KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky  
Základný opis predmetu zákazky: Agendový informačný systém REGISTRATÚRA  
2
Verejný obstarávateľ požaduje dodať SW na správu registratúry (ďalej iba „Registratúra“), ktorý je  
certifikovaný Ministerstvom Vnútra SR na úroveň zhody „vysoká“. Informačný systém bude  
zabezpečovať kompletnú správu listinných aj elektronických dokumentov. Registratúra musí byť  
integrovaná na systém elektronických schránok ÚPVS tak, aby všetka komunikácia v zmysle zákona  
305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a  
doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) bola zapísaná do registratúry. Registratúra  
musí byť integrovaná na Active directory obstarávateľa vrátane SSO a zároveň musí pri  
implementácii podporovať integráciu na MIDDLEWARE softvér ktorý bude poskytnutý zo strany  
verejného obstarávateľa na integráciu na budúce úložisko dát DMS a umožniť integráciu služieb  
registratúry tak, aby bola v súlade s platnými štandardami pre ISVS a to najmä v častiach  
„Štandardy pre webové služby“ a „Štandardy pre integráciu dát“. V prípade, že v čase realizácie  
projektu už uvedené komponenty budú nasadené do parlamentného informačného systému,  
ponúknuté riešenie ich musí využívať na integráciu, resp. ukladanie všetkých dát. Uchádzač sa  
svojou ponukou zaväzuje, že dodaný SW na registratúru bude podporovať verejným  
obstarávateľom zvolený MIDDLEWARE softvér a DMS. V prípade, že do nasadenia registratúry  
obstarávateľ nebude mať systém pre Middleware a pre DMS ešte nasadené, dodávateľ ich  
integráciu nasadí dodatočne, v dohodnutom termíne po ich nasadení do ostrej prevádzky.  
Dodávateľ zabezpečí licenciu pre softvér REGISTRATÚRA pre minimálne 250 konkurenčných  
používateľov, ktorá pokryje všetky požadované parametre pre produkčné prostredie. Licencia  
musí zohľadňovať výkonnostné požiadavky a škálovateľnosť výkonu. Licencia musí pokrývať  
vysoko dostupné riešenie a musí byť rozšíriteľná až do 700 užívateľov.  
2.1 Infraštruktúra  
Platforma – obstarávateľ očakáva nasadenie komponentu v rámci svojej existujúcej infraštruktúry.  
Z tohoto dôvodu musí dodané riešenie podporovať architektúru procesora x86-64 AMD EPYC  
7351P a nasadenie v prostredí MS Windows 2019 datacenter Hyper-V cluster a MS Virtual  
Machine Manager 2019. Obstarávateľ disponuje voľnými licenciami Windows 2019 server.  
V prípade využívania databázy musí podporovať MS SQL server 2019. Ak navrhované riešenie nie  
je možné nasadiť v existujúcom prostredí musí byť súčasťou cenovej ponuky aj kompletné  
hardvérové (hardvér musí byť nový, nepoužívaný s plnou technickou podporou výrobcu počas  
predpokladaného životného cyklu riešenia) a softvérové riešenie ktoré zabezpečí vysokú  
dostupnosť riešenia vrátane technickej podpory a technológie zálohovania.  
Škálovateľnosť – dodané riešenie a jeho licenčný model musí umožňovať škálovateľnosť výkonu  
v súlade s rastúcimi požiadavkami na systémové zdroje.  
Vysoká dostupnosť – komponent REGISTRATÚRA pre produkčné prostredie musí byť nasadený  
v konfigurácii pre vysokú dostupnosť.  
Dodávateľ poskytne súčinnosť pri návrhu a implementácii výpočtovej a sieťovej infraštruktúry  
potrebnej k správnemu chodu softvéru REGISTRATÚRA v konfigurácii s vysokou dostupnosťou.  
Strana 1 z 35  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Dodávateľ realizuje inštaláciu a konfiguráciu softvéru REGISTRATÚRA a súvisiacich softvérových  
súčastí potrebných k správnemu chodu REGISTRATÚRY na definovanej infraštruktúre. V prípade  
dodania hardvéru zabezpečí aj kompletnú inštaláciu a konfiguráciu hardvéru.  
2.2 Legislatívne požiadavky  
Plnenie  
-
Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení  
v súlade s  
platnou  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
-
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 628/2002 Z. z., ktorou  
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach  
a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
legislatívou  
(dopytovaný  
systém bude  
komponentom  
informačného  
systému, ktorý  
je základnou  
službou  
-
-
-
-
Výnos MV SR č. 525/2011 Z.z. o štandardoch pre elektronické informačné  
systémy na správu registratúry.  
Vyhláška MV SR č. 410/2015 Z.z. o podrobnostiach výkonu správy  
registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu.  
v zmysle  
zákona č.  
69/2018)  
Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov.  
Zákon 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov  
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-  
Governmente)  
-
-
Zákon 69/2018 o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov  
Vyhláška č. 165/2018, ktorou sa určujú identifikačné kritériá pre jednotlivé  
kategórie závažných kybernetických bezpečnostných incidentov  
podrobnosti hlásenia kybernetických bezpečnostných incidentov  
a
-
Vyhláška č. 362/2018, ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných  
opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah  
všeobecných bezpečnostných opatrení  
-
-
Zákon č. 95/2019 o informačných technológiách vo verejnej správe  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
Vyhláška č. 179/2020 ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah  
bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy (KNR  
spadá do kategórie III.)  
-
Vyhláška č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej  
správy  
-
-
Vyhláška č. 85/2020 o riadení projektov  
Vyhláška NBÚ č. 48/2019 Z. z. o administratívnej bezpečnosti (platná od  
1.1.2020 a zásadným spôsobom mení evidenciu utajovaných skutočností  
a tým sa mierne upraví aj registratúrny denník napr. o údaj stupňa  
utajenia)  
Strana 2 z 35  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
-
-
Nariadenie rady EÚ č. 2016/269 (GDPR)  
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov (ošetriť registratúru tak, aby sa nemuseli vyhľadávať  
v dokumentoch osobné údaje a pri skenovaní ich prekrývať)  
Dodržanie  
aktuálne  
platných  
štandardov  
ISVS  
REGISTRATÚRA musí umožniť konfiguráciu služieb tak, aby boli v súlade  
s platnými štandardami pre ISVS a to najmä v častiach „Štandardy pre  
webové služby“ a „Štandardy pre integráciu dát“  
2.3 Minimálna funkčná špecifikácia REGISTRATÚRY  
Podateľňa  
-
evidencia všetkej došlej pošty z vonkajšieho prostredia do  
organizácie/OVM/poslancom NR SR  
-
-
evidencia všetkej odoslanej pošty smerom von z organizácie  
evidencia a správa adresátov a odosielateľov (komplexná databáza osôb a  
organizácií)  
-
-
podpora e-podacieho hárku  
možnosť pripojiť naskenovaný dokument priamo k registratúrnemu  
záznamu  
-
-
podpora integrácie na elektronické schránky uvedené v časti integrácie  
možnosť vytvoriť registratúrny záznam priamo z emailu užívateľa  
registratúry  
-
-
pridelenie pošty na vybavenie organizačnému útvaru alebo spracovateľov  
príjem,  
spracovanie  
a vytváranie  
elektronických  
formulárov  
(XML/eFormuláre)  
-
-
-
-
-
evidencia stavu odosielania jednotlivých doručovacích úloh  
vytváranie spisov a stanovenie vecnej skupiny  
Denník spisov  
a denník  
záznamov  
vytváranie obsahu spisu, zakladanie záznamov v spise  
prečíslovanie spisov pri prechode na nový rok  
spracovanie záznamov spracovateľom alebo riadiacim pracovníkom  
organizačného útvaru  
-
-
-
-
-
vybavenie/uzatvorenie spisu  
automatické nastavenie agendy podľa vstupného elektronického formulára  
vyhľadávanie a filtrovanie záznamov  
tlač obsahu spisu a spisového obalu  
export dát z tabuľkových prehľadov do tabuľkového procesora (MS Excel  
Strana 3 z 35  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
a kompatibilné)  
-
sledovanie lehôt pre vybavenie záznamov, emailová notifikácia a kontrola  
na blížiaci sa termín vybavenia, emailová notifikácia poslancom (prípadne  
asistentom) o doručenej pošte  
Registratúrne  
stredisko  
-
-
-
-
-
-
-
-
správa ukladacích jednotiek  
preberanie spisov z útvarov  
tlač preberacích protokolov  
ukladanie spisov do ukladacích jednotiek  
lokalizácia ukladacích jednotiek  
zapožičiavanie ukladacích jednotiek  
tlač zoznamu prírastkov  
podpora vyraďovacieho konania (termíny na skartačné a vyraďovacie  
konanie)  
-
-
automatické vyraďovacie konanie  
Správa  
podpora správy vo všetkých oblastiach (podateľňa, registratúrne stredisko  
registratúry  
apod.)  
-
-
-
-
-
-
-
správa číselníkov (organizačná štruktúra, organizácie, osoby a pod.)  
správa používateľov a privilégií vrátane privilégií k dokumentom  
možnosť zaraďovať používateľov do skupín  
správa agend  
správa ročníkov  
správa ročnej uzávierky  
Záznamy  
špecializovanej  
registratúry  
možnosť vytvárania rôznych evidencií v špecializovanej registratúre  
(vrátane inej agendy spracovávanej v iných produkčných systémoch)  
-
príjem,  
spracovanie  
a
vytváranie  
elektronických  
formulárov  
(XML/eFormuláre)  
-
-
-
vlastné číslovanie pre každú agendu (jednoznačný identifikátor)  
možnosť kategorizácie podľa typov agendy prostredníctvom identifikátora  
možnosť kategorizácie podľa typov záznamov prostredníctvom  
identifikátora  
-
-
možnosť riadenia prístupu podľa typov zásielok/dokumentov  
možnosť oddeliť proces evidencie rôznych typov zásielok a dokumentov  
podľa oprávnení k nim  
-
možnosť nastavovania metadát pre riadenie bezpečnosti (napr. GDPR  
Strana 4 z 35  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
a pod.) ktoré umožnia zvláštny režim riadenia prístupu k záznamu  
-
-
evidencia a správa viacerých špecializovaných registratúrnych stredísk  
v rámci špecializovaného registratúrneho strediska diferenčné nastavenie  
umiestnení a ukladacích jednotiek  
-
automatické postúpenie záznamu špecializovanej registratúry do  
produkčného systému  
Reporting  
Odchádzajúca pošta  
-
-
-
-
report za ľubovoľné časové obdobie  
report za ľubovoľné oddelenie alebo organizačnú zložku  
report na doporučené, obyčajné a prioritné zásielky  
report na typy zásielok  
Prichádzajúca pošta  
-
-
-
-
-
report za ľubovoľné časové obdobie  
report za ľubovoľné oddelenie alebo organizačnú zložku  
report na spôsob doručenia zásielok do spoločnosti  
report na typy prijatých listov  
report na počet prijatých zásielok za obdobie  
Reporty k záznamom a spisom  
-
-
-
-
report za ľubovoľné časové obdobie  
report vybavených / nevybavených  
report nevybavených v stanovenom termíne  
nevybavených a neuzatvorených spisov z predchádzajúceho kalendárneho  
roka (prechodová tabuľka)  
-
report pridelených záznamov na jednotlivých správcov záznamov /  
spracovateľov  
-
-
-
report histórie  
report - so znakom hodnoty „A“, bez znaku hodnoty „A“  
report archívnych dokumentov presunutých po vyraďovacom konaní do  
archívu + ich umiestnenie v škatuli  
-
-
-
-
odovzdávací protokol do RS  
registratúrny plán  
návrh na odovzdanie spisov do registratúrneho strediska  
odovzdanie spisov do registratúrneho strediska  
Strana 5 z 35  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
-
-
-
-
návrh na vyradenie spisov so znakom hodnoty A  
návrh na vyradenie spisov bez znaku hodnoty  
protokol o vyradení spisov bez znaku hodnoty  
protokol o vyradení spisov so znakom hodnoty A  
Vypožičiavanie spisov  
-
-
-
-
-
report za ľubovoľné časové obdobie  
vybavené - požičané / nevybavené + stav  
vrátený / nevrátený (aj s informáciou o dodržaní stanovenej lehoty)  
Možnosť označovať dokumenty čiarovým kódom  
Skenovanie  
Logovanie  
Párovanie skenovaných dokumentov so záznamom v registratúre na  
základe čiarového kódu  
-
aktivity administrátorov a používateľov musia byť zaznamenávané  
2.4 Integrácie na ÚPVS  
Integrácia  
registratúry na  
ÚPVS  
-
-
-
-
Ústredný portál verejnej správy,  
Modul dlhodobého ukladania registratúrnych záznamov – ÚPVS,  
Centrálne úradné doručovanie – ÚPVS,  
ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY ktoré umožní integráciu na integračnú  
platformu MIDDLEWARE objednávateľa v rozsahu ktorý umožní  
obojsmernú dátovú výmenu  
Integrácia na  
ÚPVS umožní  
-
automatické prijatie podania z eDesku (elektronickej schránky) do systému  
pre správu registratúry,  
-
-
zobrazenie prijatých podaní z eDesk pre podateľňu,  
celé podanie existuje iba v elektronickej forme, papierový dokument nie je  
k dispozícii,  
-
-
-
-
rozbalenie správy do čitateľnej formy  
transformáciu elektronických správ na registratúrne záznamy  
pridelenie na spracovateľský útvar  
odoslanie rozhodnutia prípadne iného odoslaného záznamu do eDesku  
príjemcu zo systému pre správu registratúry  
-
-
transformáciu registratúrnych záznamov na elektronické správy  
odoslaný záznam existuje iba v elektronickej forme, papierový dokument  
nie je k dispozícii  
-
podpisovanie  
je  
realizované  
prostredníctvom  
kvalifikovaného  
Strana 6 z 35  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
elektronického podpisu, zaručenej elektronickej pečate a časovej pečiatky  
alebo elektronického podpisu  
-
-
automatické pečatenie odosielaných správ  
automatický monitoring doručenia správy  
a priloženie doručenky  
k záznamu  
-
-
-
-
-
-
-
proces sprístupnenia spisu  
proces spracovania spisu  
schvaľovací proces  
proces vyvedenia spisov do osobitnej evidencie a prenos dát  
proces pripomienkového konania  
proces pre neformálne vyjadrenie, vzatie záznamu na vedomie  
proces presunu spisov do špecializovanej registratúry a registratúrneho  
strediska  
-
-
SW musí podporovať elektronický schvaľovací proces nad každým  
dokumentom s uchovaním kompletnej histórie (kto, kedy, čo so spisom  
urobil)  
SW musí kontrolovať termíny uložené jednotlivými osobami na  
jednotlivých úrovniach  
-
-
SW musí umožňovať zasielanie mailových notifikácii  
Treba zvážiť možnosť, či by firma nebola schopná dodať aj elektronický  
archív, t. j. možnosť trvalého uloženia vyradených elektronických  
dokumentov z registratúry – aby sme si všetky elektronické dokumenty  
mohli archivovať sami  
-
-
overovanie elektronických podpisov  
Centrálne  
úradné  
doručovanie –  
ÚPVS  
registratúra zabezpečí prostredníctvom integrácie na ÚPVS doručovanie  
úradných dokumentov v elektronickej forme prostredníctvom modulu  
centrálneho úradného doručovania (CÚD)  
Modul  
-
Systém musí byť pripravený na dlhodobé uchovávanie elektronických  
dlhodobého  
ukladania  
registratúrnych  
záznamov –  
ÚPVS  
dokumentov  
Požadujeme  
implementáciu  
pre  
nasledovné  
elektronické  
schránky NRSR  
-
-
-
-
Kancelária Národnej rady SR  
Mandátový a imunitný výbor NR SR  
Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ  
Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií  
Strana 7 z 35  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
-
Národná rada SR  
2.5 Integračné rozhranie  
Ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY musí umožniť integráciu na integračnú platformu  
MIDDLEWARE objednávateľa v rozsahu ktorý umožní obojsmernú dátovú výmenu tak, aby bola v  
súlade s platnými štandardami pre ISVS a to najmä v častiach „Štandardy pre webové služby“ a  
„Štandardy pre integráciu dát“.  
Všetky neštrukturované dokumenty musia byť ukladané prostredníctvom MIDDLEWARE  
v informačnom systéme DMS obstarávateľa s definovanými metadátami.  
REGISTRATÚRA musí obsahovať minimálne:  
pole „typ dokumentu“, ktorý sa bude načítavať z informačného zdroja „typy  
dokumentov v DMS“ v informačnom systéme „Digitálny archív“ cez webové služby  
pole „volebné obdobie“, ktoré si bude načítavať z webservisu z informačného zdroja  
„volebné obdobia“  
musí umožňovať pri založení (aplikačnej funkcii Uložiť, alebo Publikovať) zvoleného  
typu dokumentu spustiť požadovaný webservis (napr. pre založenie záznamu v  
agendovom informačnom systéme)  
musí umožňovať označovať záznamy v štádiu:  
o
rozpracovaný, alebo pripravovaný – ešte nebude poskytovaný webservisom  
cez MIDDLEWARE do externých informačných systémov  
o
publikovaný – záznam je poskytnutý webservisom cez MIDDLEWARE do  
externých informačných systémov  
REGISTRATÚRA musí poskytovať cez MIDDLEWARE do externých informačných systémov,  
minimálne nasledovné údaje:  
Webservis pre načítanie záznamov zvoleného typu dokumentu v zvolenom volebnom  
období  
Webservis pre načítanie metadát zvoleného dokumentu aj s linkou na jeho zobrazenie  
v DMS  
Webservis pre založenie nového záznamu do Registratúry, pričom webservis vráti  
jednoznačný identifikátor záznamu (ktorý založil) – pre prípad, že záznamy sú  
zakladané z agendových informačných systémov  
Webservis pre vrátenie identifikátora dokumentu v DMS, prípadne funkciu na jeho  
otvorenie  
Webservis pre návrat dokumentov podľa zvoleného filtra (filter bude súčasťou  
rokovania s víťazným uchádzačom po podpise zmluvy )  
Uvedená špecifikácia je minimálna, počas analýzy cieľového stavu je možné špecifikáciu upraviť  
podľa potreby.  
Strana 8 z 35  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
2.6 Implementácia formulárov a schvaľovacích procesov  
Obstarávateľ požaduje vytvoriť 3 formuláre so schvaľovaním prostredníctvom elektronického  
podpisu. Špecifikácia formulárov uvedená nižšie je minimálna, počas analýzy cieľového stavu je  
možné špecifikáciu po dohode s obstarávateľom upraviť podľa potreby.  
Ovládacie rozhranie REGISTRATÚRY musí umožniť integráciu na integračnú platformu  
MIDDLEWARE objednávateľa v rozsahu ktorý umožní obojsmernú dátovú výmenu pre tieto  
agendy. (Vytvorenie žiadanky a prístup ku žiadankám z iného informačného systému)  
Formulár 1 pre schvaľovanie zámerov verejného obstarávania  
Vstupný formulár – polia, ktoré je možné vyplniť používateľom  
Číslo zámeru  
Žiadateľ  
Automaticky generovaný identifikátor  
Meno priezvisko žiadateľa  
pole s názvom  
Názov  
Opis predmetu  
pole s opisom predmetu obstarávania  
Pole s dĺžkou trvania  
Trvanie zmluvného  
vzťahu  
Postup vo VO  
Výberové pole  
Predpokladaná  
Suma  
hodnota (bez DPH)  
Požadovaný termín  
ukončenia VO  
Dátum  
Polia, ktoré nie sú viditeľné – vypĺňa ich systém  
Rola Schvalovateľ  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
Rola Súhlas  
verejného  
obstarávateľa 1  
Rola Súhlas  
verejného  
obstarávateľa 2  
Rola Súhlas súladu so  
schváleným  
rozpočtom 1  
Rola Súhlas súladu so  
schváleným  
rozpočtom 2  
Rola Súhlas  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
vedúceho kancelárie  
Strana 9 z 35  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Schvaľovací algoritmus  
Každý krok v schvaľovaní môže schváliť používateľ ktorý má pridelenú príslušnú rolu (je členom  
skupiny alebo priamo pridelený)  
Strana 10 z 35  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Zobrazenie pre tlač  
Formulár 2 pre schvaľovanie finančných operácií  
Vstupný formulár – polia, ktoré je možné vyplniť používateľom  
Číslo finančnej  
operácie  
Automaticky generovaný identifikátor  
Zamestnanec  
Meno priezvisko žiadateľa  
pole s názvom  
Predmet  
Strana 11 z 35  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
Predpokladaná cena  
Suma  
bez DPH  
DPH  
Percento  
Suma  
Predpokladaná cena s  
DPH  
Zdôvodnenie  
Pole so zdôvodnením  
Výberové pole  
Forma obstarávania  
Zmluva  
Pole s číslom zmluvy  
Pole s číslom zámeru  
Pole s inou referenciou  
Pole s číslom žiadanky  
Zámer  
Iné rozhodnutie  
Žiadanka  
Polia, ktoré nie sú viditeľné – vypĺňa ich systém  
Rola Súhlas vedúceho  
zamestnanca  
Skupina/používateľ  
Rola Súhlas verejného  
obstarávateľa 1  
Rola Súhlas verejného  
obstarávateľa 2  
Rola Súhlas súladu so  
schváleným  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
rozpočtom 1  
Rola Súhlas súladu so  
schváleným  
rozpočtom 2  
Rola Súhlas vedúceho  
kancelárie  
Skupina/používateľ  
Skupina/používateľ  
Strana 12 z 35