D ô v o d o v á s p r á v a
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Anna Zemanová, Jarmila Halgašová a Jana Cigániková.
Cieľom návrhu zákona je reagovať na niektoré kauzy znečistenia pitnej vody, zlepšiť informovanosť spotrebiteľov kvalite odoberanej pitnej vody a zvýšiť tak celospoločenskú kontrolu nad kvalitou vody určenej pre ľudskú spotrebu.
Podľa čl. 45 Ústavy Slovenskej republiky každý právo na včasné a úplné informácie o stave životného prostredia a o príčinách a následkoch tohto stavu.
O kvalite pitnej vody sa čiastkovo verejnosť dozvedá v prípadoch, keď konal úrad verejného zdravotníctva. Prekročenie hodnôt znečisťujúcich látok však môže byť dlhodobejšie a ľudia mohli piť znečistenú vodu v domnienke, že ich voda je pitná. Najznámejšími prípadmi z ostatných mesiacov bolo znečistenie podzemnej vody Žitného ostrova a zásobovanie obyvateľstva cez verejné vodovody v obci Trstená na Ostrove, Baka, Jurová. Výskyt nebezpečného atrazínu bol zistený aj v prípade vodovodov Holice a Blatná na Ostrove, ale aj vo verejných vodovodoch Veľká Paka a Mierovo. Alarmujúci je aj fakt, že nedávno bola zistená prítomnosť atrazínu aj vo vrtoch v Gabčíkove.
Obyvatelia si v dobrej snahe dávajú robiť analýzy vody, avšak bývalé nariadenie vlády, v súčasnosti vyhláška neukladá povinnosť zisťovať aj prítomnosť atrazínu a iných nebezpečných látok v skrátených analýzach. Ľudia vodu pijú bez úplných informácií o jej zložení.
Na základe odborných diskusií sa preukázalo, že ide o systémovú chybu v monitoringu a o neinformovanosť obyvateľstva, ktorú treba odstrániť.
Vzhľadom na závažnosť a zdravotný dosah týchto zistení vzniká dostatočná spoločenská objednávka na podrobnejšiu úpravu príslušnej legislatívy najmä v oblasti informovania spotrebiteľa.
Pitná voda dodávaná spotrebiteľovi musí spĺňať limitné hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody, ktoré uvedené vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z. V jej prílohe dve možnosti vykonania analýzy minimálna analýza a úplná analýza. Prakticky sa robí len minimálna analýza, kde sa však nezisťuje atrazín a iné škodlivé chemické látky.
Nepredpokladáme navýšenie nákladov pre prevádzkovateľov, pretože sledovať kvalitu vody, ktorá sa využíva pre ľudskú spotrebu majú povinnosť v súčasnosti . Návrh zákona môže vyvolať dodatočné náklady len pre tých dodávateľov, ktorí si nedostatočne plnia svoje povinnosti v rámci manažmentu rizík znečistenia vodárenských zdrojov.
Rozšírené analýzy vody sa vo väčšej miere spracúvajú, len sa nezverejňujú. Dôvodom môže byť aj to, že zistená prítomnosť znečisťujúcich látok v nadlimitných hodnotách by viedla k nákladom na úpravu vody tak, aby bola nezávadná. Dlhodobé požívanie znečistenej vody môže spôsobovať vážne zdravotné riziká, a tým aj zvýšené výdavky na liečbu ochorení a iných zdravotných komplikácií.
Spôsob zverejňovania zákon neupravuje a je na dodávateľovi akú formu poskytnutia informácie využije, či elektronickú alebo papierovú ako súčasť zúčtovacieho dokladu.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
Návrh zákona nebude mať negatívny vplyv na verejné financie, nebude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, nebude mať negatívny vplyv ani na informatizáciu spoločnosti a ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona bude mať pozitívny sociálny vplyv a pozitívny vplyv na životné prostredie.
B. Osobitná časť
K čl. I
Navrhuje sa ustanovenie, podľa ktorého ak je predmetom zmluvy dodávka pitnej vody, za hlavné vlastnosti oznamované podľa ods. 1 písmeno a) sa považuje najmenej jedna samostatná úplná analýza dodávanej vody na zdroji, a to v rozsahu podľa príslušnej vyhlášky ministerstva zdravotníctva, vrátane porovnaní limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa tej istej vyhlášky. Zároveň sa ustanovuje, že spotrebiteľovi sa poskytujú najmenej raz ročne.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť návrhu zákona od 1. januára 2021.