Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zjednoduší proces prevádzkovania drezín, čím sa zároveň podporí cestovný ruch v špecifických lokalitách našej krajiny, ktoré v súčasnosti patria aj pre nedostatok pracovných príležitostí k tým menej rozvinutým. Dreziny prevádzkované a tešia sa záujmu verejnosti vo viacerých štátoch Európskej únie, napríklad v susednej Rakúskej republike či Českej republike, preto by sme tento druh voľnočasovej aktivity chceli podporiť aj u nás.
S prihliadnutím na jednoduchosť obsluhy a nízku rýchlosť drezín, ktoré poháňané len ľudskou silou, nie je potrebné, aby sa na ich vedenie uplatňovali také požiadavky, ako na vedenie hnacích dráhových vozidiel s motorovým pohonom. Bezpečnosť prevádzky bude zároveň zaistená podmienkou fyzického oddelenia úseku s prevádzkou drezín od úseku dráhy, na ktorom je prevádzkovaná iná doprava. Dreziny nie je vzhľadom na jednoduchosť ich konštrukcie potrebné podrobovať typovým skúškam ako iné dráhové vozidlá, analogicky ako v cestnej doprave sa nepodrobujú bicykle skúškam ako automobily či autobusy.
Predmetnou novelizáciou zákona sa vytvoria podmienky k rozvoju nového unikátneho projektu, prostredníctvom ktorého sa zlepší celková ponuka doplnkových voľnočasových aktivít v atraktívnych, prírodne špecifických lokalitách našej krajiny, ktoré v súčasnosti patria aj pre nedostatok pracovných príležitostí k tým menej rozvinutým. Význam prevádzkovania drezín aj s ohľadom na svoju ekologickú nenáročnosť, využitie existujúcej infraštruktúry pri optimálnom rešpektovaní medzigeneračných historických kontextov a generovaní primeraných príjmov tak radíme medzi príkladné a udržateľné formy cestovného ruchu. Podpora udržateľných foriem cestovného ruchu je súčasťou aj vládou Slovenskej republiky schválenej agendy 2030 a zároveň sa radí medzi prioritné aj v zmysle poskytovania dotácie podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov, ktorá je poskytovaná organizáciám cestovného ruchu.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, a v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na služby verejnej správy pre občana, na informatizáciu spoločnosti, životné prostredie, sociálne vplyvy, ani na manželstvo, rodičovstvo a rodinu.
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
💧 Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: Ukončenie:
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Máj 2020
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Jún 2020
2. Definícia problému
Uveďte základné problémy, na ktoré navrhovaná regulácia reaguje.
Platná legislatíva konkrétne podmienky prevádzkovania drezín nestanovuje. Podľa platnej legislatívy dreziny považované za dráhové vozidlá a podliehajú prísnym požiadavkám na ich schvaľovanie a obsluhu, čo je neprimeraná a zbytočná záťaž pre ich prevádzkovateľov. Prevádzkovanie drezín za podstatne jednoduchších podmienok pri súčasnom zaručení bezpečnosti ich prevádzkovania významne podporí aj cestovný ruch.
3. Ciele a výsledný stav
Uveďte hlavné ciele navrhovaného predpisu (aký výsledný stav chcete reguláciou dosiahnuť).
Schválenie a prevádzkovanie drezín za podstatne jednoduchších podmienok za súčasného zaručenia bezpečnosti ich prevádzkovania.
4. Dotknuté subjekty
Uveďte subjekty, ktorých sa zmeny návrhu dotknú priamo aj nepriamo:
Zmeny v predkladanom návrhu zákona sa dotknú predovšetkým prevádzkovateľov špeciálnych dráh a širokej verejnosti.
5. Alternatívne riešenia
Aké alternatívne riešenia boli posudzované?
Uveďte, aké alternatívne spôsoby na odstránenie definovaného problému boli identifikované a posudzované.
Skúmali sa rôzne varianty upravenia podmienok na schválenie a prevádzkovanie drezín. Po konzultácií s Dopravným úradom ako bezpečnostným orgánom bol vybraný predmetný návrh za podmienky zaručenia bezpečnosti prevádzkovania drezín.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno 💧 Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:
7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu s odôvodnením.
V žiadnom.
8. Preskúmanie účelnosti**
Uveďte termín, kedy by malo dôjsť k preskúmaniu účinnosti a účelnosti navrhovaného predpisu.
Uveďte kritériá, na základe ktorých bude preskúmanie vykonané.
Aplikáciou zákona po nadobudnutí jeho účinnosti.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
💧 Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10. Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
Predpokladá sa pozitívny vplyv na cestovný ruch.
11. Kontakt na spracovateľa
Uveďte údaje na kontaktnú osobu, ktorú je možné kontaktovať v súvislosti s posúdením vybraných vplyvov
JUDr. Andrea Horváthová, odbor štátnej železničnej správy, andrea.horvathova@mindop.sk, tel.: 02/59494479
Ing. Mário Kováč, odbor štátnej železničnej správy, mario.kovac@mindop.sk, tel.: 02/59494414
12. Zdroje
Uveďte zdroje (štatistiky, prieskumy, spoluprácu s odborníkmi a iné), z ktorých ste pri vypracovávaní doložky, príp. analýz vplyvov vychádzali.
Spolupráca s bezpečnostným orgánom.
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného pripomienkového konania.
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Zmeny v predkladanom návrhu zákona sa dotknú prevádzkovateľov špeciálnych dráh.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Návrh zákona bol pripravený aj na základe dopytu verejnosti po takomto projekte. Tlmočený bol prostredníctvom prevádzkovateľov špeciálnych dráh. Návrh zákona bol predložený do legislatívneho procesu v nadväznosti na aktuálnu mimoriadnu situáciu ako jedno z opatrení na zmiernenie ekonomického dopadu pandémie Covid – 19 a podporu cestovného ruchu. Z uvedených dôvodov nebol časový priestor na zverejnenie predbežnej informácie o príprave návrhu zákona.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Zmenou dochádza k zníženiu priamych finančných nákladov, najmä poplatkov spojených so schvaľovaním dráhových vozidiel. Uvedené poplatky sú závislé na rozmanitosti jednotlivých dráhových vozidiel, z toho dôvodu nie je možné vyčísliť znížené náklady.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Zmenou dochádza k zníženiu nepriamych finančných nákladov spojených so schvaľovaním dráhových vozidiel, ktoré sú závislé od konkrétneho typu dráhového vozidla a z toho vyplývajúcej náročnosti procesu posudzovania zhody s požiadavkami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov. Na základe uvedeného nie je možné vyčísliť znížené náklady.
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Odpadla povinnosť predkladania dokumentácie schvaľovaciemu orgánu, nakoľko dreziny poháňané ľudskou silou s prihliadnutím na jednoduchosť ich konštrukcie nie je potrebné schvaľovať. Vzhľadom na rozmanitosť dráhových vozidiel a z toho vyplývajúcimi nákladmi na dokumentáciu nie je možné vyčísliť znížené náklady.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
Zmenou nedochádza k negatívnym vplyvom na podnikateľské prostredie.
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
Zmena síce neprináša technické inovácie, ale otvára nové možnosti v segmente cestovného ruchu.
Doložka zlučiteľnosti
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Predmet návrhu zákona:
a) je upravený v primárnom práve Európskej únie v tretej časti Hlave VI čl. 90 a 91 a Hlave XVI Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) nie je upravený v sekundárnom práve Európske únie
c) bezpredmetné
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii: Bezpredmetné
5.Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie: Úplne
Dôvodová správa
Osobitná časť
Čl. I:
K bodu 1:
Doplnenie dreziny pod druhy koľajových vozidiel.
K bodu 2:
Platná legislatíva podmienky výlučne na prevádzku drezín nestanovuje. Dreziny prevádzkované iba podľa podmienok platných pre hnacie dráhové vozidlá, čo ich prevádzku značne komplikuje. S prihliadnutím na jednoduchosť obsluhy a nízku rýchlosť drezín, ktoré poháňané len ľudskou silou, nie je potrebné, aby sa na ich vedenie uplatňovali také požiadavky, ako na vedenie hnacích dráhových vozidiel s motorovým pohonom. Bezpečnosť prevádzky bude zároveň zaistená podmienkou fyzického oddelenia úseku s prevádzkou drezín od úseku dráhy, na ktorom je prevádzkovaná iná doprava. Dreziny nie je vzhľadom na jednoduchosť ich konštrukcie potrebné podrobovať typovým skúškam ako iné dráhové vozidlá. Zároveň za účelom zachovania bezpečnosti musí byť osoba, ktorá obsluhuje drezinu preukázateľne poučená o jej obsluhe zamestnancom prevádzkovateľa dreziny alebo ním určenej osoby.
K bodom 3 až 6:
Vzhľadom na skutočnosť, že vedenie dreziny bude vykonávané ako voľnočasová aktivita, je tu predpoklad výskytu alkoholu, prípadne inej návykovej látky. Z dôvodu zaručenia bezpečného prevádzkovania drezín je teda potrebné upraviť skutkovú podstatu priestupku, ako aj oprávnenie osobám, ktoré vykonávajú štátny dozor, vyzvať osobu, ktorá vedie drezinu, aby sa podrobila vyšetreniu, či nie je pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo lieku, ktoré by mohli znížiť jej schopnosť bezpečne viesť drezinu. Predmetné ustanovenia majú hlavne preventívny charakter, zároveň však zabezpečujú vymožiteľnosť práva.
K bodu 7:
Ustanovenie upravuje sankcie za porušenie povinností za účelom zaručenia bezpečnej prevádzky drezín.
K bodom 8 a 9:
Legislatívno – technické úpravy.
Čl. II:
Účinnosť zákona sa navrhuje k 1. decembru 2020.
Bratislava 12. augusta 2020
Igor Matovič v.r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Andrej Doležal v.r.
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky