NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
______________________________________________________________________
VIII. volebné obdobie
Číslo: CRD-1014/2020
107a
Spoločná správa
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní Návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) v druhom čítaní.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá ako gestorský výbor podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky:
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 158 zo 4. júna 2020 rozhodla o tom, že návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) prerokuje v druhom čítaní a pridelila ho na prerokovanie týmto výborom:
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Uvedené výbory predmetný návrh zákona prerokovali.
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona 75 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov).
III.
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) výbory prerokovali a odporučili schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky uznesením č. 50z 30. júna 2020 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá uznesením č. 29 zo 7. júla 2020.
IV.
Výbory Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré predmetný návrh zákona prerokovali, prijali jeden pozmeňujúci a doplňujúci návrh:
V čl. I sa za bod 2 vkladá bod 3, ktorý znie:
„3. V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pamätnej plakety vo forme medaily; na lícnej strane medaily je vyobrazenie Alexandra Dubčeka a na rubovej strane medaily je nápis VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.“.
Navrhuje sa ustanoviť, že pamätná plaketa vo forme medaily bude súčasťou aj štátnej ceny Alexandra Dubčeka, ktorú udeľuje vláda Slovenskej republiky.
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Gestorský výbor odporúča schváliť
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov, vyjadrených v ich uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto spoločnej správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona podľa § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR odporúča Národnej rade Slovenskej republiky uvedený návrh zákona (tlač 107) schváliť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh uvedený v IV. časti tejto spoločnej správy gestorský výbor odporúča schváliť.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania predmetného návrhu zákona vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní bola schválená uznesením Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá č. 34 zo 7. júla 2020.
Gestorský výbor určil poslanca Miroslava Kollára za spoločného spravodajcu výborov a poveril ho, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky informoval o výsledku rokovania výborov.
7. júla 2020
Kristián Čekovský, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá