finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sa nezúčastňuje na riadiacich, prevádzkových alebo finančných rozhodnutiach, ktoré sa týkajú skupiny alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú inštitúciami alebo finančnými inštitúciami;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 8
P d)
d) finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sa nezúčastňuje na riadiacich, prevádzkových alebo finančných
Ú
19
rozhodnutiach, ktoré sa týkajú skupiny alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú bankami alebo finančnými inštitúciami a
Č:21a
O:4
P:e)
e)neexistuje prekážka brániaca účinnému dohľadu nad skupinou na konsolidovanom základe.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 8
P e)
e) neexistuje prekážka brániaca účinnému výkonu dohľadu nad skupinou na konsolidovanom základe.
Ú
Č:21a
O:4
Finančné holdingové spoločnosti alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti oslobodené od schvaľovania v súlade s týmto odsekom nie sú vyňaté z rozsahu konsolidácie, ako sa stanovuje v tejto smernici a v nariadení (EÚ) č. 575/2013.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 9
(9) Finančné holdingové spoločnosti alebo zmiešané finančné holdingové spoločnosti, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 8, nie sú vyňaté z rozsahu konsolidácie podľa tohto zákona a osobitného predpisu.30x)
Ú
Č:21a
O:5
Orgán konsolidovaného dohľadu priebežne monitoruje dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 3 alebo prípadne v odseku 4. Finančné holdingové spoločnosti a zmiešané finančné holdingové spoločnosti poskytujú orgánu konsolidovaného dohľadu informácie vyžadované na priebežné monitorovanie organizačnej štruktúry skupiny a dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 3 alebo prípadne v odseku 4. Orgán konsolidovaného dohľadu tieto informácie zdieľa s príslušným orgánom v členskom štáte, v ktorom je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zriadená.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 11
(11) Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe monitoruje dodržiavanie podmienok uvedených v odseku 4 alebo odseku 8. Finančná holdingová spoločnosť a zmiešaná finančná holdingová spoločnosť poskytuje na požiadanie Národnej banke Slovenska ako orgánu dohľadu na konsolidovanom základe všetky informácie potrebné na priebežné monitorovanie organizačnej štruktúry skupiny a dodržiavanie podmienok podľa odseku 4 alebo odseku 8. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe tieto informácie poskytuje príslušnému orgánu dohľadu v inom členskom štáte, v ktorom má sídlo finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť.
Ú
Č:21a
O:6
Ak orgán konsolidovaného dohľadu zistí, že podmienky stanovené v odseku 3 nie sú splnené alebo prestali byť splnené, finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podlieha primeraným opatreniam v oblasti dohľadu s cieľom, v závislosti od konkrétneho prípadu, zabezpečiť alebo obnoviť kontinuitu a integritu konsolidovaného dohľadu a zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek stanovených v tejto smernici a v nariadení (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe. V prípade zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa pri prijímaní opatrení v oblasti dohľadu zohľadní najmä vplyv na finančný konglomerát.
Opatrenia v oblasti dohľadu uvedené v prvom pododseku môžu zahŕňať najmä:
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 1 a 2
(1) Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí nedostatky spočívajúce v nedodržiavaní podmienok podľa § 20a ods. 4, uloží finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti opatrenia na nápravu a pokuty podľa odseku 2 s cieľom zabezpečiť alebo obnoviť kontinuitu a integritu konsolidovaného dohľadu a zabezpečiť dodržiavanie požiadaviek podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu30x) na konsolidovanom základe. Ak ide o zmiešanú finančnú
Ú
20
holdingovú spoločnosť, pri prijímaní opatrení na nápravu sa zohľadní najmä vplyv na finančný konglomerát.
(2) Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí nedostatky podľa odseku 1 alebo nedostatky spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v rozhodnutí o súhlase, podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, v nedodržiavaní podmienok podľa § 20a alebo v nedodržiavaní alebo obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, osobitných zákonov46) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon bankových činností, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
Č:21a
O:6
P:a)
a)pozastavenie výkonu hlasovacích práv spojených s akciami inštitúcií, ktoré sú dcérskymi spoločnosťami, držanými finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 2
P a)
a) pozastaviť výkon hlasovacích práv spojených s akciami banky, ktorá je dcérskou spoločnosťou, držanými finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou,
Ú
Č:21a
O:6
P:b)
b)vydanie súdnych príkazov alebo uloženie sankcií proti finančnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo členom riadiaceho orgánu a manažérom s výhradou článkov 65 až 72;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 2
P b)
b) uložiť pokutu finančnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady a vedúcim zamestnancom od 3 300 eur do 664 000 eur; tým nie je dotknuté ustanovenie § 50,
Ú
Č:21a
O:6
P:c)
c)zadanie pokynov alebo usmernení finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti, aby účasti vo svojich dcérskych spoločnostiach, ktoré sú inštitúciami, previedli na svojich akcionárov;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 2
P c)
c) uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť alebo odporúčanie previesť majetkové účasti na svojich dcérskych spoločnostiach, ktoré sú bankami, na svojich akcionárov,
Ú
21
Č:21a
O:6
P:d)
d)dočasné určenie inej finančnej holdingovej spoločnosti, zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti alebo inštitúcie v rámci skupiny, ako zodpovednej za zabezpečenie dodržiavania požiadaviek stanovených v tejto smernici a v nariadení (EÚ) č. 575/2013 na konsolidovanom základe;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 2
P d)
d) dočasne určiť inú finančnú holdingovú spoločnosť, zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť alebo banku v rámci skupiny za zodpovednú za dodržiavanie požiadaviek ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom30x) na konsolidovanom základe,
Ú
Č:21a
O:6
P:e)
e)obmedzenie alebo zákaz rozdeľovania výnosov alebo vyplácania úrokov akcionárom;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 2
P e)
e) obmedziť alebo zakázať rozdeľovanie výnosov podľa osobitného predpisu24h) akcionárom,
Ú
Č:21a
O:6
P:f)
f)požadovanie od finančných holdingových spoločností alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností, aby sa zbavili účastí v inštitúciách alebo iných subjektoch finančného sektora alebo ich znížili;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 2
P f)
f) uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť znížiť majetkovú účasť na banke alebo na iných subjektoch finančného sektora alebo povinnosť previesť majetkovú účasť na banke alebo na iných subjektoch finančného sektora na inú osobu,
Ú
Č:21a
O:6
P:g)
g)požadovanie od finančných holdingových spoločností alebo zmiešaných finančných holdingových spoločností, aby predložili plán na bezodkladný návrat k dodržiavaniu požiadaviek.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 2
P g) a h)
g) uložiť finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti povinnosť predložiť plán na bezodkladné dodržiavanie požiadaviek podľa tohto zákona,
h) uložiť iné opatrenia na nápravu súvisiace s odstránením zistených nedostatkov ako sú uvedené v písmenách a) až g).
Ú
Č:21a
O:7
Ak orgán konsolidovaného dohľadu zistí, že podmienky stanovené v odseku 4 už nie sú splnené, finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sa musí uchádzať o schválenie v súlade s týmto článkom.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 12
(12) Ak Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe zistí, že finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť nespĺňa podmienky podľa odseku 8, finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť je povinná požiadať bezodkladne o udelenie súhlasu podľa odseku 1.
Ú
Č:21a
O:8
Na účely prijímania rozhodnutí o schválení a oslobodení od schválenia, ako sa uvádza v odsekoch 3 a 4, a o opatreniach v oblasti dohľadu, ako sa uvádza v odsekoch 6 a 7, ak orgán konsolidovaného dohľadu nie je príslušným orgánom v členskom štáte, v ktorom je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zriadená, oba
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 13 až 15
(13) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu na konsolidovanom základe a finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť má sídlo v inom členskom štáte,
Ú
22
orgány spolupracujú a vedú v plnom rozsahu vzájomné konzultácie. Orgán konsolidovaného dohľadu vypracuje podľa potreby posúdenie záležitostí uvedených v odsekoch 3, 4, 6 a 7 a predloží uvedené posúdenie príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zriadená. Tieto dva orgány urobia všetko, čo je v ich právomociach, aby dosiahli spoločné rozhodnutie do dvoch mesiacov od doručenia uvedeného posúdenia.
Spoločné rozhodnutie sa náležite zdokumentuje a odôvodní. Orgán konsolidovaného dohľadu oznámi spoločné rozhodnutie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.
V prípade nezhody sa orgán konsolidovaného dohľadu alebo príslušný orgán v členskom štáte, v ktorom je finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zriadená, zdrží prijatia rozhodnutia a záležitosť postúpi EBA v súlade s článkom 19 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010. EBA prijme svoje rozhodnutie v lehote jedného mesiaca od prijatia postúpenej záležitosti. Dotknuté príslušné orgány prijmú spoločné rozhodnutie v súlade s rozhodnutím EBA. Záležitosť sa EBA nepostúpi po uplynutí dvojmesačného obdobia alebo po dosiahnutí spoločného rozhodnutia.
Národná banka Slovenska na účely prijímania rozhodnutia o udelení súhlasu podľa odseku 1, nevyžadovania súhlasu podľa odseku 8 a opatreniach na nápravu podľa § 20b spolupracuje a vedie konzultácie s príslušným orgánom dohľadu v tomto inom členskom štáte. V rámci spolupráce s príslušným orgánom dohľadu podľa prvej vety Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe podľa potreby vypracuje posúdenie skutočností uvedených v odsekoch 4, 8, 12 a v § 20b, predloží toto posúdenie príslušnému orgánu dohľadu podľa prvej vety a ďalej postupuje tak, aby po dohode s týmto príslušným orgánom dohľadu rozhodla do dvoch mesiacov od doručenia tohto posúdenia.
Toto spoločné rozhodnutie musí byť riadne zdokumentované a obsahovať odôvodnenie. Národná banka Slovenska ako orgán dohľadu na konsolidovanom základe oznámi spoločné rozhodnutie finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti.
(14) Ak sa nedosiahne dohoda medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu v inom členskom štáte, v ktorom má finančná holdingová spoločnosť alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť sídlo, Národná banka Slovenska nevydá rozhodnutie a obráti sa so žiadosťou o vydanie rozhodnutia na Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) v súlade s osobitným predpisom19) v lehote dvoch mesiacov od doručenia posúdenia podľa odseku 13 alebo do vydania spoločného rozhodnutia.
(15) Ak Národná banka Slovenska nie je orgánom dohľadu na konsolidovanom základe a finančná holdingová spoločnosť
23
alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť má sídlo v Slovenskej republike, Národná banka Slovenska vyvinie maximálne úsilie, aby bola dosiahnutá dohoda medzi ňou a príslušným orgánom dohľadu, ktorý je orgánom dohľadu na konsolidovanom základe, na účely vydania spoločného rozhodnutia.
Č:21a
O:9
Ak v prípade zmiešaných finančných holdingových spoločností, orgán konsolidovaného dohľadu alebo príslušný orgán v členskom štáte, v ktorom je zmiešaná finančná holdingová spoločnosť zriadená, nie je koordinátorom určeným v súlade s článkom 10 smernice 2002/87/ES, sa na účely rozhodnutí alebo spoločných rozhodnutí uvedených v závislosti od konkrétneho prípadu v odsekoch 3, 4, 6 a 7 tohto článku vyžaduje súhlas koordinátora. Ak sa vyžaduje súhlas koordinátora, nezhody sa postúpia príslušnému európskemu orgánu dohľadu, a to EBA alebo európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) (ďalej len „EIOPA“), zriadenému nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010
(*3)
, ktorý prijme svoje rozhodnutie v lehote jedného mesiaca od prijatia postúpenej záležitosti. Akýmkoľvek rozhodnutím prijatým v súlade s týmto odsekom nie sú dotknuté povinnosti podľa smernice 2002/87/ES alebo 2009/138/ES.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 16 a 17
(16) Ak ide o zmiešanú finančnú holdingovú spoločnosť a Národná banka Slovenska nie je orgánom vykonávajúcim doplňujúci dohľad podľa § 49a až 49o alebo osobitných predpisov,24f) na rozhodnutie podľa odseku 1, 8 alebo odseku 13 alebo rozhodnutí o uložení opatrení na nápravu podľa § 20b sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu vykonávajúceho doplňujúci dohľad.
(17) Ak zahraničný orgán vykonávajúci dohľad podľa § 49a až 49o alebo osobitných predpisov24f) nevydá súhlas podľa odseku 16, Národná banka Slovenska žiadosť o pomoc pri dosiahnutí dohody vo veciach podľa odseku 16 postúpi príslušnému Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo alebo Európskemu orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov). Rozhodnutím prijatým v súlade s týmto odsekom nie sú dotknuté povinnosti podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov.24g)
Ú
Č:21a
O:10
V prípade odmietnutia schválenia finančnej holdingovej spoločnosti alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa tohto článku orgán konsolidovaného dohľadu oznámi žiadateľovi rozhodnutie a jeho odôvodnenie v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia žiadosti, alebo, ak je žiadosť neúplná, v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplných informácií požadovaných na prijatie rozhodnutia.
Rozhodnutie o udelení alebo odmietnutí schválenia sa v každom prípade prijme v lehote šiestich mesiacov od doručenia žiadosti. Odmietnutie môže v prípade potreby sprevádzať ktorékoľvek z opatrení uvedených v odseku 6.
N
N
Návrh zákona čl. I
Návrh zákona čl. I
§ 20a
O 18
§ 20b O 4
(18) Ak Národná banka Slovenska zamietne žiadosť podľa odseku 1, oznámi žiadateľovi podľa odseku 2 svoje rozhodnutie spolu s odôvodnením v lehote štyroch mesiacov odo dňa doručenia úplnej žiadosti. Rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 sa prijme najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia takejto žiadosti.
(4) Rozhodnutím o zamietnutí žiadosti o udelenie súhlasu podľa § 20a ods. 1 nie je
Ú
Ú
24
dotknuté uloženie opatrení na nápravu podľa odseku 2.
Č:21b
Materská spoločnosť v EÚ na medzistupni
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
Sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii
Ú
Č:21b
O:1
Dve alebo viac inštitúcií v Únii, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny z tretej krajiny, majú jedinú materskú spoločnosť v EÚ na medzistupni, ktorá je zriadená v Únii.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 1
(1) Dve alebo viac inštitúcií v Európskej únii, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny mimo územia členského štátu, musia mať jednu sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii, ktorá má sídlo v Európskej únii, ak odsek 2 neustanovuje inak.
Ú
Č:21b
O:2
Príslušné orgány môžu povoliť inštitúciám uvedeným v odseku 1, aby mali dve materské spoločnosti v EÚ na medzistupni, ak dospejú k záveru, že zriadenie jedinej materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni by:
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 2
(2) Národná banka Slovenska môže povoliť inštitúciám uvedeným v odseku 1, ktoré vykonávajú činnosť na území Slovenskej republiky, aby mali dve sprostredkujúce materské spoločnosti v Európskej únii, ak by zriadenie jednej sprostredkujúcej materskej spoločnosti v Európskej únii
Ú
Č:21b
O:2
P:a)
a)bolo v rozpore s povinnou požiadavkou na oddelenie činností vyplývajúcou z pravidiel tretej krajiny alebo uloženou orgánmi dohľadu z tretej krajiny, v ktorej má konečný materský podnik zo skupiny z tretej krajiny svoje ústredie, alebo
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 2
P a)
a) bolo v rozpore s povinnou požiadavkou na oddelenie činností, ktoré ustanovujú pravidlá iného ako členského štátu alebo ktorú uložil orgán dohľadu iného ako členského štátu, v ktorom má materská spoločnosť skupiny mimo územia členského štátu svoje sídlo alebo
Ú
Č:21b
O:2
P:b)
b)v porovnaní s dvomi materskými spoločnosťami v EÚ na medzistupni znížilo efektívnosť riešiteľnosti krízovej situácie podľa posúdenia, ktoré vykonal príslušný orgán pre riešenie krízových situácií materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 2
P b)
b) viedlo podľa posúdenia Rady pre riešenie krízových situácií30zx) (ďalej len „rezolučná rada“) k zníženiu efektívnosti riešiteľnosti krízovej situácie v porovnaní s dvoma sprostredkujúcimi materskými spoločnosťami v Európskej únii.
Ú
Č:21b
O:3
Materská spoločnosť v EÚ na medzistupni je úverovou inštitúciou, ktorej bolo udelené povolenie v súlade s článkom 8, alebo finančnou holdingovou spoločnosťou alebo zmiešanou finančnou holdingovou spoločnosťou, ktorej bolo udelené schválenie v súlade s článkom 21a.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 3
(3) Sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii môže byť len banka, finančná holdingová spoločnosť, ktorej bol udelený súhlas podľa § 20a alebo porovnateľného ustanovenia právnych predpisov iného členského štátu, alebo zmiešaná finančná holdingová spoločnosť, ktorej bol udelený súhlas podľa § 20a alebo porovnateľného ustanovenia právnych predpisov iného členského štátu, ak odsek 4 neustanovuje inak. Ak žiadna z inštitúcií
Ú
25
Odchylne od prvého pododseku tohto odseku, ak žiadna z inštitúcií uvedených v odseku 1 tohto článku nie je úverovou inštitúciou alebo ak sa v súvislosti s investičnými činnosťami musí zriadiť druhá materská spoločnosť v EÚ na medzistupni, aby sa dodržala povinná požiadavka uvedená v odseku 2 tohto článku, materská spoločnosť v EÚ na medzistupni alebo druhá materská spoločnosť v EÚ na medzistupni môže byť investičnou spoločnosťou, ktorej bolo udelené povolenie v súlade s článkom 5 ods. 1 smernice 2014/65/EÚ, na ktorú sa vzťahuje smernica 2014/59/EÚ.
uvedených v odseku 1 nie je bankou alebo ak sa v súvislosti s poskytovaním investičných činností musí zriadiť druhá sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii, aby bola dodržaná požiadavka podľa odseku 2, sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii alebo druhá sprostredkujúca materská spoločnosť v Európskej únii môže byť obchodník s cennými papiermi, na ktorého sa vzťahuje osobitný predpis.62)
Č:21b
O:4
Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú, ak celková hodnota aktív, ktoré má v Únii skupina z tretej krajiny, je menej ako 40 miliárd EUR.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 4
(4) Odseky 1 až 3 sa nepoužijú, ak celková hodnota aktív skupiny mimo územia členského štátu, ktoré má vo všetkých členských štátoch, je menej ako 40 000 000 000 eur.
Ú
Č:21b
O:5
Na účely tohto článku celková hodnota aktív, ktoré má v Únii skupina z tretej krajiny, je sumou pozostávajúcou z:
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 5
(5) Na účely odsekov 4, 6, 7 a § 122yc celkovou hodnotou aktív skupiny mimo územia členského štátu, ktoré má vo všetkých členských štátoch, je súčet celkovej hodnoty aktív
Ú
Č:21b
O:5
P:a)
a)celkovej hodnoty aktív každej inštitúcie, ktoré má v Únii skupina z tretej krajiny, ako vyplýva z jej konsolidovanej súvahy alebo z ich individuálnej súvahy, ak súvaha inštitúcie nie je konsolidovaná, a
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 5
P a)
a) každej inštitúcie, ktoré má vo všetkých členských štátoch skupina mimo územia členského štátu, ako vyplýva z jej konsolidovanej súvahy alebo z individuálnej súvahy, ak súvaha inštitúcie nie je konsolidovaná, a
Ú
Č:21b
O:5
P:b)
b)celkovej hodnoty aktív každej pobočky skupiny z tretej krajiny, ktorej bolo udelené povolenie v Únii v súlade s touto smernicou, smernicou 2014/65/EÚ alebo nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 5
P b)
b) každej pobočky inštitúcie patriacej do skupiny mimo územia členského štátu, ktorej bolo udelené povolenie podľa tohto zákona, osobitných predpisov24i) alebo ktorej bolo udelené povolenie v súlade s právnymi predpismi iného členského štátu.
Ú
Č:21b
O:6
Príslušné orgány oznamujú EBA tieto informácie o každej skupine z tretej krajiny, ktorá vykonáva činnosť v ich jurisdikcii:
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 6
(6) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) o každej skupine mimo územia členského štátu, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky, tieto informácie:
Ú
26
Č:21b
O:6
P:a)
a)názvy a celkovú hodnotu aktív inštitúcií podliehajúcich dohľadu, ktoré patria k skupine z tretej krajiny;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 6
P a)
a) názov inštitúcie a celkovú hodnotu aktív tejto inštitúcie podliehajúcej dohľadu Národnej banky Slovenska a patriacej do skupiny mimo územia členského štátu,
Ú
Č:21b
O:6
P:b)
b)názvy pobočiek, ktorým bolo udelené povolenie v danom členskom štáte v súlade s touto smernicou, smernicou 2014/65/EÚ alebo nariadením (EÚ) č. 600/2014, a celkovú hodnotu aktív zodpovedajúcich týmto pobočkám, ako aj druhy činností, na vykonávanie ktorých bolo týmto pobočkám udelené povolenie;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 6
P b)
b) názov každej pobočky inštitúcie patriacej do skupiny mimo územia členského štátu, ktorej bolo udelené povolenie podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov,24i) a celkovú hodnotu aktív zodpovedajúcich tejto pobočke, ako aj druhy činností, na vykonávanie ktorých bolo týmto pobočkám udelené povolenie,
Ú
Č:21b
O:6
P:c)
c)názov a typ uvedený v odseku 3 každej materskej spoločnosti v EÚ na medzistupni zriadenej v danom členskom štáte a názov skupiny z tretej krajiny, ktorej je súčasťou.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20b
O 6
P c)
c) názov a druh každej sprostredkujúcej materskej spoločnosti v Európskej únii so sídlom v Slovenskej republike podľa odseku 3 a názov skupiny mimo územia členského štátu, ktorej je súčasťou.
Ú
Č:21b
O:7
EBA uverejní na svojom webovom sídle zoznam všetkých skupín z tretích krajín, ktoré vykonávajú činnosti v Únii, a ich materskej spoločnosti alebo prípadne spoločností v EÚ na medzistupni.
Príslušné orgány zabezpečia, aby každá inštitúcia v ich jurisdikcii, ktorá je súčasťou skupiny z tretej krajiny, spĺňala jednu z týchto podmienok:
n.a.
N
483/2001
§ 20c
O 7
(7) Banka, ktorá vykonáva činnosť na území Slovenskej republiky a ktorá je súčasťou skupiny mimo územia členského štátu, musí spĺňať jednu z týchto podmienok:
n.a.
Ú
Č:21b
O:7
P:a)
a)má materskú spoločnosť v EÚ na medzistupni;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 7
P a)
a) má sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii,
Ú
Č:21b
O:7
P:b)
b)je materskou spoločnosťou v EÚ na medzistupni;
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 7
P b)
b) je sprostredkujúcou materskou spoločnosťou v Európskej únii,
Ú
Č:21b
O:7
P:c)
c)je jedinou inštitúciou skupiny z tretej krajiny v Únii alebo
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 7
P c)
c) je jedinou inštitúciou skupiny mimo územia členského štátu v Európskej únii alebo
Ú
Č:21b
O:7
P:d)
d)je súčasťou skupiny z tretej krajiny s celkovou hodnotou aktív v Únii vo výške menej ako 40 miliárd EUR.
N
Návrh zákona čl. I
§ 20c
O 7
P d)
d) je súčasťou skupiny mimo územia členského štátu, ktorej celková hodnota aktív, ktoré má vo všetkých členských štátoch, je menej ako 40 000 000 000 eur.
Ú
Č:21b
O:8
Odchylne od odseku 1, skupiny z tretej krajiny, ktoré vykonávajú činnosti prostredníctvom viac ako jednej inštitúcie v Únii, a s celkovou hodnotou aktív v Únii rovnajúcou sa alebo presahujúcou 40 miliárd EUR k 27. júnu 2019 musia mať do 30. decembra 2023 materskú spoločnosť v EÚ na
N
Návrh zákona čl. I
§ 122yd
O 2
(2) Skupina mimo územia členského štátu, ktorá k 27. júnu 2019 vykonávala činnosti prostredníctvom viac ako jednej inštitúcie v členskom štáte a ktorej celková hodnota
Ú
27
medzistupni, alebo ak sa uplatňuje odsek 2, dve materské spoločnosti v EÚ na medzistupni.
aktív v členských štátoch k tomuto dňu bola rovná alebo bola vyššia ako 40 000 000 000 eur, je povinná do 30. decembra 2023 zriadiť sprostredkujúcu materskú spoločnosť v Európskej únii podľa § 20c ods. 1 alebo dve sprostredkujúce materské spoločnosti v Európskej únii podľa § 20c ods. 2.
Č:21b
O:9
Komisia do 30. decembra 2026 preskúma po konzultácii s EBA požiadavky uložené inštitúciám podľa tohto článku a predloží správu Európskemu parlamentu a Rade. V uvedenej správe sa posúdi aspoň:
n.a.
n.a.
Č:21b
O:9
P:a)
a)či požiadavky stanovené v tomto článku sú vykonateľné, potrebné a primerané a či by iné opatrenia neboli vhodnejšie;
n.a.
n.a.
Č:21b
O:9
P:b)
b)čí by sa mali požiadavky uložené inštitúciám podľa tohto článku preskúmať s cieľom zohľadniť najlepšie medzinárodné postupy.
n.a.
n.a.
Č:21b
O:10
EBA do 28. júna 2021 predloží Európskemu parlamentu, Rade a Komisii správu o zaobchádzaní s pobočkami z tretích krajín na základe vnútroštátneho práva členských štátov. V uvedenej správe sa posúdi aspoň:
n.a.
n.a.
Č:21b
O:10
P:a)
a)či a v akom rozsahu sa postupy dohľadu pre pobočky z tretích krajín podľa vnútroštátneho práva rôznia v jednotlivých členských štátoch;
n.a.
n.a.
Č:21b
O:10
P:b)
b)či by rozdielne zaobchádzanie s pobočkami z tretích krajín podľa vnútroštátneho práva mohlo viesť k regulačnej arbitráži;
n.a.
n.a.
Č:21b
O:10
P:c)
c)či by bola potrebná a vhodná ďalšia harmonizácia vnútroštátnych režimov pre pobočky z tretích krajín, najmä pokiaľ ide o významné pobočky z tretích krajín.
n.a.
n.a.
Č:21b
O:10
Komisia v prípade potreby predloží Európskemu parlamentu a Rade legislatívny návrh na základe odporúčaní EBA.
n.a.
n.a.
B:10
V článku 23 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
Č:23
O:1
P:b)
b)dobrá povesť, vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ako sa uvádza v článku 91 ods. 1, každého člena riadiaceho orgánu, ktorý bude riadiť činnosť úverovej inštitúcie v dôsledku navrhovaného nadobudnutia;“
N
483/2001 a
návrh zákona čl. I
§ 28 O 2
V 1 až 3
(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 musia byť primerane splnené podmienky uvedené v § 7 ods. 2 a 4; na vydanie súhlasu musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod21a) a dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, na ktorý sa žiada udelenie predchádzajúceho súhlasu. Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. a) možno vydať, len ak sa nepreukázalo,
Ú
28
483/2001
OP NBS 6/2010
§ 28 O 7
§ 1
O 1 a 3
P a) až c) body 1 a 2
že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť banky naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom; na vydanie predchádzajúceho súhlasu podľa ods. 1 písm. a) sa nevyžaduje splnenie podmienok uvedených v § 7 ods. 2 písm. e) a r) pre vedúceho zamestnanca. Rozdelenie, splynutie, zlúčenie alebo zrušenie banky vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s bankou ani predaj banky alebo jej časti28) nemôže byť na ujmu veriteľov banky; to obdobne platí aj na predaj pobočky zahraničnej banky alebo jej časti.28)
(7) Opatrenie,23) ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, ustanoví náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 vrátane dokladov prikladaných k žiadosti.
(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska (ďalej len „žiadosť o predchádzajúci súhlas“) na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke, ktorým by podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 %, alebo čím by sa táto banka stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode, obsahuje
i) odôvodnenie účelu nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke alebo nadobudnutia banky ako dcérskej spoločnosti, vrátane vyhlásenia žiadateľa, že nadobúda akcie na vlastný účet a nekoná v zhode s inými akcionármi banky a že neexistuje písomný záväzok žiadateľa rokovať alebo vykonávať akcionárske
29
práva v prospech tretej osoby; ak sa žiada o nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti prostredníctvom nepriameho podielu alebo významného vplyvu, žiadosť o predchádzajúci súhlas obsahuje informáciu o spôsobe a účele nadobudnutia alebo zvýšenia kvalifikovanej účasti prostredníctvom nepriameho podielu alebo významného vplyvu,
(3) Ďalšími dokladmi prikladanými k žiadosti podľa odseku 1 sú, ak je žiadateľom
a) fyzická osoba,
1. odborný životopis žiadateľa,
2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,1) obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
b) fyzická osoba podnikateľ,
1. odborný životopis žiadateľa,
2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,1) obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
c) právnická osoba,
1. odborný životopis členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
2. výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca,1) obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
B:11
Článok 47 sa mení takto:
B:11
P:a)
Vkladá sa tento odsek:
Č:47
O:1a
Členský štát požaduje od pobočiek úverových inštitúcií, ktorých ústredie sa nachádza v tretej krajine, aby aspoň raz ročne oznamovali príslušným orgánom tieto informácie:
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 5
(5) Pobočka zahraničnej banky so sídlom mimo Európskej únie je povinná raz ročne vypracovať a predkladať Národnej banke Slovenska informácie o
Ú
30
Č:47
O:1a
P:a)
i.celkové aktíva zodpovedajúce činnostiam pobočky, ktorej bolo udelené povolenie v danom členskom štáte;
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 5
P a)
a) výške celkových aktív zodpovedajúcich rozsahu činnosti pobočky zahraničnej banky,
Ú
Č:47
O:1a
P:b)
ii.informácie o likvidných aktívach, ktoré sú pobočke k dispozícii, najmä o dostupnosti likvidných aktív v menách členského štátu;
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 5
P b)
b) likvidných aktívach, ktoré sú vedené v pobočke zahraničnej banky, najmä o likvidných aktívach v menách členských štátov,
Ú
Č:47
O:1a
P:c)
iii.vlastné zdroje, ktoré sú pobočke k dispozícii;
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 5
P c)
c) výške poskytnutých finančných zdrojov, ktoré sú pobočke zahraničnej banky dlhodobo poskytnuté,
Ú
Č:47
O:1a
P:d)
iv.opatrenia na ochranu vkladov dostupných pre vkladateľov v pobočke;
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 5
P d)
d) systéme ochrany vkladov klientov pobočky zahraničnej banky,
Ú
Č:47
O:1a
P:e)
v.mechanizmus riadenia rizík;
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 5
P e)
e) systéme riadenia rizík,
Ú
Č:47
O:1a
P:f)
vi.mechanizmus v oblasti riadenia vrátane osôb zastávajúcich kľúčové funkcie, pokiaľ ide o činnosti pobočky;
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 5
P f)
f) riadiacom systéme a kontrolnom systéme, vrátane útvaru vnútornej kontroly a vnútorného auditu,
Ú
Č:47
O:1a
P:g)
vii.plány obnovy vzťahujúce sa na pobočku a
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 5
P g)
g) plánoch na obnovu, ktoré sa vzťahujú na pobočku zahraničnej banky a
Ú
Č:47
O:1a
P:h)
viii.všetky ďalšie informácie, ktoré príslušný orgán považuje za potrebné na umožnenie komplexného monitorovania činností pobočky.
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 5
P h)
h) ďalších skutočnostiach, ktoré Národná banka Slovenska považuje za potrebné na výkon dohľadu.
Ú
B:11
P:b)
odsek 2 sa nahrádza takto:
Č:47
O:2
Príslušné orgány oznamujú EBA:
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 6
(6) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre bankovníctvo) informácie o
Ú
Č:47
O:2
P:a)
a)všetky povolenia na zriadenie pobočiek udelené úverovým inštitúciám, ktorých ústredie sa nachádza v tretej krajine, a všetky následné zmeny takýchto povolení;
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 6
P a)
a) udelených bankových povoleniach podľa § 8, ako aj akýchkoľvek zmenách v týchto povoleniach,
Ú
Č:47
O:2
P:b)
b)celkové aktíva a záväzky pobočiek, ktorým bolo udelené povolenie, úverových inštitúcií, ktorých ústredie sa nachádza v tretej krajine, ako sú pravidelne vykazované;
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 6
P b)
b) celkových aktívach a záväzkoch pobočky zahraničnej banky podľa písmena a) podľa pravidelných výkazov,
Ú
Č:47
O:2
P:c)
c)názov skupiny z tretej krajiny, ku ktorej patrí pobočka, ktorej bolo udelené povolenie.
N
Návrh zákona čl. I
§ 42
O 6
P c)
c) názve skupiny, ku ktorej patrí zahraničná banka so sídlom mimo Európskej únie.
Ú
Č:47
O:2
EBA uverejní na svojom webovom sídle zoznam všetkých pobočiek z tretej krajiny, ktorým bolo udelené povolenie vykonávať činnosť v Únii,
n.a.
n.a.
31
s uvedením členského štátu, v ktorom im bolo udelené povolenie vykonávať činnosť.“;
Č:47
O:2a
Príslušné orgány, ktoré vykonávajú dohľad nad pobočkami úverových inštitúcií, ktorých ústredie sa nachádza v tretej krajine, a príslušné orgány inštitúcií, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny z tretej krajiny, úzko spolupracujú s cieľom zabezpečiť, aby všetky činnosti uvedenej skupiny z tretej krajiny v Únii podliehali komplexnému dohľadu na účely zabránenia obchádzaniu požiadaviek uplatniteľných na skupiny z tretích krajín podľa tejto smernice a nariadenia (EÚ) č. 575/2013, ako aj na účely zabránenia akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na finančnú stabilitu Únie.
EBA uľahčuje spoluprácu medzi príslušnými orgánmi na účely prvého pododseku tohto odseku, a to aj pri overovaní toho, či sa dodržala prahová hodnota uvedená v článku 21b ods. 4“
N
n.a.
Návrh zákona čl. I
§ 6
O 32
(32) Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu nad pobočkou zahraničnej banky so sídlom mimo územia členského štátu spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu nad inštitúciami, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny mimo územia členského štátu s cieľom zabezpečiť, aby všetky činnosti tejto skupiny podliehali dohľadu na účely zabránenia obchádzaniu požiadaviek vyžadovaných od skupín mimo územia členského štátu podľa tohto zákona a osobitného predpisu,30x) ako aj na účely zabránenia akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na finančnú stabilitu Európskej únie.
Ú
n.a.
B:12
Článok 56 sa mení takto:
B:12
P:a)
písmeno g) sa nahrádza takto:
Č:56
P:g)
g)orgánmi zodpovednými za vykonávanie dohľadu nad povinnými subjektmi uvedenými v článku 2 ods. 1 bodoch 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 na zabezpečenie súladu s uvedenou smernicou, a finančnými spravodajskými jednotkami;
N
747/2004
§ 3
O 3
(3) Národná banka Slovenska pri spolupráci v rámci výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi je oprávnená sprístupniť a poskytovať informácie Európskej centrálnej banke,1ab) účastníkom Európskeho systému finančného dohľadu, 1b) iným zahraničným orgánom dohľadu, štatutárnym audítorom, 8) audítorským spoločnostiam 8) a Slovenskej komore audítorov 8) a tiež ďalším orgánom verejnej moci a osobám,11) ktorých činnosť súvisí s dohľadom nad dohliadanými subjektmi, ako aj upozorniť ich na také nedostatky zistené pri vykonávaní dohľadu nad dohliadanými subjektmi, na ktorých riešenie alebo odborné posudzovanie sú príslušné. Ak sa na takéto sprístupnenie a poskytovanie informácií vyžaduje zbavenie povinnosti mlčanlivosti podľa osobitného zákona, 5) za toto zbavenie povinnosti mlčanlivosti sa
Ú
32
483/2001
a
návrh zákona čl. I
§ 6
O 13
V 1 a 2
považuje aj bankovou radou schválená písomná dohoda o vzájomnej spolupráci a poskytovaní informácií medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom alebo osobou.
Pri výkone dohľadu nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničných bánk a dohľadu na konsolidovanom základe Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iného členského štátu, so Slovenskou komorou audítorov, s audítormi alebo audítorskými spoločnosťami17) (ďalej len "audítor"), s prevádzkovateľmi platobných systémov,9) s osobitným útvarom služby finančnej polície Policajného zboru17a) (ďalej len „finančná spravodajská jednotka“), s príslušnými orgánmi zodpovednými za uplatňovanie pravidiel štrukturálneho oddelenia v rámci bankovej skupiny a má právo vymieňať si s nimi informácie a upozorniť ich na nedostatky zistené pri výkone dohľadu. Na poskytovanie informácií podľa tohto odseku sa nevzťahuje povinnosť mlčanlivosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov.18)
B:12
P:b)
dopĺňa sa toto písmeno:
Č:56
P:h)
h)príslušnými orgánmi alebo subjektmi zodpovednými za uplatňovanie pravidiel štrukturálneho oddelenia v rámci bankovej skupiny.“
N
483/2001
a
návrh zákona čl. I
§ 6
O 13
V 1 a 2
Pri výkone dohľadu nad jednotlivými bankami a pobočkami zahraničných bánk a dohľadu na konsolidovanom základe Národná banka Slovenska spolupracuje s príslušnými orgánmi dohľadu iného členského štátu, so Slovenskou komorou audítorov, s audítormi alebo audítorskými spoločnosťami17) (ďalej len "audítor"), s prevádzkovateľmi platobných systémov,9)