VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-18000/2020
Národnej rady Slovenskej republiky
197
VLÁDNY NÁVRH
Zákonz ... 2020,ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Igor Matovič
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava august 2020