1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
Názov smernice:
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1109 z 20. júla 2020, ktorým sa v reakcii na pandémiu COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ)
2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania
Rozhodnutie Rady (EÚ)
Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/1109 z 20. júla 2020, ktorým sa v reakcii na
pandémiu COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl.1
ods.1
písm.a)
písm.b)
Zmeny smernice (EÚ) 2017/2455
Smernica (EÚ) 2017/2455 sa mení takto:
1. Článok 2 sa mení takto:
a) Nadpis sa nahrádza takto: „Zmeny smernice 2006/112/ES s účinnosťou od 1. júla 2021“.
b) Úvodná veta sa nahrádza takto: „S účinnosťou od 1. júla 2021 sa smernica 2006/112/ES mení takto:“.
N
návrh zákona čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodov 1 17, 19, 20, 22 24, 26, 27, 29 37, 39, 40, 42, 46 49, § 85kj ods. 6 v bode 52 a prílohy č. 6 bodov 23 a 24 v bode 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.
Ú
Čl.1
ods.2
Článok 3 sa nahrádza takto:
„Článok 3
N
návrh zákona
§ 48 ods.2
V § 48 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Ú
2
Zmena smernice 2009/132/ES
S účinnosťou od 1. júla 2021 sa hlava IV smernice 2009/132/ES vypúšťa.“
čl. I
návrh zákona čl. II
Doterajšie písmená c) zb) sa označujú ako písmená b) až aa).
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodov 1 17, 19, 20, 22 24, 26, 27, 29 37, 39, 40, 42, 46 49, § 85kj ods. 6 v bode 52 a prílohy č. 6 bodov 23 a 24 v bode 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.
Čl.1
ods.3 písm. a)
písm.b)
V článku 4 sa odsek 1 mení takto:
a) Druhý pododsek sa nahrádza takto:
„Členské štáty prijmú a uverejnia do 30. júna 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 2 a 3 tejto smernice. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.“
b) Štvrtý pododsek sa nahrádza takto:
„Opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s článkami 2 a 3 tejto smernice sa uplatňujú od 1. júla 2021.“
N
575/ 2001
návrh zákona čl. II
§ 35 ods.7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Ú
Čl. 2
Zmeny smernice (EÚ) 2019/1995
V článku 2 ods. 1 smernice (EÚ) 2019/1995 sa prvý a druhý pododsek nahrádzajú takto:
„Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr 30. júna 2021 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.
Tieto opatrenia uplatňujú od 1. júla 2021.“
N
575/ 2001
návrh zákona čl. II
§ 35 ods.7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodov 1 17, 19, 20, 223 24, 26, 27, 29 37, 39, 40, 42, 46 49, § 85kj ods. 6 v bode 52 a prílohy č. 6 bodov 23 a 24 v bode 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.
Ú
3
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Čl.3
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Čl.4
Adresáti
Toto rozhodnutie je určené členským štátom.
V Bruseli 20. júla 2020
Za Radu predseda M. ROTH
n.a.
n.a.