1
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy v eurách
(cash = ESA2010)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2020
2021
2022
2023
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
307 533 464
303 261 200
305 417 128
304 230 723
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR (MPSVR SR)
307 533 464
303 261 200
305 417 128
304 230 723
Rozpočtové prostriedky
307 533 464
303 261 200
305 417 128
304 230 723
EÚ zdroje
0
0
0
0
Spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
- vplyv na Sociálnu poisťovňu
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
0
0
0
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
307 533 464
303 261 200
305 417 128
304 230 723
z toho: - ŠR (MPSVR SR)
307 533 464
303 261 200
305 417 128
304 230 723
Iné ako rozpočtové zdroje
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
0
0
2
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zvýšené výdavky vyplývajúce z vyplatenia 13. dôchodku v roku 2020 zabezpečené v rozpočte štátnej správy a výdavky na roky 2021 2023 budú zabezpečené v rámci navrhovaných limitov kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na príslušné rozpočtové roky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov navrhuje vyplatenie trinásteho dôchodku s tým, že vzorec na výpočet sumy je navrhnutý tak, aby boli sumy navýšené v porovnaní s prípadným uplatnením mechanizmu vianočného príspevku z roku 2019 a aby bol vyplatený všetkým dôchodcom.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
X zmena sadzby
X zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Zavedenie a vyplatenie 13. dôchodku všetkým poberateľom dôchodkových dávok si vyžiada drobné zmeny informačného systému Sociálnej poisťovne.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2020
2021
2022
2023
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
3
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
2.2.4.1 Kvantifikácia príjmov
Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov nemá vplyv na príjmy štátneho rozpočtu (nezvyšuje ich, ale ani ich neznižuje).
Tabuľka č. 3
2.2.4.2 Kvantifikácia výdavkov
Pri kvantifikácii výdavkov na 13. dôchodok boli použité údaje o vyplatených dávkach z dôchodkového poistenia na tzv. mikroúrovni, na základe ktorých bol vypočítaný celkový dôchodkový príjem jednotlivca. Z celkového dôchodkového príjmu sa následne určila suma 13. dôchodku podľa nasledovného vzorca:
300 ak D ≤ ŽM (pásmo 1)
TD = max {300 – 0,36*(D – ŽM); 50} ak D > ŽM (pásmo 2)
pričom:
TD je suma 13. dôchodku,
D je výška dôchodkových príjmov,
ŽM je suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,
Na záver sa porovnali celkové očakávané výdavky na 13. dôchodok, ktoré zakladá návrh zákona s výdavkami na vianočný príspevok, ktoré uvedené v rozpočte verejnej správy na rok 2020 a rozpočtovom výhľade na roky 2021 a 2022. Celkové výdavky zo štátneho rozpočtu sa v roku 2020 predpokladajú na úrovni cca 307,5 mil. eur; cca 303,3 mil. eur v roku 2021; cca 305,4 mil. eur v roku 2022 a cca 304,2 mil. eur v roku 2023. Celkový počet dotknutých osôb vrátane doplatených trinástych dôchodkov sa odhaduje v roku 2020 na úrovni približne 1 426 000; cca 1 435 000 v roku 2021; cca 1 444 000 v roku 2022 a cca 1 450 000 v roku 2023.
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2020
2021
2022
2023
Poznámka
Daňové príjmy (100)
0
0
0
0
Nedaňové príjmy (200)
0
0
0
0
Granty a transfery (300)
0
0
0
0
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
0
0
0
0
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
0
0
0
0
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
4
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy (cash= ESA2010)
Výdavky Štátny rozpočet MPSVR SR (v eurách)
2020
2021
2022
2023
poznámka
Bežné výdavky (600)
307 533 464
303 261 200
305 417 128
304 230 723
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
Tovary a služby (630)
0
0
0
0
Bežné transfery (640)
307 533 464
303 261 200
305 417 128
304 230 723
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)
0
0
0
0
Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)
307 533 464
303 261 200
305 417 128
304 230 723
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)
0
0
0
0
Kapitálové transfery (720)
0
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
0
0
0
0
Dopad na štátny rozpočet celkom
307 533 464
303 261 200
305 417 128
304 230 723
5
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2020
2021
2022
2023
poznámka
Počet zamestnancov celkom
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Osobné výdavky celkom (v eurách)
0
0
0
0
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0