1
z 9. júla 2020,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka sa dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v humanitárnej oblasti“.
2.V § 3 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pamätnej plakety vo forme medaily; na lícnej strane medaily je vyobrazenie Jozefa Miloslava Hurbana a na rubovej strane medaily je nápis NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.
3.V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pamätnej plakety vo forme medaily; na lícnej strane medaily je vyobrazenie Alexandra Dubčeka a na rubovej strane medaily je nápis VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.
2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. augusta 2020.
prezidentka Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predseda vlády Slovenskej republiky