1
Návrh
OPATRENIE
Národnej banky Slovenska
z ... 2020,
ktorým sa dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk
Národná banka Slovenska podľa § 38a ods. 5 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) ustanovuje:
Čl. I
Opatrenie Národnej banky Slovenska č. 12/2005 o analýze rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov bánk a pobočiek zahraničných bánk (oznámenie č. 632/2005 Z. z.) sa dopĺňa takto:
Za § 1 sa vkladá § 1a, ktorý znie:
㤠1a
(1) Aktualizáciou analýzy rizík sa rozumie prehodnotenie nastavených opatrení banky a pobočky zahraničnej banky na znižovanie rizík súvisiacich s bezpečnosťou prevádzkových priestorov najmä vo vzťahu k svojej činnosti, novo poskytovaným druhom obchodov a majetkovej kriminalite v Slovenskej republike.
(2) Analýza rizík sa aktualizuje ročne, a to k poslednému dňu kalendárneho roka.“.
Čl. II
Toto opatrenie nadobúda účinnosť ....