NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ......................2020
k návrhu na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky do Dozornej rady Sociálnej poisťovne (203)
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 123 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
A.berie na vedomie
zánik členstva člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne Ing. Jána Mikulíka dňom 9. septembra 2020 uplynutím päťročného funkčného obdobia podľa § 123 ods. 6 a ods. 17 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
B.zvolila
podľa § 123 ods. 3 písm. c) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 10. septembra 2020 za člena Dozornej rady Sociálnej poisťovne zástupcu Ministerstva financií Slovenskej republiky navrhnutého vládou Slovenskej republiky
Ing. Marcela Klimeka