Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre kultúru a médiá
9. schôdza výboru
K č. CRD - 1014/2020
29
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
zo 7. júla 2020
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107).
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
prerokoval
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) a
A. súhlasí
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107);
B. odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) schváliť s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom uvedeným v prílohe uznesenia;
C.ukladá predsedovi výboru
zapracovať stanovisko výboru do spoločnej správy výborov o výsledku prerokovania návrhu zákona vo výboroch v druhom čítaní.
Jozef Pročko, v. r.Kristián Čekovský, v. r.
overovateľ výborupredseda výboru
2
Príloha k uzneseniu č. 29
zo 7. júla 2020
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107).
V čl. I sa za bod 2 vkladá bod 3, ktorý znie:
„3. V § 6 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a pamätnej plakety vo forme medaily; na lícnej strane medaily je vyobrazenie Alexandra Dubčeka a na rubovej strane medaily je nápis VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY“.“.
Navrhuje sa ustanoviť, že pamätná plaketa vo forme medaily bude súčasťou aj štátnej ceny Alexandra Dubčeka, ktorú udeľuje vláda Slovenskej republiky.