1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
Názov smernice:
SMERNICA RADY (EÚ) 2018/1695 zo 6. novembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty,
pokiaľ ide o obdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré sú náchylné na podvod, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH
Smernica EÚ
SMERNICA RADY (EÚ) 2018/1695 zo 6. novembra 2018, ktorou sa mení
smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania voliteľného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodaním určitého tovaru a poskytovaním určitých služieb, ktoré náchylné na podvod, a mechanizmu rýchlej reakcie proti podvodom v oblasti DPH
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „222/2004“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl. 1 bod1
Smernica 2006/112/ES sa mení takto:
1. V článku 199a ods. 1 sa úvodné slová nahrádzajú takto: „Členské štáty môžu do 30. júna 2022 stanoviť, že osobou povinnou platiť DPH je zdaniteľná osoba, v prospech ktorej sa uskutočnilo niektoré z nasledujúcich dodaní alebo poskytnutí:“
D
222/
2004
§ 69
ods. 12
(12) Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu sa na
Ú
Čl. 1 bod2
2. Článok 199b sa nahrádza takto: „Článok 199b 1.Členský štát môže v naliehavých prípadoch potreby a v súlade s odsekmi 2 a 3 určiť príjemcu ako osobu povinnú zaplatiť DPH pri osobitných dodaniach tovaru a osobitnom poskytnutí služieb odchylne od článku 193 ako osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie s cieľom bojovať proti neočakávaným a rozsiahlym podvodom, ktoré môžu viesť k značným a nenapraviteľným finančným stratám.
D
n.a.
2
Toto osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie podlieha primeraným kontrolným opatreniam členského štátu v súvislosti so zdaniteľnými osobami dodávajúcimi tovar alebo poskytujúcimi služby, na ktoré sa toto opatrenie vzťahuje, a obdobie jeho uplatňovania nepresahuje deväť mesiacov.
2.Členský štát, ktorý si želá zaviesť osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie stanovené v odseku 1, zašle oznámenie Komisii, pričom použije štandardizovaný formulár stanovený v súlade s odsekom 4, a zároveň ho zašle aj ostatným členským štátom. Členský štát poskytne Komisii informácie o príslušnom sektore, druhu a charakteristických znakoch podvodu, o existujúcich závažných dôvodoch naliehavosti, neočakávanom a rozsiahlom charaktere podvodu a jeho dôsledkoch spočívajúcich v značných a nenapraviteľných finančných stratách. Ak Komisia usúdi, že nemá k dispozícii všetky potrebné informácie, do dvoch týždňov od prijatia oznámenia kontaktuje dotknutý členský štát a uvedie, ktoré dodatočné informácie požaduje. Každá dodatočná informácia, ktorú Komisii poskytne dotknutý členský štát, sa zároveň zašle aj ostatným členským štátom. Ak poskytnuté dodatočné informácie nie postačujúce, Komisia o tom daný členských štát informuje do jedného týždňa.
Členský štát, ktorý si želá zaviesť osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie stanovené v odseku 1 tohto článku, musí zároveň podať žiadosť Komisii v súlade s postupom stanoveným v článku 395 ods. 2 a 3.
V naliehavých prípadoch potreby stanovených v odseku 1 tohto článku sa postup stanovený v článku 395 ods. 2 a 3 dokončí do šiestich mesiacov od dátumu doručenia žiadosti Komisii.
3.Len čo Komisia k dispozícii všetky informácie, ktoré považuje za potrebné na posúdenie oznámenia uvedeného v prvom pododseku odseku 2, informuje o tom členské štáty. V prípade, že vznesie námietku
3
voči osobitnému opatreniu mechanizmu rýchlej reakcie, vypracuje do jedného mesiaca od doručenia oznámenia záporné stanovisko a informuje o tom dotknutý členský štát a výbor pre DPH. V prípade, že sa Komisia rozhodne nevzniesť námietky, potvrdí to písomne v rovnakej lehote dotknutému členskému štátu i výboru pre DPH. Členský štát môže prijať osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie odo dňa obdržania tohto potvrdenia. Komisia pri hodnotení oznámenia vezme do úvahy názory akéhokoľvek iného členského štátu, ktoré sa jej zašlú písomne.
4.Komisia prijme vykonávací akt, ktorým sa stanoví štandardizovaný formulár na zaslanie oznámenia o osobitnom opatrení mechanizmu rýchlej reakcie uvedený v odseku 2 a informácií uvedených v prvom pododseku odseku 2. Uvedený vykonávací akt sa prijme v súlade s postupom preskúmania uvedeným v odseku 5.
5.Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (*) a na tento účel je výborom výbor zriadený podľa článku 58 nariadenia Rady (EÚ) č. 904/2010 (**).
6.Osobitné opatrenie mechanizmu rýchlej reakcie stanovené v odseku 1 sa uplatňuje do 30. júna 2022.
(*)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(**)Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1).“
Čl. 1 bod3
3. V článku 395 sa vypúšťa odsek 5.
n.a.
n.a.
Vypustený text je súčasťou čl.
4
199b ods. 2.
Čl. 2
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Čl. 3
Táto smernica je určená členským štátom.
V Bruseli 6. novembra 2018
Za Radu predseda H. LÖGER
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)