KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
k CRD 1426/2020  
OZNÁMENIE O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ  
so zreteľom na § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(ďalej v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“)  
Plánovaný postup verejného obstarávania na predmet zákazky:  
Agendový informačný systém REGISTRATÚRA“.  
1.  
Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov:  
Organizačný útvar:  
Sídlo:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky  
Odbor právnych služieb a verejného obstarávania  
Námestie Alexandra Dubčeka 1  
812 80 Bratislava  
IČO:  
00151491  
DIČ:  
2020845046  
Kontaktná osoba:  
Mgr. Martin Ďurech  
2.  
Účel prípravných trhových konzultácií a predbežné zapojenie záujemcov:  
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1  
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uskutočňuje toho času prípravné trhové konzultácie podľa  
§ 25 zákona o verejnom obstarávaní na plánovaný predmet zákazky: „Agendový informačný  
systém REGISTRATÚRA“.  
Účelom prípravných trhových konzultácií je príprava a informovanie oprávnených, hospodárskych  
subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania na identifikovaný predmet zákazky  
a overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky  
u oprávnených hospodárskych subjektov.  
Verejný obstarávateľ oslovuje vybraté hospodárske subjekty, ktoré sa zaoberajú predmetom  
zákazky s cieľom stanoviť objektívne a nediskriminačné parametre a požiadavky na predmet  
zákazky a taktiež stanoviť ďalšie relevantné skutočnosti plánovaného verejného obstarávania tak,  
aby boli dodržané princípy verejného obstarávania a aby sa plánovaného verejného obstarávania  
zúčastnil čo najväčší počet oprávnených hospodárskych subjektov pôsobiacich na relevantnom  
trhu.  
Účelom prípravnej trhovej konzultácie je aj správne určenie predpokladanej hodnoty zákazky.  
Do prípravných trhových konzultácií sa môže zapojiť ktorýkoľvek oprávnený hospodársky subjekt,  
pričom verejný obstarávateľ sa s ohľadom na vedomosti a skúsenosti relevantných hospodárskych  
subjektov, ktoré sa chcú zapojiť do prípravných trhových konzultácií, rozhodol požadovať  
nasledovné požiadavky:  
Strana 1 z 3  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
2.1. Rozhodnutie hospodárskeho subjektu zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií musí byť  
slobodné a vážne.;  
2.2. Hospodársky subjekt zúčastňujúci sa prípravných trhových konzultácií je povinný predložiť  
identifikačné údaje (identifikáciu) a stručné informácie (tzv. písomná prezentácia), z ktorých bude  
možné zistiť a vyhodnotiť, aké skúsenosti a vedomosti má hospodársky subjekt v danej oblasti  
obstarávania.;  
2.3. Hospodársky subjekt si musí byť vedomý zákonnej úpravy prípravných trhových konzultácií, a to  
najmä dôsledkov vyplývajúcich z účasti hospodárskeho subjektu na prípravných trhových  
konzultácií so zreteľom na § 25 a § 40 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.;  
2.4. Verejný obstarávateľ stanovil v priebehu prípravných trhových konzultácií výhradne písomnú  
formu komunikácie, ktorá bude prebiehať elektronicky (e-mailom) prostredníctvom e-mailovej  
adresy kontaktnej osoby verejného obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk.;  
2.5. Verejný obstarávateľ s cieľom osloviť čo najviac relevantných, oprávnených hospodárskych  
subjektov zverejní dokumenty a informácie o prípravných trhových konzultáciách v súvislosti  
s plánovaných postupom verejného obstarávania na vyššie identifikovaný predmet plánovanej  
zákazky v profile verejného obstarávateľa, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné  
verejného obstarávateľa - https://www.nrsr.sk.  
3.  
Priebeh prípravných trhových konzultácií:  
3.1. Celá písomná komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií bude prebiehať výhradne  
elektronicky (e-mailom) prostredníctvom e-mailovej adresy kontaktnej osoby verejného  
obstarávateľa: martin.durech@nrsr.sk. Počas celého trvania prípravných trhových konzultácií  
môžu hospodárske subjekty zasielať svoje otázky, návrhy alebo pripomienky. Verejný obstarávateľ  
na svojom profile, ktorý je zriadený na webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie, zverejní  
všetky potrebné informácie, ktoré budú počas celého trvania prípravných trhových konzultácií  
všetkým hospodárskym subjektom priamo, bez obmedzení prístupné. Verejný obstarávateľ taktiež  
zverejní Prílohu č. 1 - Opis predmetu zákazky a Prílohu č. 2 - Okruh otázok, ktorá má naplniť cieľ  
a účel týchto prípravných trhových konzultácií a to najmä zistiť, či trh ponúka verejným  
obstarávateľom požadované riešenie, resp. či existuje iné vhodné riešenie a aká je predpokladaná  
hodnota zákazky. Účasť na prípravných trhových konzultáciách je dobrovoľná a hospodársky  
subjekt sa môže slobodne rozhodnúť, či využije/nevyužije možnosť zúčastniť sa prípravných  
trhových konzultácií.;  
3.2. Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií, je povinný  
zaslať verejnému obstarávateľovi svoje identifikačné údaje (identifikáciu), stručné informácie (tzv.  
písomná prezentácia) podľa bodu 2.2. tohto oznámenia a taktiež je povinný zaslať vyplnenú  
Prílohu č. 2 - Okruh otázok na e-mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa:  
martin.durech@nrsr.sk a to najneskôr do 28.07.2020 (utorok) do 16:00 hod. miestneho času.;  
3.3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravnými trhovými konzultáciami znáša hospodársky  
subjekt bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.;  
3.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo upravovať informácie týkajúce sa priebehu a obsahu  
prípravných trhových konzultácií kedykoľvek počas ich trvania. O prípadných zmenách bude  
verejný obstarávateľ informovať dostatočne vopred.;  
3.5. Komunikácia v priebehu prípravných trhových konzultácií sa uskutoční v slovenskom jazyku;  
verejný obstarávateľ bude akceptovať ako komunikačný jazyk aj český jazyk.;  
3.6. Verejný obstarávateľ zverejní po ukončení prípravných trhových konzultácií zápisnicu o ich  
priebehu, pričom oznámi najmä informácie, ktoré získal od účastníkov prípravných trhových  
Strana 2 z 3  
KANCELÁRIA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  
O D B O R P R Á V N Y C H S L U Ž I E B  
A
V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A  
konzultácií (zúčastnené hospodárske subjekty) a ktoré viedli k precizovaniu, zmene, prípadne  
úprave zadávacej dokumentácie.  
V Bratislave, dňa 14.07.2020  
........................................................  
Mgr. Martin Ďurech  
........................................................  
v. z. JUDr. Ivan Kanda  
vedúci referent verejného obstarávania,  
špecialista  
JUDr. Petra Cupaníková  
riaditeľka  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Odbor právnych služieb a verejného  
obstarávania  
Predmetné oznámenie vypracoval.  
Predmetné oznámenie schválil.  
Prílohy:  
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky;  
Príloha č. 2 - Okruh otázok.  
Strana 3 z 3