P r e d k l a d a c i a s p r á v a
Pôsobnosť dozornej rady, členstvo v dozornej rade, ako aj práva a povinnosti jej členov ustanovuje § 123 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
Členov dozornej rady s výnimkou predsedu volí a odvoláva národná rada.
Za člena dozornej rady môže byť navrhnutá a zvolená fyzická osoba, ktorá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, je bezúhonná a skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.
Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné.
Predložený materiál obsahuje návrh na voľbu Ing. Marcela Klimeka zástupcu Ministerstva financií Slovenskej republiky navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne.
Predložený návrh, vzhľadom na jeho charakter, nebol predmetom medzirezortného pripomienkového konania na základe čl. 10 ods. 6 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR, podľa ktorého personálny návrh nemusí byť zaslaný na pripomienkové konanie.
Predložený materiál nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana.