Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Poslanci za stranu Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Martin Beluský, Rastislav Schlosár, Milan Mazurek a Stanislav Mizík predkladajú do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Ekonomický rast na Slovensku ako aj vo svete dosahoval v čase celosvetovej konjunktúry nadpriemerné čísla. Od vypuknutia pandémie vírusu COVID-19 začala ekonomika na Slovensko ako aj na svete stagnovať a postupne prechádza do recesie. Koncom júla tohto roka bola na Slovensku podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny evidovaná miera nezamestnanosti na úrovni 7,65 %. Na Slovensku stále máme regióny, medzi ktorými výrazné rozdiely v úrovni zamestnanosti ako aj životnej úrovni. Medzi najhorších 10 okresov podľa miery evidovanej nezamestnanosti patria nasledovné okresy:
P. č.
Okres
Kraj
Miera evidovanej nezamestnanosti (v %)
1.
Rimavská Sobota
Banskobystrický
20,51
2.
Revúca
Banskobystrický
18,49
3.
Kežmarok
Prešovský
17,56
4.
Vranov nad Topľou
Prešovský
16,11
5.
Sabinov
Prešovský
15,67
6.
Rožňava
Košický
14,98
7.
Trebišov
Košický
13,97
8.
Sobrance
Košický
13,96
9.
Poltár
Banskobystrický
13,59
10.
Svidník
Prešovský
13,29
Všetky tieto okresy majú okrem vysokej nezamestnanosti spoločné aj to, že zapísané na zozname najmenej rozvinutých okresoch, ktorý vedie a pravidelne aktualizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Nízka životná úroveň a nedostatok pracovných miest majú za následok migráciu pracovnej sily do rozvinutejších regiónov, odliv mladých ľudí do zahraničia a prehlbujúce sa regionálne rozdiely. Vláda k dispozícii niekoľko nástrojov ako tento negatívny trend zvrátiť. Medzi tieto nástroje patrí napríklad pomoc v rámci zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov alebo zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci.
Podľa informácii zverejnených na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR dostalo v rámci zákona o investičnej pomoci od roku 2002 pomoc viac ako 200 domácich a zahraničných subjektov. Z toho však iba v 28,44 % prípadoch išlo o pomoc do najmenej rozvinutých okresov. Zarážajúca je však investičná pomoc v ekonomických číslach, kde z celkovo preinvestovaných 1,9 mld. eur išlo do najmenej rozvinutých okresov iba 308 mil. eur, t.j. 15,86 %.
Z uvedených čísiel je evidentné, že poskytovanie investičnej pomoci zo strany štátu je mimoriadne drahý nástroj, a preto by mal byť využívaný sporadicky a veľmi racionálne. Nesprávne alokovaná investičná pomoc do vysoko rozvinutých regiónov môže zdeformovať zdravé trhové prostredie natoľko, že investičná pomoc bude vo svojom konečnom dôsledku kontraproduktívna. Umelé zvýhodnenie jedného podnikateľského subjektu môže v regiónoch s nízkou nezamestnanosťou viesť k všeobecnému nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily a k následnému krachu iných firiem pôsobiacich v danom regióne. Situáciu a investície v regiónoch, kde je dobrá infraštruktúra, silná konkurencia a vysoká miera zamestnanosti zvyčajne spoľahlivo vyrieši aj prirodzené trhové prostredie.
Naopak, v najmenej rozvinutých regiónoch s vysokou mierou evidovanej nezamestnanosti je príchod investora schopného vyrábať, predávať a vytvárať nové pracovné miesta vítaným pozitívnym stimulom pre rozvoj regiónu a postupnú elimináciu tzv. hladových dolín. V prípade investičnej pomoci smerovanej do najmenej rozvinutých regiónov je riziko negatívnej deformácie trhového a konkurenčného prostredia zvyčajne minimálne.
V dôsledku nesprávne nasmerovanej investičnej pomoci zo strany štátu, nedostatočne rozvinutej infraštruktúry a dlhodobej ignorácie najmenej rozvinutých okresov stredného a východného Slovenska vznikol stav, že v mnohých regiónoch sa o ekonomickom raste a zvyšujúcej sa životnej úrovni nedá ani hovoriť. Deformácia trhového a konkurenčného prostredia aj kvôli nesprávne alokovanej štátnej pomoci vyústila do extrémne veľkých regionálnych rozdielov, vyľudňovania chudobnejších regiónov a prílivu lacnej, často nelegálnej pracovnej sily zo zahraničia. Jasným dôkazom komplikácií, ktoré môže nesprávna alokácia investičnej pomoci spôsobiť je napríklad investičná pomoc pre spoločnosť Jaguar Land Rover, ktorá stavia fabriku pri Nitre, teda v regióne, kde bola evidovaná miera nezamestnanosti koncom roka 2016 na úrovni 5,22 % a koncom roka 2017 na úrovni 2,9 %.
Za účelom znižovania regionálnych rozdielov, podpory zamestnanosti v najmenej rozvinutých okresoch a obmedzení prílivu lacnej pracovnej sily zo zahraničia do vyspelých okresov preto predkladáme predmetnú novelu zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci. V rámci tejto novely navrhujeme upraviť definíciu oprávneného prijímateľa investičnej pomoci tak, aby mohol štátnu investičnú pomoc získať len taký prijímateľ, ktorý plánuje zrealizovať investičný zámer minimálne v jednom z najmenej rozvinutých okresov na Slovensku. Tým by prišlo k praktickému presmerovaniu štátnej investičnej pomoci do najmenej rozvinutých okresov a k súčasnému obmedzeniu nepotrebnej štátnej investičnej pomoci do okresov s nízkou mierou evidovanej nezamestnanosti.
Návrh zákona nepredpokladá zmenu výšky poskytovanej investičnej pomoci zo štátneho rozpočtu, iba zmenu prijímateľov tejto pomoci. Investičná pomoc smerovaná do najmenej rozvinutých regiónov prispeje k naštartovaniu hospodárstva v daných regiónoch, čo bude mať v konečnom dôsledku jednoznačne pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. Novela zákona bude mať tiež pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a pozitívny vplyv na hospodárenie obyvateľstva.
II. Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Novelizuje sa definícia prijímateľa. Nová zmena zahŕňa nutnosť prijímateľa realizovať investičný zámer minimálne v jednom z najmenej rozvinutých okresov.
K bodu 2
Prechodné ustanovenie pre určenie platnosti podmienok investičných pomocí pre zámery schválené pred navrhovanou účinnosťou tohto zákona.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. januára 2021.