Úplné znenie právneho predpisu
566
Z Á K O N
z 23. decembra 2001
o cenných papieroch a investičných službách (zákon o cenných papieroch)
strana 1 z 272
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤVŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1Predmet úpravy
Tento zákon upravuje cenné papiere, investičné služby, niektoré zmluvné vzťahy k cenným papierom, niektoré vzťahy súvisiace s činnosťou osôb poskytujúcich investičné služby a s činnosťou centrálneho depozitára cenných papierov (ďalej len „centrálny depozitár“), poskytovanie služieb vykazovania údajov, niektoré vzťahy súvisiace s pôsobením iných subjektov v oblasti finančného trhu a dohľad nad kapitálovým trhom (ďalej len „dohľad“) v rozsahu podľa tohto zákona.
§ 2
(1) Cenný papier je peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým spojené práva podľa tohto zákona a práva podľa osobitných zákonov,
1)
najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.
(2) Sústavu cenných papierov tvoria tieto druhy cenných papierov:
a) akcie,
2)
b) dočasné listy,
3)
c) podielové listy,
4)
d) dlhopisy,
5)
e) vkladové listy,
6)
f) pokladničné poukážky (
§ 3
),
g) vkladné knižky,
7)
h) kupóny (
§ 4
),
i) zmenky,
8)
j) šeky,
8)
k) cestovné šeky,
9)
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 2 z 272
l) náložné listy,
10)
m) skladištné listy,
11)
n) skladiskové záložné listy,
12)
o) tovarové záložné listy,
12)
p) družstevné podielnické listy,
13)
r) investičné certifikáty,
s) vkladové potvrdenky,
t) certifikáty podľa osobitného predpisu,
13a)
u) iný druh cenného papiera, ktorý za cenný papier vyhlási osobitný predpis.
§ 3Pokladničné poukážky
(1) Pokladničná poukážka je cenný papier so splatnosťou najviac jeden rok od jeho vydania. Výnos z nej sa určuje rozdielom medzi menovitou hodnotou pokladničnej poukážky a jej emisným kurzom. Pokladničná poukážka potvrdzuje právo majiteľa pokladničnej poukážky požadovať pri jej splatnosti výplatu peňažných prostriedkov vo výške menovitej hodnoty pokladničnej poukážky. Pokladničnú poukážku môže bez uvedenia dôvodu záväzku aj na svoj vlastný rad vydať Európska centrálna banka v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska, Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) za Slovenskú republiku,
14)
banka alebo zahraničná banka prostredníctvom pobočky umiestnenej na území Slovenskej republiky;
15)
na pokladničnú poukážku sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,
16)
ak tento zákon alebo osobitný zákon
14)
neustanovuje inak.
(2) Na náležitosti, emisné podmienky a splácanie pokladničných poukážok sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.
16aa)
§ 4Kupóny
(1) Na uplatnenie práva na výnos z akcie, dočasného listu, dlhopisu alebo z podielového listu možno vydávať kupóny ako listinné cenné papiere na meno alebo na rad.
(2) Kupóny sa vydávajú v kupónovom hárku. Súčasťou kupónového hárku môže byť talón, s ktorým je spojené právo na vydanie nového kupónového hárku. Talón nie je cenný papier.
(3) Kupón musí obsahovať údaje o
a) druhu, emitentovi a číselnom označení cenného papiera, ku ktorému bol vydaný, s výnimkou číselného označenia zaknihovaného cenného papiera,
b) výnose alebo spôsobe jeho určenia a
c) dátume a mieste uplatnenia práva na výnos.
§ 4aInvestičné certifikáty
(1) Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo na vyrovnanie
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 3 z 272
a) prostredníctvom nadobudnutia finančných nástrojov alebo zlata, ktoré podkladovým aktívom investičného certifikátu,
b) v hotovosti,
c) kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).
(2) Emitentom investičného certifikátu môže byť len banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa
§ 54 ods. 12
, alebo obdobný zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(3) Investičný certifikát musí obsahovať
a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo emitenta a kód LEI, ak mu bol pridelený,
b) označenie „investičný certifikát“, formu a podobu investičného certifikátu,
c) názov investičného certifikátu a ISIN,
d) menovitú hodnotu investičného certifikátu v eurách alebo v inej mene,
e) spôsob vyrovnania a určenia jeho hodnoty,
f) informácie o podkladovom aktíve podľa osobitného predpisu,
16ab)
g) termín alebo termíny vyrovnania, ak v emisných podmienkach investičných certifikátov nie je uvedené, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania,
h) údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti investičného certifikátu.
(4) Investičný certifikát môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.
(5) Emisné podmienky investičných certifikátov súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa investičných certifikátov.
(6) Za údaje uvedené v emisných podmienkach investičných certifikátov zodpovedá emitent. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich úplné, pravdivé a v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4.
(7) Kto v emisných podmienkach investičných certifikátov uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje v rozpore s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(8) Emitent môže zmeniť emisné podmienky investičných certifikátov, len ak ide o zmenu označenia emitenta, zmenu sídla emitenta, zmenu platobného miesta alebo o opravu chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností.
(9) Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr v deň začiatku ich vydávania na
a) nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok investičných certifikátov v nezmenenej podobe a ich uchovanie tak, aby mohli byť využívané aspoň do splatnosti investičných certifikátov,
b) webovom sídle emitenta alebo
c) webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto investičné certifikáty.
(10) Zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný sprístupniť bezodkladne po ich vykonaní spôsobom, akým boli sprístupnené pôvodné emisné podmienky investičných certifikátov.
(11) Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi investičných certifikátov na jeho žiadosť úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 4 z 272
(12) Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi emisné podmienky investičných certifikátov do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania. Centrálny depozitár sprístupní na žiadosť majiteľa alebo držiteľa investičného certifikátu emisné podmienky týchto investičných certifikátov. Pri zmene emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný bezodkladne predložiť centrálnemu depozitárovi zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(13) Pri investičných certifikátoch, pre ktoré bol vypracovaný na účely verejnej ponuky prospekt cenného papiera podľa osobitného predpisu
16aba)
, môže emitent nahradiť emisné podmienky investičných certifikátov samostatnou časťou prospektu cenného papiera, ktorá obsahuje výlučne úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov, pričom Centrálnemu depozitárovi sa v tomto prípade predkladá samostatná časť prospektu cenného papiera obsahujúca emisné podmienky investičných certifikátov; tým nie dotknuté ustanovenia odsekov 5 až 8, 10 a 11.
(14) Investičný certifikát, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. Práva a záväzky spojené s investičnými certifikátmi, ktoré v majetku emitenta, zanikajú v deň splatnosti investičného certifikátu, ak k ich zániku nedošlo skôr na základe rozhodnutia emitenta.
(15) Emisiu investičných certifikátov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ak je táto možnosť uvedená v emisných podmienkach investičných certifikátov.
(16) Ak nedôjde k vydaniu investičných certifikátov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty pre upisovanie vrátiť upisovateľovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výške váženého priemeru základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od dátumu splatenia emisného kurzu.
(17) Práva z investičných certifikátov sa premlčujú za desať rokov odo dňa termínu vyrovnania.
(18) Investičný certifikát poskytovaný alebo poskytnutý ako zábezpeka na zabezpečenie obchodu Národnej banky Slovenska
16ac)
musí spĺňať požiadavky a podmienky ustanovené osobitnými predpismi.
16ad)
(19) Ak v emisných podmienkach investičných certifikátov emitent uviedol, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania alebo je v nich uvedená skutočnosť, ktorá trvalo alebo dočasne znižuje hodnotu investičného certifikátu a umožňuje jeho konverziu na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,
16ae)
takéto investičné certifikáty môžu byť predmetom ponuky len pre profesionálnych klientov podľa
§ 8a ods. 2.
§ 4bVkladové potvrdenky
Vkladovými potvrdenkami cenné papiere, ktoré obchodovateľné na kapitálovom trhu, predstavujú vlastníctvo iných cenných papierov zahraničného emitenta a ktoré môžu byť prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, pričom sa s nimi môže obchodovať nezávisle od týchto cenných papierov zahraničného emitenta.
§ 5Finančné nástroje
(1) Finančnými nástrojmi sú
a) prevoditeľné cenné papiere,
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 5 z 272
b) nástroje peňažného trhu,
c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania,
d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
e) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy,
f) opcie, futures, swapy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, ak sa s nimi obchoduje na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme
16a)
alebo na organizovanom obchodnom systéme,
16a)
okrem veľkoobchodných energetických produktov,
16af)
s ktorými sa obchoduje na organizovanom obchodnom systéme a ktoré sa musia vyrovnať doručením,
g) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať doručením, neuvedené v písmene f), ktoré neslúžia na podnikateľské účely a majú charakter iných derivátových finančných nástrojov,
h) derivátové nástroje na presun úverového rizika,
i) finančné rozdielové zmluvy,
j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných sadzieb, miery inflácie alebo iných úradných hospodárskych štatistík, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať na základe voľby jednej zo zmluvných strán inak ako z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá za následok ukončenie zmluvy, ako aj iné derivátové zmluvy týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a iných faktorov, neuvedené v tomto odseku, ktoré majú charakter iných derivátových finančných nástrojov a obchoduje sa s nimi na regulovanom trhu, na mnohostrannom obchodnom systéme alebo na organizovanom obchodnom systéme,
k) emisné kvóty, ktoré tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu.
17a)
(2) Národná banka Slovenska môže ustanoviť opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov"), podrobnosti o tom, čo sa rozumie finančnými nástrojmi podľa odseku 1.
§ 6Investičné služby, investičné činnosti a vedľajšie služby
(1) Investičné služby a investičné činnosti sú
a) prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov,
b) vykonanie pokynu klienta na jeho účet,
c) obchodovanie na vlastný účet,
d) riadenie portfólia,
e) investičné poradenstvo,
f) upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku,
g) umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku,
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 6 z 272
h) organizovanie mnohostranného obchodného systému,
i) organizovanie organizovaného obchodného systému.
(2) Vedľajšie služby sú
a) úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek,
b) poskytovanie úverov alebo pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,
c) poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,
d) vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak tie spojené s poskytovaním investičných služieb,
e) vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi,
f) služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,
g) služby a činnosti podľa odseku 1 a písmen a) f) týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa
§ 5 ods. 1 písm. e) g)
a
j)
, ak spojené s poskytovaním investičných
služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty.
(3) Vykonaním pokynu klienta na jeho účet je konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj jedného alebo viacerých finančných nástrojov na účet klienta a zahŕňa uzavretie zmlúv na predaj finančných nástrojov vydaných obchodníkom s cennými papiermi alebo bankou v čase ich vydania. Investičná služba prijatie a postúpenie pokynu týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov zahŕňa aj sprostredkovanie vykonania obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi.
(4) Obchodovaním na vlastný účet je obchodovanie s vlastným majetkom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodov s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi; obchodovaním na vlastný účet nie je spravovanie vlastného majetku.
(5) Riadením portfólia je obhospodarovanie portfólia finančných nástrojov v súlade s oprávneniami udelenými klientmi na základe voľnej úvahy obhospodarovateľa.
(6) Investičným poradenstvom je poskytovanie osobného odporúčania
17b)
klientovi na jeho žiadosť alebo na základe podnetu poskytovateľa investičnej služby v súvislosti s jedným alebo viacerými obchodmi s finančnými nástrojmi.
(7) Upisovaním je nadobudnutie finančných nástrojov od ich emitenta pri ich vydaní na účely ich predaja tretím osobám. Umiestňovaním sa rozumie zabezpečovanie predaja finančných nástrojov pre emitenta pri ich vydaní. Pevným záväzkom sa rozumie záväzok zabezpečiť predaj finančných nástrojov za vopred dohodnutú cenu vrátane záväzku odkúpiť od emitenta nepredané finančné nástroje.
(9) Držiteľskou správou je správa, pri ktorej právne úkony potrebné na výkon a zachovanie práv spojených s finančným nástrojom pre majiteľa finančného nástroja voči tretím osobám vykonáva vo svojom mene a na účet klienta správca, najmä
a) prijatie finančného nástroja v prospech účtu klienta,
b) dodanie finančného nástroja na ťarchu účtu klienta,
c) pripisovanie úrokov, dividend a iných plnení plynúcich z držania finančného nástroja na účet klienta.
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 7 z 272
(9) Držaním finančných nástrojov klienta je výkon úschovy a správy finančných nástrojov klienta v mene obchodníka s cennými papiermi na účet klienta; držaním sa rozumie aj nakladanie s finančnými nástrojmi prijatými od klienta na zabezpečenie vykonania iných investičných služieb a investičných činností.
Vymedzenie základných pojmov
§ 7
(1) Emitentom je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vydala, vydáva alebo sa rozhodla vydať cenný papier podľa tohto zákona alebo podľa osobitných zákonov.
(2) Zastupiteľnými cennými papiermi cenné papiere rovnakého druhu (
§ 2 ods. 2
) a formy
(
§ 11
) vydané jedným emitentom, ak sú s nimi spojené rovnaké práva.
(3) Emisiou cenných papierov je súbor zastupiteľných cenných papierov.
(4) ISIN je označenie cenného papiera podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu cenných papierov.
(5) Menovitou hodnotou cenného papiera je peňažná suma, na ktorú cenný papier znie.
(6) Emisným kurzom cenného papiera je cena, za ktorú emitent predáva cenný papier pri jeho vydaní.
(7) Kurzom cenného papiera je cena cenného papiera určená a zverejnená burzou cenných papierov postupom podľa burzových pravidiel.
18)
(8) Majiteľom cenného papiera podľa
§ 10 ods. 1 písm. a)
je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy splnením záväzku podľa
§ 20
alebo
nadobudla cenný papier na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9) Majiteľom cenného papiera podľa
§ 10 ods. 1 písm. b)
je právnická osoba alebo fyzická
osoba, ktorá nadobudla cenný papier na základe zmluvy alebo na základe inej právnej skutočnosti ustanovenej zákonom a je zapísaná ako majiteľ cenného papiera v evidencii podľa
§ 10 ods. 4
, ak tento zákon neustanovuje inak.
(10) Anonymnými obchodmi obchody uzatvorené na burze cenných papierov na základe prijímania návrhov určených vopred neurčenému okruhu právnických osôb alebo fyzických osôb.
(11) Dlhodobým investičným sporením je investovanie finančných prostriedkov do portfólia vykonávané prostredníctvom finančných inštitúcií oprávnených podľa tohto zákona a osobitného predpisu
18a)
na poskytovanie investičných služieb riadenia portfólia a vykonávanie pokynov klienta na jeho účet, ak sú splnené tieto podmienky:
a) cenné papiere a iné finančné nástroje, ktoré súčasťou portfólia, prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu; za porušenie tejto podmienky sa nepovažuje
1. ak sa s cenným papierom alebo s finančným nástrojom prestalo obchodovať na regulovanom trhu alebo na obdobnom zahraničnom regulovanom trhu po jeho nadobudnutí do portfólia,
2. ak cenný papier alebo finančný nástroj nie je prijatý na obchodovanie na regulovanom trhu, ale jeho emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenného papiera alebo finančného nástroja na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie,
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 8 z 272
b) portfólio bolo zriadené na určité obdobie najmenej 15 rokov a v období 15 rokov od vytvorenia portfólia z neho nebolo klientovi vyplatené plnenie; vyplatenie plnenia z dôvodu presunu portfólia k inej finančnej inštitúcií sa nepovažuje za vyplatenie plnenia, ak sa takýto presun uskutoční do troch mesiacov od zrušenia portfólia v pôvodnej finančnej inštitúcii,
c) maximálna výška finančných prostriedkov, ktorú možno investovať za jeden kalendárny rok je najviac v sume 3 000 eur, pričom do tejto sumy sa nezapočítavajú reinvestície v rámci portfólia.
(12) Systematickým internalizátorom je obchodník s cennými papiermi, ktorý organizovane, často, systematicky a významne obchoduje na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov mimo regulovaného trhu, mnohostranného obchodného systému alebo organizovaného obchodného systému bez toho, aby organizoval mnohostranný systém; to platí, len ak sa prekročia vopred určené limity, a to limit pre početnosť a systematickosť a limit pre významnosť, alebo ak si obchodník s cennými papiermi zvolí režim systematického internalizátora. Početnosť a systematickosť sa meria na základe počtu mimoburzových obchodov s finančným nástrojom, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov. Významnosť sa určuje buď na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi vo vzťahu k celkovému objemu obchodov obchodníka s cennými papiermi s konkrétnym finančným nástrojom, alebo na základe objemu mimoburzových obchodov, ktoré uskutoční obchodník s cennými papiermi vo vzťahu k celkovému objemu obchodov s konkrétnym finančným nástrojom v Európskej únii.
(13) Algoritmickým obchodovaním je obchodovanie s finančnými nástrojmi, pri ktorom počítačový algoritmus automaticky s obmedzeným ľudským zásahom alebo aj bez neho, určuje individuálne parametre pokynov, vrátane zadania pokynu, jeho načasovania, ceny alebo jeho objemu alebo spôsob nakladania s pokynom po jeho podaní; algoritmickým obchodovaním nie je systém, ktorý sa používa len na účel smerovania pokynov na jedno obchodné miesto alebo na viaceré obchodné miesta, na spracovanie pokynov bez akéhokoľvek určovania obchodných parametrov, na potvrdenie pokynov alebo na poobchodné spracovanie vykonaných transakcií.
(14) Metódou vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania je akákoľvek metóda algoritmického obchodovania, ktorú charakterizuje
a) infraštruktúra zameraná na minimalizáciu sieťového a iného oneskorovania vrátane aspoň jedného z týchto nástrojov algoritmického vstupu pokynov:
1. služby spoločného umiestnenia,
2. blízkosť umiestnenia alebo
3. vysokorýchlostný priamy elektronický prístup,
b) systém určovania iniciácie, generovania, smerovania alebo vykonania pokynov bez ľudského zásahu pri jednotlivých obchodoch alebo pokynoch a
c) vysoký počet správ v rámci príslušného dňa, ktoré predstavujú pokyny, kotácie alebo zrušenia.
(15) Štruktúrovaným vkladom je vklad podľa osobitného predpisu,
18b)
ktorý je úplne splatný k dátumu splatnosti za podmienok, za ktorých sa akýkoľvek úrok alebo prémia zaplatí alebo je podmienená vzorcom, ktorý zahŕňa faktory ako
a) index alebo kombináciu indexov okrem vkladov s premenlivou sadzbou, ktorých výnos je priamo viazaný na index úrokovej miery, ako je Euribor alebo Libor,
b) finančný nástroj alebo kombinácie finančných nástrojov,
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 9 z 272
c) komoditu alebo kombináciu komodít alebo akékoľvek iné nezastupiteľné aktíva alebo
d) výmenný kurz zahraničnej meny alebo kombináciu výmenných kurzov zahraničných mien.
(16) Fondom obchodovaným na burze je fond, z ktorého najmenej jedným podielom alebo jednou emisiou cenného papiera sa počas dňa obchoduje najmenej na jednom obchodnom mieste a najmenej jedným tvorcom trhu, ktorý prijme opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa cena jeho cenných papierov na obchodnom mieste výrazne neodchýlila od jeho čistej hodnoty aktív a podľa okolností od jeho indikatívnej čistej hodnoty aktív.
(17) Poskytovateľom schváleného mechanizmu zverejňovania (APA) je osoba, ktorá povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti so zverejňovaním správ o obchodoch v mene obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi podľa osobitného predpisu.
18c)
(18) Poskytovateľom konsolidovaného informačného systému (CTP) je osoba, ktorá povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti so zberom správ o obchodoch s finančnými nástrojmi podľa osobitného predpisu
18d)
z regulovaných trhov, z mnohostranných obchodných systémov, z organizovaných obchodných systémov a od poskytovateľov schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), a s ich konsolidáciou do nepretržitého elektronického toku aktuálnych údajov poskytujúceho informácie o cenách a objemoch finančných nástrojov.
(19) Poskytovateľom schváleného mechanizmu podávania správ (ARM) je osoba, ktorá povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov v súvislosti s oznamovaním podrobných informácií o obchodoch Národnej banke Slovenska alebo príslušným orgánom členského štátu Európskej únie alebo iného štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“) alebo Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) v mene obchodníkov s cennými papiermi alebo zahraničných obchodníkov s cennými papiermi.
(20) Osobou z nečlenského štátu je osoba, ktorá by bola úverovou inštitúciou poskytujúcou investičné služby alebo vykonávajúcou investičnú činnosť alebo zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ak by mala ústredie alebo registrované sídlo v Európskej únii.
(21) Štátnym emitentom je niektorý z týchto emitentov vydávajúcich dlhové nástroje:
a) Európska únia,
b) členský štát vrátane jeho orgánu štátnej správy, agentúry alebo účelovo zriadeného subjektu členského štátu,
c) člen federácie, ak ide o federatívny členský štát,
d) účelovo zriadený subjekt pre niekoľko členských štátov,
e) medzinárodná finančná inštitúcia zriadená najmenej dvoma členskými štátmi, ktorej účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech svojich členov, ktorí majú vážne finančné problémy alebo ktorým hrozia vážne finančné problémy alebo
f) Európska investičná banka.
(22) Štátnym dlhovým nástrojom je dlhový nástroj vydaný štátnym emitentom.
(23) Poskytovateľom služieb vykazovania údajov je poskytovateľ schváleného mechanizmu zverejňovania (APA), poskytovateľ konsolidovaného informačného systému (CTP) alebo poskytovateľ schváleného mechanizmu podávania správ (ARM).
(24) Štruktúrovanými finančnými produktmi štruktúrované finančné produkty podľa osobitného predpisu.
18e)
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 10 z 272
(25) Derivátmi sú deriváty podľa osobitného predpisu.
18f)
(26) Komoditnými derivátmi sú komoditné deriváty podľa osobitného predpisu.
18g)
(27) Veľkoobchodnými energetickými produktmi veľkoobchodné energetické produkty podľa osobitného predpisu.
16af)
(28) Derivátmi poľnohospodárskych komodít derivátové zmluvy týkajúce sa produktov podľa osobitného predpisu.
18h)
(29) Energetickými derivátovými zmluvami opcie, futurity, swapy a všetky ostatné derivátové zmluvy podľa
§ 5 ods. 1 písm. f)
súvisiace s uhlím alebo ropou, ktoré sa obchodujú
v organizovanom obchodnom systéme a musia byť vyrovnané doručením.
(30) Kódom LEI je dvadsaťmiestny alfanumerický znakový kód podľa medzinárodného systému číslovania na identifikáciu právneho subjektu.
§ 8
Na účely tohto zákona sa rozumie
a) portfóliom majetok tvorený finančnými nástrojmi, inými cennými papiermi alebo peňažnými prostriedkami určenými na kúpu finančných nástrojov alebo iných cenných papierov,
b) dôveryhodnou osobou fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
1. nebola právoplatne odsúdená za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie alebo za úmyselný trestný čin; tieto skutočnosti sa preukazujú odpisom z registra trestov
19)
alebo, ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava,
2. nepôsobila vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
u obchodníka s cennými papiermi
alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), ktorej bolo odobraté povolenie, alebo vo funkcii uvedenej v
§ 56 ods. 2 písm. c)
v pobočke zahraničného obchodníka
s cennými papiermi, ktorému bolo odobraté povolenie, na výkon činnosti zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
alebo
§ 56 ods. 2 písm. c)
nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými
papiermi, finančnej inštitúcie podľa písmena c) alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi a spôsobiť následky, ktoré viedli k odobratiu tohto povolenia, a Národná banka Slovenska v konaní
20)
o udelení povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznal za dôveryhodnú,
3. nepôsobila vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
u obchodníka s cennými papiermi
alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v
§ 55
ods. 2 písm. d)
nemohla táto osoba ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi
alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k zavedeniu nútenej správy a Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia podľa tohto zákona uznala túto osobu za dôveryhodnú,
4. nepôsobila vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
u obchodníka s cennými papiermi
alebo vo finančnej inštitúcii podľa písmena c), na ktorú bol vyhlásený konkurz
21)
alebo
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 11 z 272
ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu alebo pred vstupom do likvidácie; to neplatí, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
nemohla táto osoba
ovplyvniť činnosť obchodníka s cennými papiermi alebo finančnej inštitúcie podľa písmena c) a spôsobiť následky, ktoré viedli k vyhláseniu konkurzu alebo k vstupu do likvidácie a Národná banka Slovenska v konaní o udelenie povolenia podľa tohto zákona túto osobu uznala za dôveryhodnú a ani v prípade, ak pôsobila vo funkcii uvedenej v
§ 55 ods. 2 písm. d)
v doplnkovej dôchodkovej poisťovni, ktorá vstúpila
do likvidácie z dôvodu jej transformácie podľa osobitného zákona,
21a)
5. nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa
§ 144 ods. 7
,
6. nebola považovaná za nedôveryhodnú osobu podľa osobitných predpisov
21b)
v oblasti finančného trhu,
7. vykonávala svoje funkcie alebo podnikala spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov a so zreteľom na tieto skutočnosti poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zo stanov obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi, prípadne z vnútorných právnych predpisov a aktov riadenia; to neplatí pri postupe podľa tohto bodu, ak posudzovaná osoba so zreteľom na povahu celej veci a z hľadiska času pôsobenia vo funkcii pri zistení porušenia, na ktoré sa vzťahuje tento bod, poskytuje záruku, že bude spoľahlivo, poctivo a bez porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vykonávať navrhovanú funkciu vrátane plnenia povinností uvedených v tomto bode,
c) finančnou inštitúciou banka, pobočka zahraničnej banky,
15)
správcovská spoločnosť,
22)
poisťovňa,
23)
doplnková dôchodková poisťovňa alebo doplnková dôchodková spoločnosť,
24)
centrálny depozitár a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť
24a)
,
d) trvanlivým médiom akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje klientovi uchovávať informácie určené jemu osobne spôsobom dostupným pre budúce použitie na čas zodpovedajúci účelu týchto informácií a umožňuje nezmenenú reprodukciu uložených informácií,
e) skupinou s úzkymi väzbami dve alebo viac fyzických osôb alebo právnických osôb, kde jedna z právnických osôb alebo fyzických osôb na druhej právnickej osobe priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach najmenej 20 % alebo túto právnickú osobu priamo či nepriamo kontroluje, alebo akýkoľvek vzťah dvoch alebo viacerých právnických osôb kontrolovaných tou istou právnickou osobou alebo fyzickou osobou,
f) kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu,
24aa)
alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby,
g) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej právnickej osoby alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu,
h) kontrolou
1. priamy alebo nepriamy podiel viac ako 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 12 z 272
2. právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3. možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby (ďalej len „rozhodujúci vplyv")
3a. porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to buď na základe stanov právnickej osoby, alebo zmluvy uzavretej medzi právnickou osobou a jej spoločníkom alebo členom,
3b. na základe vzťahu spoločníka alebo člena právnickej osoby k väčšine členov štatutárneho orgánu, k väčšine členov dozornej rady alebo k väčšine osôb tvoriacich iný riadiaci, dozorný alebo kontrolný orgán právnickej osoby, ktorý vznikol na základe ich ustanovenia príslušným spoločníkom alebo členom právnickej osoby, pričom takýto vzniknutý vzťah kontroly trvá do zostavenia najbližšej konsolidovanej účtovnej závierky po zániku práva podľa druhého bodu príslušnému spoločníkovi alebo členovi právnickej osoby,
3c. porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa prvého bodu, a to na základe dohody medzi spoločníkmi právnickej osoby alebo
4. možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
i) dcérskou spoločnosťou právnická osoba, nad ktorou sa vykonáva kontrola podľa písmena h), a tiež akákoľvek dcérska spoločnosť dcérskej spoločnosti,
j) materskou spoločnosťou právnická osoba, ktorá vykonáva kontrolu podľa písmena h),
k) nástrojmi peňažného trhu nástroje, s ktorými sa obvykle obchoduje na peňažnom trhu, najmä pokladničné poukážky a vkladové listy; nástrojmi peňažného trhu nie platobné prostriedky,
24b)
l) majetkovou účasťou priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet, ktorý predstavuje najmenej 20 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení tejto právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu,
m) prevoditeľnými cennými papiermi cenné papiere, s ktorými sa obvykle obchoduje na kapitálovom trhu, s výnimkou platobných prostriedkov, najmä
1. akcie, dočasné listy a iné cenné papiere, s ktorými spojené obdobné práva ako s akciami, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky
24c)
zastupujúce akcie vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
2. dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov a pôžičiek, vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí a poukážky
24c)
zastupujúce takéto cenné papiere vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí,
3. iné cenné papiere ako uvedené v prvom a druhom bode vydané v Slovenskej republike alebo v zahraničí, s ktorými je spojené právo nadobudnúť cenné papiere podľa prvého alebo druhého bodu alebo ktoré umožňujú vyrovnanie v hotovosti určené na základe prevoditeľných cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, komodít, iných indexov alebo ukazovateľov,
n) kapitálovými cennými papiermi
1. akcie,
2. iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami,
3. prevoditeľné cenné papiere
24c)
oprávňujúce na získanie akýchkoľvek akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 z dôvodu ich výmeny alebo uplatnenia práv s nimi spojených, ak tieto prevoditeľné cenné papiere vydané emitentom týchto akcií alebo
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 13 z 272
cenných papierov podľa bodu 2 alebo osobou patriacou k skupine (
§ 138
) tohto
emitenta,
o) nekapitálovými cennými papiermi cenné papiere, ktoré nie kapitálovými cennými papiermi,
p) ponukovým programom plán, na ktorého základe sa priebežne alebo opakovane počas určeného obdobia ich vydávania vydávajú
1. nekapitálové cenné papiere rovnakého druhu,
2. opčné listy,
r) cennými papiermi vydávanými priebežne alebo opakovane priebežne vydávané emisie cenných papierov alebo opakovane vydávané najmenej dve samostatné emisie cenných papierov rovnakého druhu za obdobie 12 mesiacov,
s) významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
t) zásadami odmeňovania osobitný spôsob motivácie osôb podľa
§ 71da ods. 1
, a to
prostredníctvom pohyblivých zložiek odmeňovania, ktorých výška a poskytovanie je viazané na výsledky presadzovania dlhodobých záujmov obchodníka s cennými papiermi,
u) dobrovoľnými platbami dôchodkového zabezpečenia na účely zavádzania a uplatňovania zásad odmeňovania dobrovoľné platby podľa osobitného predpisu,
24d)
v) riadiacim orgánom štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov, ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje aj iná osoba alebo orgán odlišný od štatutárneho orgánu, ak skutočne vykonáva riadiacu činnosť,
w) vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie u obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania údajov a ktoré zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom,
x) priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného miesta umožní určitej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu, a to ako
1. priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo klienta obchodného miesta touto osobou alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom, účastníkom alebo klientom obchodného miesta na zasielanie pokynov, alebo
2. sponzorovaný prístup, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo systém pripojenia podľa prvého bodu na zasielanie pokynov,
y) krížovým predajom ponuka investičnej služby spolu s inou službou alebo produktom ako súčasť balíka alebo ako podmienka v rámci tej istej dohody alebo balíka.
§ 8aKlienti
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 14 z 272
(1) Klientom obchodníka s cennými papiermi sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej obchodník s cennými papiermi poskytuje investičnú službu alebo vedľajšiu službu.
(2) Profesionálnym klientom sa na účely tohto zákona rozumie klient, ktorý odborné znalosti, skúsenosti a poznatky na uskutočňovanie vlastných rozhodnutí o investíciách a na riadne posudzovanie rizík, ktoré sú s tým spojené. Za profesionálneho klienta sa považuje
a) obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná inštitúcia, obchodník s komoditami a komoditnými derivátmi, osoba podľa
§ 54 ods. 3
písm. j)
a osoba, ktorá na vykonávanie svojej činnosti na finančnom trhu povolenie
príslušného orgánu alebo jej činnosť je osobitne upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) veľká obchodná spoločnosť spĺňajúca podmienky podľa odseku 3,
c) štátny orgán, vyšší územný celok, štátny orgán alebo vyšší územný celok iného štátu, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, orgán iného štátu poverený alebo podieľajúci sa na správe štátneho dlhu, Národná banka Slovenska, centrálna banka iného štátu, Medzinárodný menový fond, Európska centrálna banka, Európska investičná banka a iné podobné medzinárodné organizácie,
d) právnická osoba neuvedená v písmenách a) c), ktorej hlavným predmetom činnosti je investovanie do finančných nástrojov, vrátane právnickej osoby, ktorá vykonáva transformáciu úverov a pôžičiek na cenné papiere alebo iné obchody na účely financovania,
e) osoba, s ktorou sa na jej žiadosť môže zaobchádzať ako s profesionálnym klientom, ak splnené podmienky podľa odseku 6.
(3) Za veľkú obchodnú spoločnosť sa považuje obchodná spoločnosť spĺňajúca aspoň dve z týchto podmienok na individuálnej báze:
a) celková suma jej majetku je najmenej 20 000 000 eur,
b) čistý ročný obrat je najmenej 40 000 000 eur,
c) jej vlastné zdroje sú najmenej 2 000 000 eur.
(4) Ak osoba podľa odseku 2 písm. a) d) usúdi, že nie je schopná riadne posúdiť alebo zvládnuť riziká spojené s príslušnou investičnou službou alebo vedľajšou službou, môže požadovať, aby sa s ňou zaobchádzalo rovnako ako s klientom, ktorý nie je profesionálnym klientom (ďalej len „neprofesionálny klient"). Také zaobchádzanie sa poskytne na základe písomnej zmluvy medzi klientom a obchodníkom s cennými papiermi, v ktorej sa uvedie, že s takouto osobou sa nebude zaobchádzať ako s profesionálnym klientom pri uplatňovaní pravidiel pri výkone činnosti vo vzťahu ku klientom; v tejto zmluve sa zároveň uvedie, či sa vzťahuje na jednu alebo viaceré investičné služby alebo vedľajšie služby alebo obchody alebo na jeden alebo viaceré druhy finančných nástrojov alebo obchodov.
(5) Ak je klientom osoba podľa odseku 2 písm. a) d), obchodník s cennými papiermi ju musí informovať pred poskytnutím akejkoľvek služby o tom, že na základe jemu dostupných informácií ju považuje za profesionálneho klienta a bude s ňou takto zaobchádzať, ak sa nedohodnú inak. Zároveň obchodník s cennými papiermi musí informovať klienta aj o tom, že pri uzatváraní akýchkoľvek zmlúv môže požadovať, aby sa s ním zaobchádzalo rovnako ako s neprofesionálnym klientom.
(6) Obchodník s cennými papiermi je oprávnený zaobchádzať s osobou podľa odseku 2 písm. e) ako s profesionálnym klientom, ak táto osoba spĺňa podmienky podľa odseku 7 a ak
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 15 z 272
a) obchodník s cennými papiermi posúdi odborné znalosti, skúsenosti a poznatky klienta a vydá písomné vyjadrenie, že tie poskytujú primeranú záruku, že vzhľadom na povahu plánovaných obchodov alebo poskytovanie investičných služieb alebo vedľajších služieb je klient schopný uskutočňovať vlastné rozhodnutia o investíciách a rozumie príslušným rizikám s tým spojeným,
b) táto osoba písomne vyhlásila obchodníkovi s cennými papiermi, že žiada, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom, a to vo vzťahu k jednej alebo viacerým investičným službám alebo vedľajším službám alebo obchodom alebo k jednému alebo viacerým druhom finančných nástrojov alebo obchodov,
c) obchodník s cennými papiermi poskytol tejto osobe jednoznačné písomné upozornenie o možnosti straty práv na ochranu a práv na náhradu,
d) táto osoba písomne uviedla v dokumente oddelenom od zmluvy, že si je vedomá následkov straty práv podľa písmena c).
(7) Na účely posudzovania možnosti zaradenia osoby podľa odseku 2 písm. e) do kategórie profesionálny klient postupom podľa odseku 6 musia byť splnené aspoň dve z týchto podmienok:
a) táto osoba za predchádzajúce štyri štvrťroky vykonala na príslušnom trhu s finančnými nástrojmi priemerne desať významných obchodov s finančnými nástrojmi za štvrťrok,
b) veľkosť jej portfólia zahŕňajúceho finančné nástroje a peňažné vklady prevyšuje 500 000 eur,
c) táto osoba najmenej jeden rok vykonáva alebo vykonávala v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie činnosť v oblasti finančného trhu na pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti obchodov alebo investičných služieb poskytovaných alebo ktoré sa majú poskytovať pre túto osobu.
(8) Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť príslušné písomné interné pravidlá a postupy členenia klientov do jednotlivých kategórií klientov.
(9) Profesionálny klient je povinný informovať obchodníka s cennými papiermi o každej zmene, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súčasné zaradenie do kategórie profesionálny klient. Ak obchodník s cennými papiermi získa informáciu, že klient nespĺňa počiatočné podmienky, ktoré ho oprávňovali na zaradenie do kategórie profesionálny klient, je povinný prijať potrebné opatrenia na jeho preradenie do inej kategórie.
§ 9
(1) Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na všetky cenné papiere, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
(2) Na cenné papiere sa vzťahujú ustanovenia
Občianskeho zákonníka
o hnuteľných veciach,
ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(3) Právne vzťahy vzniknuté pri uplatňovaní práv spojených s cennými papiermi, ktoré sa môžu uplatňovať len voči emitentovi alebo voči inej zákonom určenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, sa spravujú ustanoveniami
Obchodného zákonníka
alebo
Občianskeho
zákonníka
o záväzkových právnych vzťahoch, ak tento zákon alebo osobitný zákon
neustanovuje inak.
§ 10Podoba cenného papiera
Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
strana 16 z 272
(1) Cenný papier môže mať podobu
a) listiny, na ktorej je zápis podľa
§ 2 ods. 1
(ďalej len „listinný cenný papier“), alebo
b) zápisu podľa
§ 2 ods. 1
v evidencii ustanovenej podľa tohto zákona (ďalej len
„zaknihovaný cenný papier“).
(2) O podobe cenných papierov a o zmene ich podoby rozhoduje ich emitent, ak tento zákon alebo osobitný zákon
25)
neustanovuje, že cenný papier môže mať len niektorú z podôb uvedených v odseku 1.
(3) Akcie na doručiteľa, podielové listy uzavretých podielových fondov, podielové listy otvorených podielových fondov na doručiteľa, dlhopisy na doručiteľa, investičné certifikáty a pokladničné poukážky môžu mať len podobu zaknihovaných cenných papierov.
(4) Evidencia podľa odseku 1 písm. b) je
a) evidencia vedená centrálnym depozitárom alebo zahraničným centrálnym depozitárom,
b) pri podielových listoch podielových fondov okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná evidencia zaknihovaných podielových listov podielového fondu vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom podielového fondu v súlade s osobitným zákonom;
26a)
na základe žiadosti emitenta môže túto evidenciu viesť aj centrálny depozitár a na jej vedenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona alebo
c) pri akciách investičných fondov s premenlivým základným imaním okrem evidencie podľa písmena a) aj samostatná evidencia zaknihovaných akcií investičného fondu s premenlivým základným imaním vedená správcovskou spoločnosťou a depozitárom investičného fondu s premenlivým základným imaním podľa osobitného predpisu;
26a)
na základe žiadosti emitenta môže túto evidenciu viesť aj centrálny depozitár a na jej vedenie sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.
§ 11Forma cenného papiera
(1) Cenný papier môže mať formu cenného papiera