KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
ADRESÁT:  
Oprávnený hospodársky subjekt pôsobiaci na relevantnom trhu.  
Váš list číslo/zo dňa  
Naše číslo  
k CRD - 1426-1/2020/OPSVO  
Vybavuje/linka  
Ďurech/+421 2 5972 2368 17.07.2020  
Bratislava  
Vec:  
Výzva na účasť v prípravných trhových konzultáciách - Agendový informačný systém REGISTRATÚRA -  
zaslanie hospodársky subjekt.  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“) uskutočňuje toho času  
prípravné trhové konzultácie podľa § 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet  
zákazky: „Agendový informačný systém REGISTRATÚRA“.  
Predbežné oznámenie upravujúce predmetné prípravné trhové konzultácie bolo zverejnené  
v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 16.07.2020 pod číslom (značkou) 2020/S 136-334820  
(Poznámka verejného obstarávateľa: V čase spracovania a expedovania tejto výzvy nie je údaj  
zverejnenia predbežného oznámenia vo Vestníku verejného obstarávania známy).  
Účel a podstata predmetných prípravných trhových konzultácií:  
Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených, hospodárskych  
subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na identifikovaný predmet zákazky  
a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky  
u oprávnených hospodárskych subjektov.  
Verejný obstarávateľ oslovuje vybraté hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom zákazky  
s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet zákazky a taktiež  
stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak, aby boli dodržané  
princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania zúčastnil čo najväčší  
počet oprávnených hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom trhu.  
Účelom prípravných trhových konzultácií je aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky.  
Verejný obstarávateľ týmto vyzýva v nadväznosti na vyššie uvedené a so zreteľom na § 25  
zákona o verejnom obstarávaní všetky oprávnené hospodárske subjekty pôsobiace na relevantnom  
trhu na účasť na predmetných prípravných trhových konzultáciách.  
Verejný obstarávateľ zároveň opätovne oznamuje, že všetky podstatné informácie a dokumenty  
týkajúce sa predmetných prípravných trhových konzultácií v súvislosti s plánovaných postupom  
verejného obstarávania na vyššie identifikovaný predmet plánovanej zákazky boli zverejnené v profile  
verejného obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie -  
obstarávateľa - https://www.nrsr.sk.  
Strana 1 z 2  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O  
O B S T A R Á V A N I A  
Dôležité, súvisiace informácie:  
Verejný obstarávateľ si dovoľuje taktiež zdôrazniť, že účasť na predmetných prípravných trhových  
konzultáciách je dobrovoľná a hospodársky subjekt sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije  
možnosť zúčastniť sa predmetných prípravných trhových konzultácií.  
S pozdravom  
.......................................................  
v. z. JUDr. Ivan Kanda  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Strana 2 z 2