1
TABUĽKA ZHODY
k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
s právom Európskej únie
Názov smernice:
Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité
povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku
Smernica EÚ
Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica
2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, pokiaľ ide o určité povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní služieb a predaji tovaru na diaľku
Všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „návrh zákona“)
Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „222/2004“)
Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej „575/2001“)
Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „563/2009“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
predpisu
Článok (Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Čl.2
bod 1.
Zmeny smernice 2006/112/ES s účinnosťou od 1. januára 2021
S účinnosťou od 1. januára 2021 sa smernica 2006/112/ES mení takto:
1. V článku 14 sa dopĺňa tento odsek:
n.a.
návrh zákona
§ 14
(1) Na účely tohto zákona sa rozumie
n.a.
Čl. 2 bol zmenený, pokiaľ ide
2
„4. Na účely tejto smernice sa použijú tieto vymedzenia pojmov:
1.
„predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva“ je dodanie tovaru odoslaného alebo prepraveného prostredníctvom dodávateľa alebo na jeho účet, a to aj vtedy, keď dodávateľ zasahuje nepriamo do prepravy alebo odoslania tovaru, z iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi končí, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
dodanie tovaru sa vykonáva pre zdaniteľnú osobu alebo nezdaniteľnú právnickú osobu, ktorej nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva nepodliehajú DPH podľa článku 3 ods. 1, alebo pre akúkoľvek inú nezdaniteľnú osobu;
b)
dodaným tovarom nie nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný po montáži alebo inštalácii, so skúšobnou prevádzkou alebo bez nej, prostredníctvom dodávateľa alebo na jeho účet.
2.
„predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín“ je dodanie tovaru odoslaného alebo prepraveného prostredníctvom dodávateľa alebo na jeho účet, a to aj vtedy, keď dodávateľ zasahuje nepriamo do prepravy alebo odoslania tovaru, z tretieho územia alebo tretej krajiny nadobúdateľovi v členskom štáte, ak sú splnené tieto podmienky:
a)
dodanie tovaru sa vykonáva pre zdaniteľnú osobu alebo nezdaniteľnú právnickú osobu, ktorej nadobudnutia tovaru v rámci Spoločenstva nepodliehajú DPH podľa článku 3 ods. 1, alebo pre akúkoľvek inú nezdaniteľnú osobu;
b)
dodaným tovarom nie nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný po montáži alebo inštalácii, so skúšobnou prevádzkou
N
čl. I
ods.1
písm. a)
písm. b)
a) predajom tovaru na diaľku na území Európskej únie dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru,6aaa) z iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi, ak
1. dodanie tovaru sa uskutočňuje pre zdaniteľnú osobu alebo pre právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, u ktorých nadobudnutie tovaru na území Európskej únie nie je predmetom dane podľa § 11 ods. 4, alebo pre osobu inú ako zdaniteľnú osobu,
2. dodaným tovarom nie nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou uskutočnenou dodávateľom alebo na jeho účet,
b) predajom tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet, a to aj keď dodávateľ zasahuje nepriamo do odoslania alebo prepravy tovaru, z územia tretích štátov k zákazníkovi v členskom štáte, ak sú splnené tieto podmienky:
1. dodanie tovaru sa uskutočňuje pre zdaniteľnú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, u ktorých nadobudnutie tovaru na území Európskej únie nie je predmetom dane podľa § 11 ods. 4, alebo pre osobu inú ako zdaniteľnú osobu,
2. dodaným tovarom nie nové dopravné prostriedky ani tovar dodaný s inštaláciou alebo montážou uskutočnenou dodávateľom alebo na jeho účet.
Ú
o dátumy transpozície a uplatňovania (na 1. júl 2021) rozhodnutím Rady (EÚ) 2020/1109.
3
alebo bez nej, prostredníctvom dodávateľa alebo na jeho účet.“
Čl.2
bod 2.
2. Dopĺňa sa tento článok:
„Článok 14a
1. Ak zdaniteľná osoba uľahčuje predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín v zásielkach so skutočnou hodnotou nepresahujúcou 150 EUR prostredníctvom použitia elektronických rozhraní, ako trhoviská, platformy, portály alebo podobné prostriedky, predpokladá sa, že tento tovar prijala a dodala táto zdaniteľná osoba samotná.
2. Ak zdaniteľná osoba uľahčuje prostredníctvom použitia elektronických rozhraní, ako trhoviská, platformy, portály alebo podobné prostriedky, dodanie tovaru v rámci Spoločenstva prostredníctvom zdaniteľnej osoby neusadenej v rámci Spoločenstva nezdaniteľnej osobe, predpokladá sa, že tento tovar prijala a dodala samotná zdaniteľná osoba, ktorá dodanie uľahčuje.“
N
návrh zákona čl. I
§ 8
ods.7
(7) Ak zdaniteľná osoba uľahčuje5ab) dodanie tovaru na území Európskej únie uskutočnené zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie osobe inej ako zdaniteľnej osobe prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar prijala a dodala. Ak zdaniteľná osoba uľahčuje5ab) predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov v zásielkach s vlastnou hodnotou5ac) nepresahujúcou 150 eur prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok, platí, že táto zdaniteľná osoba tovar prijala a dodala.
Ú
Čl.2
bod 3.
3. Článok 33 sa nahrádza takto:
„Článok 33
Odchylne od článku 32:
a)
za miesto dodania tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva sa považuje miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi skončí;
b)
za miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín do iného členského štátu, ako je členský
N
návrh zákona čl. I
§ 14
ods.2
ods.3
(2) Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, ak § 16a ods. 1 neustanovuje inak.
(3) Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov do iného členského štátu, ako je členský štát, v ktorom sa
Ú
4
štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi končí, sa považuje miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi skončí;
c)
predpokladá sa, že miesto dodania pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín do členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi končí, je v tomto členskom štáte, za predpokladu, že DPH z tohto tovaru sa vykazovať podľa osobitnej úpravy uvedenej v hlave XII kapitole 6 oddiele 4.“
ods.4
odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí.
(4) Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov do členského štátu, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru k zákazníkovi skončí, je v tomto členskom štáte, ak sa na toto dodanie uplatňuje osobitná úprava podľa § 68c.
Čl.2
bod 4.
4. Článok 34 sa vypúšťa.
N
návrh zákona čl. I
bod 6.
§ 6 sa vypúšťa.
Ú
Čl.2
bod 5.
5. Článok 35 sa nahrádza takto:
„Článok 35
Článok 33 sa nevzťahuje na dodanie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov alebo starožitností tak, ako vymedzené v článku 311 ods. 1 bodoch 1 4, ani na dodanie použitých dopravných prostriedkov tak, ako vymedzené v článku 327 ods. 3, ktoré podliehajú DPH v súlade s príslušnými osobitnými úpravami.“
N
návrh zákona čl. I
§ 14
ods.5
(5) Odseky 2 4 sa nevzťahujú na dodanie tovaru uvedeného v § 66 ods. 1 písm. a) c), ak sa na toto dodanie uplatňuje osobitná úprava podľa § 66.
Ú
Čl.2
bod 6.
6. V článku 58 sa vypúšťajú odseky 2 až 6.
N
návrh zákona čl. I
bod 13.
V § 16 sa vypúšťajú odseky 15 a 16.
Doterajšie odseky 17 21 sa označujú ako odseky 15 až 19.
Ú
Čl.2
bod 7.
7. V hlave V sa vkladá táto kapitola:
„KAPITOLA 3a
N
Ú
5
Limit pre zdaniteľné osoby, ktoré dodávajú tovar podľa článku 33 písm. a) a poskytujú služby podľa článku 58
Článok 59c
1.Článok 33 písm. a) a článok 58 sa neuplatňujú, ak splnené tieto podmienky:
a)
dodávateľ alebo poskytovateľ je usadený, alebo ak sídlo neexistuje, trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava len v jednom členskom štáte;
b)
služby sa poskytujú nezdaniteľným osobám, ktoré usadené, majú trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiavajú v ktoromkoľvek inom členskom štáte, ako je členský štát uvedený v písmene a) alebo tovar sa odosiela alebo prepravuje do iného členského štátu, než je členský štát uvedený v písmene a); a
c)
celková hodnota poskytnutých služieb alebo dodaného tovaru uvedených v písmene b) bez DPH nepresiahne v bežnom kalendárnom roku sumu 10 000 EUR alebo jej ekvivalent v národnej mene, pričom túto sumu nepresiahla ani v priebehu predchádzajúceho kalendárneho roka.
2. Ak sa počas kalendárneho roka presiahne limit uvedený v odseku 1 písm. c), od daného okamihu sa uplatňuje článok 33 písm. a) a článok 58
návrh zákona čl. I
§ 16a
ods.1
písm. a)
písm. b)
písm. c)
ods.2
(1) Miestom dodania tovaru pri predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie je miesto, kde sa odoslanie alebo preprava tovaru začína, a miestom dodania pri dodaní telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania a elektronických služieb, ktoré dodané osobe inej ako zdaniteľnej osobe, je miesto, kde dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ak nemá sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, miestom dodania služby je jeho bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ak
a) dodávateľ tovaru alebo služby len v jednom členskom štáte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň alebo bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava,
b) tovar sa odosiela alebo prepravuje do iného členského štátu, ako je členský štát podľa písmena a) alebo služba sa dodáva osobe, ktorá sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, v inom členskom štáte, ako je členský štát podľa písmena a) a
c) celková hodnota dodaní uvedených v písmene b) bez dane nepresiahne v prebiehajúcom kalendárnom roku 10 000 eur a súčasne v predchádzajúcom kalendárnom roku celková hodnota dodaní uvedených v písmene b) bez dane nepresiahla 10 000 eur.
(2) Ak sa počas kalendárneho roka presiahne limit podľa odseku 1 písm. c), dodaním tovaru alebo služby, ktorým sa prekročí tento limit, miesto dodania tovaru sa mení na miesto dodania tovaru podľa § 14 ods. 2 a miesto dodania služby sa mení na miesto dodania
6
3. Členský štát, na ktorého území sa tovar nachádza v čase, keď sa začína jeho odoslanie alebo preprava, alebo v ktorom usadené zdaniteľné osoby poskytujúce telekomunikačné služby, služby rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky poskytované služby, prizná zdaniteľným osobám uskutočňujúcim dodania tovaru alebo poskytujúcim služby, ktoré spĺňajú podmienky podľa odseku 1, právo rozhodnúť sa, že miesto dodania alebo poskytnutia sa určí v súlade s článkom 33 písm. a) a článkom 58, čo sa v každom prípade vzťahuje na dva kalendárne roky.
4. Členské štáty prijmú primerané opatrenia na monitorovanie plnenia podmienok uvedených v odsekoch 1, 2 a 3 zdaniteľnou osobou.
563/
2009
ods.3
§ 36
§ 37
služby podľa § 16 ods. 14.
(3) Dodávateľ tovaru alebo služby, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1, sa môže rozhodnúť pre miesto dodania tovaru podľa § 14 ods. 2 a miesto dodania služieb podľa § 16 ods. 14 a je povinný tieto miesta uplatňovať najmenej po dobu dvoch kalendárnych rokov.
(1) Správca dane je oprávnený pri vyhľadávacej činnosti zhromažďovať informácie o daňových subjektoch, vyhľadávať neprihlásené alebo neregistrované daňové subjekty, overovať úplnosť a správnosť evidencie alebo registrácie daňových subjektov a zisťovať ďalšie skutočnosti rozhodujúce pre správne vyrubenie dane, zabezpečenie jej úhrady a vymáhanie daňového nedoplatku, pričom správca dane môže vyhľadávaciu činnosť vykonávať aj bez priamej súčinnosti daňového subjektu.
(2) Ak správca dane zistí, že daňový subjekt prestal vykonávať činnosť alebo poberať príjmy podliehajúce dani, urobí opatrenia potrebné na urýchlené vyrubenie dane alebo na vymáhanie daňových nedoplatkov na všetkých daniach.
(1) Správca dane je oprávnený na účely správy daní a pri poskytnutí súčinnosti orgánom podľa osobitného predpisu
31)
vykonávať miestne zisťovanie aj mimo obvodu svojej územnej pôsobnosti.
(2) Miestne zisťovanie je činnosť správcu dane, v rámci ktorej vyhľadáva dôkazy, preveruje a zisťuje skutočnosti, ktoré sú potrebné na účely správy daní.
(3) Pri výkone miestneho zisťovania je zamestnanec správcu dane povinný preukázať sa služobným
7
§ 44
preukazom; túto povinnosť nemá zamestnanec správcu dane, ktorým je obec a príslušník finančnej správy vykonávajúci miestne zisťovanie v služobnej rovnošate. Zamestnanec správcu dane, ktorým je obec, je povinný preukázať sa oprávnením na vykonanie miestneho zisťovania.
(4) O miestnom zisťovaní spíše zamestnanec správcu dane zápisnicu. Rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice zamestnanec správcu dane odovzdá daňovému subjektu alebo inej osobe, alebo zamestnancovi daňového subjektu, alebo zamestnancovi inej osoby, za účasti ktorého sa vykonávalo miestne zisťovanie; to neplatí, ak je zápisnica podpísaná biometrickým elektronickým podpisom a zamestnanec správcu dane ju zašle do elektronickej osobnej schránky daňového subjektu alebo inej osoby. Ak sa miestneho zisťovania nezúčastní daňový subjekt alebo jeho zamestnanec, alebo iná osoba alebo zamestnanec inej osoby, spíše zamestnanec správcu dane úradný záznam. Ak správca dane pri miestnom zisťovaní zabezpečí vec podľa
§ 41 a 42
, odovzdá rovnopis zápisnice alebo kópiu zápisnice osobe, od ktorej prevzal vec, ktorú zabezpečil.
(5) Ustanovenia o miestnom zisťovaní, zabezpečení veci a prepadnutí veci sa vzťahujú primerane aj na finančné riaditeľstvo.
(1) Daňovou kontrolou správca dane zisťuje alebo preveruje skutočnosti rozhodujúce pre správne určenie dane alebo dodržiavanie ustanovení osobitných predpisov.
1)
Daňová kontrola sa vykonáva v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie jej účelu.
(2) Daňová kontrola sa vykonáva u daňového subjektu alebo na mieste, kde to účel kontroly vyžaduje.
(3) Správca dane môže vykonať daňovú kontrolu aj u daňového subjektu, ktorému je príslušný iný správca dane; to neplatí, ak je správcom dane obec.
8
5. Zodpovedajúca hodnota sumy, ktorá je uvedená v odseku 1 písm. c), v národnej mene sa vypočíta použitím výmenného kurzu uverejneného Európskou centrálnou bankou v deň prijatia smernice (EÚ) 2017/2455“.
n.a.
(4) Daňovú kontrolu tej istej dane za zdaňovacie obdobie, za ktoré bola vykonaná, je možné vykonať u toho istého daňového subjektu aj opätovne,
a) ak daňový subjekt žiada o vrátenie dane dodatočným daňovým priznaním,
b) ak daňový subjekt žiada o vrátenie sumy podľa osobitných predpisov,
35)
c) na podnet ministerstva alebo finančného riaditeľstva,
d) na požiadanie orgánov činných v trestnom konaní alebo orgánov Policajného zboru.
n.a.
SK menu euro.
Čl.2
bod 8.
8. Dopĺňa sa tento článok:
„Článok 66a
Odchylne od článkov 63, 64 a 65, pokiaľ ide o dodanie tovaru, v prípade ktorého DPH platí osoba, ktorá dodanie alebo poskytnutie uľahčuje podľa článku 14a, zdaniteľná udalosť nastane a daňová povinnosť vznikne v okamihu, keď sa platba prijala.“
n.a.
n.a.
Článok 66a bol nahradený (smernica (EÚ) 2019/1995).
Čl.2
bod 9.
9. V článku 143 ods. 1 sa vkladá toto písmeno:
ca) dovoz tovaru, pri ktorom sa DPH priznať podľa osobitnej úpravy uvedenej v hlave XII kapitole 6 oddiele 4 a v prípade ktorého sa príslušnému colnému úradu v členskom štáte dovozu najneskôr pri podaní dovozného vyhlásenia poskytlo individuálne
N
návrh zákona čl. I
§ 48
ods. 10
(10) Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane a ktorého vlastná hodnota nepresahuje 150 eur, pri ktorom sa daň priznáva podľa osobitnej úpravy podľa § 68c alebo podľa ustanovenia zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúceho § 68c, ak je colnému orgánu najneskôr pri podaní colného vyhlásenia poskytnuté
Ú
9
identifikačné číslo pre DPH, a to na uplatnenie osobitnej úpravy, dodávateľa alebo sprostredkovateľa konajúceho na jeho účet pridelené na základe článku 369q;“
identifikačné číslo pre daň s predponou IM pridelené
a) zdaniteľnej osobe na účely uplatňovania osobitnej úpravy alebo
b) sprostredkovateľovi pre každú zdaniteľnú osobu, ktorú zastupuje, ak je zdaniteľná osoba na účely uplatňovania osobitnej úpravy zastúpená sprostredkovateľom.
Čl.2
bod 10.
10. V článku 220 ods. 1 sa bod 2 nahrádza takto:
„2.
pri dodaniach tovaru uvedených v článku 33 písm. a) okrem prípadov, keď zdaniteľná osoba využíva osobitnú úpravu uvedenú v hlave XII kapitole 6 oddiele 3;“
N
222/
2004
a
návrh zákona čl. I
§ 72
ods.1
písm. d)
(1) Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri
d) predaji tovaru na diaľku na území Európskej únie s miestom dodania v tuzemsku okrem predaja tovaru na diaľku, pri ktorom dodávateľ uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68b,
Ú
Čl.2
bod 11.
11. Dopĺňa sa tento článok:
„Článok 242a
1. Ak zdaniteľná osoba uľahčuje používaním elektronického rozhrania, ako je trhovisko, platforma, portál alebo podobné prostriedky, dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb nezdaniteľnej osobe v rámci Spoločenstva v súlade s ustanoveniami hlavy V, zdaniteľná osoba, ktorá tieto dodania alebo poskytnutia uľahčuje, je povinná uchovávať záznamy o týchto dodaniach alebo poskytnutiach. Uvedené záznamy dostatočne podrobné na to, aby umožnili daňovým orgánom členského štátu, v ktorom tieto dodania alebo poskytnutia zdaniteľné, overiť, či sa DPH zaúčtovala správne.
2. Záznamy uvedené v odseku 1 sa musia elektronicky sprístupniť dotknutému členskému štátu na základe jeho žiadosti.
Uvedené záznamy sa musia uchovávať počas obdobia desiatich rokov od konca roka, v ktorom sa transakcia uskutočnila.“
N
návrh zákona čl. I
222/
2004
§ 70
ods.9
ods.
(9) Zdaniteľná osoba iná ako zdaniteľná osoba podľa § 8 ods. 7, ktorá uľahčuje dodanie tovaru alebo dodanie služby podľa osobitného predpisu28f) osobe inej ako zdaniteľnej osobe na území Európskej únie prostredníctvom využitia elektronického komunikačného rozhrania, ako je elektronické trhovisko, elektronická platforma, elektronický portál alebo podobný elektronický prostriedok, je povinná uchovávať záznamy o týchto dodaniach. Zdaniteľná osoba podľa prvej vety je povinná viesť podrobné záznamy28g) tak, aby umožnili daňovému úradu preveriť správnosť výšky dane, ktorá sa vzťahuje na dodanie tovaru alebo dodanie služby s miestom dodania v tuzemsku; zdaniteľná osoba podľa prvej vety je povinná sprístupniť tieto záznamy elektronickými prostriedkami na požiadanie daňového úradu.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
(10) Záznamy podľa odsekov 1 6 a 9 sa uchovávajú do
Ú
10
a
návrh zákona čl. I
10
konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.
Čl.2
bod 13.
13. V článku 358 sa vypúšťajú body 1, 2 a 3.
N
návrh zákona čl. I
bod 30.
Ú
§ 68 bol zmenený s tým, že písm. a) až c) boli vypustené.
Čl.2
bod 14.
14. Nadpis oddielu 2 sa nahrádza takto:
„Osobitná úprava pre služby, ktoré poskytujú zdaniteľné osoby neusadené v rámci Spoločenstva“
N
návrh zákona čl. I
bod 31.
§ 68a
Osobitná úprava uplatňovania dane na služby, ktoré dodávajú zdaniteľné osoby neusadené na území Európskej únie
Ú
Čl.2
bod 15.
15. V článku 358a sa dopĺňa tento bod:
„3.
„členský štát spotreby“ je členský štát považovaný za členský štát, v ktorom sa poskytnutie služieb uskutočnilo v súlade s hlavou V kapitolou 3;“
N
návrh zákona čl. I
§ 68a
ods.1
písm. c)
(1) Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 14 je
c) členským štátom spotreby členský štát, v ktorom je miesto dodania služby uvedenej v § 68 ods. 1 písm. a).
Ú
Čl.2
bod 16.
16. Článok 359 sa nahrádza takto:
„Článok 359
Členské štáty povolia každej zdaniteľnej osobe neusadenej v rámci Spoločenstva, ktorá poskytuje služby nezdaniteľnej osobe, ktorá je usadená, trvalé bydlisko alebo sa obvykle zdržiava v členskom štáte, využívať túto osobitnú úpravu. Táto úprava sa vzťahuje na všetky takéto služby poskytované v rámci Spoločenstva.“
N
návrh zákona čl. I
§ 68a
ods.2 prvá a druveta
(2) Ak si zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie, ktorá dodáva služby podľa § 68 ods. 1 písm. a), zvolí za členský štát identifikácie tuzemsko, oznámi Daňovému úradu Bratislava začatie tejto činnosti. Toto oznámenie musí obsahovať obchodné meno, adresu, elektronickú adresu vrátane webových sídiel, národné daňové číslo, ak jej bolo pridelené, vyhlásenie, že nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie a ďalšie údaje uvedené v osobitnom
Ú
11
ods.4
predpise.28aa)
(4) Zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie, ktorá povolenie podľa odseku 2, je povinná uplatňovať osobitnú úpravu na všetky služby podľa § 68 ods. 1 písm. a).
Čl.2
bod 17.
17. Článok 362 sa nahrádza takto:
„Článok 362
Členský štát identifikácie pridelí zdaniteľnej osobe neusadenej v rámci Spoločenstva individuálne identifikačné číslo pre DPH na uplatňovanie tejto osobitnej úpravy a toto číslo jej elektronicky oznámi. Na základe informácií použitých pre túto identifikáciu môžu členské štáty spotreby použiť svoje vlastné systémy identifikácie.“
N
návrh zákona čl. I
§ 68a
ods.2
tretia veta
§ 68
ods.4
(2) Daňový úrad Bratislava oznámi tejto zdaniteľnej osobe, že jej povoľuje uplatňovanie osobitnej úpravy a súčasne jej pridelí a oznámi osobitné identifikačné číslo pre daň s predponou EU na účely uplatňovania osobitnej úpravy; toto číslo sa môže použiť len na účely uplatňovania osobitnej úpravy.
(4) Daňový úrad doručuje zdaniteľnej osobe, ktorá uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a, § 68b alebo § 68c, písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy elektronickými prostriedkami; písomnosti sa doručujú na elektronickú adresu uvedenú v oznámení o začatí činnosti a za deň doručenia sa považuje deň odoslania dátovej správy.
Ú
Čl.2
bod 18.
18. V článku 363 sa písmeno a) nahrádza takto:
„a)
ak mu táto osoba oznámi, že ďalej neposkytuje služby, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava;“
N
návrh zákona čl. I
§ 68a
ods.7
písm. a)
(7) Daňový úrad Bratislava zruší zdaniteľnej osobe neusadenej na území Európskej únie povolenie uplatňovať osobitnú úpravu a odníme osobitné identifikačné číslo pre daň, ak
a) táto zdaniteľná osoba oznámi Daňovému úradu Bratislava, že prestala dodávať služby podľa § 68 ods. 1 písm. a),
Ú
Čl.2
bod 19.
19. Články 364 a 365 sa nahrádzajú takto:
„Článok 364
Zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva, ktorá využíva túto
N
návrh zákona čl. I
§ 68a
ods.9
(9) Zdaňovacím obdobím, za ktoré je zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie povinná podať daňové priznanie podľa § 68 ods. 2, je kalendárny štvrťrok; daňové priznanie sa musí podať aj za zdaňovacie obdobie, v ktorom služby podľa § 68 ods. 1
Ú
12
osobitnú úpravu, podáva elektronicky členskému štátu identifikácie daňové priznanie k DPH za každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či sa služby, na ktoré sa táto osobitná úprava vzťahuje, poskytli. Daňové priznanie k DPH sa podáva do konca mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva.
Článok 365
Daňové priznanie k DPH obsahuje individuálne identifikačné číslo pre DPH na uplatňovanie tejto osobitnej úpravy a za každý členský štát spotreby, v ktorom je DPH splatná, celkovú hodnotu bez DPH služieb, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, poskytnutých počas zdaňovacieho obdobia a celkovú sumu zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu. V daňovom priznaní sa takisto musia uviesť uplatniteľné sadzby DPH a celková suma splatnej DPH.
Ak po podaní daňového priznania k DPH treba vykonať akékoľvek zmeny tohto priznania, takéto zmeny sa zahrnú do neskoršieho priznania do troch rokov odo dňa uplynutia lehoty na podanie pôvodného daňového priznania podľa článku 364. V uvedenom neskoršom daňovom priznaní k DPH sa identifikuje relevantný členský štát spotreby, zdaňovacie obdobie a suma DPH, v súvislosti
§ 68
ods.3
§ 68a
ods.
10
ods. 13 prvá a druveta
písm. a) neboli dodané. Daňové priznanie sa podáva do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva. Ak koniec lehoty na podanie daňového priznania pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň.
(3) Zdaniteľná osoba, ktorá sa rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68a, § 68b alebo § 68c, je povinná doručovať písomnosti týkajúce sa osobitnej úpravy daňovému úradu elektronickými prostriedkami; spôsob doručovania písomností elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu28ab) sa nevzťahuje na podávanie písomností zdaniteľnou osobou, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť doručovať písomnosti spôsobom podľa osobitného predpisu.28ab)
(10) Zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie je povinná v daňovom priznaní uviesť
a) osobitné identifikačné číslo pre daň s predponou pridelené v tuzemsku,
b) celkovú hodnotu služieb podľa § 68 ods. 1 písm. a) bez dane dodaných v zdaňovacom období, výšku dane pre každú sadzbu dane, sadzbu dane a celkovú výšku splatnej dane, a to v členení podľa členských štátov spotreby, v ktorých vznikla daňová povinnosť.
(13) Každú zmenu údajov z pôvodného daňového priznania je zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie povinná uviesť v nasledujúcom daňovom priznaní najneskôr do troch rokov odo dňa uplynutia lehoty na podanie pôvodného daňového priznania. V nasledujúcom daňovom priznaní
13
s ktorou treba vykonať akékoľvek zmeny.“
zdaniteľná osoba uvedie príslušný členský štát spotreby, zdaňovacie obdobie a sumu dane, ktorá vyplýva z opravy.
Čl.2
bod 20.
20. Článok 368 sa nahrádza takto:
„Článok 368
Zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, nesmie odpočítať DPH podľa článku 168 tejto smernice. Bez ohľadu na článok 1 bod 1 smernice 86/560/EHS sa dotknutej zdaniteľnej osobe vráti daň v súlade s uvedenou smernicou. Článok 2 ods. 2 a 3 a článok 4 ods. 2 smernice 86/560/EHS sa nevzťahujú na vrátenie dane v súvislosti so službami, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava.
Ak sa od zdaniteľnej osoby, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, vyžaduje, aby bola registrovaná v členskom štáte v súvislosti s činnosťami, na ktoré sa táto osobitná úprava nevzťahuje, odpočíta táto osoba v daňovom priznaní k DPH, ktoré sa podať v súlade s článkom 250 tejto smernice, DPH, ktorá vznikla v tomto členskom štáte, za svoje zdaniteľné činnosti, na ktoré sa táto osobitná úprava vzťahuje.“
N
222/
2004
a
návrh zákona čl. I
§ 56
ods.4
§ 49
ods.
10
(4) Zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie a je identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68a 68c v tuzemsku alebo osobitnej úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a 68c, nárok na vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1; splnenie podmienok podľa odseku 2 písm. c) a § 58 ods. 5 sa nevyžaduje.
(10) Ak zahraničná osoba uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a 68c alebo osobitnú úpravu podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a 68c a súčasne vykonáva v tuzemsku aj činnosti, na ktoré sa tieto osobitné úpravy nevzťahujú a v súvislosti s ktorými je registrovaná ako platiteľ podľa § 5, právo na odpočítanie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1.
Ú
Čl.2
bod 22.
22. V článku 369a sa dopĺňa tento bod:
„3.„členský štát spotreby“ je členský štát považovaný za členský štát, v ktorom sa poskytnutie služieb uskutočnilo v súlade s hlavou V kapitolou 3 alebo, v prípade predaja tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva, členský štát, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru nadobúdateľovi končí.“
n.a.
n.a.
Bod 3. článku 369a bol nahradený (smernica (EÚ)
14
2019/1995).
Čl.2
bod 23.
Čl.2
bod 23.
druhý odsek
23. Články 369b a 369c sa nahrádzajú takto:
„Článok 369b
Členské štáty povolia každej zdaniteľnej osobe uskutočňujúcej predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva a každej zdaniteľnej osobe neusadenej v členskom štáte spotreby, ktorá poskytuje služby nezdaniteľnej osobe, aby využívali túto osobitnú úpravu. Táto osobitná úprava sa vzťahuje na všetok uvedený tovar alebo všetky uvedené služby dodávané alebo poskytované v Spoločenstve.
Článok 369c
Zdaniteľná osoba oznámi členskému štátu identifikácie začatie a ukončenie vykonávania svojej zdaniteľnej činnosti, na ktorú sa vzťahuje táto osobitná úprava, alebo zmenu tejto činnosti takým spôsobom, že viac nespĺňa podmienky potrebné na využívanie tejto osobitnej úpravy. Toto oznámenie sa urobí elektronicky.“
n.a.
N
návrh zákona čl. I
§68b
ods.2
prvá veta
ods.8
ods.9
(2) Ak sa zdaniteľná osoba, ktorá dodáva tovar podľa § 68 ods. 1 písm. b) prvého bodu a tretieho bodu, a zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby, ktorá dodáva služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) druhého bodu, rozhodnú pre uplatňovanie osobitnej úpravy a členským štátom identifikácie je tuzemsko alebo si tuzemsko zvolia ako členský štát identifikácie, oznámia daňovému úradu začatie tejto činnosti.
(8) Každú zmenu údajov uvedených v oznámení o začatí činnosti podľa odseku 2 je zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 povinná oznámiť daňovému úradu.
(9) Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 je povinná oznámiť daňovému úradu skončenie činnosti alebo zmenu činnosti v takom rozsahu, že ďalej nebude spĺňať podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy.
n.a.
Ú
Článok 369b bol nahradený (smernica (EÚ) 2019/1995)
15
§ 68
ods.3
(3) Zdaniteľná osoba, ktorá sa rozhodne pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68a, § 68b alebo § 68c, je povinná doručovať písomnosti týkajúce sa osobitnej úpravy daňovému úradu elektronickými prostriedkami; spôsob doručovania písomností elektronickými prostriedkami podľa osobitného predpisu28ab) sa nevzťahuje na podávanie písomností zdaniteľnou osobou, na ktorú sa nevzťahuje povinnosť doručovať písomnosti spôsobom podľa osobitného predpisu.28ab)
Čl.2
bod 24.
24. Článok 369e sa mení takto:
a)
úvodné slová sa nahrádzajú takto:
„Členský štát identifikácie vylúči zdaniteľnú osobu z osobitnej úpravy v každom z týchto prípadov:“;
b) písmeno a) sa nahrádza takto:
„a) ak mu táto osoba oznámi, že ďalej neuskutočňuje predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva a neposkytuje služby, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava;“
N
n.a.
návrh zákona čl. I
§68b
ods. 10 predvetie
(10) Daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe uvedenej v odseku 2 povolenie uplatňovať osobitnú úpravu, ak
Ú
n.a.
Písm.a) bolo nahradené (smernica (EÚ) 2019/1995).
Čl.2
bod 25.
25. Články 369f a 369g sa nahrádzajú takto:
„Článok 369f
Zdaniteľná osoba, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, podáva elektronicky členskému štátu identifikácie daňové priznanie k DPH za
n.a.
n.a.
Článok 369f
16
Čl.2
bod 25.
každý kalendárny štvrťrok bez ohľadu na to, či uskutočňovala predaj tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva alebo poskytovala služby, na ktoré sa táto osobitná úprava vzťahuje. Daňové priznanie k DPH sa podáva do konca mesiaca nasledujúceho po skončení zdaňovacieho obdobia, za ktoré sa daňové priznanie podáva.
Článok 369g
1. Daňové priznanie k DPH obsahuje identifikačné číslo pre DPH uvedené v článku 369d a za každý členský štát spotreby, v ktorom je DPH splatná, celkovú hodnotu bez DPH predaja tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva, ako aj služieb, na ktoré sa vzťahuje táto osobitná úprava, poskytnutých počas zdaňovacieho obdobia a celkovú sumu zodpovedajúcej DPH pre každú sadzbu. V daňovom priznaní sa takisto musia uviesť uplatniteľné sadzby DPH a celková suma splatnej DPH. Daňové priznanie k DPH musí takisto obsahovať zmeny týkajúce sa predchádzajúcich zdaňovacích období, ako sa ustanovuje v odseku 4 tohto článku.
2. Ak sa v prípade predaja tovaru na diaľku v rámci Spoločenstva, na ktorý sa vzťahuje táto osobitná úprava, tovar odosiela alebo prepravuje z iného členského štátu, než je členský štát identifikácie, daňové priznanie k DPH obsahuje aj celkovú hodnotu takéhoto predaja za každý členský štát, z ktorého sa tovar odosiela alebo prepravuje, spolu s individuálnym identifikačným číslom pre DPH alebo daňovým registračným číslom, ktoré prideľuje každý takýto členský štát. Daňové priznanie k DPH obsahuje tieto informácie za každý iný členský štát, než je členský štát identifikácie, pričom rozčlenené podľa jednotlivých členských štátov spotreby.
3. Ak zdaniteľná osoba poskytujúca služby, na ktoré sa vzťahuje
n.a.
n.a.
bol nahradený(smernica (EÚ) 2019/1995).
Body 1. až 3. článku 369g boli nahradené (smernica (EÚ) 2019/1995).
17
Čl.2
bod 25.
táto osobitná úprava, okrem stálych prevádzkarní, ktoré zriadené v členskom štáte identifikácie, jednu alebo viacero stálych prevádzkarní, z ktorých sa poskytujú tieto služby, v daňovom priznaní k DPH sa uvádza aj celková hodnota takýchto poskytnutých služieb za každý členský štát, v ktorom táto osoba prevádzkareň, spolu s individuálnym identifikačným číslom pre DPH alebo daňovým registračným číslom danej prevádzkarne, pričom daná celková hodnota sa rozčlení podľa jednotlivých členských štátov spotreby.
4. Ak po podaní daňového priznania k DPH treba vykonať zmeny tohto priznania, takéto zmeny sa zahrnú do neskoršieho priznania do troch rokov odo dňa uplynutia lehoty na podanie pôvodného daňového priznania podľa článku 369f. V takomto neskoršom daňovom priznaní k DPH sa identifikuje relevantný členský štát spotreby, zdaňovacie obdobie a suma DPH, v súvislosti s ktorou treba vykonať akékoľvek zmeny.“
N
návrh zákona čl. I
§68b
ods.
19
(19) Každú zmenu údajov z pôvodného daňového priznania je zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 povinná uviesť v nasledujúcom daňovom priznaní najneskôr do troch rokov odo dňa uplynutia lehoty na podanie pôvodného daňového priznania. V tomto nasledujúcom daňovom priznaní zdaniteľná osoba uvedie príslušný členský štát spotreby, zdaňovacie obdobie a sumu dane, ktorá vyplýva z opravy. Ak sa úhrada za dodané tovary a služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) uskutočnila v inej mene ako v eurách, použije sa pri oprave sumy dane kurz, ktorý sa mal použiť pri prepočte úhrady za dodaný tovar alebo službu podľa odseku 17.
Ú
Bod 4. článku 369g
Čl.2
bod 26.
26. V článku 369h ods. 1 druhom pododseku sa druhá veta nahrádza takto:
„Ak sa služby poskytli v iných menách, zdaniteľná osoba, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, používa pri vypĺňaní daňového priznania k DPH výmenný kurz platný v posledný deň zdaňovacieho obdobia.“
N
návrh zákona čl. I
§68b
ods.
17
(17) Sumy v daňovom priznaní sa uvádzajú v eurách. Ak sa úhrada za dodané tovary a služby podľa § 68 ods. 1 písm. b) uskutoční v inej mene ako v eurách, použije sa na prepočet tejto úhrady na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska5a) platný posledný deň príslušného zdaňovacieho obdobia alebo nasledujúci deň, ak nebol v posledný deň zdaňovacieho obdobia tento kurz určený a vyhlásený.
Ú
18
Čl.2
bod 27.
27. V článku 369i sa prvý odsek nahrádza takto:
„Zdaniteľná osoba, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, zaplatí DPH najneskôr pred skončením lehoty, v ktorej sa musí daňové priznanie podať, pričom uvedie odkaz na príslušné daňové priznanie k DPH.“
N
návrh zákona čl. I
§68b
ods.
18
(18) Daň sa platí v eurách na príslušný účet daňového úradu najneskôr do konca lehoty na podanie daňového priznania s uvedením odkazu na príslušné daňové priznanie. Ak koniec lehoty na zaplatenie dane pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je tento deň. Za deň platby sa považuje deň, keď platba bola pripísaná na účet daňového úradu.
Ú
Čl.2
bod 28.
28. Článok 369j sa nahrádza takto:
„Článok 369j
Zdaniteľná osoba, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, nesmie v súvislosti so svojimi zdaniteľnými činnosťami, na ktoré sa táto úprava vzťahuje, odpočítať DPH vzniknutú v členskom štáte spotreby podľa článku 168 tejto smernice. Bez ohľadu na článok 2 bod 1, článok 3 a článok 8 ods. 1 písm. e) smernice 2008/9/ES sa dotknutej zdaniteľnej osobe vráti daň v súlade s uvedenou smernicou.
Ak sa od zdaniteľnej osoby, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, vyžaduje, aby bola registrovaná v členskom štáte v súvislosti s činnosťami, na ktoré sa táto osobitná úprava nevzťahuje, odpočíta táto osoba v daňovom priznaní k DPH, ktoré sa podať v súlade s článkom 250 tejto smernice, DPH, ktorá vznikla v tomto členskom štáte, za svoje zdaniteľné činnosti, na ktoré sa táto osobitná úprava vzťahuje.“
N
návrh zákona čl. I
222/
2004
a
návrh zákona čl. I
§ 55a
ods.6
§ 49
ods.
10
(6) Žiadateľ, ktorý je identifikovaný pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa § 68c v tuzemsku alebo osobitnej úpravy podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68b alebo § 68c, nárok na vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1 písm. b) a c); splnenie podmienky podľa odseku 2 písm. c) sa nevyžaduje.
(10) Ak zahraničná osoba uplatňuje osobitnú úpravu podľa § 68a 68c alebo osobitnú úpravu podľa ustanovení zákona platného v inom členskom štáte zodpovedajúcich § 68a 68c a súčasne vykonáva v tuzemsku aj činnosti, na ktoré sa tieto osobitné úpravy nevzťahujú a v súvislosti s ktorými je registrovaná ako platiteľ podľa § 5, právo na odpočítanie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ktoré súvisia s dodaním tovarov a služieb uvedených v § 68 ods. 1.
Ú
19
Čl.2
bod 29.
29. V článku 369k sa odsek 1 nahrádza takto:
„1. Zdaniteľná osoba, ktorá využíva túto osobitnú úpravu, uchováva záznamy o transakciách, na ktoré sa táto osobitná úprava vzťahuje. Uvedené záznamy musia byť dostatočne podrobné, aby umožnili správcovi dane členského štátu spotreby overiť správnosť daňového priznania k DPH.“
N
návrh zákona čl. I
§68b
ods.
20
(20) Zdaniteľná osoba uvedená v odseku 2 je povinná viesť záznamy o dodaných tovaroch a službách podľa § 68 ods. 1 písm. b) v rozsahu podľa osobitného predpisu,28ac) aby správca dane v členskom štáte spotreby mohol preveriť správnosť výšky dane uvedenej v daňovom priznaní, a uchovávať záznamy po dobu desiatich rokov od konca roka, v ktorom dodala tovar alebo službu podľa § 68 ods. 1 písm. b). Zdaniteľná osoba podľa prvej vety je povinná doručiť tieto záznamy daňovému úradu na požiadanie.
Ú
Čl.2
bod 30.
30. V hlave XII kapitole 6 sa dopĺňa tento oddiel:
„ODDIEL 4
Osobitná úprava pre predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín
Článok 369l
Na účely tohto oddielu sa predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín vzťahuje len na tovar s výnimkou výrobkov, ktoré podliehajú spotrebnej dani v zásielkach so skutočnou hodnotou nepresahujúcou 150 EUR.
Na účely tohto oddielu a bez toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia Spoločenstva, sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1.
„zdaniteľná osoba neusadená v rámci Spoločenstva“ je zdaniteľná osoba, ktorá nemá na území Spoločenstva zriadené sídlo svojej ekonomickej činnosti ani stálu prevádzkareň;
2.
„sprostredkovateľ“ je osoba usadená v Spoločenstve, ktorú zdaniteľná osoba uskutočňujúca predaj tovaru na diaľku dovážaného z tretích území alebo tretích krajín vymenovala za osobu povinnú platiť DPH a plniť povinnosti stanovené v rámci tejto osobitnej úpravy v mene tejto zdaniteľnej osoby a na jej účet;
3.
„členský štát identifikácie“ je:
N
návrh zákona čl. I
§68c ods.3
ods.1 písm.a) až c)
(3) Osobitná úprava uplatňovania dane podľa odsekov 4 25 sa vzťahuje len na tovar, ktorý nie je predmetom spotrebnej dane, dovážaný do tuzemska v zásielke, ktorej vlastná hodnota nepresahuje 150 eur.
(1) Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa odsekov 2 až 25 je
a) zdaniteľnou osobou neusadenou na územ