1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Vládny návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: ..Ukončenie: ..
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
15.07.2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
26.08.2020
2. Definícia problému
Pôvodná úprava 13. dôchodku podľa schváleného zákona č. 46/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony bola navrhnutá jednotne pre všetkých poberateľov dôchodkov príslušného druhu, pričom sa nijako nezohľadňoval celkový dôchodkový príjem poberateľa dôchodku.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom predloženého vládneho návrhu zákona je zaviesť 13. dôchodok a jeho vyplatenie všetkým poberateľom dôchodkových dávok, tak aby najvyššiu sumu 13. dôchodku dostali poberatelia s nižšími dôchodkami a aby s narastajúcim dôchodkovým príjmom suma 13. dôchodku klesala. Cieľom je taktiež zohľadňovať celkový dôchodkový príjem. Vzorec na výpočet sumy trinásteho dôchodku v roku 2020 2023 je nastavený tak, aby v porovnaní so sumami vianočného príspevku na základe mechanizmu z roku 2019, boli sumy pre rok 2020 2023 vyššie (viď časť „Analýza sociálnych vplyvov“).
4. Dotknuté subjekty
Zavedením 13. dôchodku pre všetkých poberateľov dôchodkových dávok budú priamo pozitívne ovplyvnení poberatelia starobných, predčasných starobných, invalidných a pozostalostných dôchodkových dávok. 13. dôchodok bude vyplatený prostredníctvom Sociálnej poisťovne.
5. Alternatívne riešenia
Počas prípravy vládneho návrhu zákona boli posudzované aj alternatívy, ktoré by kládli vyšší dôraz na zásluhovosť 13. dôchodku, ale aj alternatívy, ktoré na druhej strane preferovali vyššiu solidaritu 13. dôchodku s dôrazom na dôchodcov s najnižšími dôchodkami.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
2
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
Žiadne
💧 Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
💧 Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny z dôvodu, že sa
predpokladajú vyššie výdavky na 13. dôchodok v porovnaní so schváleným rozpočtom štátnej správy na rok 2020 a rozpočtom verejnej správy na roky 2021 až 2022.
Sociálne vplyvy – pozitívny vplyv na hospodárenie domácností dôchodcov.
11. Kontakt na spracovateľa
email:
miroslav.dancek@employment.gov.sk
tel.: 02/20461930
12. Zdroje
Sociálna poisťovňa: údaje o vyplácaných dôchodkoch Sociálnou poisťovňou na individuálnej báze a makroekonomická prognóza IFP z júna 2020.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
STANOVISKO KOMISIE
(ZÁVEREČNÉ POSÚDENIE)
K MATERIÁLU
NÁVRH ZÁKONA O 13. DÔCHODKU A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV
I. Úvod: Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR predložilo dňa 5. augusta 2020 Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Komisia“) na záverečné posúdenie materiál: „Návrh zákona o 13. dôchodku a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Materiál predpokladá negatívny vplyvy na rozpočet verejnej správy, ktorý je rozpočtovo zabezpečený a pozitívny sociálny vplyv.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu obyčajnú pripomienku
3
a odporúčanie:
K doložke vybraných vplyvov
Na základe zhodnotenia Komisia žiada dopracovať časti 2. definícia problému a 3. ciele a výsledný stav v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov. Predkladateľ v častiach 2. a 3. pomenoval a zhrnul technické riešenie, ktoré návrh zákona zavádza. Časť 2. však pomenúvať základné problémy, na ktoré návrh reaguje a popísať príčiny problému a prípadne aj kvantifikovať jeho rozsah. V časti 3. byť zase jasne a zrozumiteľne zadefinovaný cieľový stav, ktorý sa dosiahnuť prijatím materiálu, ktorý by mal byť charakterizovaný kvalitatívne a kvantitatívne za uplatnenia metódy SMART.
Stanovisko MPSVR SR: Akceptované – predmetné body boli doplnené.
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
súhlasné stanovisko s návrhom na dopracovanie
s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie.
IV. Poznámka: Predkladateľ zapracuje pripomienky a odporúčania na úpravu uvedené v bode II a uvedie stanovisko Komisie do doložky vybraných vplyvov spolu s vyhodnotením pripomienok.
Nesúhlasné stanovisko Komisie neznamená zastavenie ďalšieho schvaľovacieho procesu. Stanovisko Komisie slúži ako podklad pre informované rozhodovanie vlády Slovenskej republiky a ďalších subjektov v rámci schvaľovacieho procesu. Predkladateľ možnosť dopracovať materiál podľa pripomienok a zaslať ho na opätovné schválenie Komisie, ktorá môže následne zmeniť svoje stanovisko.
Ing. Emília Budišová
tajomníčka Komisie