VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Národnej rady
Slovenskej republiky Číslo: UV-18190/2020
203
N á v r h
na voľbu zástupcu navrhnutého vládou Slovenskej republiky
do Dozornej rady Sociálnej poisťovne
Predkladá: Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia
Igor M a t o v i č 2.Predkladacia správa
predseda vlády 3.Životopis
Slovenskej republiky4.Súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov
5.Súhlas s členstvom v Dozornej rade Sociálnej poisťovne
Bratislava, august 2020