ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
20. schôdza
Číslo: CRD-1014/2020
55
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 30. júna 2020
k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa LUKÁČA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 261/2017 Z. z. o štátnej cene Jozefa Miloslava Hurbana a štátnej cene Alexandra Dubčeka (tlač 107) schváliť;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá.
Milan Vetrák
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Matúš Šutaj Eštok