z 15. júla 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 6/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z. a zákona č. 242/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 7 odsek 3 znie:
„(3) Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej rady, dosiahol vek 40 rokov, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní, je bezúhonný, posledné dva roky pred vymenovaním nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu, a jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať. Splnenie týchto podmienok overuje príslušný výbor národnej rady pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie.“.
2. V § 7 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 7, ktoré znejú:
„(4) Návrh na voľbu jedného kandidáta na generálneho prokurátora môžu podať národnej rade
a) poslanec národnej rady,
b) minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
2
c) verejný ochranca práv,
d) Rada prokurátorov Slovenskej republiky,
e) profesijná organizácia právnikov,
f) právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike2ba) a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
(5) Návrh na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora okrem náležitostí podľa osobitného predpisu2c) obsahuje
a) označenie navrhovateľa,
b) predmet návrhu,
c) listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu generálneho prokurátora spĺňa podmienky na vymenovanie za generálneho prokurátora,
1. originál alebo úradne overenú kópiu listiny osvedčujúcej meno, priezvisko, vek, štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
2. originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2ba) alebo originál alebo úradne overenú kópiu uznaného dokladu o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaného zahraničnou vysokou školou; ak uchádzač o funkciu generálneho prokurátora získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
3. doklady, z ktorých vyplýva, že uchádzač o funkciu generálneho prokurátora je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní,
4. vyhlásenie uchádzača o funkciu generálneho prokurátora, že nie je členom politickej strany alebo politického hnutia, a ak je, vyhlásenie, že pred zložením sľubu sa vzdá členstva v politickej strane alebo politickom hnutí,
5. vyhlásenie uchádzača o funkciu generálneho prokurátora, že nevykonáva funkciu alebo činnosť, výkon ktorej je nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, a ak vykonáva, vyhlásenie, že ešte pred zložením sľubu sa vzdá takejto funkcie alebo činnosti,
d) dátum vyhotovenia návrhu a podpis navrhovateľa.
(6) Návrh na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora musí byť odôvodnený a jeho prílohami musia byť motivačný list a koncepcia riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry, ktoré vypracuje osoba navrhovaná na kandidáta na generálneho prokurátora.
(7) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona štátny občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa tretej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe registru trestov generálnej prokuratúry na vydanie odpisu registra trestov.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 8 až 10.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2ba a 2c znejú:
2ba) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
2c) § 125 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
3. V § 7 ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Ak je za generálneho prokurátora vymenovaná osoba, ktorá nie je v čase vymenovania prokurátorom, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry; uplynutím funkčného obdobia generálneho prokurátora alebo zánikom výkonu funkcie generálneho prokurátora mu funkcia prokurátora generálnej prokuratúry zaniká.“.
4. V § 8 ods. 2 druhej vete sa slová „kalendárneho mesiaca nasledujúceho“ nahrádza slovami „dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich“ a slová „o dni zániku“ sa nahrádzajú slovami „o skoršom dni zániku“.
5. V § 8 ods. 3 písmeno a) znie:
„a) bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právne úkony,“
6. V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne.“.
7. V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Prezident si pred rozhodnutím o odvolaní generálneho prokurátora z funkcie môže vyžiadať stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky, ktoré Rada prokurátorov Slovenskej republiky predloží prezidentovi v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie stanoviska.“.
8. V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťajú slová „o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z., zákona č. 55/2017 Z. z., zákona č. 217/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 318/2018 Z. z. a zákona č. 6/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 59 písm. d) sa za slovo súdu49) vkladá čiarka a slová „návrh na kandidáta na generálneho prokurátora,49a) návrh na kandidáta na špeciálneho prokurátora“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
49a) Článok 150 Ústavy Slovenskej republiky.
2. V § 115 ods. 2 sa vypúšťa slovo „tajná“.
4
3. V § 116a ods. 1 sa v poslednej vete vypúšťajú slová „a súhlas so zverejnením osobných údajov“.
4. V § 116a ods. 3 sa v poslednej vete vypúšťa slovo „môže“ a slovo „odpovedať“ sa nahrádza slovom „odpovedá“.
5. Nadpis šestnástej časti znie: „NÁVRHY NA VYMENOVANIE A ODVOLANIE GENERÁLNEHO PROKURÁTORA A ŠPECIÁLNEHO PROKURÁTORA“.
6. V § 123 odsek 1 znie:
„(1) Podávanie návrhov na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora a na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora upravujú osobitné predpisy.74) Návrhy sa podávajú ústavnoprávnemu výboru, ktorý ich predloží so svojím stanoviskom predsedovi národnej rady. Predseda národnej rady navrhne zaradenie voľby kandidáta na generálneho prokurátora a voľby kandidáta na špeciálneho prokurátora na najbližšiu schôdzu národnej rady.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 znie:
74) § 7 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
§ 24a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.“.
7. V § 124 ods. 1 prvej vete sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „alebo špeciálneho prokurátora“, v tretej vete sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „alebo špeciálneho prokurátora“ a v štvrtej vete sa za slová „Generálnemu prokurátorovi“ vkladajú slová „a špeciálnemu prokurátorovi“.
8. V § 124 ods. 2 prvej vete sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „alebo špeciálneho prokurátora“.
9. Za § 124 sa vkladá § 125, ktorý znie:
㤠125
(1) Voľbu kandidáta na generálneho prokurátora a voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora vyhlasuje predseda národnej rady, ktorý zároveň uvedie náležitosti vyžadované pre kandidáta na generálneho prokurátora a pre kandidáta na špeciálneho prokurátora. Súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora a na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora je navrhnutým kandidátom podpísaný životopis, ktorý obsahuje prehľad doterajšej právnej praxe, výsledky vedeckej, publikačnej, pedagogickej, justičnej alebo inej právnej odbornej činnosti. K návrhu sa pripojí súhlas navrhnutého kandidáta s návrhom na voľbu, čestné vyhlásenie o pravdivosti ním uvedených údajov.
(2) Ústavnoprávny výbor prerokúva návrhy na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora alebo návrhy na voľbu kandidátov na špeciálneho prokurátora na verejnej schôdzi, na ktorej umožní každému navrhnutému kandidátovi na generálneho prokurátora a kandidátovi na špeciálneho prokurátora vystúpiť bez účasti ostatných navrhnutých kandidátov.
(3) Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov na generálneho prokurátora a navrhnutých kandidátov na špeciálneho prokurátora a prezidenta republiky; prezidenta republiky môže na
5
schôdzi ústavnoprávneho výboru zastúpiť vedúci pracovník Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ktorému sa udelí slovo, kedykoľvek o to požiada. So súhlasom výboru môže vystúpiť splnomocnený pracovník Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu generálneho prokurátora alebo o funkciu špeciálneho prokurátora, svoje pracovné skúsenosti, publikačnú činnosť, účasť na prednáškach, seminároch a vedeckých konferenciách a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení navrhnutý kandidát na generálneho prokurátora alebo kandidát na špeciálneho prokurátora odpovedá na otázky poslancov prítomných na schôdzi ústavnoprávneho výboru a prezidenta republiky, prípadne jeho zástupcu.
(4) Po skončení rozpravy ústavnoprávny výbor rozhodne o tom, či navrhnutí kandidáti spĺňajú podmienky podľa osobitného predpisu74) vyžadované pre výkon funkcie generálneho prokurátora alebo pre výkon funkcie špeciálneho prokurátora.
(5) Materiály, ktoré súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na generálneho prokurátora alebo na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora, zverejňuje národná rada na svojom webovom sídle najmenej 20 dní pred schôdzou ústavnoprávneho výboru, na ktorej sa prerokujú návrhy na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora alebo na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora; niektoré osobné údaje možno pred zverejnením anonymizovať.
(6) Zo schôdze ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 uskutočňuje kancelária verejne dostupný audiovizuálny prenos.“.
Čl. III
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z, zákona č. 307/2014 Z. z., zákona 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z. a zákona č. 459/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
2.V § 24 ods. 1 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo“.
6
3.V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) generálnym prokurátorom alebo špeciálnym prokurátorom.“.
4.V § 24 ods. 7 sa za slová „člena vlády,“ vkladajú slová „generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora,“.
5.V § 62 písm. m) sa slová „§ 24 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 1 písm. b) až d)“.
6.V § 82 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 24 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 1 písm. b) až d)“.
Čl. IV
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona 242/2019 Z. z. a zákona č. 459/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 1 sa za slová „funkcie prokurátora“ vkladajú slová „alebo spôsobom uvedeným v osobitnom predpise1)“.
2.V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Za odbornú justičnú skúšku sa na účely § 24a ods. 2 nepovažuje notárska skúška; ustanovenie druhej vety sa na § 24a ods. 2 nepoužije.“.
3.V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slová „poslanca Národnej rady Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ poslanec národnej rady“)“.
4.V § 12 ods. 1 prvej vete sa slová „poslancom Národnej rady Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „poslancom národnej rady“.
5.V § 12 ods. 2 prvej vete sa za slová „Národnej rady Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „národná rada“)“.
6.§ 14 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) z dôvodov podľa osobitného predpisu1).“.
7.V § 19 odsek 5 znie:
„(5) Na zvolenie do funkcie špeciálneho prokurátora sa vzťahujú ustanovenia § 24a ods. 1 9 a na vymenovanie do inej funkcie vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry sa vzťahujú ustanovenia § 24a ods. 10 až 12.“.
7
8.V § 20 ods. 2 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a špeciálneho prokurátora“.
9.V § 24a odsek 1 znie:
„(1) Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva národná rada. Funkčné obdobie špeciálneho prokurátora je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu špeciálnym prokurátorom. Toto funkčné obdobie sa predlžuje do zloženia sľubu novým špeciálnym prokurátorom. istá osoba nemôže byť opakovane zvolená za špeciálneho prokurátora.“.
10.V § 24a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 9, ktoré znejú:
„(2) Za špeciálneho prokurátora môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej rady, dosiahol vek 40 rokov, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní, odbornú justičnú skúšku, je bezúhonný, posledné dva roky pred vymenovaním nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu a jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu špeciálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať. Splnenie týchto podmienok overuje príslušný výbor národnej rady pred hlasovaním o návrhu na zvolenie.“.
(3) Návrh na voľbu jedného kandidáta na špeciálneho prokurátora môžu podať národnej rade
a) poslanec národnej rady,
b) minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
c) verejný ochranca práv,
d) generálny prokurátor,
e) rada prokurátorov,
f) profesijná organizácia právnikov,
g) právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike4) a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
(4) Návrh na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora okrem náležitostí podľa osobitného predpisu14b) obsahuje
a) označenie navrhovateľa,
b) predmet návrhu,
c) listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu špeciálneho prokurátora spĺňa podmienky na zvolenie za špeciálneho prokurátora,
1. originál alebo úradne overenú kópiu listiny osvedčujúcej meno, priezvisko, vek, štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
2. originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy
8
v Slovenskej republike2c) alebo originál alebo úradne overenú kópiu uznaného dokladu o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaného zahraničnou vysokou školou; ak uchádzač o funkciu špeciálneho prokurátora získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
3. doklady, z ktorých vyplýva, že uchádzač o funkciu špeciálneho prokurátora je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní,
4. originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej zloženie odbornej justičnej skúšky alebo advokátskej skúšky,
5. vyhlásenie uchádzača o funkciu špeciálneho prokurátora, že nie je členom politickej strany alebo politického hnutia, a ak je, vyhlásenie, že pred zložením sľubu sa vzdá členstva v politickej strane alebo politickom hnutí,
6. vyhlásenie uchádzača o funkciu špeciálneho prokurátora, že nevykonáva funkciu alebo činnosť, výkon ktorej je nezlučiteľný s výkonom funkcie špeciálneho prokurátora, a ak vykonáva, vyhlásenie, že ešte pred zložením sľubu sa vzdá takejto funkcie alebo činnosti,
7. originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné14c),
d) dátum vyhotovenia návrhu a podpis navrhovateľa.
(5) Návrh na voľbu kandidátov na špeciálneho prokurátora musí byť odôvodnený a jeho prílohou musí byť motivačný list osoby navrhovanej na kandidáta na špeciálneho prokurátora.
(6) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona štátny občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa tretej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe registru trestov generálnej prokuratúry na vydanie odpisu registra trestov.
(7) Špeciálny prokurátor skladá do rúk predsedu národnej rady tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a presadzovať a upevňovať zákonnosť.“.
(8) Zložením sľubu sa špeciálny prokurátor ujíma výkonu funkcie. Odmietnutie zloženia sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou za následok neplatnosť zvolenia za špeciálneho prokurátora.
(9) Ak je za špeciálneho prokurátora zvolený prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom generálnej prokuratúry, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry. Ak je za špeciálneho prokurátora zvolená osoba, ktorá nie je v čase zvolenia
9
prokurátorom, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry; uplynutím funkčného obdobia špeciálneho prokurátora alebo zánikom funkcie špeciálneho prokurátora mu funkcia prokurátora generálnej prokuratúry zaniká.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14b a 14c znejú:
14b) § 125 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
14c) § 55g zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 10 až 12.
11.V § 24a ods. 12 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
12.Za § 24a sa vkladá § 24aa, ktorý znie:
§ 24aa
(1) Výkon funkcie špeciálneho prokurátora sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie špeciálneho prokurátora len
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2) Špeciálny prokurátor sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením národnej rade. Výkon funkcie špeciálneho prokurátora v takom prípade zaniká uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie špeciálneho prokurátora o jeho vzdaní sa funkcie doručené národnej rade, ak nedôjde k inej dohode o skoršom dni zániku výkonu funkcie špeciálneho prokurátora medzi národnou radou a špeciálnym prokurátorom.
(3) Národná rada odvolá špeciálneho prokurátora, ak špeciálny prokurátor
a) bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právnych úkonoch,
b) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
d) stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia,
e) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora,
f) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok,
g) spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie špeciálneho prokurátora,
h) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
i) svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne.
10
(4) Národná rada si pred hlasovaním o odvolaní špeciálneho prokurátora z funkcie vyžiada stanovisko rady prokurátorov a generálneho prokurátora, ktoré rada prokurátorov a generálny prokurátor predložia národnej rade v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia uznesenia národnej rady, ktorým žiada o vydanie stanoviska.“.
13.§ 24b znie:
§ 24b
(1) Do výberového konania na funkcie uvedené v § 24a ods. 10 sa môže prihlásiť
a) prokurátor generálnej prokuratúry,
b) prokurátor inej prokuratúry, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na generálnu prokuratúru ustanovené v § 10 ods. 6,
c) štátny občan Slovenskej republiky, ak spĺňa predpoklady na vymenovanie podľa § 6 a najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, alebo bol najmenej desať rokov činný v právnickom povolaní.
(2) Na výberové konanie na funkcie uvedené v § 24a ods. 10 a na výberovú komisiu sa primerane použijú ustanovenia § 21 a § 21a.
(3) Pred vymenovaním do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor preloží prokurátora uvedeného v odseku 1 písm. b) na generálnu prokuratúru, ak spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry.
(4) Ak je za prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry vymenovaný prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom generálnej prokuratúry, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry.“.
14. V § 24d odsek 4 znie:
„(4) Ustanovenia odsekov 1 3 sa nevzťahujú na špeciálneho prokurátora. Špeciálny prokurátor môže byť z funkcie odvolaný iba národnou radou z dôvodov uvedených v § 24aa ods. 3 postupom podľa § 24aa ods. 4.“.
15. V § 68 ods. 1 písm. c) druhom bode sa slová „Národnej rady Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „národnej rady“.
16. V § 189 ods. 4 druhej vete sa slová „Národná rada Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „národná rada“.
11
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky