KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Príloha č. 2 - Okruh otázok  
1. Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na  
predmet zákazky: „Agendový informačný systém REGISTRATÚRA“?  
Odpoveď:  
2. Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky), ktoré  
sprístupnil verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom  
jednoznačného definovania predmetu zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej  
ceny za predmet zákazky?  
Odpoveď:  
3. Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky), ktoré  
sprístupnil verejný obstarávateľ, za diskriminačné ? Ak áno, v čom konštatuje hospodársky  
subjekt prvky diskriminácie ?  
Odpoveď:  
4. Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky k predmetu zákazky? Ak áno, aké?  
Odpoveď:  
5. Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce pripomienky k predmetu zákazky? Ak áno, aké?  
Odpoveď:  
6. Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebuje sprístupniť hospodársky subjekt, aby vedel  
pripraviť relevantnú ponuku?  
Odpoveď:  
7. Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by  
musel/preferoval využitie subdodávateľov? Ak áno, v akom rozsahu?  
Odpoveď:  
8. Aké iné informácie nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje hospodársky subjekt  
vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?  
Odpoveď:  
9. Aká je hospodárskym subjektom odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas  
plánovaného trvania zmluvy 6 rokov?  
Odpoveď:  
Odhadovanú celkovú cenu za predmet zákazky je potrebné stanoviť/určiť v zmysle ocenenia  
nasledovnej tabuľky:  
Cena v € bez DPH  
1.rok 2.rok 3.rok 4.rok 5.rok 6.rok  
(spolu)  
Cena za licenciu  
1. pre 250  
užívateľov NR SR  
X
X
X
X
X
Cena za  
inštaláciu  
a úvodnú  
konfiguráciu  
2.  
X
X
X
X
X
Strana 1 z 2  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
v súlade  
s Registratúrnym  
poriadkom  
Cena za školenie  
(do 5 adminov,  
3. do 30 sekretárok  
a do 250  
X
X
X
X
X
užívateľov)  
Cena za formulár  
1
Cena za formulár  
2
Cena za formulár  
3
Migrácia starých  
dát  
4.  
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
5.  
5.  
5.  
Integrácie na  
ÚPVS  
6.  
Cena za na  
podporu, údržbu  
a upgrade  
softvéru (ročný  
poplatok  
výrobcovi  
7.  
softvéru) na 6  
rokov  
(rozsah podľa  
časti 2.2)  
Cena za na  
dodržanie SLA  
servisnej  
podpory (ročný  
poplatok  
dodávateľovi  
8.  
softvéru) na 6  
rokov  
(rozsah podľa  
časti 2.2)  
9.  
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky:  
10. Má hospodársky subjekt iné, súvisiace poznámky k predmetu zákazky alebo k zverejneným  
podkladom? Ak áno, aké?  
Odpoveď:  
11. Priestor pre iné skutočnosti/poznámky/doplnenia/názory hospodárskeho subjektu:  
Odpoveď:  
Strana 2 z 2