1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrhom zákona sa umožní rýchla a efektívna identifikácia potenciálnych nositeľov nákazy a kontrola dodržiavania opatrení nariadených na zamedzenie šírenia nákazy formou poskytnutia relevantných dát orgánom vykonávajúcim monitoring vývoja epidemiologickej situácie a kontrolu dodržiavania nariadených opatrení, nakoľko uvoľnením opatrení prijatých na zamedzenie šírenia ochorenia nevyhnutie dôjde k zvýšeniu rizika šírenia nákazy. Okrem rizika komunitného šírenia ostáva hlavným rizikom import ochorenia zo zahraničia. Poskytnuté dáta budú výlučne umožňovať identifikáciu užívateľov, ktorí sa pred svojím vstupom na územie slovenskej republiky nachádzali v štáte, ktorý je z hľadiska výskytu ochorenia OCVID-19 a epidemiologickej situácie charakterizovaný ako štát, ktorý nie je bezpečný. Takáto úprava umožní adresnejšie smerovanie opatrení a ich vynucovanie bez potreby plošného uzatvárania hraníc a zamedzenia cezhraničného pohybu osôb. Uzatvorenie hraníc by totiž malo nie len potenciálne negatívny vplyv na uplatňovanie základných práv a slobôd občanov Slovenskej republiky a osôb, ktoré majú oprávnený záujem vstúpiť na územie Slovenskej republiky, ale v končenom dôsledku môže mať aj nesmierne negatívny vplyv na ekonomickú situáciu a môže spôsobiť značné hospodárske škody. Účelom návrhu zákona je predchádzať riziku týchto škôd súčasne so zachovaním čo najväčšej miery ochrany zdravia a predchádzania šíreniu ochorenia COVID-19.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky a zákonmi, ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Účinnosť sa navrhuje dňom vyhlásenia vzhľadom na potrebu prijatia navrhovanej úpravy v súvislosti s chorobou COVID-19.
2
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
júl 2020
2.Definovanie problému
V súvislosti s ohrozením verejného zdravia z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom zákon upravuje niektoré opatrenia a postupy v oblastiach, ktoré vo vecnej pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.
K čl. I (zákon č. 351/2011 Z. z.)
Údaje, ktoré predmetom telekomunikačného tajomstva, t.j. súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu; predmetom telekomunikačného tajomstva nie údaje, ktoré zverejnené v telefónnom zozname a lokalizačné údaje spolu s informáciou o čase vzniku lokalizačného údaju podnik v čase mimoriadnej situácie46d) alebo núdzového stavu46e) v zdravotníctve, a to v príčinnej súvislosti so vznikom pandémie46g) alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby a po prijatí zodpovedajúcich technických a organizačných opatrení na ochranu súkromia a osobných údajov,
a) spracúva v anonymizovanej podobe na štatistické účely potrebné na predchádzanie, prevenciu a modelovanie vývoja ohrozenia života a zdravia,
b) spracúva na účel identifikácie príjemcov správ, ktorým je potrebné oznámiť osobitné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky46f) v záujme ochrany života a zdravia,
c) spracúva výlučne v rozsahu potrebnom na identifikáciu pohybu dotknutého užívateľa v záujme ochrany života a zdravia.
K čl. II (zákon č. 351/2007 Z. z.)
Nedostatočná možnosť a tým neefektívna kontrolu dodržiavania opatrení na ochranu pred šírením ochorenia Covid-19 a neexistencia správneho trestania.
3.Ciele a výsledný stav
Čl. I – zákon č. 351/2011 Z. z.
Cieľom návrhu zákone je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko a zároveň v rámci všeobecnej súčinnosti 63 ods. 14 písm. f) spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých osôb.
3
Čl. II – zákon č. 355/2007 Z. z.
Účelom tohto návrhu zákona je zefektívniť kontrolu dodržiavania opatrení na ochranu pred šírením ochorenia Covid-19 a s tým súvisiace správne trestanie s použitím údajov poskytnutých úradu verejného zdravotníctva podľa § 63 ods. 19 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
4.Dotknuté subjekty
osoby, ktorým bola nariadená štátna karanténa
UVZ, NCZI
5.Alternatívne riešenia
Nie sú. Nulový variant:
Ak sa osoba, ktorá navštívila krajinu, ktorá nie je označená ako bezpečná krajina, nepodriadi karanténe, ani testovaniu a táto osoba bude Covid-19 pozitívna, môže nekontrolovateľne šíriť nákazu až spôsobiť smrť rizikových skupín osôb.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
-
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
💧 Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
Pozitívne
💧 Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Návrh zákona prispeje k zvýšeniu ochrany a k prevencii šírenia pandémie ochorenia COVID-19.
11.Kontakt na spracovateľa
4
12.Zdroje
súvisiace platné právne predpisy, ÚVZ, NCZI
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK, preto nie je k dispozícii stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK. Nevykonanie PPK je odôvodnené tým, že materiál bol pripravovaný s cieľom reagovať na mimoriadnu situáciu, resp. na vyhlásený núdzový stavy v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 a urgentnosť situácie neumožňuje vykonať PPK.
5
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie
-primárnom
-čl. 6 a čl. 39 Zmluvy o Európskej únii
-čl. 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-čl. 8 Charty základných práv Európskej únie
-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
-nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016)
2. legislatívne akty
-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-101/01 proti Bodil Lindqvist (2003)
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-524/06 Heinz Huber proti Spolkovej republike Nemecko (2008)
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C 553/07 College van burgemeester en wethouders van Rotterdam proti E. E. Rijkeboer (2009)
-rozhodnutie súdneho dvora v spojenej veci C-92/09 a C-93/09 Volker und Markus Schecke GbR (C 92/09) a Hartmut Eifert (C 93/09) proti Spolkovej krajine Hesensko (2010)
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-518/07 Komisia Európskych spoločenstiev proti Spolkovej republike Nemecko (2010)
6
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-131/12 Google Spain SL a Google Inc. proti Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) a Mariovi Costejovi Gonzálezovi (2014)
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-212/13 František Ryneš proti Úřad pro ochranu osobních údajů (2014)
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-230/14 Weltimmo s.r.o. proti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (2015)
-rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C-362/14 Maximillian Schrems proti Data Protection Commissioner (2015)
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
-bezpredmetné
b)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
-nebolo začaté.
c)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
-bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie
úplný
7
Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1 a 2
Navrhované doplnenia zákona upravujú skutočnosť, že orgány plniace úlohy v súvislosti s ohrozením života a zdravia a prijímajúcimi opatrenia v tejto oblasti sa zaraďujú medzi tzv. iné orgány štátu v kontexte zákona o elektronických komunikáciách a zabezpečuje sa tak povinnosť podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné služby poskytovať im súčinnosť a potrebné informácie a údaje za zákonom stanovených podmienok a na vymedzený účel.
K bodu 3
Spresňuje sa právo podniku spracovávať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka na účely poskytovania informácií účastníkovi vo verejnom záujme, napr. pri zasielaní varovných SMS správ.
K bodu 4
Ustanovuje sa povinnosť podniku poskytovať na základe žiadosti Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky telefónne čísla účastníkov za účelom, aby Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky mohol prijať zodpovedajúce opatrenie na ochranu osôb pred hroziacim nebezpečenstvom alebo za účelom prijímania opatrení pri ohrození života a zdravia.
Ustanovenie umožňuje určitú dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť podľa príslušného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva pri príchode z tzv. „červenej krajiny“ vydaného v súlade so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (v súčasnosti opatrenie zo dňa 9. 6. 2020).
Zároveň sa upravuje rozsah údajov, ktoré je podnik oprávnený spracovávať pre splnenie si tejto povinnosti bez súhlasu účastníka.
K Čl. II
K bodu 1
Upravuje sa právo Úradu verejného zdravotníctva požadovať poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti pri plnení svojich úloh, tak od orgánov štátu ako aj od súkromných osôb.
K bodu 2
Účelom tohto návrhu zákona je zefektívniť kontrolu dodržiavania opatrení na ochranu pred šírením ochorenia Covid-19 a s tým súvisiace správne trestanie s použitím údajov poskytnutých úradu verejného zdravotníctva podľa § 63 ods. 19 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov.
K bodu 3
Dopĺňa sa nový priestupok, ktorého sa dopustí osoba, ktorá sa v čase krízovej situácie nepodrobí nariadenej izolácie alebo nariadenému karanténnemu opatreniu po vstupe na územie Slovenskej republiky z krajiny, ktorá nie je označená ako bezpečná krajina v súvislosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zvyšuje sa aj sankcia, ak sa osoba dopustí takého priestupku. Príslušný orgán verejného zdravotníctva uloží pokutu do výšky 5000 eur.
8
K bodu 4 a 5
Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace s bodom 3.
K Čl. III
Navrhuje sa dátum účinnosti zákona dňom vyhlásenia.
Bratislava 13. júla 2020
Igor Matovič, v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Andrej Doležal, v. r.
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky