1
Návrh
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí
Národná banka Slovenska podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) a ods. 2 písm. b), c), g) a h) zákonač. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 8/2019 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami, pobočkami zahraničných platobných inštitúcií, inštitúciami elektronických peňazí a pobočkami zahraničných inštitúcií elektronických peňazí (oznámenie č. 457/2019 Z. z.), v znení opatrenia Národnej banky Slovenska č. .../2020 (oznámenie č. .../2020 Z. z.) sa mení a dopĺňa takto:
1. Ustanovenie § 1 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Výkaz predkladaný agentom platobnej inštitúcie o AML/CFT PSEPG (AGAML) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11.
(6) Výkaz predkladaný agentom inštitúcie elektronických peňazí o AML/CFT PSEPG (AGAML) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11.
(7) Výkaz predkladaný agentom pobočky zahraničnej platobnej inštitúcie o AML/CFT PSEPG (AGAML) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11.
(8) Výkaz predkladaný agentom pobočky zahraničnej inštitúcie elektronických peňazí o AML/CFT PSEPG (AGAML) 01-02, ktorého vzor vrátane metodiky na jeho vypracúvanie je uvedený v prílohe č. 11.“.
2. V § 2 odsek 3 znie:
„(3) Výkaz podľa § 1 odsek 5 8 sa vypracúva polročne podľa stavu k poslednému dňu príslušného kalendárneho polroka.“.
3. V § 3 odsek 5 znie:
(5) Výkaz podľa § 1 odsek 5 8 sa predkladá do 25 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa vypracúva.”.
Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 6 a 7.
4. Za prílohu č.10 sa vkladá príloha č. 11, ktorá je prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť ... .