strana 1 z 76
Úplné znenie právneho predpisu
429
ZÁKON
z 18. júna 2002
o burze cenných papierov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤVŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov (ďalej len „burza"), obchodovanie s finančnými nástrojmi
1)
na regulovanom trhu burzy, na mnohostrannom obchodnom systéme a na organizovanom obchodnom systéme, dohľad nad činnosťou burzy, nad organizovaním mnohostranného obchodného systému a nad organizovaním organizovaného obchodného systému.
§ 2Burza
(1) Burza je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá organizuje regulovaný trh vrátane podmienečného obchodovania pred vydaním cenného papiera a zabezpečuje s tým súvisiace činnosti a ktorá na výkon tejto činnosti povolenie na vznik a činnosť burzy udelené podľa tohto zákona (ďalej len „povolenie").
(2) Burza môže okrem činností podľa odseku 1 vykonávať, ak ich uvedené v povolení, tieto ďalšie činnosti:
a) organizovať mnohostranný obchodný systém,
b) organizovať na určenom mieste a v určenom čase primárny trh, ak emitent súčasne s vydávaním cenných papierov alebo iných finančných nástrojov žiada o ich prijatie na trh burzy,
c) zabezpečovať činnosti súvisiace s činnosťami podľa písmen a) a b) a činnosťami podľa osobitného zákona,
1a)
d) organizovať organizovaný obchodný systém,
e) poskytovať služby vykazovania údajov podľa osobitného predpisu.
3)
(3) Pri výkone činnosti podľa odsekov 1 a 2 prináleží burze aj rozhodovanie v prípadoch ustanovených týmto zákonom.
(4) Burza je právnickou osobou a zapisuje sa do obchodného registra.
(5) Burza môže vykonávať iné činnosti, ako uvedené v odsekoch 1 a 2, len ak súvisia s predmetom činnosti podľa odsekov 1 a 2, ktoré neohrozujú plnenie týchto činností a Národná banka Slovenska udelila súhlas na ich vykonávanie. Takéto činnosti sa nezapisujú do obchodného registra. Burza nesmie obchodovať s cennými papiermi ani vykonávať iné činnosti ako činnosti podľa odsekov 1 a 2 a podľa prvej vety.
Zákon o burze cenných papierov
strana 2 z 76
(6) Činnosti podľa odseku 1 môže vykonávať len burza, ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak.
(7) Obchodné meno burzy musí obsahovať označenie „burza cenných papierov"; iné právnické osoby, ktoré nevznikli podľa tohto zákona, alebo fyzické osoby nemôžu používať vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie s ním zameniteľné v slovenskom jazyku alebo cudzom jazyku.
(8) Burza môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno. Zakazuje sa
a) zmena podoby a formy akcií burzy,
b) vydávanie prioritných akcií
7)
burzou,
c) zmena právnej formy burzy,
d) predaj podniku burzy alebo jeho časti.
8)
(9) Základné imanie burzy je najmenej 3 000 000 eur.
(10) Na burzu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon neustanovuje inak.
(11) Zahraničná burza so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo v inom štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát) alebo organizátor iného zahraničného regulovaného trhu so sídlom v členskom štáte, ktorého činnosť je v súlade s predpismi Európskej únie upravujúcimi obchodovanie s cennými papiermi, ktorý vykonáva činnosť bez požiadavky na fyzickú prítomnosť členov pri obchodovaní, môže na území Slovenskej republiky poskytovať obchodníkovi s cennými papiermi vybavenie nevyhnutne potrebné na to, aby obchodník s cennými papiermi so sídlom na území Slovenskej republiky mal prístup k obchodovaniu na tejto zahraničnej burze alebo na tomto zahraničnom regulovanom trhu; to platí len vtedy, ak obchodník s cennými papiermi poskytuje investičné služby na základe práva slobodného poskytovania investičných služieb na území členského štátu, v ktorom sídlo príslušná zahraničná burza alebo organizátor iného zahraničného regulovaného trhu, a ak obchodník s cennými papiermi požiadal o členstvo alebo o prístup k obchodovaniu na tejto zahraničnej burze alebo na tomto zahraničnom regulovanom trhu.
(12) Národná banka Slovenska po doručení oznámenia od príslušného orgánu domovského členského štátu regulovaného trhu o skutočnosti podľa odseku 11 požiada tento príslušný orgán o poskytnutie údajov o účastníkoch zo Slovenskej republiky.
§ 3Vymedzenie pojmov
(1) Regulovaným trhom je mnohostranný systém organizovaný organizátorom trhu na účely spájania alebo umožnenia spájania záujmov viacerých osôb nakupovať a predávať finančné nástroje v rámci systému a v súlade s pevne určenými pravidlami spôsobom, ktorého výsledkom je uzavretie obchodu s finančnými nástrojmi prijatými na obchodovanie podľa pravidiel tohto systému a ktorý funguje pravidelne a v súlade s týmto zákonom.
(2) Kótovaným cenným papierom je cenný papier prijatý na trh kótovaných cenných papierov burzy (
§ 25
).
(3) Na účely tohto zákona sa rozumie
a) burzovým obchodom kúpa alebo predaj cenných papierov alebo iných finančných nástrojov na regulovanom trhu burzy,
b) priemerným kurzom vážený aritmetický priemer cien cenných papierov alebo cien iných finančných nástrojov určený burzou v súlade s burzovými pravidlami,
Zákon o burze cenných papierov
strana 3 z 76
c) obchodným dňom každý deň, v ktorom sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody,
d) obchodnou hodinou každá hodina, počas ktorej sa môžu na trhu organizovanom burzou uzatvárať burzové obchody,
e) primárnym trhom organizovanie dopytu a ponuky cenných papierov alebo iných finančných nástrojov pri ich vydaní,
f) finančnou inštitúciou obchodník s cennými papiermi,
3)
pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
3)
banka,
6)
pobočka zahraničnej banky,
6)
správcovská spoločnosť,
4)
organizačná zložka zahraničnej správcovskej spoločnosti,
4)
poisťovňa,
5)
pobočka zahraničnej poisťovne,
5)
poisťovňa z iného členského štátu,
5)
doplnková dôchodková spoločnosť,
11)
centrálny depozitár cenných papierov
9)
a subjekty so sídlom mimo územia Slovenskej republiky s obdobným predmetom činnosti a dôchodková správcovská spoločnosť
11a)
,
g) kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na burze, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa tohto zákona, alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie burzy,
h) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom právnickej osoby alebo právnických osôb, nad ktorou alebo nad ktorými právnická osoba vykonáva kontrolu,
i) kontrolou podľa písmena h)
1. priamy alebo nepriamy podiel najmenej 50 % na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe,
2. právo vymenúvať alebo odvolávať štatutárny orgán, väčšinu členov štatutárneho orgánu, dozornej rady alebo riaditeľa právnickej osoby,
3. možnosť vykonávať vplyv na riadení právnickej osoby porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim podielu podľa bodu 1 (ďalej len „rozhodujúci vplyv"), v ktorej je iná fyzická osoba spoločníkom, akcionárom alebo členom, a to na základe zmluvy s právnickou osobou, stanov právnickej osoby alebo dohody s ostatnými spoločníkmi, akcionármi alebo členmi právnickej osoby, alebo
4. možnosť vykonávať priamo alebo nepriamo rozhodujúci vplyv iným spôsobom,
j) osobou právnická osoba a fyzická osoba, ak v jednotlivých ustanoveniach tohto zákona nie je uvedená iba právnická osoba alebo fyzická osoba,
k) domovským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom je regulovaný trh registrovaný, a ak podľa vnútroštátnych právnych predpisov tohto členského štátu nemá registrované sídlo, členský štát, v ktorom sa nachádza ústredie regulovaného trhu,
l) hostiteľským členským štátom regulovaného trhu členský štát, v ktorom regulovaný trh poskytuje vybavenie na prístup k obchodovaniu členom z iného členského štátu alebo účastníkom so sídlom v tom istom členskom štáte,
m) dlhovými cennými papiermi dlhopisy alebo iné prevoditeľné cenné papiere, ktoré vznikli transformáciou úverov, pôžičiek a dlhov, s výnimkou cenných papierov rovnocenných akciám alebo cenných papierov, ktoré by po konverzii alebo po výkone práv z nich vyplývajúcich viedli k nadobudnutiu akcií alebo cenných papierov rovnocenných akciám,
n) emitentom osoba, ktorej cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; emitent je, ak ide o vkladové potvrdenky,
11b)
emitentom zastúpených cenných papierov bez ohľadu na to, či tieto cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
o) centrálnou protistranou centrálna protistrana podľa osobitného predpisu,
11c)
Zákon o burze cenných papierov
strana 4 z 76
p) domovským členským štátom emitenta, ak
§ 45 ods. 4
neustanovuje inak, ak ide o
1. emitenta dlhových cenných papierov s menovitou hodnotou na jeden dlhový cenný papier nižšou ako 1 000 eur alebo ak ide o dlhové cenné papiere v mene inej ako euro, ak menovitá hodnota na jeden dlhový cenný papier k dátumu emisie je nižšia ako 1 000 eur, ak sa takmer nerovná 1 000 eur, alebo emitenta akcií,
1a. ak má sídlo v členskom štáte, členský štát, v ktorom má emitent sídlo,
1b. ak sídlo v nečlenskom štáte, členský štát zvolený z členských štátov, v ktorých cenné papiere emitenta prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu; voľba domovského členského štátu platí dovtedy, kým si emitent nezvolil nový domovský členský štát podľa tretieho bodu a nezverejnil svoju voľbu,
2. pre emitentov, ktorí nie uvedení v prvom bode, podľa voľby emitenta členský štát, v ktorom
2a. má emitent sídlo, alebo
2b. sú jeho cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,
3. emitenta, ktorého cenné papiere nie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v jeho domovskom členskom štáte podľa bodu 1b, ale tieto cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v inom členskom štáte alebo vo viacerých iných členských štátoch, členský štát podľa druhého bodu,
r) hostiteľským členským štátom emitenta sa rozumie členský štát, v ktorom cenné papiere prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tento štát nie je domovským členským štátom,
s) významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení burzy porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v burze,
t) tvorcom trhu osoba, ktorá sústavne prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný účet tým, že kupuje a predáva finančné nástroje s využitím vlastného majetku a pri cenách určených touto osobou,
u) malým a stredným podnikom podnik, ktorého priemerná trhová kapitalizácia je na základe koncoročných kotácií za predchádzajúce tri kalendárne roky nižšia ako 200 000 000 eur,
v) limitovaným pokynom pokyn kupovať alebo predávať finančný nástroj v rámci určeného cenového limitu alebo výhodnejšie a v konkrétnom objeme,
w) organizátorom trhu osoba alebo osoby, ktoré riadia alebo organizujú činnosť regulovaného trhu a môže ním byť aj samotný regulovaný trh; pričom organizátorom trhu na území Slovenskej republiky je burza,
x) mnohostranným systémom každý systém alebo platforma, v rámci ktorých môžu navzájom pôsobiť viaceré záujmy o obchodovanie tretích osôb, ak ide o kúpu a predaj finančných nástrojov; všetky mnohostranné systémy môžu byť organizované len ako regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo ako organizovaný obchodný systém podľa tohto zákona,
y) obchodným miestom regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém,
z) likvidným trhom trh pre finančný nástroj alebo druh finančných nástrojov, na ktorom sa nepretržite nachádzajú pripravení kupujúci a predávajúci so záujmom obchodovať, ktorý sa so zreteľom na osobitnú štruktúru trhu konkrétneho finančného nástroja alebo konkrétneho druhu finančných nástrojov posudzuje v súlade s týmito kritériami:
Zákon o burze cenných papierov
strana 5 z 76
1. priemerná frekvencia a objem transakcií za rôznych trhových podmienok so zreteľom na povahu a životný cyklus produktov v rámci príslušného druhu finančných nástrojov,
2. počet a typ účastníkov trhu vrátane pomeru účastníkov trhu k obchodovaným nástrojom vo vzťahu k určitému produktu,
3. priemerná veľkosť rozpätí medzi nákupnými cenami a predajnými cenami, ak známe,
aa) riadiacim orgánom štatutárny orgán burzy splnomocnený určiť stratégiu, ciele a celkové smerovanie burzy, ako aj orgán vykonávajúci kontrolu a monitoring nad rozhodovaním manažmentu; za riadiaci orgán sa považuje aj iná osoba alebo orgán odlišný od štatutárneho orgánu, ak skutočne vykonáva riadiacu činnosť,
ab) vrcholovým manažmentom fyzické osoby, ktoré vykonávajú výkonné funkcie na burze a ktoré zodpovedné riadiacemu orgánu za každodenné riadenie burzy vrátane vykonávania politík týkajúcich sa distribúcie služieb a produktov klientom,
ac) obchodovaním párovaním na vlastný účet transakcia, pri ktorej sprostredkovateľ vstupuje medzi kupujúceho a predávajúceho spôsobom, pri ktorom počas vykonávania transakcie nie je nikdy vystavený trhovému riziku, obe strany transakcie sa vykonávajú súčasne a transakcia sa realizuje pri cene, pri ktorej sprostredkovateľ nevytvára zisk ani stratu okrem vopred zverejnenej provízie, poplatku alebo platby za transakciu,
ad) priamym elektronickým prístupom mechanizmus, v rámci ktorého člen, účastník alebo klient obchodného miesta umožní určitej osobe používať svoj kód pre obchodovanie, aby táto osoba mohla elektronicky zasielať pokyny týkajúce sa finančného nástroja priamo obchodnému miestu, a to ako
1. priamy prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia na používanie infraštruktúry člena, účastníka alebo klienta obchodného miesta touto osobou alebo akéhokoľvek prepojovacieho systému zabezpečovaného členom, účastníkom alebo klientom obchodného miesta na zasielanie pokynov, alebo
2. sponzorovaný prístup na trh, ktorým sa rozumejú opatrenia, pri ktorých sa nepoužíva infraštruktúra alebo systém pripojenia podľa prvého bodu na zasielanie pokynov.
§ 3a
Bez príslušného povolenia Národnej banky Slovenska nie je možné organizovať žiadny mnohostranný systém.
Povolenie na vznik a činnosť burzy
§ 4
(1) Na vznik a činnosť burzy je potrebné povolenie. O udelení povolenia rozhoduje
12)
Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti zakladateľov burzy.
(2) Na udelenie povolenia musí byť preukázané splnenie týchto podmienok:
a) splatené základné imanie najmenej 3 000 000 eur,
b) prehľadný a dôveryhodný pôvod základného imania a ďalších finančných zdrojov burzy,
c) vhodnosť osôb s kvalifikovanou účasťou na burze a prehľadnosť vzťahov týchto osôb s inými osobami, najmä prehľadnosť podielov na základnom imaní a na hlasovacích právach,
Zákon o burze cenných papierov
strana 6 z 76
d) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť fyzických osôb, ktoré navrhované za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
e) prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,
13)
ku ktorej patrí aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na burze,
f) výkonu dohľadu neprekážajú úzke väzby v rámci skupiny podľa písmena e),
g) výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok a spôsob jeho uplatnenia v štáte, na ktorého území má skupina podľa písmena e) úzke väzby,
h) ak burza bude organizovať mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém alebo poskytovať služby vykazovania údajov, splnenie podmienok týkajúcich sa organizácie a riadenia podľa osobitného zákona
13a)
vo vzťahu k požadovanému rozsahu činnosti,
i) schopnosť akcionárov burzy preklenúť prípadnú nepriaznivú finančnú situáciu burzy,
j) technická a organizačná pripravenosť na výkon činností burzy,
k) žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.
(3) V žiadosti o povolenie sa uvedie
a) obchodné meno a sídlo budúcej burzy,
b) identifikačné číslo budúcej burzy, ak už jej bolo pridelené,
c) výšku základného imania budúcej burzy,
d) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnických osôb, ktoré majú podiel na základnom imaní budúcej burzy,
e) návrh, v akom rozsahu bude burza vykonávať svoje činnosti, najmä aký regulovaný trh bude organizovať a či bude organizovať aj mnohostranný obchodný systém alebo organizovaný obchodný systém alebo poskytovať služby vykazovania údajov,
f) vecné, personálne a organizačné predpoklady na výkon činností burzy,
g) zoznam zakladateľov,
h) meno a priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov a údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,
i) podpisy a vyhlásenie žiadateľov, že predložené údaje sú aktuálne, úplné a pravdivé.
(4) Prílohou žiadosti o povolenie je
a) zakladateľská zmluva,
b) návrh stanov burzy,
c) návrh burzových pravidiel,
d) stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutom vzdelaní a odbornej praxi fyzických osôb navrhovaných za členov predstavenstva, za členov dozornej rady, za generálneho riaditeľa a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
e) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov
13b)
žiadateľa a fyzických osôb podľa odseku 3 písm. h), kópia dokladu totožnosti a kópia rodného listu každej dotknutej osoby na účely preverovania jej totožnosti a správnosti poskytnutých údajov a čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
f) písomné vyhlásenie zakladateľov, že na ich majetok nebol vyhlásený konkurz ani povolené nútené vyrovnanie,
14)
g) doklad o splatení základného imania,
Zákon o burze cenných papierov
strana 7 z 76
h) obchodný plán obsahujúci druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná štruktúra burzy, ktorými sa preukáže prijatie všetkých potrebných opatrení na dodržanie povinností burzy.
(5) Národná banka Slovenska žiadosť o povolenie zamietne, ak žiadateľ nesplní niektorú z podmienok podľa odseku 2. Dôvodom na zamietnutie žiadosti o povolenie nemôžu byť ekonomické potreby trhu. Pri udeľovaní povolenia osoba alebo osoby, ktoré skutočne riadia činnosť a operácie povoleného regulovaného trhu v súlade s týmto zákonom, sa považujú za osoby spĺňajúce požiadavky ustanovené v odseku 16.
(6) Podmienky podľa odseku 2 musia byť splnené nepretržite počas platnosti povolenia.
(7) Podrobnosti o podmienkach podľa odseku 2 a spôsob preukazovania splnenia týchto podmienok ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“).
(8) Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena predstavenstva burzy a za vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov sa považuje fyzická osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti v oblasti finančného trhu.
(9) Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za generálneho riaditeľa sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej päť rokov vykonávala odborné činnosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva a ktorá najmenej trojročné riadiace skúsenosti v oblasti kapitálového trhu alebo bankovníctva.
(10) Za odborne spôsobilú fyzickú osobu navrhnutú za člena dozornej rady burzy sa považuje osoba s ukončeným vysokoškolským vzdelaním, ktorá najmenej tri roky vykonávala odborné činnosti vo finančnej oblasti.
(11) Za dôveryhodnú osobu sa na účely tohto zákona považuje bezúhonná fyzická osoba, ktorá v posledných desiatich rokoch
a) nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom
15)
alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, ktorej bolo odobraté povolenie na vznik alebo činnosť, a to kedykoľvek v období jedného roka pred odobratím povolenia na vznik alebo činnosť,
b) nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom
15)
alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, nad ktorou bola zavedená nútená správa, a to kedykoľvek v období jedného roka pred zavedením nútenej správy,
c) nepôsobila vo funkcii podľa odseku 3 písm. h) v burze, nebola vedúcim zamestnancom
15)
alebo nepôsobila vo funkcii člena štatutárneho orgánu alebo dozornej rady vo finančnej inštitúcii, na ktorú bol vyhlásený konkurz,
14)
povolené vyrovnanie alebo bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ktorá vstúpila do likvidácie, a to kedykoľvek v období jedného roka pred vyhlásením konkurzu, povolením vyrovnania alebo bol zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo pred vstupom do likvidácie,
d) nemala právoplatne uloženú pokutu vyššiu ako 50 % zo sumy, ktorá sa jej mohla uložiť podľa tohto alebo osobitného zákona.
16)
(12) Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov alebo, ak ide o cudzinca, obdobným potvrdením o bezúhonnosti nie starším ako tri mesiace a vydaným príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava. Na účely preskúmavania a
Zákon o burze cenných papierov
strana 8 z 76
preukazovania skutočností o bezúhonnosti žiadateľ aj dotknutá osoba povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,
13b)
ktoré potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, a kópiu dokladu totožnosti a kópiu rodného listu dotknutej osoby, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisu z registra trestov sa vzťahujú osobitné predpisy
16aaa)
s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov,
16aaa)
(13) Fyzickú osobu podľa odseku 11 písm. a), b) a c) môže Národná banka Slovenska v konaní o udelení povolenia uznať za dôveryhodnú, ak z povahy veci vyplýva, že z hľadiska pôsobenia vo funkciách podľa odseku 11 písm. a), b) a c) nemohla táto fyzická osoba ovplyvniť činnosť burzy alebo finančnej inštitúcie a spôsobiť následky podľa odseku 11 písm. a), b) a c). V rozhodnutí o udelení povolenia Národná banka Slovenska uvedie dôvody uznania fyzickej osoby podľa prvej vety za dôveryhodnú.
(14) Za vhodnú osobu pri posudzovaní podmienok podľa odseku 2 písm. c) sa považuje osoba, ktorá hodnoverne preukáže prehľadný a dôveryhodný pôvod svojho základného imania a ďalších finančných zdrojov a zo všetkých okolností je zrejmé, že nebude prekážkou riadneho vykonávania činnosti burzy.
(15) Burza môže požiadať Národnú banku Slovenska o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov súčasne so žiadosťou o udelenie povolenia alebo na základe žiadosti o zmenu povolenia.
(16) Členovia riadiaceho orgánu burzy musia byť dôveryhodní, mať primerané znalosti, schopnosti, skúsenosti; pričom burza je povinná zabezpečiť, aby zloženie riadiaceho orgánu odrážalo primerane široký rozsah skúseností.
(17) Členovia riadiaceho orgánu burzy povinní venovať dostatok času výkonu svojich povinností. Počet riadiacich funkcií, ktoré člen riadiaceho orgánu môže súčasne vykonávať v akejkoľvek právnickej osobe, musí zohľadňovať konkrétne okolnosti a povahu, rozsah a zložitosť činností organizátora trhu.
(18) Členovia riadiacich orgánov burzy, ktorá je významná z hľadiska jej veľkosti, vnútornej organizácie, povahy, rozsahu a zložitosti jej činností, ak nezastupujú členský štát, môžu vykonávať súčasne funkcie podľa jednej z týchto kombinácií:
a) jedna výkonná riadiaca funkcia s dvoma nevýkonnými riadiacimi funkciami,
b) štyri nevýkonné riadiace funkcie.
(19) Výkonné riadiace funkcie alebo nevýkonné riadiace funkcie v rámci rovnakej skupiny alebo podnikov, v ktorých burza vlastní kvalifikovanú účasť, sa počítajú ako jedna riadiaca funkcia.
(20) Národná banka Slovenska môže povoliť členovi riadiaceho orgánu burzy, aby zastával jednu dodatočnú nevýkonnú riadiacu funkciu. Národná banka Slovenska pravidelne informuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) o tejto skutočnosti.
(21) Na riadiace funkcie v právnickej osobe, ktorá nie je zriadená na podnikanie, sa nevzťahuje obmedzenie počtu riadiacich funkcií, ktoré môže člen riadiaceho orgánu zastávať.
(22) Burza je povinná zabezpečiť, že riadiaci orgán burzy je povinný mať ako kolektív primerané znalosti, schopnosti a skúsenosti, aby rozumel činnostiam burzy vrátane hlavných rizík. Členovia riadiaceho orgánu burzy povinní konať čestne, bezúhonne a nezávisle s cieľom, účinne posudzovať, a ak je to potrebné, spochybňovať rozhodnutia vrcholového manažmentu, a účinne dozerať na rozhodovanie manažmentu a monitorovať ho.
(23) Burza je povinná venovať zaškoleniu a odbornej príprave členov riadiaceho orgánu primerané ľudské zdroje a finančné zdroje.
§ 5
Zákon o burze cenných papierov
strana 9 z 76
(1) Povolenie sa udeľuje na dobu neurčitú a nemožno ho previesť na inú osobu. Povolenie neprechádza na právneho nástupcu burzy; to neplatí, ak právny nástupca burzy vznikol na základe predchádzajúceho súhlasu podľa
§ 6 ods. 1 písm. c
) a splnil podmienky podľa
§ 4 ods.
2
.
(2) Na žiadosť burzy možno rozhodnutím Národnej banky Slovenska povolenie zmeniť. Národná banka Slovenska postupuje pri posudzovaní žiadosti o zmenu povolenia primerane podľa
§ 4.
(3) Burza je povinná podať príslušnému registrovému súdu návrh na zápis povolených činností do obchodného registra na základe povolenia alebo jeho zmeny do 30 dní odo dňa, keď toto povolenie alebo jeho zmena nadobudla právoplatnosť.
(4) Burza je povinná oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu zmeny v skutočnostiach uvedených v
§ 4 ods. 3 písm. a) d
); burza je povinná oznámiť aj zmeny v
skutočnostiach uvedených v
§ 4 ods. 3 písm. f
), ak tie môžu ovplyvniť spôsobilosť burzy
vykonávať činnosť v povolenom rozsahu.
(5) Národná banka Slovenska zostaví a oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) a členským štátom zoznam regulovaných trhov v Slovenskej republike, pre ktoré je domovským členským štátom regulovaného trhu; rovnako oznámi aj každú zmenu v tomto zozname. Tento zoznam obsahuje aj jedinečný kód ustanovený v osobitnom predpise,
16aa)
ktorý identifikuje regulované trhy pre použitie v správach podľa osobitných predpisov.
16ab)
§ 6Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska
(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska je podmienkou na
a) nadobudnutie kvalifikovanej účasti na burze alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na burze, ktorým by podiel na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach v burze dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa burza stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode;
10)
pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku,
16a)
ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia burzy a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,
b) voľbu členov predstavenstva a dozornej rady burzy, na vymenovanie generálneho riaditeľa a vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
c) zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s burzou,
d) vrátenie povolenia,
e) nadobudnutie majetkového podielu burzy na základnom imaní právnických osôb prevyšujúceho 33 % základného imania právnickej osoby.
(2) Na vydanie predchádzajúceho súhlasu
a) podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa
§ 4 ods. 2 písm. c)
,
e), f),
g)
a
i)
a musí byť preukázaný aj dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných
prostriedkov na vykonanie úkonu, ich prehľadný a dôveryhodný pôvod v súlade s
Zákon o burze cenných papierov
strana 10 z 76
osobitným zákonom,
16b)
a súčasne sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť burzy naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom,
b) podľa odseku 1 písm. b) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa
§ 4 ods. 2 písm. d
),
c) podľa odseku 1 písm. c) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa
§ 4 ods. 2
, ak zlúčením,
splynutím alebo rozdelením burzy vzniknúť burza, a podmienka podľa
§ 6 ods. 2 písm.
d)
, ak zlúčením, splynutím alebo rozdelením burzy vzniknúť iná právnická osoba ako
burza; zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie burzy vrátane zlúčenia inej právnickej osoby s burzou nesmie byť na ujmu veriteľov burzy,
d) podľa odseku 1 písm. d) musí burza preukázať, že ku dňu skončenia činnosti burzy budú vyrovnané všetky na nej uzavreté obchody,
e) podľa odseku 1 písm. e) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa
§ 4 ods. 2 písm. f) a g)
a
musí byť preukázaný aj prehľadný a dôveryhodný pôvod, dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov burzy na vykonanie tohto úkonu.
(3) Ustanoveniami odseku 1 písm. a), c) a e) nie dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.
17)
(4) Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu podávajú
a) podľa odseku 1 písm. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na burze,
b) podľa odseku 1 písm. b) burza alebo akcionár burzy,
c) podľa odseku 1 písm. c) burza, a ak ide o zlúčenie alebo o splynutie, spoločne burza a právnická osoba, s ktorou sa burza zlučuje alebo s ktorou burza splýva,
d) podľa odseku 1 písm. d) a e) burza.
(5) Náležitosti žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje uverejnením jeho úplného znenia v zbierke zákonov.
(6) Ak Národná banka Slovenska do 15 dní od doručenia žiadosti podľa odseku 1 písm. b), ktorá spĺňa všetky náležitosti, nevydá rozhodnutie, platí, že predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. b) udelila.
(7) Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. b), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo od uplynutia lehoty na rozhodnutie podľa odseku 6, predchádzajúci súhlas zaniká.
(8) Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenska môže najneskôr do 50. pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 9 písomne požiadať o dodatočné informácie, ktoré potrebné na posudzovanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20 pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30 pracovných dní, ak nadobúdateľ sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi nečlenského štátu alebo ak nadobúdateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi,
Zákon o burze cenných papierov
strana 11 z 76
správcovskou spoločnosťou, úverovou inštitúciou, poisťovňou alebo obdobnou inštitúciou z členského štátu.
(9) O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia v potvrdení o doručení podľa odseku 8. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.
(10) Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. a) povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak burza organizuje aj mnohostranný obchodný systém a nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je
a) zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu,
b) materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c) fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(11) Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnom regulovanom trhu podľa právneho predpisu členského štátu, ak organizátor tohto regulovaného trhu organizuje aj mnohostranný obchodný systém a ak nadobúdateľom podielu na zahraničnom regulovanom trhu je úverová inštitúcia, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike.
(12) Predmetom konzultácií podľa odsekov 10 a 11 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na burze alebo na zahraničnom regulovanom trhu. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu členského štátu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán členského štátu o všetky potrebné informácie.
(13) V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha nadobúdateľ podľa odseku 1.
(14) V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), c) a e) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany investorov inú lehotu.
(15) Vrátením povolenia na základe predchádzajúceho súhlasu podľa
§ 6 ods. 1 písm. d)
povolenie zaniká.
(16) Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska je každý právny úkon, na ktorý sa vyžaduje predchádzajúci súhlas, neplatný. Neplatný je tiež každý právny úkon urobený na základe rozhodnutia o predchádzajúcom súhlase vydanom na základe nepravdivých údajov.
Zákon o burze cenných papierov
strana 12 z 76
DRUHÁ ČASŤORGÁNY BURZY, ORGANIZÁCIA BURZY A BURZOVÉ PRAVIDLÁ
§ 7Orgány burzy
Orgánmi burzy sú
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) dozorná rada,
d) generálny riaditeľ.
§ 8Valné zhromaždenie
(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom burzy, ktoré sa skladá zo všetkých prítomných akcionárov burzy.
(2) Na rokovaní valného zhromaždenia sa môže zúčastniť aj generálny riaditeľ a poverený zástupca Národnej banky Slovenska.
(3) Valné zhromaždenie
a) schvaľuje stanovy burzy a ich zmeny,
b) rozhoduje o zvýšení a znížení základného imania burzy,
c) volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje odmeny za ich činnosť,
d) určí, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva a podpredsedom predstavenstva,
e) volí a odvoláva členov dozornej rady a určuje odmeny za ich činnosť,
f) schvaľuje riadnu, mimoriadnu alebo konsolidovanú účtovnú závierku, rozhoduje o rozdelení zisku a určuje výšku tantiém,
g) rozhoduje o skončení činnosti burzy,
h) plní ďalšie úlohy, ktoré tento zákon, Obchodný zákonník alebo stanovy burzy zverujú do pôsobnosti valného zhromaždenia.
§ 9Predstavenstvo
(1) Predstavenstvo je štatutárnym orgánom burzy.
(2) Predstavenstvo má najmenej troch členov.
(3) Členovia predstavenstva volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov. Opätovné zvolenie je možné.
(4) Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace.
(5) Na zasadnutí predstavenstva je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca Národnej banky Slovenska.
§ 10Práva a povinnosti predstavenstva
(1) Predstavenstvo
Zákon o burze cenných papierov
strana 13 z 76
a) schvaľuje návrh burzových pravidiel a návrh na ich zmeny,
b) vymenúva a odvoláva generálneho riaditeľa,
c) vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riaditeľa vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov,
d) rozhoduje o potvrdení pozastavenia burzového obchodu (
§ 12 ods. 3
),
e) rozhoduje o prijatí cenných papierov na príslušný trh burzy, o pozastavení obchodovania s cenným papierom, o preradení cenného papiera na iný trh burzy a o vylúčení cenného papiera z príslušného trhu burzy; predstavenstvo je oprávnené poveriť generálneho riaditeľa rozhodovaním o prijatí cenných papierov podľa
§ 25 ods. 4
na trh burzy a
rozhodovaním o prijatí cenného papiera na podmienečné obchodovanie podľa
§ 26 ods.
6
a § 28,
f) rozhoduje o prijatí iných finančných nástrojov ako cenné papiere na obchodovanie na burze a o skončení obchodovania s týmito finančnými nástrojmi na burze,
g) udeľuje a odníma oprávnenie obchodovať na burze,
h) vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona a činnosti uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách.
(2) Spôsob výkonu práv a povinností predstavenstva upravia stanovy burzy a burzové pravidlá.
(3) Predstavenstvo je schopné uznášať sa, ak je prítomná aspoň polovica jeho členov. Predstavenstvo rozhoduje väčšinou hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Pri prerokúvaní návrhu burzových pravidiel a ich zmien musia byť prítomné aspoň dve tretiny členov predstavenstva a rozhodnutie musí byť schválené aspoň dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov, inak je rozhodnutie neplatné.
(4) Činnosť predstavenstva riadi predseda predstavenstva. Predseda predstavenstva podpisuje uznesenia predstavenstva a plní ďalšie úlohy uvedené v stanovách burzy a v burzových pravidlách.
(5) Predsedu predstavenstva počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda predstavenstva.
§ 11Dozorná rada
(1) Dozorná rada je kontrolným orgánom burzy, ktorý dohliada na hospodárenie burzy, na výkon pôsobnosti predstavenstva a na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, stanov burzy a burzových pravidiel.
(2) Členovia dozornej rady volení na dobu určenú stanovami, ktorá však nesmie byť dlhšia ako päť rokov. Opätovné zvolenie je možné.
(3) Členmi dozornej rady nesmú byť zamestnanci burzy.
(4) Na zasadnutí dozornej rady je oprávnený zúčastniť sa aj poverený zástupca Národnej banky Slovenska.
§ 12Generálny riaditeľ
(1) Generálny riaditeľ je výkonným orgánom burzy a riadi činnosť burzy.
(2) Generálny riaditeľ je zamestnancom burzy. Generálny riaditeľ sa vymenovaním stáva prokuristom burzy. Burza je povinná bez zbytočného odkladu po vymenovaní generálneho riaditeľa podať návrh na zápis prokúry do obchodného registra.
Zákon o burze cenných papierov
strana 14 z 76
(3) Generálny riaditeľ je oprávnený pozastaviť burzový obchod, ak ohrozené záujmy účastníkov finančného trhu, alebo v súlade s
§ 38 ods. 2
pozastaviť obchodovanie s cenným
papierom na burze; pri pozastavení burzového obchodu možno platne odvolať pokyny na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov podľa osobitného zákona
18)
len do okamihu ich prijatia centrálnym depozitárom cenných papierov. Pozastaviť burzový obchod alebo obchodovanie s cenným papierom možno najdlhšie na 30 dní. O pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s cenným papierom je generálny riaditeľ povinný bez zbytočného odkladu informovať predsedu predstavenstva a Národnú banku Slovenska. Rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s cenným papierom musí byť prerokované na najbližšom zasadnutí predstavenstva. Ak predstavenstvo rozhodnutie generálneho riaditeľa o pozastavení burzového obchodu alebo obchodovania s cenným papierom nepotvrdí, toto opatrenie stráca platnosť.
(4) Generálny riaditeľ je povinný zrušiť burzový obchod, ak
a) uzavretím burzového obchodu bol porušený všeobecne záväzný právny predpis,
b) burzový obchod bol uzavretý na účet tej istej osoby na strane kupujúceho a predávajúceho,
c) uzavretím burzového obchodu došlo k manipulácii s trhom.
17a)
(5) Generálny riaditeľ môže zrušiť burzový obchod, ak
a) sa burza dozvie o skutočnostiach, ktoré by v prípade nezrušenia burzového obchodu mohli viesť k poškodeniu investorov,
b) uzavretím burzového obchodu boli porušené burzové pravidlá,
c) má burza dôvodné podozrenie, že došlo k manipulácii s trhom,
17a)
d) došlo k omylu v zadávaní príkazov do obchodného systému burzy alebo k poruche obchodného systému burzy,
e) o jeho zrušenie požiadajú všetci účastníci burzového obchodu; to neplatí, ak v prípade anonymných obchodov
19)
obchodný systém burzy neumožňuje určiť, kto podal príkazy na uzavretie príslušného burzového obchodu.
(6) Rozhodnutie generálneho riaditeľa podľa odsekov 4 a 5 možno vykonať len do okamihu prijatia pokynov na registráciu prevodu zaknihovaných cenných papierov,
19)
ktoré predmetom burzového obchodu podľa odsekov 4 a 5, centrálnym depozitárom cenných papierov.
(7) Na požiadanie iných orgánov burzy je generálny riaditeľ povinný zúčastniť sa na ich zasadnutí.
§ 13Útvar inšpekcie burzových obchodov
(1) Burza je povinná zriadiť útvar inšpekcie burzových obchodov.
(2) Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný sledovať a zaznamenávať údaje o burzových obchodoch, systematicky a nepretržite zaznamenávať a vyhodnocovať údaje o burzových obchodoch potrebných na vypracúvanie podkladov na plnenie úloh útvaru inšpekcie burzových obchodov a v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom kontrolovať burzové obchody a poskytovať súčinnosť Národnej banke Slovenska.
20)
(3) Burza je povinná zabezpečiť materiálne, technické, organizačné a personálne podmienky potrebné na činnosť útvaru inšpekcie burzových obchodov. Technickými podmienkami sa rozumie najmä vytvorenie technického systému na systematické a nepretržité zaznamenávanie
Zákon o burze cenných papierov
strana 15 z 76
a vyhodnocovanie údajov o burzových obchodoch umožňujúceho vypracúvanie potrebných podkladov na plnenie úloh útvaru inšpekcie burzových obchodov.
(4) Útvar inšpekcie burzových obchodov riadi vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov. Vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov a osoby poverené vykonávaním činnosti útvaru inšpekcie burzových obchodov sú zamestnancami burzy.
(5) Vedúceho útvaru inšpekcie burzových obchodov vymenúva a odvoláva na návrh generálneho riaditeľa predstavenstvo po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska.
(6) V súvislosti s výkonom kontroly je útvar inšpekcie burzových obchodov oprávnený vyžadovať poskytnutie informácií a predloženie dokladov od orgánov a iných útvarov burzy, emitentov cenných papierov a právnických osôb alebo fyzických osôb, ktoré vydali iné finančné nástroje prijaté na obchodovanie na burze, a od členov burzy. Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný sprístupniť Národnej banke Slovenska údaje týkajúce sa knihy objednávok alebo sprístupniť knihu objednávok s cieľom umožniť Národnej banke Slovenska monitorovať obchodovanie.
(7) Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný bez zbytočného odkladu vyhovieť žiadosti Národnej banky Slovenska o súčinnosť
20)
pri vykonávaní kontroly burzových obchodov a vedúci útvaru inšpekcie burzových obchodov je povinný podať v určenej lehote Národnej banke Slovenska správu o výsledku kontroly vykonanej burzou.
(8) Ak útvar inšpekcie burzových obchodov pri výkone svojej činnosti získa informácie, na základe ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že došlo k porušeniu tohto zákona, osobitných predpisov,
20a)
burzových pravidiel alebo k vzniku skutočností, ktoré by mohli narušiť priebeh burzového obchodu, je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať Národnú banku Slovenska, predstavenstvo a generálneho riaditeľa.
(9) Útvar inšpekcie burzových obchodov predkladá Národnej banke Slovenska najneskôr do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka správu o výsledku svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a správu o prijatých opatreniach na nápravu ním zistených nedostatkov.
(10) Zamestnanec útvaru inšpekcie burzových obchodov nesmie byť členom predstavenstva burzy, členom jej dozornej rady ani generálnym riaditeľom.
(11) Ak burza organizuje mnohostranný obchodný systém, povinnosti a oprávnenia útvaru inšpekcie burzových obchodov sa vzťahujú aj na obchody uzavreté na mnohostrannom obchodnom systéme. Ak mnohostranný obchodný systém organizuje obchodník s cennými papiermi, musí byť v jeho organizačnej štruktúre zamestnanec alebo zamestnanci zodpovední za výkon činností podľa odsekov 2 10 vo vzťahu k obchodom uzavretým na mnohostrannom obchodnom systéme. Na organizovanie organizovaného obchodného systému burzou alebo obchodníkom s cennými papiermi sa toto ustanovenie vzťahuje rovnako.
§ 14Organizácia a riadenie burzy
(1) Burza je povinná v stanovách upraviť vzťahy a spoluprácu medzi predstavenstvom, dozornou radou, generálnym riaditeľom a vedúcim útvaru inšpekcie burzových obchodov a vymedzenie konfliktu záujmov medzi záujmom burzy a jej akcionármi alebo medzi záujmom burzy a riadnym fungovaním regulovaného trhu a zvládnutie potenciálnych nepriaznivých následkov takého konfliktu záujmov na činnosť regulovaného trhu alebo jeho účastníkov. Burza je tiež povinná v stanovách rozdeliť a upraviť právomoci a zodpovednosť v burze za ochranu pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu.
16b)
Zákon o burze cenných papierov
strana 16 z 76
(2) Organizačná štruktúra a systém riadenia burzy musia zabezpečovať riadny a bezpečný výkon činností uvedených v povolení. V organizačnej štruktúre burzy musí byť zahrnutý útvar inšpekcie burzových obchodov ako organizačný útvar.
(3) Burza je povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska úradne osvedčenú kópiu platných stanov a organizačnú štruktúru bez zbytočného odkladu po ich každej zmene.
(4) Burza je povinná upraviť právne vzťahy s členmi predstavenstva zmluvou, na ktorú sa vzťahuje osobitný predpis.
22)
(5) Burza je povinná zaviesť
a) a dodržiavať opatrenia a systémy potrebné na identifikáciu všetkých závažných rizík ohrozujúcich jej činnosť vrátane účinných opatrení na zmenšenie týchto rizík,
b) opatrenia na náležité riadenie technických činností obchodného systému vrátane ustanovenia účinných núdzových opatrení na vysporiadanie sa s rizikom narušenia prevádzky obchodného systému burzy vrátane jeho zlyhania, na zabezpečenie odolnosti obchodného systému a dostatku kapacít na zvládnutie prudko zvýšeného objemu pokynov a správ obchodným systémom, na zabezpečenie riadneho obchodovania v podmienkach veľmi napätého trhu, na úplné otestovanie zabezpečenia splnenia týchto podmienok, a podliehali účinným opatreniam na zabezpečenie nepretržitého pokračovania