N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VIII. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci v znení č. 56/2009 Z. z., 231/2011 Z. z., 547/2011 Z. z., 70/2013 Z. z., 352/2013 Z. z., 102/2014 Z. z., 62/2015 Z. z., 336/2015 Z. z., 358/2015 Z. z., 389/2015 Z. z., 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 písmeno c) znie:
„prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ so sídlom v Slovenskej republike a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,11c) ak prijímateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,11d) zapísaná v Obchodnom registri alebo v Živnostenskom registri, ktorá bude realizovať investičný zámer v okrese vedenom v zozname najmenej rozvinutých okresov11e); prijímateľ musí byť v 100 % vlastníctve žiadateľa alebo žiadateľ musí byť vo vzťahu k prijímateľovi ovládajúcou osobou,12)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11e znie:
11e) Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.Za § 20g sa vkladá § 20h, ktorý vrátanie nadpisu znie:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021
(1)Investičná pomoc schválená do 31. decembra 2020 zostáva v platnosti za podmienok a v takom rozsahu, ako je uvedené v rozhodnutí o schválení investičnej pomoci.
(2)Konania začaté a neukončené pred 1. januárom 2021 sa dokončia podľa predpisov
2
účinných do 31. decembra 2020.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.