NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
188
VLÁDNY NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vozidlo ukončenej série je súčasť parku vozidiel, ktoré sa nemôže uviesť na trh, sprístupňovať na trhu, evidovať ani uviesť do prevádzky v cestnej premávke z dôvodu nadobudnutia platnosti nových technických požiadaviek, podľa ktorých nebolo schválené. Dodatočný predaj vozidiel tzv. dopredaj vozidiel môžu povoliť členské štáty pre skladové zásoby s tým, že tento dopredaj je obmedzený množstevnými kritériami a časom, do kedy je možné vozidlo dodatočne registrovať.
K 31. augustu 2019 bola ukončená registrácia pre osobné vozidlá a ľahké úžitkové vozidlá plniace emisné limity Euro 6b, Euro 6c, Euro 6d a označené písmenami X, Y, ZB, ZC, ZE, ZF, ZH, ZI, ZK, ZL, ZX, ZY, ZZ, AB, AC, AD, AG, AH, AI, AJ, BB, BC, BG, CG a pre ťažké úžitkové vozidlá plniace emisné limity Euro VI a označené písmenom C. Z pohľadu počtu vozidiel išlo o veľký počet vozidiel. Dodatočná registrácia vozidiel je povolená 12 mesiacov v prípade dokončených vozidiel a 18 mesiacov v prípade nedokončených vozidiel.
Na základe prijímaných opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 boli predajne vozidiel zatvorené od 16. marca 2020 do 22. apríla 2020, pričom ani v súčasnosti predaje vozidiel nedosahujú hodnoty spred krízy. Ťažké nákladné vozidlá sa predávajú len minimálne a autobusy sa nepredávajú vôbec. Táto situácia spôsobila, že predajcom vozidiel zostali na skladoch vozidlá, ktoré nebude možné v termíne zaregistrovať (približne 1000 vozidiel), čo spôsobí, že by si predajcovia museli vozidla zaregistrovať na seba a predávať ich ako ojazdené vozidlá alebo vozidlá vyviezť do tretích krajín. Obidve možnosti by spôsobili predajcom vozidiel reálne škody. Takisto predajcom zostanú na skladoch vozidlá, ktoré by nebolo možné dopredať z dôvodu, že v roku 2021 kvantitatívne obmedzenie vychádza z predaných vozidiel v kalendárnom roku 2020.
Vzhľadom na uvedené je potrebné urýchlene prijať zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak, aby sa predĺžila platnosť povolení na dodatočnú registráciu vozidiel o šesť mesiacov a v roku 2021 sa pri kvantitatívnom obmedzení namiesto
korona krízou postihnutého roku 2020 mohlo vychádzať aj z predaných vozidiel v kalendárnom roku 2019.
Na základe uvedených skutočností je potrebné podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Bratislava 19. august 2020.
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky
Andrej Doležal, v. r.
minister dopravy a výstavby
Slovenskej republiky