PRÍLOHA Č. 1  
ZÁKLADNÝ OPIS  
Agendový elektronický informačný systém DOCHÁDZKA  
1. Opis predmetu zákazky: Agendový elektronický informačný systém DOCHÁDZKA  
Verejný obstarávateľ požaduje dodať softvér na správu dochádzky (ďalej iba „DOCHÁDZKA“).  
Informačný systém bude zabezpečovať kompletnú správu dochádzky zamestnancov. DOCHÁDZKA musí  
byť integrovaná na Active directory verejného obstarávateľa vrátane single sign-on a zároveň musí pri  
implementácii podporovať integráciu prostredníctvom MIDDLEWARE softvéru (ESB) a umožniť integráciu  
služieb dátovej výmeny tak, aby bola v súlade s platnými štandardami pre informačné systémy verejnej  
správy. V prípade, že v čase realizácie projektu už MIDDLEWARE a DMS budú nasadené do  
parlamentného informačného systému, ponúknuté riešenie ich musí využívať na integráciu, resp.  
výmenu dát. V prípade, že do nasadenia registratúry verejný obstarávateľ nebude mať systém pre  
MIDDLEWARE a pre DMS ešte nasadené, dodávateľ zabezpečí aby bol systém pripravený na konzumáciu  
údajov z externého zdroja a export údajov do externých informačných systémov.  
Dodávateľ zabezpečí licenciu pre informačný systém DOCHÁDZKA , ktorá pokryje všetky požadované  
parametre pre produkčné prostredie pre:  
100 používateľov ktorí budú aktívne pracovať so systémom (spracovávať dochádzku)  
400 zamestnancov ktorí si budú v systéme evidovať dochádzku  
Licencia musí zohľadňovať výkonnostné požiadavky.  
2.1 Infraštruktúra  
Platforma – verejný obstarávateľ očakáva nasadenie komponentu v rámci svojej existujúcej  
infraštruktúry. Z tohoto dôvodu musí dodané riešenie podporovať architektúru procesora x86-64 AMD  
EPYC 7351P a nasadenie v prostredí MS Windows 2019 datacenter Hyper-V cluster a MS Virtual Machine  
Manager 2019. Verejný obstarávateľ disponuje voľnými licenciami Windows 2019 server. V prípade  
využívania databázy musí podporovať MS SQL server 2019. Vysokú dostupnosť na HW úrovni a HW  
zdroje v tomto prípade zabezpečí objednávateľ. Ak navrhované riešenie nie je možné nasadiť  
v existujúcom prostredí, musí byť súčasťou cenovej ponuky aj kompletné hardvérové (hardvér musí byť  
nový, nepoužívaný s plnou technickou podporou výrobcu počas predpokladaného životného cyklu  
riešenia) a softvérové riešenie ktoré zabezpečí vysokú dostupnosť riešenia vrátane technickej podpory a  
technológie zálohovania počas celého životného cyklu DOCHÁDZKY. Verejný obstarávateľ požaduje  
nasadenie do interného prostredia (on premises) a teda nie je prípustné cloudové riešenie.  
Škálovateľnosť – dodané riešenie a jeho licenčný model musí umožňovať škálovateľnosť výkonu  
v súlade s rastúcimi požiadavkami na systémové zdroje. Škálovateľnosť požadujeme na hardvérovej  
úrovni (musí umožňovať pridávať hw prostriedky)  
Vysoká dostupnosť komponent DOCHÁDZKA pre produkčné prostredie musí byť nasadený  
v konfigurácii pre vysokú dostupnosť (hardvér).  
Dodávateľ poskytne súčinnosť pri návrhu a implementácii výpočtovej a sieťovej infraštruktúry  
potrebnej k správnemu chodu softvéru DOCHÁDZKA v konfigurácii s vysokou dostupnosťou.  
Dodávateľ realizuje inštaláciu a konfiguráciu softvéru DOCHÁDZKA a súvisiacich softvérových súčastí  
potrebných k správnemu chodu DOCHÁDZKY na definovanej infraštruktúre. V prípade dodania hardvéru  
zabezpečí aj kompletnú inštaláciu a konfiguráciu hardvéru.  
2.2 Legislatívne požiadavky  
Plnenie v súlade s  
platnou legislatívou  
(dopytovaný  
-
-
-
Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti  
orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
systém bude  
komponentom  
informačného  
systému, ktorý je  
základnou službou  
v zmysle zákona č.  
69/2018)  
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov.  
-
-
Nariadenie rady EÚ č. 2016/269 (GDPR)  
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  
a doplnení niektorých zákonov  
-
zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v platnom znení, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník  
práce, zákon č. 553/2003 Z. z.  
o odmeňovaní niektorých  
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov v platnom znení  
-
Ostatné všeobecne záväzné právne predpisy ktoré sa dotýkajú  
predmetu obstarávania  
Dodržanie aktuálne  
platných  
štandardov ISVS  
DOCHÁDZKA musí umožniť konfiguráciu služieb tak, aby boli v súlade s  
platnými štandardami pre informačné technológie verejnej správy  
2.3 Minimálna funkčná špecifikácia DOCHÁDZKY  
Prehľady v  
dochádzke  
-
-
Prehľad všetkých aktívnych zamestnancov, ktorým sa zapisuje dochádzka.  
Zoznam všetkých zapísaných schválených/neschválených dovoleniek  
zamestnancov.  
-
-
-
Prehľad a zoznam všetkých zmenových kalendárov.  
Prehľad o nastavení pracovnej doby zamestnancov.  
Podklady k likvidácii miezd - sumár dochádzky (neprítomnosti) za každý  
odbor/oddelenie samostatne.  
-
Prehľad o nárokoch náhradného voľna (štátni aj verejní zamestnanci), jeho  
čerpanie a jeho zostatok a teda aj s termínom, kedy nárok na náhradné  
voľno bude preplatené, alebo prepadne.  
Možnosti  
-
-
Zápis príchodu a odchodu každého zamestnanca priamo na počítači, alebo  
možnosť prepojenia s „turniketom“ pri vstupe do budovy.  
spracovania  
dochádzkového  
systému  
Možnosť otvoriť a upraviť dochádzku každého zamestnanca samostatne a  
zobrazovať aj jej históriu.  
2
-
-
-
-
-
Samostatná úprava / zmena zmenového kalendára zamestnanca.  
Možnosť spracovania plánu zmenových kalendárov.  
Automatické zapisovanie sviatkov do dochádzky (na celý mesiac / rok).  
Automatický zápis / manuálny zápis služobnej cesty.  
Automatické zapisovanie dovolenky / náhradného voľna, pri schválení  
elektronickej požiadavky na dovolenku / náhradného voľna.  
-
-
-
-
Možnosť zrušiť schválenú dovolenku.  
Pri zrušení dovolenky sa automaticky zruší aj v dochádzke.  
Evidencia nárokov na náhradné voľno.  
Pri nevyčerpaní náhradného voľna u štátnych, do dvoch mesiacov  
automaticky preplatiť.  
-
Pri nevyčerpaní náhradného voľna u verených, do troch mesiacov  
automaticky preplatiť.  
-
-
Možnosť skontrolovať dochádzku všetkých zamestnancov.  
Možnosť uzamykať / otvárať dochádzku všetkým zamestnancom (pre  
určených zamestnancov).  
-
-
-
Export dochádzky do miezd / mzdového systému.  
Elektronické žiadanky o dovolenku, o iné neprítomnosti (OPP) a o nadčasy.  
Kompatibilita /  
prepojenie  
dochádzkového  
systému  
Možnosť publikovania dovoleniek, tzn. elektronické požiadanie dovolenky  
zamestnanca prostredníctvom webových stránok.  
-
-
Možnosť prepojenia dochádzkového systému so SAP-om, prípadne iným  
softvérom.  
Nárok / čerpanie / zostatok náhradného voľna - možnosť publikovať  
prostredníctvom webových stránok.  
Zostavy  
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kumulatívny prehľad dochádzky týždenný, mesačný.  
Prehľad odpracovaných hodín pre nočné smeny.  
Pracovný výkaz.  
Podklady pre likvidáciu miezd.  
Prehľad nadčasov.  
Prehľad pohotovosti.  
Prehľad nadčasov pre náhradné voľno.  
Nárok na stravné lístky.  
Prehľad nárokov na stravné lístky.  
Prehľad žiadostí o prerušenie dochádzky.  
Elektronické zadávanie a schvaľovanie žiadaniek na čerpanie dovolenky, prekážok v práci,  
3
nadčasovej práci a iných neprítomností podľa požiadaviek  
2.4 Integrácie  
Integrácia  
Dochádzky  
-
-
Na externý personálno-ekonomický systém prostredníctvom výmeny  
štruktúrovaných údajov  
Schopnosť konzumovať údaje z externého IS v štruktúrovanej forme pre  
základné číselníky (zamestnanci, organizačná štruktúra a pod.)  
2.5 Požiadavky na dodanie dokumentácie  
administrátorská dokumentácia  
Inštalačná a konfiguračná príručka musí obsahovať dokumentáciu inštalačného  
a konfiguračného postupu softvéru DOCHÁDZKA v minimálne takom rozsahu, aby bolo  
možné podľa nej inštaláciu a konfiguráciu systému zopakovať  
Príručka zálohovania a obnovy musí obsahovať dokumentáciu procesu zálohovania  
a obnovy softvéru DOCHÁDZKA v takom rozsahu, aby podľa nej bolo možné nastaviť  
riadenie kontinuity prevádzky. Pri procese obnovy musí byť uvedený čas v ktorom je  
možné systém DOCHÁDZKA obnoviť do pôvodného stavu za predpokladu že podporná  
infraštruktúra verejného obstarávateľa je funkčná.  
Prevádzková a používateľská dokumentácia pre administrátorov  
Používateľská dokumentácia v elektronickej forme  
.
manuál na ovládanie IS používateľmi a existuje v takom rozsahu, aby používateľ vedel  
použiť všetky ponúkané funkcie, vrátane správneho použitia bezpečnostných  
mechanizmov  
.
musí obsahovať používateľskú dokumentáciu softvéru s popisom štandardných postupov  
použiteľnú na zaškolenie nových zamestnancov  
Prevádzková dokumentácia  
Obsahom prevádzkovej dokumentácie je najmä popis architektúry, konfigurácií,  
.
integračných väzieb a rozhraní.  
2.6 Školenie administrátorov a používateľov  
Dodávateľ zabezpečí školenie administrátorov v priestoroch verejného obstarávateľa v nasledovnom  
rozsahu:  
školenie administrátorov – 3 ks  
-
-
-
Inštalačný a konfiguračný postup  
Postup zálohovania a obnovy  
Administráciu systému v plnom rozsahu funkcionality softvéru DOCHÁDZKA  
školenie administratívnych pracovníkov (tí, čo spracovávajú dochádzku) – 100 ks  
4
2.7 Požadované termíny  
Dodávateľ je povinný do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy dodať predmet zmluvy (zákazky),  
nainštalovať ho, sfunkčniť a vyškoliť zamestnancov.  
3
Požiadavky na systémovú podporu a údržbu  
Verejný obstarávateľ požaduje, aby po ukončení implementácie a odovzdaní Diela dodávateľ  
zabezpečoval servisnú podporu pre DOCHÁDZKA softvér v nasledovnom rozsahu:  
-
Systémová podpora a údržba počas 10 rokov z toho 5 rokov bude riadne plnenie a ďalších 5  
rokov bude predstavovať opcia na uplatnenie ročnej systémovej podpory a údržby v 6., 7., 8., 9.,  
10. roku. (plánovaný životný cyklus je 10 rokov)  
-
Aktualizácie softvéru tak, aby bol vždy vo verzii oficiálne podporovanej výrobcom vrátane:  
o
o
o
o
o
poskytnutie nových verzií so zapracovanými legislatívnymi zmenami  
poskytnutie nových verzií s optimalizovanými funkciami  
poskytnutie nových verzií s rozšírenou funkcionalitou všeobecného charakteru  
poskytnutie nových verzií DOCHÁDZKY v dôsledku zmien v informačných technológiách  
distribúciu nových verzií DOCHÁDZKY v zmysle predchádzajúceho bodu  
-
-
-
Upozorňuje na potrebu inštalácie nových verzií a zabezpečí aktualizáciu komponentov softvéru  
DOCHÁDZKA tak, aby nedošlo k výpadkom poskytovaných služieb v čase prevádzky (verejný  
obstarávateľ zabezpečí súčinnosť).  
poskytnutie odpovede cez telefónnu linku na otázky týkajúce sa problémových situácií  
vzniknutých pri používaní DOCHÁDZKY, tzn. k obsluhe DOCHÁDZKY, k problémovým stavom  
DOCHÁDZKY a k správaniu sa DOCHÁDZKY v rozpore s opisom v používateľskej dokumentácii.  
Zabezpečí servisnú podporu v rozsahu každý pracovný deň od 8:00 do 16:00 s nasledovnými  
parametrami (kritickosť nahlásenej servisnej udalosti určuje výrobca DOCHÁDZKA komponentu  
v zmysle nižšie uvedenej tabuľky - definícia úrovní kritickosti nahláseného problému):  
Kritickosť  
nahláseného  
problému  
Potvrdenie  
prijatia servisnej  
udalosti  
Doba odozvy  
Vyriešenie  
servisnej udalosti  
Kritická  
Vysoká  
Nízka  
Ihneď  
Ihneď  
1 deň  
2,5 hodiny  
4,5 hodiny  
1 deň  
2 dni  
4 dni  
14 dní  
Definícia úrovní kritickosti nahláseného problému:  
Kritická  
Softvér DOCHÁDZKA alebo jeho podstatná časť je nefunkčná.  
Funkčnosť softvéru DOCHÁDZKA zlyháva alebo hrozí úplné  
zlyhanie systému alebo hrozí neobnoviteľná strata dát.  
Vysoká  
Softvér DOCHÁDZKA je použiteľný, ale je funkčne degradovaný  
5
Funkčnosť softvéru DOCHÁDZKA je obmedzená a narušuje  
normálnu prevádzku systému alebo sa dotýka významnej časti  
systému  
Nízka  
softvér DOCHÁDZKA je použiteľný, ale jedna alebo viac funkcií  
nefunguje podľa očakávania. Ide o nekritickú situáciu.  
-
-
-
Zabezpečí možnosť online nahlasovania servisných udalostí  
Zabezpečí analýzu požiadavky a identifikáciu problému  
Zabezpečí riadenie servisných udalostí, požadovanú dobu odozvy od nahlásenia servisnej  
udalosti a riešenie servisnej udalosti v požadovanom hraničnom čase  
Pri plnení služby servisná podpora je stanovená zmluvná pokuta nasledovne:  
a. pri nedodržaní časového limitu na odstránenie problému s kritického problému: 500 eur  
b. pri nedodržaní časového limitu na odstránenie problému s vysokou kritickosťou: 250 eur  
c. pri nedodržaní časového limitu na odstránenie problému s nízkou kritickosťou: 100 eur  
za každé individuálne porušenie povinnosti a to opakovane do odstránenia problému.  
Je možné dohodnúť iné podmienky ak s nimi bude obstarávateľ súhlasiť a budú poskytovať minimálne  
rovnakú úroveň kvality riadenia vyskytnutých problémov.  
Verejný obstarávateľ zabezpečí riadený a kontrolovaný prístup cez VPN pre dodávateľa. Dodávateľ musí  
plniť interné pravidlá pre používanie vpn v opačnom prípade mu môže byť prístup cez vpn odobraný aj  
počas trvania zmluvy bez nároku na úpravu finančného plnenia.  
4
Zmluvné podmienky  
1)  
V prípade ak dodávateľ nedodá dielo včas, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo  
výške 20 % z ceny plnenia.  
6