NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
_________________________________________________________________________
Návrh
Zákon
z .............. 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 397/2008 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 508/2010 Z. z., zákona č. 301/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 437/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 271/2018 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 10a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Ak je predmetom zmluvy dodávka pitnej vody, za hlavné vlastnosti oznamované podľa ods. 1 písmeno a) sa považuje najmenej jedna úplná analýza dodávanej vody na zdroji, a to v rozsahu podľa osobitného predpisu,15d) vrátane porovnaní limitných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody podľa osobitného predpisu15d) poskytnuté spotrebiteľovi, a to najmenej raz ročne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15d) znie:
15d) Príloha č. 2 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 247/2017 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky č. 97/2018 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.