1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č.1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
0
26 242 892,58 €
0
0
v tom:
Sociálna poisťovňa
0
17 058 419,03 €
0
0
zdravotné poisťovne
0
6 909 058,27 €
0
0
štátny rozpočet v položke 111
0
- €
0
0
štátny rozpočet v položke 131
0
5 244 655,63 €
0
0
štátny rozpočet v položke 112 - DPPO
0
-10 273 367,24 €
0
0
rozpočet obcí v položke 111
0
5 095 578,07 €
0
0
rozpočet VÚC v položke 111
0
2 183 819,17 €
0
0
rozpočet obcí (transfer z MV SR)
0
24 729,64 €
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
-5 053 441,25 €
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
7 304 126,89 €
0
0
- v tom vplyv na príjmy VÚC
0
2 183 819,17 €
0
0
- v tom vplyv na príjmy obcí
0
5 120 307,71 €
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
16 015 916,18 €
0
0
v tom:
0
0
0
Nárast výdavkov na mzdy a mzdové zvýhodnenia/príplatky vo VS
6 729 995,01 €
Odvod zdravotného poistenia v prospech ZP
0
672 999,50 €
0
0
Odvod sociálneho poistenia v prospech SP
0
1 679 133,76 €
0
0
Ministerstvo vnútra SR, transfer obciam
0
24 729,64 €
0
0
Výdavky zdravotných poisťovní
0
6 909 058,27 €
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
5 441 914,12 €
- vplyv na územnú samosprávu
3 648 569,54 €
- v tom vplyv na výdavky VÚC
0
617 775,55 €
0
0
- v tom vplyv na výdavky obcí
0
3 030 793,99 €
0
0
- vplyv na mzdové výdavky fondov soc. a zdrav. poistenia
16 374,25 €
Celková zamestnanosť
0,00
- z toho vplyv na ŠR
0
0,00
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
9 106 857,91 €
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0,00
0
0
Cieľom návrhu zákona je riešiť ustanovenie sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a na nasledujúce roky vzhľadom na osobitný nepredvídateľný vývoj v roku 2020, a to úpravou tzv. automatu určovania minimálnej mzdy.
2
V čl. II, ktorým sa novelizuje Zákonník práce, sa mení určenie sumy minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň náročnosti práce a určenie mzdových zvýhodnení naviazaných na minimálnu mzdu.
Novela zákona, ktorou sa ustanovil tzv. automat pri úprave minimálnej mzdy je účinná od 1.1.2020, a teda v prípade, ak by predkladateľ novely zákona nenavrhoval zmenu právnej úpravy, minimálna mzda by od 1.1.2021 stúpla na 656 eur (zo sumy 580 eur). Otázka dopadov automatu na rozpočet verejnej správy bola riešená v poslaneckej novele zákona, ktorá od 1.1.2020 zmenila existujúci systém úpravy minimálnej mzdy.
Vzhľadom na to, že ide o právnu úpravu, ktorá umožňuje predvídať minimálnu mzdu na príslušný rok (vo väzbe na odhady priemernej mesačnej mzdy) vplyvy na rozpočet verejnej správy je možné vopred odhadovať a počítať s nimi v rozpočte verejnej správy.
Reálny dopad navrhovanej novely je teda možné vnímať v kontexte toho, že namiesto predvídanej sumy minimálnej mzdy na rok 2021 656 eur dôjde k jej redukcii na sumu 623 eur vo väzbe na zmenu v ustanoveniach tzv. automatu, kde sa mení určenie % podielu medzi priemernou mesačnou nominálnou mzdou zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje minimálna mzda a sumou mesačnej minimálnej mzdy na príslušný rok zo 60% na úroveň 57%, a to s ohľadom na aktuálny podiel medzi priemernou mesačnou mzdou za rok 2018 (1013 eur) a mesačnou minimálnou mzdou na kalendárny rok 2018 (580 eur).
Kvantifikácia uvedená v tabuľke 1, ako aj vo všetkých súvisiacich tabuľkách, sa týka dopadu zmeny minimálnej mzdy z 580 eur na 623 eur. Vzhľadom na zmeny v oblasti zisťovania údajov disponuje predkladateľ len obmedzeným rozsahom údajov, ktoré vie z hľadiska doložky vplyvov na rozpočet verejnej správy spracovať. Vzhľadom na to, že údaje o vývoji priemernej mzdy v roku 2020 a 2021 od ŠÚSR zatiaľ nie dostupné a odhady spojené so značnou mierou neistoty prameniacej z pandemického vývoja, nebolo možné s dostatočnou presnosťou kvantifikovať dopady zmeny legislatívy na roky 2022 a 2023. Vzhľadom na významné zmeny v spôsobe výpočtu minimálnych mzdových nárokov a mzdových zvýhodnení však môžeme konštatovať, že dopady zmien minimálnej mzdy po roku 2021 budú výrazne zmiernené oproti aktuálnej situácii.
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Financovanie návrhu je zabezpečené vzhľadom na to, že predpokladané príjmy rozpočtu verejnej správy prevyšujú predpokladané výdavky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
V návrhu je sa navrhuje osobitne ustanoviť sumu minimálnej mzdy na rok 2021 na 623,- eur, čo predstavuje síce nárast o cca 7,4 % oproti roku 2020, avšak v kontexte sumy predvídanej tzv. automatom 656 eur ide o úpravu smerom dole oproti predvídanému nárastu 13,1%. Návrh sa
3
čiastočne týka ďalších kalendárnych rokov - neruší sa tzv. automat určenia minimálnej mzdy predvídaný zákonom na ďalšie kalendárne roky, ale znižuje sa % podielu zo 60 % na 57 %.
Navrhovaná minimálna mzda je záväzná pre všetkých zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú zamestnancov v pracovnoprávnom vzťahu, t.j. v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo na základe niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Ak výška mzdy, platu alebo poskytnutej odmeny nedosiahne sumu minimálnej mzdy, zamestnávateľ je povinný poskytnúť doplatok vo výške rozdielu. Táto povinnosť sa týka ako zamestnávateľov podnikateľskej sféry, tak aj zamestnávateľov napojených na verejné rozpočty.
Vzhľadom na to, že návrh ustanovuje sumu minimálnej mzdy na kalendárny rok 2021 na úrovni 623,- eur a nedochádza k jej zmrazeniu na sume 580,- eur (tzv. automat naopak predvída sumu 656,- eur), krytie negatívnych vplyvov na rozpočet z dôvodu nárastu minimálnej mzdy bude musieť zabezpečené v rámci záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu verejnej správy na príslušný rok a krytie vplyvu nárastu minimálnej mzdy, vyplývajúceho z uplatňovania právnych predpisov, v ktorých je výška plnenia viazaná na sumu minimálnej mzdy, bude musieť byť zabezpečené v rámci stanovených limitov dotknutých subjektov verejnej správy na rok 2021. Pokiaľ ide o roky 2022 2023 návrh sa len čiastočne týka rokov 2022 a 2023 (pre roky 2022 a 2023 naďalej platí tzv. automat s 3% korekciou).
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Kvantifikácia vývoja objemu aktivít vychádza z údajov MF SR a Trexima (výkaz ISCP(MPSVR SR)1-04) o počte zamestnancov v sektore verejnej správy a špecificky o počte zamestnancov v pásme medzi minimálnou mzdou platnou v roku 2020 a navrhovanou minimálnou mzdou 623 eur.
V prípade osôb v štátnej službe odmeňovaných podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov kvantifikácia zohľadnila, vychádzajúc z Makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky z júna 2020, 1 predpokladaný nárast tarifných platov o 1,9 percent a nárast miezd o 1 percento z dôvodu započítanej praxe.
V prípade zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov predpokladala kvantifikácia, vychádzajúc z Makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky z júna 2020, nárast priemernej mesačnej mzdy o 1,9 percent.
Tabuľka č. 2
Objem aktivít
2020
2021
2022
2023
Počty zamestnancov napojených na verejný
0
8833,1
0
0
1 Inštitút finančnej politiky. 2020. Makroekonomická prognóza (jún 2020). Dostupné na: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/52-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-jun-2020.html
4
rozpočet s platmi pod úrovňou navrhovanej sumy minimálnej mzdy – kvalifikovaný odhad*)
*Údaje dopočítané na plný počet zamestnancov sektora VS v 4. kvartáli roku 2019, údaje od MF SR a Trexima (výkaz ISCP(MPSVR SR)1-04) .
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Tabuľková časť vplyvov na rozpočet verejnej správy
Zdroj údajov
MFSR/Trexima (Výberové štatistické zisťovanie, štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, údaje za I. štvrťrok 2020) a podklady Ministerstva financií Slovenskej republiky o počtoch zamestnancov napojených na štátny rozpočet a na rozpočty územných samospráv, skutočnosť za IV. štvrťrok 2019.
Pre účely odhadu počtu zamestnancov SZČO dotknutých nárastom minimálnej mzdy vychádzala kvantifikácia z dát Sociálnej poisťovne za október 2019-február 2020 a zo štvrťročného výkazu o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, (údaje za I. štvrťrok 2020).
Používané údaje:
- počty zamestnancov s mesačnou mzdou nad 580 eur a do 623 eur mesačne,
- objem doplatkov do novej sumy 623 eur mesačne (zodpovedá hodinovej mzde 3,580 eura na hodinu).
- počty zamestnancov s vyšším stupňom náročnosti práce, ktorých odmeňovanie nie je dohodnuté v kolektívnej zmluve a ktorých mzda nedosahuje minimálny mzdový nárok uvedený v § 120 Zákona 311/2001 Z. z.(Zákonník práce).
-počty zamestnancov SZČO, ktorých vymeriavací základ podľa údajov Sociálnej poisťovne rástol medzi októbrom 2019-februárom 2020 o rovnaké percento (±1 percento), ako rástla minimálna mzda medzi rokmi 2019-2020.
Kritériá výberu:
- zamestnanci v pracovnom pomere a v štátnozamestnaneckom pomere k zamestnávateľom zvlášť v sektore verejnej správy (ústredná štátna správa, samospráva a fondy sociálneho a zdravotného poistenia) a mimo sektoru verejnej správy
- výsledky za výberovú vzorku boli v prípade zamestnancov sektora verejnej správy dopočítané na celkový počet zamestnancov sektoru verejnej správy (284982 za ústrednú štátnu správu [z toho 64148 zamestnancov samospráv vykonávajúcich prenesený výkon štátnej správy v školstve a financovaných priamo zo štátneho rozpočtu], 129840
5
za samosprávu [bez zamestnancov v prenesenom výkone štátnej správy v školstve] a 7421 za fondy sociálneho a zdravotného poistenia).
Hlavné predpoklady kvantifikácie
-Kvantifikácia vyhodnocuje dopady zmeny výšky minimálnej mzdy z 580 eur na 623 eur.
-V prípade osôb odmeňovaných podľa zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov kvantifikácia zohľadnila, vychádzajúc z Makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky z júna 2020, predpokladaný nárast mesačných tarifných platov do roku 2021 o 1,9 percent a tiež nárast platov o 1 percento z dôvodu započítanej praxe.
-V prípade zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov predpokladala kvantifikácia, vychádzajúc z Makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky z júna 2020, nárast priemernej nominálnej mesačnej mzdy o 1,9 percent.
-Tiež vychádzajúc z Makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky z júna 2020, v prípade osôb zamestnaných v súkromnom sektore (Zákonník práce) predpokladala kvantifikácia medziročný rast nominálnych miezd o 3,6 percent.2
-V súlade s analytickým výstupom IFP o daňovej a odvodovej prognóze na roky 2019-2023 bola efektívna sadzba DPH stanovená na 15,0 percent. 3 Vzhľadom na fakt, že ide o nárast disponibilných príjmov skôr nízkopríjmových domácností, sklon k spotrebe bol stanovený na úroveň 1.
- Daňová sadzba pre právnické osoby bola určená ako aritmetický priemer dvoch existujúcich daňových sadzieb dane z príjmov právnických osôb (15 a 21 percent). Takto získaná daňová sadzba (18 percent) sa následne použila pri výpočte poklesu príjmov z dane z príjmov právnických osôb.
-Nakoľko sa predpokladá, že väčšina fyzických osôb podnikateľov príjmy do 100 tisíc eur, daňová sadzba dane z príjmov fyzických osôb podnikateľov, ktorí ako zamestnávatelia dotknutí nárastom minimálnej mzdy je odhadovaná na 15 percent (v súlade so zákonom 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov).
2 Inštitút finančnej politiky. 2020. Makroekonomická prognóza (jún 2020). Dostupné na: https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/52-zasadnutie-vyboru-makroekonomicke-prognozy-jun-2020.html
3 Bukovina, J. & Paur, D. 2020 Koronavírus v štátnej peňaženke: Prognóza daňových a odvodových príjmov na roky 2019 – 2023. IFP Komentár 2020/07. Bratislava: Inštitút finančnej politiky. Str. 4.
6
-Vzhľadom na statický charakter odhadu, kvantifikácia predpokladá úplné premietnutie nárastu výdavkov na mzdy a iné platby zamestnancom a na ne nadväzujúce odvody do poklesu daňového základu ich zamestnávateľov. Tento pokles následne negatívne ovplyvní daň z príjmov.
-Suma odvodov na zdravotné poistenie je príjmom zdravotných poisťovní a zároveň sa v danom roku uvádzajú aj ako výdavky zdravotných poisťovní. Ako prostriedky zdravotných poisťovní tak súčasťou celkových výdavkov zdravotných poisťovní v prospech zdravotníckych zariadení.
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Ide o kvantifikáciu príjmov na rok 2021.
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2021
Príjmy verejnej správy celkom
26 242 892,58 €
v tom:
Sociálna poisťovňa
17 058 419,03 €
zdravotné poisťovne
6 909 058,27 €
štátny rozpočet v položke 111
- €
štátny rozpočet v položke 131
5 244 655,63 €
štátny rozpočet v položke 112 - DPPO
-10 273 367,24 €
rozpočet obcí v položke 111
5 095 578,07 €
rozpočet VÚC v položke 111
2 183 819,17 €
rozpočet obcí (transfer z MV SR)
24 729,64 €
z toho:
- vplyv na ŠR
-5 053 441,25 €
- vplyv na územnú samosprávu
7 304 126,89 €
- v tom vplyv na príjmy VÚC
2 183 819,17 €
- v tom vplyv na príjmy obcí
5 120 307,71 €
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Ide o kvantifikáciu výdavkov na rok 2021.
Výdavky verejnej správy celkom
16 015 916,18 €
v tom:
Nárast výdavkov na mzdy a mzdové zvýhodnenia/príplatky vo VS
6 729 995,01 €
Odvod zdravotného poistenia v prospech ZP
672 999,50 €
Odvod sociálneho poistenia v prospech SP
1 679 133,76 €
Ministerstvo vnútra SR, transfer obciam
24 729,64 €
Výdavky zdravotných poisťovní
6 909 058,27 €
z toho:
- vplyv na ŠR
5 441 914,12 €
- vplyv na územnú samosprávu
3 648 569,54 €
- v tom vplyv na výdavky VÚC
617 775,55 €
- v tom vplyv na výdavky obcí
3 030 793,99 €
Vplyv na mzdové výdavky fondov soc. a zdrav. poistenia
16 374,25 €
Celková zamestnanosť
0,00
7
- z toho vplyv na ŠR
0,00
Financovanie zabezpečené v rozpočte
9 106 857,91 €
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0,00
8
Subsektory VS
Celkový počet zamestnancov*
Percentuálny podiel pod MM – 623 eur
Celkový počet zamestnancov priamo dotknutých novou MM
Sektor verejnej správy celkom
422243
2,09%
Ústredná správa spolu (vrátane zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu za prenesený výkon štátnej správy v školstve)
284982
1,33%
3795,50
Územná samospráva spolu
(okrem zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu za prenesený výkon štátnej správy v školstve)
129840
3,88%
5037,60
vyššie územné celky
21984,5
3,88%
852,97
územná samospráva (okrem VÚC)
107855,5
3,88%
4184,63
Fondy sociálneho a zdravotného poistenia spolu
7421
0,0%
0
SUM
8833,1
*Údaje za 4. kvartál 2019 od SRP MF SR; údaje o počte zamestnancov financovaných zo štátneho rozpočtu za prenesený výkon štátnej správy v školstve za rok 2019 poskytnuté SRP MF SR 18.08.2020.
Sektor
Doplatky do úrovne novej minim. Mzdy
Očakávaný objem nárastu mzdových zvýhodnení/príplatkov
Odvody zamestnávateľa na Soc. poistenie
Odvody zamestnanca na soc. poistenie
Odvody zamestnávateľa na zdravotné poistenie
Odvody zamestnanca na zdravotné poistenie
Sektor verejnej správy celkom
2 295 943,46 €
4 421 917,98 €
1 676 106,43 €
631 478,98 €
671 786,14 €
268 714,46 €
Súkromný sektor
20 282 822,17 €
22 337 599,05 €
10 740 346,15 €
4 006 319,59 €
4 262 042,12 €
1 704 816,85 €
9
Vo viacerých zákonoch je suma minimálnej mzdy použitá ako referenčná veličina pre určenie výšky určitého nárokového plnenia. Možný vplyv úpravy minimálnej mzdy na potreby prostriedkov zo štátneho rozpočtu závisí od počtu vzniknutých prípadov, zakladajúcich nárok na príslušné plnenie. Kvantifikovať je preto možné len dopad na jeden vzniknutý prípad. Vzhľadom na to, že návrhom sa nezvyšuje minimálna mzda na rok 2021, ale dochádza k jej zmene oproti zákonom predvídanej sume, oproti roku 2020 síce dochádza k nárastu výdavkov ale v porovnaní s nákladmi pri sume 656 eur dochádza k ich redukcii
Ide najmä o nasledujúce právne predpisy:
Zmena vyčísliteľná v eurách v porovnaní so sumou 580 eur
Zmena v eurách
Jednorazové odškodnenie prokurátora podľa zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov
- v prípade služobného úrazu prokurátora 100-nás. MM (§ 169)
4300,00
- manželke a deťom prokurátora zomrelého prokurátora 50- nás. MM (§ 175)
2150,00
- rodičom zomrelého prokurátora v odôvodnených prípadoch 20-nás. MM (§ 175)
860,00
Jednorazové odškodnenie sudcu podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich.... v znení neskorších predpisov
- v prípade služobného úrazu sudcu 100- nás. MM (§ 112)
4300,00
- manželke a deťom zomrelého sudcu 50-nás. MM (§ 113)
2150,00
- rodičom zomrelého sudcu v odôvodnených prípadoch 20-nás. MM (§ 113)
860,00
Jednorazové odškodnenie podľa zákona č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení zákona č.
79/2008 Z. z.
- osobe usmrtenej násilným činom 50-nás. MM (§ 5)
2150,00
- osobe poškodenej znásilnením alebo sexuálnym násilím 10-nás. MM (§ 5)
430,00
Jednorazové odškodnenie podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody v znení neskorších predpisov
- manželovi (druhovi) usmrteného a pozostalej maloletej osobe vo výške 30-násobku minimálnej mzdy (§ 99)
1290,00
- ostatným pozostalým vo výške 20-násobku minimálnej mzdy (§ 99)
860,00
Nepriamo vyvolaným vplyvom úpravy sumy minimálnej mzdy na štátny rozpočet môže byť zmena pracovnej odmeny obvinených a odsúdených podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov. Podľa § 3 ods. 3 tohto nariadenia vlády sa výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce upraví vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka úmerne zvýšeniu minimálnej mzdy. Ak sa na rok 2021 ustanovenie § 3 ods. 3 použije, po zaokrúhlení podielu výšky ustanovenej minimálnej mzdy 623 eur mesačne a výšky minimálnej mzdy ustanovenej v predchádzajúcom roku (580 eur mesačne) s presnosťou na dve desatinné miesta, na rok 2020 bude koeficient predstavovať 1,07.
Transfer obciam na údržbu vojnových hrobov
Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov (cit.): „Na zabezpečovanie starostlivosti o vojnový hrob sa poskytne obci príspevok na kalendárny rok na každý vojnový hrob v sume päťnásobku minimálnej hodinovej mzdy ustanovenej osobitným predpisom“. V roku 2021 celková výška príspevku na 1 vojnový hrob
10
bude predstavovať 17,9 eura ročne, čo oproti sume 16,665 eura platnej v roku 2020 predstavuje nárast o 1,235 eura na 1 vojnový hrob.
Podľa údajov získaných z MV SR v roku 2019 boli obciam poskytované príspevky podľa § 4 ods. 1 tohto zákona na úpravu 20 024 hrobov*). Vplyv úpravy sumy minimálnej mzdy na štátny rozpočet z dôvodu transferu príspevku obciam na údržbu vojnových hrobov možno odhadnúť na 24729,64 eura ročne (pričom v porovnaní so sumou 656 eur ide o zníženie nárastu) V tomto počte uvedené len vojnové hroby, na ktoré MV SR na základe požiadania obce poskytlo obci príspevok na údržbu hrobov.
*) Zdroj: MV SR, http://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vh_ziadosti_4_ods1/hroby_odsek1_2019.p
11
Tabuľka č. 3
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Príjmy poistného na sociálne poistenie (151 + 152 + 153 + 155 + 156 + 157 + 158)
(Daňové príjmy - 100)
0
17 058 419,03 €
0
0
Príjmy poistného na zdravotné poistenie (154)
(Daňové príjmy - 100)
0
6 909 058,27 €
0
0
Daň z príjmov fyzickej osoby (111)
(Daňové príjmy - 100)
0
7 279 397,25 €
0
0
Zvýšenie príjmov z DPH zo zvýšených súm doplatkov do novej minimálnej mzdy a mzdových zvýhodnení/príplatkov (131)
(Daňové príjmy - 100)
0
5 244 655,63 €
0
0
Pokles príjmov z DPPO (112) (Daňové príjmy – 100)
0
-10 273 367,24 €
0
0
Nedaňové príjmy (200)2
Príjem obcí na údržbu vojnových hrobov (transfer zo ŠR – 312001)
Granty a transfery (300)3
0
24 729,64 €
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
26 242 892,58 €
0
0
12
Tabuľka č. 4
4 Suma odvodov na zdravotné poistenie je príjmom zdravotných poisťovní a zároveň sa v danom roku uvádzajú aj ako výdavky zdravotných poisťovní. Ako prostriedky zdravotných poisťovní sú tak súčasťou celkových výdavkov zdravotných poisťovní v prospech zdravotníckych zariadení.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
16 015 916,18 €
0
0
Výdavky na doplatky do novej sumy minimálnej mzdy zamestnancov a odhadovaný nárast mzdových zvýhodnení/príplatkov
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
6 729 995,01 €
0
0
Poistné na zdravotné poistenie (621 + 623) (Poistné a príspevok do poisťovní)
0
672 999,50 €
0
0
Poistné do Sociálnej poisťovne (625)
(Poistné a príspevok do poisťovní)
0
1 679 133,76 €
0
0
Výdavky zdravotných poisťovní na služby zdravotníckych zariadení (637034) Tovary a služby (630)4
0
6 909 058,27 €
0
0
Výdavky na údržbu vojnových hrobov v prospech obcí – zákon č. 130/2005 Z. z.
(Bežné transfery v rámci verejnej správy v prospech obce - 641009)
0
24 729,64 €
0
0
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
16 015 916,18 €
0
0
z toho výdavky na ŠR
0
5 441 914,12 €
0
0
Bežné výdavky (600)
0
5 441 914,12 €
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
4 014 215,99 €
0
0
Kapitálové výdavky (700)
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0