1
Návrh
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ... 2020,
ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 20a ods. 1 a 2 zákona o bankách
Národná banka Slovenska podľa § 20a ods. 19 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
§ 1
Žiadosť o súhlas podľa § 20a ods. 1 a 2 zákona okrem informácií podľa § 20a ods. 3 zákona obsahuje
a) údaje o žiadateľovi a to, obchodné meno, právnu formu, sídlo, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, označenie registra, ktorý žiadateľa zapísal a číslo zápisu, ak bolo pridelené,
b) údaje o osobe oprávnenej konať, v mene žiadateľa vo veci podania žiadosti o tento súhlas, a to,
1. meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, ak bolo pridelené; ak ide o cudzinca1) dátum a miesto narodenia,
2. štátnu príslušnosť,
3. adresu trvalého pobytu; ak ide o cudzinca aj adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu na území Slovenskej republiky, ak taký pobyt má,
c) obchodné meno a sídlo žiadateľa,
d) vlastnícku štruktúru žiadateľa,
e) písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne, týmto nie je dotknuté ustanovenie § 2 ods. 4 písm. i),
j) dátum a miesto vyhotovenia žiadosti o tento súhlas a úradne osvedčené podpisy žiadateľa alebo osôb oprávnených konať za žiadateľa.
§ 2
Splnenie požiadavky podľa § 20a ods. 1 a 2 v spojení s § 20a ods. 3 písm. c) zákona sa preukazuje predložením týchto dokladov:
a) o akcionárovi, ak je fyzickou osobou:
1. prehľadu o majetkovej a finančnej situácii fyzickej osoby,
2.dokladu o príjme fyzickej osoby, ktorá je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu2) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, napríklad daňovým priznaním k dani z príjmov alebo dokladom o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia; ak fyzická osoba začala poberať príjme zo závislej činnosti pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o tento súhlas, predkladá sa daňové priznanie alebo doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov len za obdobie od začatia poberania takéhoto príjmu; ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
3. písomnej informácie o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania banky,
4. výpisov o stavoch na účtoch v bankách a zahraničných bankách a pobočkách zahraničných bánk ku dňu podania žiadosti o tento súhlas,
1) § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2) Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
2
5. písomného vyhlásenia fyzickej osoby, že finančné prostriedky vložené do základného imania banky, nepochádzajú z trestnej činnosti3),
b) o akcionárovi, ak je fyzickou osobou podnikateľom:
1. výpisu z obchodného registra alebo výpisu zo živnostenského registra alebo iného registra, na základe ktorého fyzická osoba podnikateľ podniká, nie starším ako tri mesiace,
2. prehľadu o majetkovej a finančnej situácii fyzickej osoby podnikateľa,
3. účtovných závierok overených audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak fyzická osoba podnikateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o tento súhlas, predkladá sa účtovná závierka len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak účtovná závierka ešte nebola ku dňu podania žiadosti o tento súhlas overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
4. daňového priznania k dani z príjmov najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia; ak fyzická osoba podnikateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o tento súhlas, predkladá sa daňové priznanie k dani z príjmov len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca, obdobným dokladom o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
5. písomnej informácie o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania banky,
6. výpisov o stavoch na účtoch v bankách a zahraničných bankách a zahraničných bankách ku dňu podania žiadosti o tento súhlas,
7. písomného vyhlásenia fyzickej osoby podnikateľa, že finančné prostriedky vložené do základného imania banky, nepochádzajú z trestnej činnosti,
c) o akcionárovi, ak je právnickou osobou:
1. výpisom z obchodného registra alebo iného dokladu vydaného príslušným orgánom preukazujúcim vznik právnickej osoby, nie starším ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí výpisu z registra trestov alebo inej evidencie do ktorej je zapísaná, nie starším ako tri mesiace,
2. zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny4), ktorou bola právnická osoba založená,
3. prehľadu o majetkovej a finančnej situácii právnickej osoby,
4. účtovných závierok overených audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú spolu so správami audítora a správami o hospodárení alebo inými obdobnými správami, ak sa správy o hospodárení alebo iné obdobné správy v súlade s príslušnými právnymi predpismi daného štátu vyhotovujú, schválené valným zhromaždením alebo iným príslušným orgánom právnickej osoby, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak je právnická osoba súčasťou konsolidovaného celku predkladá sa aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak právnická osoba vznikla pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o tento súhlas, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania žiadosti o tento súhlas audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
4. písomnej informácie o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania banky,
5. výpisov o stavoch na účtoch v bankách a zahraničných bankách a zahraničných bankách ku dňu podania žiadosti o tento súhlas,
6. písomného vyhlásenia fyzickej osoby podnikateľa, že finančné prostriedky vložené do základného imania banky, nepochádzajú z trestnej činnosti,
7. ratingového hodnotenia, ak bolo pre právnickú osobu vypracované za bezprostredne predchádzajúce tri roky.
3) Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
3
d) grafickým znázornením štruktúry kvalifikovanej účasti akcionára a grafického znázornenia štruktúry s úzkymi väzbami ku ktorej patrí akcionár,
e) písomným vyhlásenia akcionára, že právne predpisy upravujúce problematiku úzkych väzieb v štáte, na ktorého území má skupina úzke väzby, nebránia výkonu dohľadu,
f) písomným vyhlásením akcionára, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, neviedlo sa reštrukturalizačné konanie, konanie o oddlžení, nebola zavedená dozorná správa alebo nútená správa a ani povolené nútené vyrovnanie,
g) písomnou informáciou o administratívnych sankciách uložených akcionárovi v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o tento súhlas, a to o sankciách uložených právoplatným a vykonateľným rozhodnutím v správnom konaní alebo inom obdobnom konaní,
h) písomnou informáciou o tom, či akcionárovi bolo v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti o tento súhlas odmietnuté udelenie povolenia alebo iného oprávnenia na výkon podnikateľskej činnosti a písomná informácia o ich odobratí,
i) písomnou informáciou o akciách banky, ktoré chce akcionár nadobudnúť, a to
1. druh, menovitú hodnotu a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
2. celkovú hodnotu,
3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
j) písomnou informáciou o hlasovacích právach v banke, ktoré chce akcionár nadobudnúť, a to
1. počet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
k) písomnou informáciou o akciách v inej banke , ktoré akcionár v čase podania žiadosti o tento súhlas, a to
1. druh, menovitú hodnotu a ich počet v členení podľa menovitých hodnôt,
2. celkovú hodnotu,
3. podiel na základnom imaní vyjadrený v percentách,
l) písomnou informáciou o hlasovacích právach v inej banke, ktoré akcionár v čase podania žiadosti o tento súhlas, a to
1. počet hlasov,
2. podiel na hlasovacích právach vyjadrený v percentách,
m) zoznamom obsahujúceho meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo blízkych osôb akcionára, ktoré v čase podania žiadosti o tento súhlas v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k inej banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky a finančnej inštitúcií podľa § 6 ods. 21 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
n) výpisom z registra trestov akcionára, ktorá je fyzickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom, nie starším ako tri mesiace; ak ide o cudzinca obdobného potvrdenia o bezúhonnosti vydaného príslušným orgánom štátu jeho obvyklého pobytu, nie starším ako tri mesiace; ak je akcionárom právnická osoba, výpis z registra trestov, nie starší ak otri mesiace sa predkladá za členov štatutárneho orgánu, dozornej rady a prokuristu právnickej osoby.
§ 3
(1) Splnenie požiadavky podľa § 20a ods. 4 písm. a) zákona sa preukazuje predložením príslušných vecne zodpovedajúcich vnútorných predpisov žiadateľa.
(2) Splnenie požiadavky podľa § 20a ods. 4 písm. b) zákona sa preukazuje predložením schémy organizačnej štruktúry skupiny, ktorej súčasťou je žiadateľ.
(3) Splnenie požiadavky podľa § 20a ods. 4 písm. c) zákona sa preukazuje predložením týchto dokladov, ak je žiadateľom
a) fyzická osoba,
1. odborný životopis žiadateľa,
4
2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca1), obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
3. písomné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) g) zákona,
4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo blízkych osôb žiadateľa, ktoré v čase podania žiadosti o súhlas v pracovnoprávnom alebo obdobnom vzťahu k banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky a finančnej inštitúcii podľa § 6 ods. 17 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
5. prehľad o majetkovej a finančnej situácii žiadateľa,
6. písomná informácia o pôvode, objeme a skladbe finančných prostriedkov, ktoré budú použité na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovanej účasti, vrátane informácie o výške vlastných zdrojoch určených na vykonanie týchto úkonov a doklady preukazujúce tieto skutočnosti,
7. výpisy o stavoch na účtoch v bankách a zahraničných bankách ku dňu podania žiadosti o súhlas,
8. doklad o príjme žiadateľa, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu2) najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky, napríklad daňové priznanie k dani z príjmov alebo doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia; ak ide o cudzinca1), obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
b) fyzická osoba podnikateľ,
1. odborný životopis žiadateľa,
2. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca1), obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
3. písomné vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) g) zákona,
4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo blízkych osôb žiadateľa, ktoré v čase podania žiadosti o súhlas v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky a finančnej inštitúcii podľa § 6 ods. 17 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
5. výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra nie starší ako tri mesiace, alebo iné oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca1) obdobný doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako tri mesiace,
6. prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa,
8. výpisy o stavoch na účtoch v bankách a zahraničných bankách ku dňu podania žiadosti o súhlas,
9. účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o súhlas, predkladá sa účtovná závierka len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu, ešte nebola ku dňu podania žiadosti o súhlas audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
10. daňové priznanie k dani z príjmov najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri zdaňovacie obdobia; ak žiadateľ začal vykonávať podnikateľskú činnosť pred menej ako troma rokmi pred podaním žiadosti o súhlas, predkladá sa daňové priznanie k dani z príjmov len za obdobie od začatia výkonu podnikateľskej činnosti; ak ide o cudzinca1), obdobný doklad o príjmoch fyzickej osoby podnikateľa najmenej za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
c) právnická osoba,
1. odborný životopis členov štatutárneho orgánu žiadateľa,
5
2. výpis z registra trestov členov štatutárneho orgánu žiadateľa nie starší ako tri mesiace; ak ide o cudzinca1), obdobné potvrdenie o bezúhonnosti vydané príslušným orgánom štátu, v ktorom má obvyklý pobyt,
3. písomné vyhlásenie členov štatutárneho orgánu žiadateľa o splnení podmienok podľa § 7 ods. 15 písm. b) až g) zákona,
4. zoznam obsahujúci meno, priezvisko, trvalý pobyt a rodné číslo blízkych osôb členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ktoré v čase podania žiadosti o súhlas v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom vzťahu k banke, zahraničnej banke, pobočke zahraničnej banky a finančnej inštitúcii podľa § 6 ods. 17 zákona, s uvedením jej obchodného mena, právnej formy, sídla a identifikačného čísla, ak bolo pridelené,
5. výpis z obchodného registra alebo iný doklad vydaný príslušným orgánom preukazujúci vznik právnickej osoby, nie starší ako tri mesiace; ak ide o právnickú osobu so sídlom v zahraničí výpis z registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zapísaná, nie starší ako tri mesiace,
6. prehľad o majetkovej situácii a finančnej situácii žiadateľa,
7. účtovné závierky overené audítorom, ak takémuto overeniu podliehajú, spolu so správou audítora a správy o hospodárení alebo iné obdobné správy, ak sa správy o hospodárení alebo iné obdobné správy v súlade s príslušnými právnymi predpismi daného štátu vyhotovujú, schválené valným zhromaždením alebo iným príslušným orgánom žiadateľa, za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak je žiadateľ súčasťou konsolidovaného celku, predkladá sa aj audítorom overená konsolidovaná účtovná závierka spolu so správou audítora za bezprostredne predchádzajúce tri účtovné obdobia; ak právnická osoba vznikla pred menej ako tromi rokmi pred podaním žiadosti o súhlas, predkladajú sa uvedené doklady len za obdobie od jej vzniku; ak účtovná závierka, ktorá podlieha overeniu ešte nebola ku dňu podania žiadosti o súhlas audítorom overená, predkladá sa aj neoverená účtovná závierka,
8. ratingové hodnotenie, ak bolo pre žiadateľa vypracované za bezprostredne predchádzajúce tri roky,
§ 4
(1) Žiadosť o súhlas podľa § 1 3 obsahuje aj písomné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky ním uvedené údaje a predložené doklady úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne, dátum a miesto vyhotovenia žiadosti o súhlas a úradné osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa.
(2) Ak žiadosť o súhlas podľa § 1 3 podávajú osoby konajúce v zhode, dokladom prikladaným k tejto žiadosti je plnomocenstvo s úradne osvedčenými podpismi osôb oprávnených konať za splnomocniteľa, ktorým splnomocnitelia poverili nimi vybraného spoločného zástupcu na ich zastupovanie v konaní o ich žiadosti o súhlas.
(3) Doklady podľa § 1 3 sa predkladajú v originálnom vyhotovení a ak nie je možné predložiť ich originály, predkladajú sa ako úradne osvedčené kópie. Ak žiadosť o súhlas a doklady, ktoré dokladmi prikladanými k tejto žiadosti vyhotovené v cudzom jazyku, predkladajú sa aj v úradne osvedčenom preklade do štátneho jazyka.
(4) Ak žiadateľ doklady podľa § 1 3 alebo niektoré z nich predložil Národnej banke Slovenska pred podaním žiadosti o súhlas, môže ich nahradiť vyhlásením o tom, že uvedené doklady úplné, správne, pravdivé, pravé a aktuálne; toto vyhlásenie obsahuje aj úradne osvedčené podpisy osôb oprávnených konať za žiadateľa, zoznam predložených dokladov a dátum ich predloženia Národnej banke Slovenska.