ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
27. schôdza
Číslo: CRD-1015/2020
76
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. júla 2020
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU, Alojza BARÁNIKA, Ondreja DOSTÁLA, Petry HAJŠELOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU, Alojza BARÁNIKA, Ondreja DOSTÁLA, Petry HAJŠELOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU, Alojza BARÁNIKA, Ondreja DOSTÁLA, Petry HAJŠELOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru, aby spracoval výsledky rokovania Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky zo 14. júla 2020 do písomnej správy Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky a predložil ju na schválenie gestorskému výboru.
Milan Vetrák
overovatelia výboru: predseda výboru
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 76
z 15. júla 2020
___________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Juraja ŠELIGU, Alojza BARÁNIKA, Ondreja DOSTÁLA, Petry HAJŠELOVEJ a Milana VETRÁKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 108)
___________________________________________________________________________
1.V Čl. I bode 1 v § 7 ods. 3 sa slová „Národnej rady Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „národnej rady“.
Ide o legislatívno-technické úpravy s cieľom zosúladiť poslanecký návrh zákona s už zavedenými legislatívnymi skratkami v platnom zákone 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov].
2.V Čl. I bode 1 v § 7 ods. 3 sa za slová „právnické vzdelanie“ vkladajú slová „druhého stupňa“.
Ide o legislatívno-technické úpravy s cieľom zosúladiť jednotlivé ustanovenia poslaneckého návrhu zákona vzájomne medzi sebou 7 ods. 3 a § 7 ods. 5 písm. c) druhý bod zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov].
3.V Čl. I bode 1 v § 7 ods. 3 sa za slovo „bezúhonný“ vkladá čiarka a slová posledné dva roky pred vymenovaním nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu,“.
S cieľom zabrániť bezprostrednému prechodu medzi politickými funkciami a funkciou generálneho prokurátora sa podobne, ako je tomu v § 14 ods. 3 písm. f) zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, zavádza povinná prestávka medzi vykonávaním takýchto funkcií. Uvedená požiadavka bola vznesená aj niektorými mimovládnymi organizáciami, napr. Zastavme korupciu alebo Via Iuris, a to aj počas verejnej diskusie k poslaneckému návrhu zákona.
4.V Čl. I bode 2 v § 7 ods. 4 písm. d) sa slová „rada prokurátorov“ nahrádzajú slovami „Rada prokurátorov Slovenskej republiky“.
Ide o legislatívno-technické úpravu, keďže Rada prokurátorov Slovenskej republiky sa v normatívnom texte uvádza po prvýkrát.
5.V Čl. I bode 2 v § 7 ods. 4 písmeno f) znie:
„f) právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike2ba) a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:
2ba) Zákon č.
131/2002 Z. z.
o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
počas verejnej diskusie k poslaneckému návrhu zákona viacerí účastníci naznačili, že nie je celkom zrejmé, ktoré subjekty sa majú na mysli ako nominačné subjekty s označením „vedecká inštitúcia pôsobiaca v oblasti práva“. Napriek tomu, že ide o zhodnú terminológiu, aká je použitá v § 15 ods. 1 písm. j) zákona č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s podnetom Právnickej fakulty UK v Bratislave, ako aj zástupcov prokuratúry sa nominačné subjekty spresňujú.
6.V Čl. I bode 2 v § 7 ods. 5 písm. c) druhý bod znie:
„2. originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2c) alebo originál alebo úradne overenú kópiu uznaného dokladu o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaného zahraničnou
vysokou školou; ak uchádzač o funkciu generálneho prokurátora získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,“.
Ide o spresnenie tohto ustanovenia s cieľom umožniť uchádzačovi za stanovených podmienok predložiť aj uznaný doklad o vzdelaní, ak bol získaný na vysokej škole v zahraničí podobne, ako sa to vyžaduje pre prokurátorov podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.
7.V Čl. I bode 2 v § 7 ods. 6 sa slová „prílohou musí byť motivačný list osoby navrhovanej“ nahrádzajú slovami „prílohami musia byť motivačný list a koncepcia riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry, ktoré vypracuje osoba navrhovaná“.
Pri tak významnej funkcii, akou je funkcia generálneho prokurátora, je dôležité, aby osoba navrhovaná za kandidáta mala jasnú predstavu o tom, ako bude svoju funkciu vykonávať, ako bude prokuratúru riadiť, ako je potrebné prokuratúru ďalej rozvíjať a reformovať tak, aby si opätovne získala dôveru verejnosti. Vypracovanie projektu riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry vopred napomôže aj vypočúvaniu na Ústavnoprávnom výbore Národnej rady Slovenskej republiky, keďže sa tým rozšíri okruh otázok, ktoré budú predmetom diskusie v priebehu tohto vypočúvania.
8.V Čl. I bode 3 v § 7 ods. 10 sa slová „zánikom funkcie“ nahrádzajú slovami „zánikom výkonu funkcie“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu s cieľom zosúladiť terminológiu poslaneckého návrhu zákona so súvisiacimi ustanoveniami platného zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
9.V Čl. I sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. V § 8 ods. 2 druhej vete sa slová „kalendárneho mesiaca nasledujúceho“ nahrádza slovami „dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich“ a slová „o dni zániku“ sa nahrádzajú slovami „o skoršom dni zániku“.“.
Doterajšie body sa primerane prečíslujú.
Vzhľadom na nový mechanizmus voľby generálneho prokurátora, ktorý v dôsledku vyššej transparentnosti a otvorenosti tohto procesu aj trvá dlhšie, je namieste úprava zániku výkonu jeho funkcie, ak sa generálny prokurátor vzdá svojej funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Zo súčasného 1 kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci vzdania sa funkcie sa táto doba predlžuje na 2 kalendárne mesiace po mesiaci vzdania sa funkcie, pričom sa zároveň ponecháva možnosť pre prezidenta Slovenskej republiky a odstupujúceho generálneho prokurátora, aby sa dohodli aj na skoršom dátume ukončenia výkonu funkcie.
10.V Čl. I bode 4 v § 8 ods. 3 písm. a) sa slovo „právach“ nahrádza slovami „právne úkony“.
Ide o zosúladenie paragrafového znenia poslaneckého návrhu zákona s jeho dôvodovou správou, keď sa nedopatrením namiesto obmedzenia spôsobilosti na právne úkony použil pojem obmedzenie spôsobilosti na práva, hoci dôvodová správa v tomto ustanovení jednoznačne odkazuje na úpravu uvedenú v Civilnom mimosporovom poriadku.
11.V Čl. I bode 5 v § 8 ods. 3 písm. i) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu s cieľom dosiahnuť, aby dôvodom na odvolanie nebolo kumulatívne splnenie všetkých skutočností uvedených v tomto odvolacom dôvode, ale aby stačilo naplnenie len jednej z nich. Uvedené korešponduje aj so zámerom uvedeným v odôvodnení poslaneckého návrhu zákona.
12.V Čl. I sa za bod 5 pripájajú body 6 a 7, ktoré znejú:
„6. V § 8 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Prezident si pred rozhodnutím o odvolaní generálneho prokurátora z funkcie môže vyžiadať stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky, ktoré Rada prokurátorov Slovenskej republiky predloží prezidentovi v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie stanoviska.“.
7. V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa vypúšťajú slová „o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky“.“.
S cieľom zapojiť aj najvyšší výkonný orgán prokurátorskej samosprávy do procesu odvolávania generálneho prokurátora sa ustanovuje právomoc prezidenta Slovenskej republiky vyžiadať si stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky k návrhu Národnej rady Slovenskej republiky na odvolanie generálneho prokurátora. Rada prokurátorov je povinná stanovisko vypracovať a predložiť prezidentovi Slovenskej republiky do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie stanoviska. V bode 7 ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s doplnením novej poznámky pod čiarou k odkazu 2c v poslaneckom návrhu zákona.
13.V Čl. II bode 1 v § 59 písm. d) sa slovo „súdu“ nahrádza slovom „súdu49)“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
14.V Čl. II bode 1 v § 59 písm. d) sa za slová „generálneho prokurátora49a) vkladá čiarka a slová „návrh na kandidáta na špeciálneho prokurátora“.
Dopĺňa sa kompetencia Ústavnoprávneho výboru prerokúvať a odporúčať Národnej rade Slovenskej republiky aj návrhy na kandidátov na špeciálneho prokurátora.
15.V Čl. II sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3. V § 116a ods. 1 sa v poslednej vete vypúšťajú slová „a súhlas so zverejnením osobných údajov“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Podľa novej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov nie je potrebné vyžadovať súhlas na zverejnenie.
16.V Čl. II sa za bod 3 vkladá nový bod 4, ktorý znie:
„4. Nadpis šestnástej časti znie: NÁVRHY NA VYMENOVANIE A ODVOLANIE GENERÁLNEHO PROKURÁTORA A ŠPECIÁLNEHO PROKURÁTORA“.“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu s legislatívnymi úpravami týkajúcimi sa § 123 § 125.
17.V Čl. II bode 4 § 123 ods. 1 prvej vete sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „a na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora“, slová „upravuje osobitný predpis“ sa nahrádzajú slovami „upravujú osobitné predpisy“ a v tretej vete sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „a voľby kandidáta na špeciálneho prokurátora“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 74 sa dopĺňa citáciou: „§ 24a zákona č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov.“.
Ustanovenie § 123 ods. 1 sa dopĺňa tak, aby podávanie návrhov na voľbu zohľadňovalo aj podávanie návrhov na funkciu špeciálneho prokurátora.
18.V Čl. II sa za bod 4 vkladajú nové body 5 a 6, ktoré znejú:
„5. V § 124 ods. 1 prvej vete sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „alebo špeciálneho prokurátora“, v tretej vete sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „alebo špeciálneho prokurátora“ a v štvrtej vete sa za slová „Generálnemu prokurátorovi“ vkladajú slová „a špeciálnemu prokurátorovi“.
6. V § 124 ods. 2 prvej vete sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „alebo špeciálneho prokurátora“.“.
Ustanovenie § 124 sa dopĺňa tak, aby procesné ustanovenia týkajúce sa odvolávania vzťahovali aj na funkciu špeciálneho prokurátora.
19.V Čl. II bode 5 § 125 ods. 1 prvej vete sa za slová „Voľbu kandidáta na generálneho prokurátora“ vkladajú slová „a voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora“ a na konci prvej vety sa pripájajú slová: „a pre kandidáta na špeciálneho prokurátora“, v druhej vete sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „a na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora“.
Ustanovenie § 125 ods. 1 sa dopĺňa tak, aby procesné ustanovenia týkajúce sa voľby zohľadňovali aj voľbu na funkciu špeciálneho prokurátora.
20.V Čl. II bode 5 § 125 ods. 1 sa v poslednej vete vypúšťajú slová „a súhlas so zverejnením osobných údajov“.
Ostatné body sa primerane prečíslujú.
Podľa novej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov nie je potrebné vyžadovať súhlas na zverejnenie.
21.V Čl. II bode 5 § 125 ods. 2 sa za slová „návrhy na voľbu kandidátov na generálneho prokurátora“ vkladajú slová „alebo návrhy na voľbu kandidátov na špeciálneho prokurátora“ a za slová „kandidátovi na generálneho prokurátora“ sa vkladajú slová „a kandidátovi na špeciálneho prokurátora“.
Ustanovenie § 125 ods. 2 sa dopĺňa tak, aby procesné ustanovenia týkajúce sa voľby zohľadňovali aj voľbu na funkciu špeciálneho prokurátora.
22.V Čl. II bode 5 § 125 ods. 3 prvej vete sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „a navrhnutých kandidátov na špeciálneho prokurátora“, v tretej vete sa za slová „funkciu generálneho prokurátora“ vkladajú slová „alebo o funkciu špeciálneho prokurátora“, vo štvrtej vete sa za slová „generálneho prokurátora“ vkladajú slová „alebo kandidát na špeciálneho prokurátora“.
Ustanovenie § 125 ods. 3 sa dopĺňa tak, aby procesné ustanovenia týkajúce sa voľby zohľadňovali aj voľbu na funkciu špeciálneho prokurátora.
23.V Čl. II bode 5 § 125 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pre výkon funkcie špeciálneho prokurátora“.
Ustanovenie § 125 ods. 4 sa dopĺňa tak, aby procesné ustanovenia týkajúce sa voľby zohľadňovali aj voľbu na funkciu špeciálneho prokurátora.
24.V Čl. II bode 5 § 125 ods. 5 sa za slová „kandidáta na generálneho prokurátora“ vkladajú slová „alebo na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora“ a na konci sa pripájajú slová: „alebo na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora“.
Ustanovenie § 125 ods. 5 sa dopĺňa tak, aby procesné ustanovenia týkajúce sa voľby zohľadňovali aj voľbu na funkciu špeciálneho prokurátora.
25.V Čl. II bode 5 v § 125 ods. 5 sa za bodkočiarkou pripájajú tieto slová: „niektoré osobné údaje možno pred zverejnením anonymizovať.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu s cieľom zosúladiť znenie s porovnateľnou úpravou uvedenou v § 116a ods. 5 rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky, ktorá sa týka kandidátov na ústavných sudcov tak, aby zároveň v plnej miere zohľadňovala požiadavky
na ochranu osobných údajov, a to najmä zásady minimalizácie osobných údajov a zásady obmedzenia účelu.
26.Za článok II sa vkladajú nové články III a IV, ktoré znejú:
Čl. III
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 261/2014 Z. z, zákona č. 307/2014 Z. z., zákona 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z. a zákona č. 459/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 ods. 1 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vložením nového písmena d) do § 24.
2.V § 24 ods. 1 písm. c) sa na konci pripája slovo „alebo“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vložením nového písmena d) do § 24.
3.V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) generálnym prokurátorom alebo špeciálnym prokurátorom.“.
Navrhuje sa doplnenie zákonných ustanovení týkajúcich sa prerušenia výkonu funkcie sudcu, ktorý kandiduje na funkciu generálneho prokurátora alebo špeciálneho prokurátora vo vzťahu k vymenovaniu za generálneho prokurátora alebo zvoleniu za špeciálneho prokurátora. Podľa navrhovanej úpravy sa výkon funkcie sudcu preruší tiež dňom, keď sa
stal sudca generálnym prokurátorom alebo špeciálnym prokurátorom.
4.V § 24 ods. 7 sa za slová „člena vlády,“ vkladajú slová „generálneho prokurátora, špeciálneho prokurátora,“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vložením nového písmena d) do § 24.
5.V § 62 písm. m) sa slová „§ 24 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 1 písm. b) až d)“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vložením nového písmena d) do § 24.
6.V § 82 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 24 ods. 1 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 1 písm. b) až d)“.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti s vložením nového písmena d) do § 24.
Čl. IV
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona 242/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6 ods. 1 sa za slová „funkcie prokurátora“ vkladajú slová „alebo spôsobom uvedeným v osobitnom predpise1)“.
2.V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Za odbornú justičnú skúšku sa na účely § 24a ods. 2 nepovažuje notárska skúška; ustanovenie druhej vety sa na § 24a ods. 2 nepoužije.“.
3.V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slová „poslanca Národnej rady Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ poslanec národnej rady“)“.
4.V § 12 ods. 1 prvej vete sa slová „poslancom Národnej rady Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „poslancom národnej rady“.
5.V § 12 ods. 2 prvej vete sa za slová „Národnej rady Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „národná rada“).
6.§ 14 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) z dôvodov podľa osobitného predpisu1).“.
7.V § 19 odsek 5 znie:
„(5) Na zvolenie do funkcie špeciálneho prokurátora sa vzťahujú ustanovenia § 24a ods. 1 9 a na vymenovanie do inej funkcie vedúceho prokurátora v Úrade špeciálnej prokuratúry sa vzťahujú ustanovenia § 24a ods. 10 až 12.“.
8.V § 20 ods. 2 sa na konci druhej vety pripájajú tieto slová: „a špeciálneho prokurátora“.
9.V § 24a odsek 1 znie:
„(1) Špeciálneho prokurátora volí a odvoláva národná rada. Funkčné obdobie špeciálneho prokurátora je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu špeciálnym prokurátorom. Toto funkčné obdobie sa predlžuje do zloženia sľubu novým špeciálnym prokurátorom. istá osoba nemôže byť opakovane zvolená za špeciálneho prokurátora.“.
10.V § 24a sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 9, ktoré znejú:
„(2) Za špeciálneho prokurátora môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej rady, dosiahol vek 40 rokov, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní, odbornú justičnú skúšku, je bezúhonný, posledné dva roky pred vymenovaním nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu a jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu špeciálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať. Splnenie týchto podmienok overuje príslušný výbor národnej rady pred hlasovaním o návrhu na zvolenie.“.
(3) Návrh na voľbu jedného kandidáta na špeciálneho prokurátora môžu podať národnej rade
a) poslanec národnej rady,
b) minister spravodlivosti Slovenskej republiky,
c) verejný ochranca práv,
d) generálny prokurátor,
e) rada prokurátorov,
f) profesijná organizácia právnikov,
g) právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike4) a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
(4) Návrh na voľbu kandidáta na špeciálneho prokurátora okrem náležitostí podľa osobitného predpisu14b) obsahuje
a) označenie navrhovateľa,
b) predmet návrhu,
c) listiny preukazujúce, že uchádzač o funkciu špeciálneho prokurátora spĺňa podmienky na zvolenie za špeciálneho prokurátora,
1.originál alebo úradne overenú kópiu listiny osvedčujúcej meno, priezvisko, vek, štátne občianstvo Slovenskej republiky a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
2. originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2c) alebo originál alebo úradne overenú kópiu uznaného dokladu o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaného zahraničnou vysokou školou; ak uchádzač o funkciu špeciálneho prokurátora získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
3.doklady, z ktorých vyplýva, že uchádzač o funkciu špeciálneho prokurátora je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní,
4.originál alebo úradne overenú kópiu listiny preukazujúcej zloženie odbornej justičnej skúšky alebo advokátskej skúšky,
5. vyhlásenie uchádzača o funkciu špeciálneho prokurátora, že nie je členom politickej strany alebo politického hnutia, a ak je, vyhlásenie, že pred zložením sľubu sa vzdá členstva v politickej strane alebo politickom hnutí,
6. vyhlásenie uchádzača o funkciu špeciálneho prokurátora, že nevykonáva funkciu alebo činnosť, výkon ktorej je nezlučiteľný s výkonom funkcie špeciálneho prokurátora, a ak vykonáva, vyhlásenie, že ešte pred zložením sľubu sa vzdá takejto funkcie alebo činnosti,
7.originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia Národného bezpečnostného úradu na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné14c),
d) dátum vyhotovenia návrhu a podpis navrhovateľa.
(5) Návrh na voľbu kandidátov na špeciálneho prokurátora musí byť odôvodnený a jeho prílohou musí byť motivačný list osoby navrhovanej na kandidáta na špeciálneho prokurátora.
(6) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a v prípade obzvlášť závažného zločinu, trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestného činu prijímania úplatku, trestného činu podplácania a trestného činu nepriamej korupcie aj ten, komu bolo odsúdenie za takýto trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, akoby nebol pre takýto trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona štátny občan Slovenskej republiky poskytne údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov. Údaje podľa tretej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe registru trestov generálnej prokuratúry na vydanie odpisu registra trestov.
(7) Špeciálny prokurátor skladá do rúk predsedu národnej rady tento sľub: „Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Budem dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom a presadzovať a upevňovať zákonnosť.“.
(8) Zložením sľubu sa špeciálny prokurátor ujíma výkonu funkcie. Odmietnutie zloženia sľubu alebo zloženie sľubu s výhradou za následok neplatnosť zvolenia za špeciálneho prokurátora.
(9) Ak je za špeciálneho prokurátora zvolený prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom generálnej prokuratúry, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry. Ak je za špeciálneho prokurátora zvolená osoba, ktorá nie je v čase zvolenia prokurátorom, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom generálnej prokuratúry; uplynutím funkčného obdobia špeciálneho prokurátora alebo zánikom funkcie špeciálneho prokurátora mu funkcia prokurátora generálnej prokuratúry zaniká.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14b a 14c znejú:
14b) § 125 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
14c) § 55g zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 10 až 12.
11.V § 24a ods. 12 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
12.Za § 24a sa vkladá § 24aa, ktorý znie:
§ 24aa
(1) Výkon funkcie špeciálneho prokurátora sa končí uplynutím jeho funkčného obdobia. Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie špeciálneho prokurátora len
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie,
c) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(2) Špeciálny prokurátor sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením národnej rade. Výkon funkcie špeciálneho prokurátora v takom prípade zaniká
uplynutím dvoch kalendárnych mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom bolo oznámenie špeciálneho prokurátora o jeho vzdaní sa funkcie doručené národnej rade, ak nedôjde k inej dohode o skoršom dni zániku výkonu funkcie špeciálneho prokurátora medzi národnou radou a špeciálnym prokurátorom.
(3) Národná rada odvolá špeciálneho prokurátora, ak špeciálny prokurátor
a) bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právnych úkonoch,
b) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky,
c) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu,
d) stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia,
e) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora,
f) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok,
g) spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie špeciálneho prokurátora,
h) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
i) svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne.
(4) Národná rada si pred hlasovaním o odvolaní špeciálneho prokurátora z funkcie vyžiada stanovisko rady prokurátorov a generálneho prokurátora, ktoré rada prokurátorov a generálny prokurátor predložia národnej rade v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia uznesenia národnej rady, ktorým žiada o vydanie stanoviska.“.
13.§ 24b znie:
§ 24b
(1) Do výberového konania na funkcie uvedené v § 24a ods. 10 sa môže prihlásiť
a) prokurátor generálnej prokuratúry,
b) prokurátor inej prokuratúry, ktorý spĺňa podmienky na preloženie na generálnu prokuratúru ustanovené v § 10 ods. 6,
c) štátny občan Slovenskej republiky, ak spĺňa predpoklady na vymenovanie podľa § 6 a najmenej desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, alebo bol najmenej desať rokov činný v právnickom povolaní.
(2) Na výberové konanie na funkcie uvedené v § 24a ods. 10 a na výberovú komisiu sa primerane použijú ustanovenia § 21 a § 21a.
(3) Pred vymenovaním do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor preloží prokurátora uvedeného v odseku 1 písm. b) na generálnu prokuratúru, ak spĺňa podmienky na vymenovanie do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry.
(4) Ak je za prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry vymenovaný prokurátor, ktorý v čase vymenovania nie je prokurátorom generálnej prokuratúry, stáva sa dňom zloženia sľubu prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry.
14.V § 24d odsek 4 znie:
„(4) Ustanovenia odsekov 1 3 sa nevzťahujú na špeciálneho prokurátora. Špeciálny prokurátor môže byť z funkcie odvolaný iba národnou radou z dôvodov uvedených v § 24aa ods. 3 postupom podľa § 24aa ods. 4.“.“.
15.V § 68 ods. 1 písm. c) druhom bode sa slová „Národnej rady Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „národnej rady“.“.
16. V § 189 ods. 4 druhej vete sa slová „Národná rada Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „národná rada“.
Nasledujúce články sa primerane prečíslujú.
V nadväznosti na vloženie nových článkov sa primerane upraví názov zákona.
Navrhovaná právna úprava špecifikuje podmienky, za ktorých je možné uchádzať sa o funkciu špeciálneho prokurátora. Definujú sa podmienky pre uchádzačov na funkciu špeciálneho prokurátora, ako podmienka veku, súhlasu s kandidatúrou, podmienku odbornej praxe. Za špeciálneho prokurátora bude možné zvoliť iba toho, kto získal odbornú justičnú skúšku alebo advokátsku skúšku, pričom na účely voľby špeciálneho prokurátora sa za odbornú justičnú skúšku považuje skúška sudcu alebo prokurátora. Notárska skúška alebo uznanie inej odbornej právnickej skúšky na účely voľby špeciálneho prokurátora nebude možné. Dopĺňa sa tiež možnosť uchádzať sa o funkciu špeciálneho prokurátora občanovi Slovenskej republiky, ktorý bol najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Ustanovenie sa rozširuje o explicitné doplnenie podmienok na výkon funkcie obdobne tak, ako ich vyžaduje zákon č. 154/2001 Z. z. pre jednotlivých prokurátorov.
Ustanovenie sa dopĺňa tak, aby bolo zrejmé, akým spôsobom a kto je oprávnený skúmať splnenie podmienok a predpokladov na výkon funkcie špeciálneho prokurátora. Upravuje sa ďalej definícia bezúhonnosti na účely tohto zákona, a tiež povinnosť spĺňať predpoklady počas celého výkonu funkcie špeciálneho prokurátora. Dopĺňajú sa tiež ustanovenia na účely overenia predpokladov na zvolenie do funkcie špeciálneho prokurátora.
Ďalej sa navrhuje upraviť procesné ustanovenia týkajúce sa možnosti navrhovania jednotlivých kandidátov na výkon funkcie špeciálneho prokurátora
a ustanovenia týkajúce sa overenia predpokladov jednotlivých kandidátov po vzore voľby na funkciu ústavného sudcu.
Navrhuje sa zosúladiť úpravu postavenia špeciálneho prokurátora v súlade s navrhovanými zmenami tak, aby zahŕňala rozšírené možnosti postavenia kandidujúcich osôb.
Ďalej sa navrhuje upraviť spôsob obsadzovania pozícií prokurátorov na Úrade špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky tak, aby sa mohli o miesto uchádzať aj štátny občan Slovenskej republiky, ak spĺňa predpoklady na vymenovanie podľa § 6 a najmenej 10 rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, alebo bol najmenej 10 rokov činný v právnickom povolaní. Hlavným cieľom tohto opatrenia je otvorenie Úradu špeciálnej prokuratúry širšiemu okruhu uchádzačov za účelom posilnenia prvku verejnej kontroly a transparentnosti činnosti tohto orgánu.
Dopĺňa sa nový dôvod na odvolanie špeciálneho prokurátora tak, aby ho národná rada mohla odvolať z funkcie špeciálneho prokurátora, ak u neho existujú dôvodné pochybnosti o tom, že nespĺňa predpoklady na výkon funkcie špeciálneho prokurátora, ak svoju funkciu prestal vykonávať riadne, čestne, nezávisle alebo nestranne.