1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Rady (EÚ) 2019/1995 z 21. novembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja
tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru
Smernica EÚ
Smernica Rady (EÚ) 2019/1995 z 21. novembra 2019, ktorou sa mení smernica
2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „222/2004“)
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej „575/2001“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl.1
bod 1.
1. V oddiele 2 kapitoly 1 hlavy V sa dopĺňa tento článok:
„Článok 36b
Ak sa predpokladá, že zdaniteľná osoba prijala a dodala tovar v súlade s článkom 14a, odoslanie alebo preprava tohto tovaru sa pripíše dodaniu uskutočnenému uvedenou zdaniteľnou osobou.“
N
návrh zákona čl. I
§ 14
ods.6
(6) Ak zdaniteľná osoba tovar prijala a dodala podľa § 8 ods. 7, odoslanie alebo preprava tovaru sa priradí k dodaniu uskutočnenému touto zdaniteľnou osobou.
Ú
Čl.1
bod 2.
2. Článok 66a sa nahrádza takto:
N
návrh zákona
§ 19
(11) Pri dodaní tovaru zdaniteľnou osobou, ktorá
2
„Článok 66a
Odchylne od článkov 63, 64 a 65 zdaniteľná udalosť dodania tovaru zdaniteľnou osobou, u ktorej sa predpokladá, že tovar prijala a dodala v súlade s článkom 14a, a dodania tovaru uvedenej zdaniteľnej osobe nastanú a daňová povinnosť vznikne v okamihu, keď sa platba prijala.“
čl. I
ods. 11
uľahčuje dodanie tovaru na území Európskej únie a predaj tovaru na diaľku podľa § 8 ods. 7, a pri dodaní tohto tovaru tejto zdaniteľnej osobe sa za deň dodania tovaru a deň vzniku daňovej povinnosti považuje deň prijatia platby.6abc).
Ú
Čl.1
bod 3.
3. Vkladá sa tento článok:
„Článok 136a
Ak sa predpokladá, že zdaniteľná osoba prijala a dodala tovar v súlade s článkom 14a ods. 2, členské štáty oslobodia od dane dodanie tohto tovaru uvedenej zdaniteľnej osobe.“
N
návrh zákona čl. I
§ 42a
§ 42a
Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru zdaniteľnej osobe, ktorá uľahčuje dodanie tovaru
Ak sa tovar dodá zdaniteľnej osobe, ktorá uľahčuje dodanie tohto tovaru na území Európskej únie podľa § 8 ods. 7 prvej vety, dodanie tovaru pre túto zdaniteľnú osobu je oslobodené od dane.
Ú
Čl.1
bod 4.
4. V článku 169 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b
)
transakcie, ktoré oslobodené od dane v súlade s článkami 136a, 138, 142 alebo 144, článkami 146 149, článkami 151, 152, 153 alebo 156, článkom 157 ods. 1 písm. b), článkami 158 161 alebo článkom 164,“
N
222/
2004
§ 49
ods.2
ods.3
(2) Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb ako platiteľ s výnimkou podľa odsekov 3 a 7. Platiteľ môže odpočítať daň, ak je daň
a) voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré alebo majú byť platiteľovi dodané,
b) ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa
§ 48c ods. 5
a
§ 69 ods. 2 4
,
7
a
9 až 12
,
c) ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa
§ 11
a
§ 11a
,
d) zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.
(3) Platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na dodávky tovarov a služieb, ktoré oslobodené od dane podľa
§ 28 42
, s výnimkou poisťovacích služieb podľa
§ 37
a finančných služieb podľa
§ 39
, ak poskytnuté zákazníkovi, ktorý
Ú
3
nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň ani bydlisko na území Európskej únie, alebo ak tieto služby priamo spojené s vývozom tovaru mimo územia Európskej únie. Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené od dane podľa
§ 67 ods. 3
, a platiteľ, ktorý sprostredkováva dodanie investičného zlata oslobodené od dane podľa
§ 67
ods. 3
, nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na túto činnosť, s výnimkou dane z tovarov a služieb podľa
§ 67 ods. 5
a
6
.
Čl.1
bod 5.
5.
V článku 204 ods. 1 sa tretí pododsek nahrádza takto:
„Členské štáty však nesmú uplatniť možnosť uvedenú v druhom pododseku na zdaniteľnú osobu v zmysle článku 358a bodu 1, ktorá si zvolila osobitnú úpravu pre služby poskytované zdaniteľnými osobami neusadenými v rámci Spoločenstva.“
D
n.a.
čl. 204 je dobrovoľné ust.
Čl.1
bod 6.
6. V článku 272 ods. 1 sa písmeno b) nahrádza takto:
„b)
zdaniteľné osoby, ktoré neuskutočňujú žiadnu z transakcií uvedených v článkoch 20, 21, 22, 33, 36, 136a, 138 a 141,“
D
222/
2004
a
návrh zákona čl. I
§ 5
ods.1
§ 5
(1) Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle nezdržiava (ďalej len „zahraničná osoba”), je povinná podať žiadosť o registráciu pre daň Daňovému úradu Bratislava pred začatím vykonávania činnosti, ktorá je predmetom dane okrem dovozu tovaru. Žiadosť o registráciu pre daň nie je povinná podať zahraničná osoba, ak dodáva len
a) prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré oslobodené od dane podľa
§ 47 ods. 6
,
8
,
10
a
12
a
§ 48 ods. 8
,
b) služby a tovar a osobou povinnou platiť daň je príjemca (
§ 69 ods. 2 až 4
),
c) tovar podľa
§ 13 ods. 1 písm. e) a f)
a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa
§ 7
alebo
§ 7a
(
§ 69 ods. 9
),
d) tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa
§ 69a
, alebo ak
Ú
4
dodáva tovar z tuzemska do iného členského štátu alebo tretieho štátu, ktorý bol nadobudnutý v tuzemsku z iného členského štátu, a zahraničná osoba bola zastúpená daňovým zástupcom podľa
§ 69aa
,
e) tovar v rámci trojstranného obchodu podľa
§ 45
, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ,
f) tovar a služby, na ktoré uplatňuje osobitné úpravy podľa § 68a 68c a členským štátom spotreby je Slovenská republika alebo osobitné úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a 68c a členským štátom spotreby je Slovenská republika,
g) tovar a služby oslobodené od dane podľa
§ 28 až 42
,
h) tovar a služby oslobodené od dane podľa
§ 48c ods. 1
a
2.
Čl.1
bod 7.
7. Nadpis kapitoly 6 hlavy XII sa nahrádza takto:
„Osobitné úpravy pre zdaniteľné osoby, ktoré poskytujú služby nezdaniteľným osobám alebo uskutočňujú predaj tovaru na diaľku alebo určité domáce dodania tovaru“
N
návrh zákona čl. I
Bod 30.
Nadpis nad § 68 znie:
„Osobitné úpravy uplatňovania dane na služby dodávané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, na predaj tovaru na diaľku a určité domáce dodania tovaru“
Ú
Čl.1
bod 8.
8. Názov oddielu 3 kapitoly 6 hlavy XII sa nahrádza takto:
„Osobitná úprava pre predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva, pre dodania tovaru v rámci členského štátu uskutočnené elektronickými rozhraniami uľahčujúcimi tieto dodania a pre služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby usadené v rámci Spoločenstva, ale neusadené v členskom štáte spotreby“
N
návrh zákona čl. I
Bod 31.
§ 68b nadpis
§ 68b
Osobitná úprava uplatňovania dane pre predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie, určité domáce dodania tovaru a služby dodané pre osoby iné ako zdaniteľné osoby
Ú
Čl.1
bod 9.
9. Článok 369a sa nahrádza takto:
„Článok 369a
Na účely tohto oddielu a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia Spoločenstva, sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
N
návrh zákona čl. I
§68b
ods.1
(1) Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 20 je
a) zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte spotreby zdaniteľná osoba, ktorá na území Európskej únie sídlo alebo prevádzkareň a nemá sídlo
Ú
5
1.
„zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby“ je zdaniteľná osoba, ktorá zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti alebo stálu prevádzkareň v Spoločenstve, ale nemá zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti ani stálu prevádzkareň na území členského štátu spotreby;
2.
„členský štát identifikácie“ je členský štát, na ktorého území zdaniteľná osoba zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti, alebo v prípade, ak nemá zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, je ním členský štát, v ktorom zriadenú stálu prevádzkareň.
Ak zdaniteľná osoba nezriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, ale tam viac než jednu stálu prevádzkareň, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom stálu prevádzkareň a v ktorom táto zdaniteľná osoba uvedie, že bude využívať túto osobitnú úpravu. Zdaniteľná osoba je viazaná uvedeným rozhodnutím počas dotknutého kalendárneho roku a nasledujúce dva kalendárne roky.
Ak zdaniteľná osoba nezriadila sídlo svojej ekonomickej činnosti v Spoločenstve, ani tam nemá stálu prevádzkareň, členským štátom identifikácie je členský štát, v ktorom odoslanie alebo preprava tovaru začína. Ak existuje viac členských štátov, v ktorých odoslanie alebo preprava tovaru začína, zdaniteľná osoba uvedie, ktorý z týchto členských štátov je členským štátom identifikácie. Zdaniteľná osoba je viazaná uvedeným rozhodnutím počas dotknutého kalendárneho roku a nasledujúce dva kalendárne roky;
3.
„členský štát spotreby“ je:
a)
v prípade poskytovania služieb členský štát, v ktorom sa poskytovanie služieb považuje za uskutočnené v súlade s hlavou V kapitolou 3;
b)
v prípade predaja tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva členský štát, v ktorom sa končí odoslanie alebo preprava tovaru
ani prevádzkareň v členskom štáte spotreby,
b) členským štátom identifikácie členský štát,
1. v ktorom zdaniteľná osoba sídlo, a ak nemá sídlo na území Európskej únie, členský štát, v ktorom prevádzkareň,
2. v ktorom zdaniteľná osoba prevádzkareň a ktorý si zvolí pre oznámenie, že chce uplatňovať osobitnú úpravu, ak nemá sídlo na území Európskej únie a na území Európskej únie viac ako jednu prevádzkareň,
3. v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začína, ak zdaniteľná osoba nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie,
4. ktorý si zvolí pre oznámenie, že chce uplatňovať osobitnú úpravu, ak tento členský štát je jedným z viacerých členských štátov, v ktorých sa odoslanie alebo preprava tovaru začína a ak zdaniteľná osoba nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie,
c) členským štátom spotreby členský štát, v ktorom
1. sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi pri predaji tovaru podľa 68 ods. 1 písm. b) prvého bodu,
2. je miesto dodania služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) druhého bodu,
3. sa začína aj skončí odoslanie alebo preprava tovaru pri dodaní tovaru podľa § 68 ods. 1 písm. b) tretieho
6
nadobúdateľovi;
c)
v prípade dodania tovaru uskutočneného zdaniteľnou osobou uľahčujúcou tieto dodania v súlade s článkom 14a ods. 2, ak odoslanie alebo preprava dodaného tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte, tento členský štát.“
ods.7
bodu.
(7) Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 1 písm. b) druhom bode a štvrtom bode, ktorej daňový úrad povolil uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku, je viazaná svojím rozhodnutím uplatňovať osobitnú úpravu v tuzemsku do konca druhého kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom začala uplatňovať osobitnú úpravu.
Čl.1
bod 10.
10. Článok 369b sa nahrádza takto:
„Článok 369b
Členské štáty povolia využívať túto osobitnú úpravu týmto zdaniteľným osobám:
a)
zdaniteľnej osobe uskutočňujúcej predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva;
b)
zdaniteľnej osobe uľahčujúcej dodania tovaru v súlade s článkom 14a ods. 2, ak odoslanie alebo preprava dodávaného tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte;
c)
zdaniteľnej osobe neusadenej v členskom štáte spotreby, ktorá poskytuje služby nezdaniteľnej osobe.
Táto osobitná úprava sa vzťahuje na všetky tieto tovary dodávané, resp. služby poskytované v Spoločenstve dotknutou zdaniteľnou osobou.“
N
návrh zákona čl. I
§68b
ods.2
ods.6
(2) Ak sa zdaniteľná osoba, ktorá dodáva tovar podľa § 68 ods. 1 písm. b) prvého bodu a tretieho bodu, a zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby, ktorá dodáva služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) druhého bodu, rozhodnú pre uplatňovanie osobitnej úpravy a členským štátom identifikácie je tuzemsko alebo si tuzemsko zvolia ako členský štát identifikácie, oznámia daňovému úradu začatie tejto činnosti. Zdaniteľné osoby podľa prvej vety musia v oznámení o začatí činnosti uviesť obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel a ďalšie údaje uvedené v osobitnom predpise.28aa) Daňový úrad oznámi zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy a súčasne jej pridelí a oznámi identifikačné číslo pre daň na účely uplatňovania osobitnej úpravy, ak táto zdaniteľná osoba nemá v tuzemsku pridelené identifikačné číslo pre daň.
(6) Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 je povinná uplatňovať osobitnú úpravu na všetky tovary a služby podľa § 68 ods. 1 písm. b).
Ú
Čl.1
bod 11.
11. V článku 369e sa písmeno a) nahrádza takto:
„a)
ak mu táto osoba oznámi, že ďalej neuskutočňuje dodania
N
návrh zákona čl. I
§68b
ods. 10
(10) Daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe uvedenej v odseku 2 povolenie uplatňovať osobitnú úpravu, ak
a) táto zdaniteľná osoba oznámi daňovému úradu, že
Ú
7
tovaru a neposkytuje služby, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava;“
písm. a)
prestala vykonávať činnosť podľa § 68 ods. 1 písm. b),
Čl.1
bod 12.
Čl.1
bod 13.
12. Článok 369f sa nahrádza takto:
„Článok 369f
Zdaniteľná osoba, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, podáva elektronicky členskému štátu identifikácie daňové priznanie k DPH za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či uskutočnila dodania tovaru a poskytnutia služieb, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava. Daňové priznanie k DPH sa podáva do konca mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva.“
13. V článku 369g sa odseky 1, 2 a 3 nahrádzajú takto:
„1. Daňové priznanie k DPH obsahuje identifikačné číslo pre DPH uvedené v článku 369d a za každý členský štát spotreby, v ktorom je DPH splatná, celkovú hodnotu bez DPH, uplatniteľné sadzby DPH, celkovú sumu zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu a celkovú DPH splatnú v súvislosti s týmito dodaniami, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, uskutočnenými počas zdaňovacieho obdobia:
N
N
návrh zákona čl. I
návrh zákona čl. I
§68b
ods.
12
§ 68 ods.3
§ 68b
ods.
13
(12) Zdaňovacím obdobím, za ktoré je zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 povinná podať daňové priznanie podľa § 68 ods. 2, je kalendárny štvrťrok; daňové priznanie sa musí podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom tovar a služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) neboli dodané. Daňové priznanie sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň.
(3) Zdaniteľná osoba, ktorá sa rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68a, § 68b alebo § 68c, je povinná doručovať písomnosti týkajúce sa osobitnej úpravy daňovému úradu elektronickými prostriedkami; spôsob doručovania písomností elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu28ab) sa nevzťahuje na podávanie písomností zdaniteľnou osobou, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť doručovať písomnosti spôsobom podľa osobitného predpisu.28ab)
(13) Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 je povinná v daňovom priznaní uviesť
a) identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku,
b) celkovú hodnotu tovarov a služieb podľa § 68 ods. 1 písm. b) bez dane dodaných v zdaňovacom období, výšku dane pre každú sadzbu dane, sadzbu dane a celkovú výšku splatnej dane, a to v členení podľa
Ú
Ú
8
a)
predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva;
b)
dodanie tovaru v súlade s článkom 14a ods. 2, ak odoslanie alebo preprava tohto tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte;
c)
poskytovanie služieb.
Daňové priznanie k DPH musí takisto obsahovať zmeny týkajúce sa predchádzajúcich zdaňovacích období, ako sa stanovuje v odseku 4 tohto článku.
2. Ak sa tovar odosiela alebo prepravuje z iných členských štátov, než je členský štát identifikácie, daňové priznanie k DPH musí obsahovať aj celkovú hodnotu bez DPH, uplatniteľné sadzby DPH, celkovú sumu zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu a celkovú DPH splatnú v súvislosti s týmito dodaniami, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, za každý členský štát, z ktorého sa takýto tovar odosiela alebo prepravuje:
a)
predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva iný než uskutočnený zdaniteľnou osobou v súlade s článkom 14a ods. 2;
b)
predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva a dodanie tovaru v rámci Spoločenstva, ak odoslanie alebo preprava tohto tovaru začína a končí v tom istom členskom štáte, uskutočnené zdaniteľnou osobou v súlade s článkom 14a ods. 2.
V súvislosti s dodaniami uvedenými v písmene a) musí daňové priznanie k DPH obsahovať aj individuálne identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo pridelené každým členským
ods.
19
ods.
14
členských štátov spotreby, v ktorých vznikla daňová povinnosť.
(19) Každú zmenu údajov z pôvodného daňového priznania je zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 povinná uviesť v nasledujúcom daňovom priznaní najneskôr do troch rokov odo dňa uplynutia lehoty na podanie pôvodného daňového priznania. V tomto nasledujúcom daňovom priznaní zdaniteľná osoba uvedie príslušný členský štát spotreby, zdaňovacie obdobie a sumu dane, ktorá vyplýva z opravy. Ak sa úhrada za dodané tovary a služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) uskutočnila v inej mene ako v eurách, použije sa pri oprave sumy dane kurz, ktorý sa mal použiť pri prepočte úhrady za dodaný tovar alebo službu podľa odseku 17.
(14) Ak sa tovar odosiela alebo prepravuje z iných členských štátov, zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 je povinná v daňovom priznaní uviesť aj celkovú hodnotu dodaných tovarov podľa § 68 ods. 1 písm. b) bez dane, výšku dane pre každú sadzbu dane, sadzbu dane a celkovú výšku splatnej dane, a to v členení podľa členských štátov, z ktorých sa tovar odosiela alebo prepravuje, ak sa uskutočňuje
a) predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie podľa § 14 ods. 1 písm. a),
b) predaj tovaru na diaľku na území Európskej únie podľa § 8 ods. 7 prvej vety a určité domáce dodanie tovaru.
9
štátom, z ktorého sa takýto tovar odosiela alebo prepravuje.
V súvislosti s dodaniami uvedenými v písmene b) musí daňové priznanie k DPH obsahovať aj individuálne identifikačné číslo pre DPH alebo daňové identifikačné číslo pridelené každým členským štátom, z ktorého sa takýto tovar odosiela alebo prepravuje, ak je k dispozícii.
Daňové priznanie k DPH obsahuje informácie uvedené v tomto odseku rozčlenené podľa členských štátov spotreby.
3. Ak zdaniteľná osoba dodávajúca služby, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, jednu alebo viac stálych prevádzkarní, ktoré v inom členskom štáte, ako je členský štát identifikácie, z ktorých poskytuje služby, v daňovom priznaní k DPH sa uvádza aj celková hodnota bez DPH, uplatniteľné sadzby DPH, celková suma zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu a celková suma splatnej DPH takýchto dodaní za každý členský štát, v ktorom prevádzkareň, spolu s individuálnym identifikačným číslom pre DPH alebo daňovým identifikačným číslom danej prevádzkarne, pričom uvedené údaje sa rozčlenia podľa jednotlivých členských štátov spotreby.“
ods.
15
ods.
16
(15) Ak zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 dodá tovar podľa odseku 14 písm. a), daňové priznanie musí obsahovať aj identifikačné číslo pre daň alebo daňové identifikačné číslo pridelené členským štátom, z ktorého sa tovar odoslal alebo prepravil. Ak zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 dodá tovar podľa odseku 14 písm. b), daňové priznanie musí obsahovať aj identifikačné číslo pre daň alebo daňové identifikačné číslo, ak jej bolo pridelené členským štátom, z ktorého sa tovar odoslal alebo prepravil.
(16) Ak zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 jednu alebo viac prevádzkarní v iných členských štátoch, z ktorých dodáva služby podľa § 68 ods. 1 písm. b), v daňovom priznaní je povinná uviesť údaje podľa odseku 13 písm. b) za každý členský štát, v ktorom prevádzkareň, a identifikačné číslo pre daň prevádzkarne alebo daňové identifikačné číslo prevádzkarne.
Čl.1
bod 14.
14. V článku 369zb sa odsek 2 nahrádza takto:
„2. Členské štáty vyžadujú, aby DPH podľa odseku 1 bola splatná mesačne v lehote na zaplatenie uplatňovanej pre platbu dovozného cla.“
N
návrh zákona čl. I
§
68cb
ods.6
(6) Daň vybranú od osoby podľa odseku 5 vzťahujúcu sa na tovar dovezený v kalendárnom mesiaci, za ktorý sa podáva hlásenie podľa odseku 7, je osoba, ktorá povolenie podľa odseku 3, povinná zaplatiť súhrnne colnému úradu do 16. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bol tovar dovezený.
Ú
Čl.2
1. Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 31. decembra 2020 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na
n.a.
n.a.
Čl. 2 bol
10
dosiahnutie súladu s touto smernicou. Bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto opatrení.
Tieto opatrenia uplatňujú od 1. januára 2021.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých opatreniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení
N
575/ 2001
návrh zákona čl. II
222/
2004
222/
2004
a
návrh zákona čl. I
§ 35 ods.7
§ 86
Príloha č. 6
bod 23.
bod
24.
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem bodov 1 17, 19, 20, 22 24, 26, 27, 29 37, 39, 40, 42, 46 49, § 85kj ods. 6 v bode 52 a prílohy č. 6 bodov 23 a 24 v bode 54, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2021.
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
23. Smernica Rady (EÚ) 2019/1995 z 21. novembra 2019, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa predaja tovaru na diaľku a určitých domácich dodaní tovaru (Ú. v. L 310, 2.12.2019).
24. Rozhodnutie Rady 2020/1109 z 20. júla 2020, ktorým sa v reakcii na pandémiu COVID-19 menia smernice (EÚ) 2017/2455 a (EÚ) 2019/1995, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania (Ú. v. L 244, 29.7.2020).
Ú
zmenený, pokiaľ ide o dátumy transpozície a uplatňovania (na 1. júl 2020)rozhodnutím Rady (EÚ) 2020/1109.
11
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
575/ 2001
§ 35 ods.7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov
Čl.3
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Čl.4
Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli 21. novembra 2019
Za Radu predsedníčka H. KOSONEN
n.a.
n.a.