KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B A V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
k CRD - 1584/2020  
OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ  
podľa ustanovenia § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  
v znení neskorších prepisov  
Agendový elektronický informačný systém Dochádzka  
1.  
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  
Organizačný útvar:  
Sídlo:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
IČO:  
00 151 491  
DIČ:  
2020845046  
Kontaktná osoba:  
JUDr. Martina Čaplová  
2.  
Účel prípravnej trhovej konzultácie (ďalej aj ako „PTK) a predbežné zapojenie  
záujemcov:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Nám. Alexandra Dubčeka 1, 812 80  
Bratislava, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.  
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  
predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom obstarávaní“) uplatňuje prípravné trhové  
konzultácie podľa ustanovenia § 25 zákona o verejnom obstarávaní na predmet zákazky:  
„Agendový elektronický informačný systém Dochádzka“. Účelom prípravnej trhovej  
konzultácie je informovanie hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného  
obstarávania a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie  
predmetu zákazky u relevantných hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ oslovuje  
vybraté hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom zákazky s cieľom stanoviť  
objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a stanoviť  
ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané  
princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo  
najväčší počet hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu. Verejný  
obstarávateľ má v úmysle konzultovať určité otázky týkajúce sa podmienok súťaže  
(nediskriminačný opis predmetu zákazky, plnenie zákazky). Účelom prípravnej trhovej  
konzultácie je aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Záujemcovia sa budú  
zúčastňovať osobného rokovania s verejným obstarávateľom.  
NÁMESTIE ALEXANDRA DUBČEKA 1, 812 80 BRATISLAVA  
tel.: +421 2 5972 1111, fax: +421 2 5443 0658, e-mail: info@nrsr.sk, web: www.nrsr.sk  
IČO 00151491, DIČ 2020845046, bankové spojenie: Štátna pokladnica, číslo účtu 7000004863/8180  
Do PTK sa môže zapojiť ktorýkoľvek hospodársky subjekt, pričom verejný obstarávateľ sa  
s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných subjektov, ktoré sa chcú zapojiť do  
prípravnej trhovej konzultácie, rozhodol požadovať nasledovné požiadavky:  
2.1. rozhodnutie zúčastniť sa na konzultáciách musí byť slobodné a vážne, hospodársky  
subjekt svoju účasť nahlási do 08.09.2020 do 11:00 hod. na emailovej adrese:  
2.2. predloženie identifikácie hospodárskeho subjektu a informácie (písomnej prezentácie)  
hospodárskeho subjektu, z ktorej bude možné zistiť, aké skúsenosti a vedomosti má  
hospodársky subjekt v danej oblasti,  
2.3. hospodársky subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy prípravnej trhovej konzultácie,  
najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravnej trhovej  
konzultácii a súhlasí s nimi (ustanovenia § 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom  
obstarávaní),  
2.4. písomná komunikácia – prejavenie záujmu zúčastniť sa konzultácií bude prebiehať  
výhradne elektronicky, prostredníctvom emailovej adresy: martina.caplova@nrsr.sk;  
2.5. verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných subjektov zverejní  
dokumenty a informácie v profile verejného obstarávateľa zriadenom na webovom sídle  
Úradu  
pre  
verejné  
obstarávanie  
-
profilov/zakazky/233 a na svojej webovej stránke www.nrsr.sk.  
3.  
Priebeh trhovej konzultácie:  
3.1. Záujemcami o účasť na PTK môžu byť hospodárske subjekty, ktoré sú oprávnené dodať  
predmet zákazky. Celá písomná komunikácia v priebehu trhovej konzultácie bude  
elektronicky,  
prostredníctvom  
emailovej  
adresy:  
martina.caplova@nrsr.sk. Po uplynutí lehoty podľa bodu 3.2. verejný obstarávateľ oznámi  
prostredníctvom emailu prihláseným hospodárskym subjektom dátum, miesto a čas  
uskutočnenia konzultácií. Konzultácie sa budú uskutočňovať v priestoroch verejného  
obstarávateľa a to buď v sídle verejného obstarávateľa (hlavná budova NR SR), alebo  
v budove na Župnom námestí č. 12 v Bratislave.  
3.2. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zapojiť sa do PTK, zašle verejnému obstarávateľovi  
svoje identifikačné údaje podľa bodu 2.2. a nahlási svoj záujem o účasť v PTK na emailovú  
adresu: martina.caplova@nrsr.sk a to do 08.09.2020 do 11:00 hod. miestneho času.  
3.3. Verejný obstarávateľ na svojom profile zriadenom na webovom sídle Úradu pre verejné  
obstarávanie zverejní všetky potrebné informácie, ktoré budú počas celého trvania PTK  
všetkým hospodárskym subjektom prístupné. Účasť na PTK je dobrovoľná a hospodársky  
subjekt sa môže slobodne rozhodnúť, či sa do PTK zapojí.  
3.4. Všetky náklady a výdavky spojené s PTK znáša hospodársky subjekt bez akéhokoľvek  
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
3.5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu  
a obsahu PTK kedykoľvek počas trvania PTK. O prípadných zmenách bude verejný  
obstarávateľ informovať dostatočne vopred.  
3.6. Komunikácia počas PTK sa uskutoční v slovenskom jazyku; verejný obstarávateľ bude  
akceptovať ako komunikačný jazyk český jazyk.  
3.7. Po ukončení PTK verejný obstarávateľ zverejní zápisnicu o priebehu PTK. Verejný  
obstarávateľ oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov PTK a ktoré viedli  
k zmene, prípadne úprave zadávacej dokumentácie.  
2