KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 1 z 2
Príloha č. 2 - Okruh otázok
1.Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na predmet zákazky: „Agendový informačný systém REGISTRATÚRA“?
Odpoveď:
2.Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania predmetu zákazky a za účelom stanovenia odhadovanej celkovej ceny za predmet zákazky?
Odpoveď:
3.Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, za diskriminačné ? Ak áno, v čom konštatuje hospodársky subjekt prvky diskriminácie ?
Odpoveď:
4.Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky k predmetu zákazky? Ak áno, aké?
Odpoveď:
5.Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce pripomienky k predmetu zákazky? Ak áno, aké?
Odpoveď:
6.Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebuje sprístupniť hospodársky subjekt, aby vedel pripraviť relevantnú ponuku?
Odpoveď:
7.Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by musel/preferoval využitie subdodávateľov? Ak áno, v akom rozsahu?
Odpoveď:
8.Aké iné informácie nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?
Odpoveď:
9.Aká je hospodárskym subjektom odhadovaná celková cena za predmet zákazky počas plánovaného trvania zmluvy 6 rokov?
Odpoveď:
Odhadovanú celkovú cenu za predmet zákazky je potrebné stanoviť/určiť v zmysle ocenenia nasledovnej tabuľky:
1.rok
2.rok
3.rok
4.rok
5.rok
6.rok
Cena v € bez DPH (spolu)
1.
Cena za licenciu pre 250 užívateľov NR SR
X
X
X
X
X
2.
Cena za inštaláciu a úvodnú konfiguráciu
X
X
X
X
X
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
ODBOR PRÁVNYCH SLUŽIEB A VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Strana 2 z 2
v súlade s Registratúrnym poriadkom
3.
Cena za školenie (do 5 adminov, do 30 sekretárok a do 250 užívateľov)
X
X
X
X
X
4.
Cena za formulár 1
X
X
X
X
X
5.
Cena za formulár 2
X
X
X
X
X
5.
Cena za formulár 3
X
X
X
X
X
5.
Migrácia starých dát
X
X
X
X
X
6.
Integrácie na ÚPVS
X
X
X
X
X
7.
Cena za na podporu, údržbu a upgrade softvéru (ročný poplatok výrobcovi
softvéru) na 6 rokov(rozsah podľa časti 2.2)
8.
Cena za na dodržanie SLA servisnej podpory (ročný poplatok dodávateľovi
softvéru) na 6 rokov(rozsah podľa časti 2.2)
9.
Odhadovaná celková cena za predmet zákazky:
10. hospodársky subjekt iné, súvisiace poznámky k predmetu zákazky alebo k zverejneným podkladom? Ak áno, aké?
Odpoveď:
11.Priestor pre iné skutočnosti/poznámky/doplnenia/názory hospodárskeho subjektu:
Odpoveď: