Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Navrhovaná právna úprava sa môže dotknúť podnikateľských subjektov, ktoré zamestnávajú zamestnancov na úrovni minimálnej mzdy, resp. na úrovni minimálnych mzdových nárokov.
Pri vplyvoch na podnikateľské prostredie je nevyhnutné vychádzať z toho, že podľa právnej úpravy účinnej od 1.1.2020 by sa na základe automatu upraveného zákonom ustanovila na rok 2021 suma minimálnej mzdy 656 eur. Z tohto hľadiska ak by predkladateľ nenavrhol zmenu právnej úpravy, nárast minimálnej mzdy zo zákona by bol zo sumy 580 eur na 656 eur. Z tohto hľadiska zásah zákonodarcu znamená, že zákonný nárast bude zredukovaný o 33 eur oproti sume určenej automatom. V porovnaní so stavom nula teda návrh pozitívne vplyvy na podnikateľské prostredie, hoci medzi rokmi 2020 a 2021 ide o nárast mesačnej minimálnej mzdy o 43 eur. Tento nárast nie je vyvolaný touto novelou, ale novelou účinnou od 1.1.2020, pričom zhodnotenie dopadov zavedenia tzv. automatu je prílohou daného materiálu. Zároveň sa navrhuje upraviť automat z úrovne 60 % na úroveň 57% podielu medzi priemernou mesačnou nominálnou mzdou zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje minimálna mzda a sumou mesačnej minimálnej mzdy na príslušný rok, čo má tiež pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie.
Počet udržaných miest (z dôvodu nezvýšenia minimálnej mzdy v plnom rozsahu) nie je možné v súčasnosti vzhľadom na dynamicky sa meniacu situáciu kvantifikovať. Možno však predpokladať, že nižší než očakávaný nárast minimálnej mzdy bude mať vplyv na úvahy zamestnávateľov ohľadom zamestnávania.
Pozitívny vplyv na náklady zamestnávateľov aj nový spôsob určenia minimálnych mzdových nárokov, ktorý sa v jednotlivých stupňoch náročnosti práce bude viazať na nárast mesačnej minimálnej mzdy medzi jednotlivými rokmi (nárast bude o fixnú sumu) a zastabilizovanie mzdových zvýhodnení naviazaných na minimálnu mzdu na úrovni roku 2021.
Kladný názor na navrhovanú právnu úpravu počas rokovania HSR SR dňa 24. augusta 2020 vyslovili aj zástupcovia zamestnávateľských zväzov.
Vzhľadom na zmeny v oblasti zisťovania údajov disponuje predkladateľ len obmedzeným rozsahom údajov, ktoré vie z hľadiska doložky vplyvov na rozpočet verejnej správy spracovať.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Vzhľadom na to, že do 15.7.2020 mali sociálni partneri oznámiť MPSVR SR, či sa nedohodli alebo dohodli na sume minimálnej mzdy ako aj na časové rámce zákona o minimálnej mzdy a účinnosť novej legislatívy, nebolo objektívne možné takéto konzultácie vykonať. Predmetný materiál bol predmetnom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR, ktorá je tvorená reprezentatívnymi zástupcami zamestnávateľov (RÚZ, AZZZ, APZ, ZMOS), reprezentatívnymi zástupcami zamestnancov (KOZ) a zástupcami štátu.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
2
Bez vplyvu.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Bez vplyvu.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Bez vplyvu.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Priemerné náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
*
50 270 149,75 €
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
*
*
*momentálne nie je možné identifikovať dotknutých zamestnávateľov
Je možné identifikovať počet dotknutých zamestnancov, ako aj náklady na doplatky do úrovne minimálnej mzdy a príplatky/mzdové zvýhodnenia, ktoré sú tiež ovplyvnené nárastom minimálnej mzdy. Ich súhrnná suma je 42 620 421,21 €. Spolu s výdavkami zamestnávateľov na zdravotné a sociálne poistenie možno odhadnúť celkové náklady zamestnávateľov v súkromnom sektore (t.j. priame finančné náklady regulácie) na 57 622 809,48 €.
Súkromný sektor
Výdavky na doplatky (Δ)
Výdavky na príplatky (Δ)
Výdavky na odvody na soc. poistenie (Δ)
Výdavky na odvody na zdrav. poistenie (Δ)
SUM
Zamestnanci práv. osôb*
17 848 441,86 €
22 337 599,05 €
10 126 882,31 €
4 018 604,09 €
54 331 527,31 €
Zamestnanci SZČO**
2 434 380,31 €
N/A
613 463,84 €
243 438,03 €
3 291 282,17 €
Zdroj: *MFSR/Trexima (Výberové štatistické zisťovanie, štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, údaje za I. štvrťrok 2020);**Sociálna poisťovňa-databáza poistencov (október 2019-február 2020)
Pozn.: Počet zamestnancov právnických osôb priamo dotknutých navýšením minimálnej mzdy z dôvodu, že ich plat je pod navrhovanou úrovňou minimálnej mzdy sa odhaduje na 96583,1 osôb. Počet zamestnancov fyzických osôb priamo dotknutých navýšením minimálnej mzdy z dôvodu, že ich plat je pod navrhovanou úrovňou minimálnej mzdy sa odhaduje na 5315 osôb.
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Nedochádza k vplyvu na konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné
3
známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Nedochádza k vplyvu na inovácie.
Komentár v kontexte zmeny minimálnej mzdy na rok 2021 oproti roku 2020 (abstrahujúc od sumy minimálnej mzdy predvídanej automatom na rok 2021)
Z hľadiska počtu zamestnancov pod sumou minimálnej mzdy možno tento počet odhadovať na 96583,1 osôb a výdavky na doplatky v porovnaní s rokom 2020 na 20 282 822,17 eura. Ďalšími nákladmi dopady vyvolané nárastom mzdových zvýhodnení ( napr. za nočnú prácu, sobotu, nedeľu a mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce), ktoré určené ako % z minimálnej mzdy alebo vyplácané osobám, ktorých priemerná mzda narastie z dôvodu nárastu minimálnej mzdy, ak ich zamestnávateľ v roku 2020 poskytuje na úrovni minimálnej hodnoty predvídanej Zákonníkom práce. Odhadovaná zmena je 22 337 599,05 eura.
V tomto kontexte je potrebné uviesť, že nejde o dopady vyvolané navrhovanou novelou zákona, ale ide o zmenu oproti stavu roku 2020 pričom bez predloženia navrhovanej novely zákona by celkové dopady boli vzhľadom na automatom určenú sumu 656,- eur podstatne väčšie (minimálne dvojnásobné).
Súkromný sektor
Odhadovaný počet pod MM
Výdavky na doplatky (Δ)
Výdavky na príplatky (Δ)
Výdavky na odvody na soc. poistenie (Δ)
Výdavky na odvody na zdrav. poistenie (Δ)
SUM
Zamestnanci práv. osôb*
96583,1
17 848 441,86 €
22 337 599,05 €
10 126 882,31 €
4 018 604,09 €
54 331 527,31 €
Zamestnanci SZČO**
5315
2 434 380,31
N/A
613 463,84
243 438,031
3 291 282,17
Zdroj: *MFSR/Trexima (Výberové štatistické zisťovanie, štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, údaje za I. štvrťrok 2020);**Sociálna poisťovňa-databáza poistencov (október 2019-február 2020)