1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
161
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ....... 2020,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb., zákona č. 262/1992 Zb., zákona č. 136/1995 Z. z., zákona č. 199/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z. z., zákona č. 229/1997 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 237/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 103/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 417/2003 Z. z., zákona č. 608/2003 Z. z., 541/2004 Z. z., zákona č. 290/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 118/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 300/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 219/2013 Z. z., zákona č. 368/2013 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z., zákona č. 154/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 254/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 93/2019 Z. z., zákona č. 279/2019 Z. z. a zákona č. 90/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 56 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:
„k) pri stavbách elektronických komunikačných sietí (nosiče telekomunikačných zariadení) umiestňovaných na existujúcich objektoch, ktoré nepresahujú výšku 1,5 m, šírku 2,5 m a nezasahujú do nosných konštrukcií stavby.“.
Čl. II
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z.,
2
zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 197/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 9/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 172/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení takto:
§ 144 znie:
㤠144
(1) Valné zhromaždenie môže rozhodnúť, že nerozdelený zisk alebo iné vlastné zdroje, ktorých použitie nie je zákonom ustanovené, alebo iné vlastné zdroje spoločnosti vykázané v individuálnej účtovnej závierke vo vlastnom imaní spoločnosti sa použijú na zvýšenie základného imania. Spoločnosť môže takto zvýšiť základné imanie iba pri dodržaní podmienok podľa § 179 ods. 3 a 4.
(2) Zvýšiť základné imanie podľa odseku 1 možno iba na základe schválenej riadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorá je zostavená z údajov zistených najneskôr ku dňu, od ktorého ku dňu konania valného zhromaždenia neuplynulo viac ako šesť mesiacov. Overenie účtovnej závierky audítorom sa nevyžaduje, ak sa na zvýšenie základného imania použije nerozdelený zisk, ktorý by inak mohol byť vyplatený spoločníkom a hodnota zvýšenia základného imania nepresahuje hodnotu základného imania pred jeho zvýšením.“.
Čl. III
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005
3
Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 289/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 170/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 216/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 371/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 476/2019 Z. z., zákona č. 6/2020 Z. z. a zákona č. 73/2020 Z. z. sa mení takto:
V prílohe č. 2 VIAZANÉ ŽIVNOSTI, skupine 214 Ostatné, poradovom čísle 79 sa slovo „osvedčenie“ nahrádza slovami „potvrdenie o zápise do zoznamu odborne spôsobilých osôb“ a slová „ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „ods. 1“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006
4
Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č.
5
356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z. a zákona č. 460/2019 Z. z. sa mení takto:
V Prílohe Sadzobník správnych poplatkov časti VIII. FINANČNÁ SPRÁVA A OBCHODNÁ ČINNOSŤ položke 150 písm. ab) sa suma „50 eur“ nahrádza sumou „30 eur“.
Čl. V
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 303/2019 Z. z. a zákona č. 478/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 28 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta.
2.Za § 31ag sa vkladá § 31ah, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 31ah
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2020
Konanie o uložení pokuty podľa § 28 v znení účinnom do 30. júna 2020, ktoré začalo a právoplatne neskončilo do 30. júna 2020 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júla 2020.“.
3.Za § 31g sa vkladá § 31h, ktorý vrátane nadpisu znie:
,,§31h
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. júla 2020
Zrušuje sa zákon č. 478/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., zákona č. 276/2001 Z. z., zákona č. 436/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 520/2003 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 382/2008 Z. z., zákona č. 488/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 260/2011 Z. z., zákona č. 356/2013 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 112/2019 Z. z. sa mení takto:
V § 13 odsek 1 znie:
„(1) Predávajúci, ktorý predáva tovar, na ktorý sa vzťahuje regulácia cien, je povinný viesť a uchovávať evidenciu o cenách tovaru (ďalej len „cenová evidencia“) vrátane kalkulácií nákladov a zisku tri roky po predaji tovaru.“.
6
Poznámky pod čiarou k odkazom 10b až 10d sa vypúšťajú.
Čl. VII
Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z., zákona č. 535/2003 Z. z, zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 555/2008 Z. z. a zákona č. 289/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 2 sa za slová „nie je“ vkladajú slová „tlačovina osoby určená výlučne na jej vlastnú propagáciu alebo“.
2. V § 4 písmeno a) znie: „a) povinný výtlačok podľa prílohy č. 3.“.
3. V § 4 sa písmeno b) vypúšťa.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).
4. V § 11 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na čas trvania porušenia povinnosti, opakované porušenie, spôsob a dôvody porušenia povinnosti.“.
5. Prílohy č. 1 až 3 znejú:
„Príloha č. 1
k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY PERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
Druh
Určená právnická osoba
Počet povinných výtlačkov
Periodická publikácia v tlačenej podobe, ktorá je periodickou tlačou, okrem vedeckej alebo odbornej periodickej tlače
Slovenská národná knižnica
1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave
2 ks
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
1 ks
Periodická publikácia v tlačenej podobe, ktorá je vedeckou alebo odbornou periodickou tlačou
Slovenská národná knižnica
1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave
2 ks
7
Centrum vedecko-technických informácií
1 ks
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
1 ks
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
1 ks
Štátna vedecká knižnica v Prešove
1 ks
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
1 ks
Vedecká alebo odborná periodická publikácia v tlačenej podobe, ktorá nie je periodickou tlačou, ako aj normatívne periodické publikácie v tlačenej podobe vrátane zbierky zákonov
Slovenská národná knižnica
1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave
1 ks
Centrum vedecko-technických informácií
1 ks
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
1 ks
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
1 ks
Štátna vedecká knižnica v Prešove
1 ks
Periodická publikácia v Braillovom písme v tlačenej podobe alebo určená primárne pre fyzické osoby so zrakovým postihnutím v elektronickej podobe
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
2 ks
Periodická publikácia v tlačenej podobe inde neuvedená
Slovenská národná knižnica
2 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave
1 ks
Príloha č. 2
k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ ROZMNOŽENINY
8
SLOVENSKÝCH AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL
Druh
Určená právnická osoba
Počet nosičov
Rozmnoženina slovenského audiovizuálneho diela s audiokomentárom (najmä DVD a BRD)
Slovenský filmový ústav
1 ks
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
1 ks
Príloha č. 3
k zákonu č. 212/1997 Z. z.
POVINNÉ VÝTLAČKY NEPERIODICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
Druh
Určená právnická osoba
Počet povinných výtlačkov
Neperiodická publikácia v tlačenej podobe vrátane hudobnín, okrem vedeckej alebo odbornej neperiodickej publikácie
Slovenská národná knižnica
2 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave
2 ks
Vedecká alebo odborná neperiodická publikácia v tlačenej podobe vrátane kartografických diel a normatívnych dokumentov
Slovenská národná knižnica
1 ks
Univerzitná knižnica v Bratislave
1 ks
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
1 ks
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
1 ks
Štátna vedecká knižnica v Prešove
1 ks
Neperiodická publikácia v podobe audioknihy
Slovenská národná knižnica
1 ks
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
1 ks
9
Neperiodická publikácia v Braillovom písme v tlačenej podobe alebo neperiodická publikácia určená primárne pre fyzické osoby so zrakovým postihnutím v elektronickej podobe
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
2 ks
“.
6. V Prílohe č. 4 sa slovo „Tlač“ nahrádza slovami „Periodická tlač“ a slovo „tlač“ sa nahrádza slovami „periodická tlač“.
Čl. VIII
Zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z., zákona č. 358/2004 Z. z., zákona č. 210/2007 Z. z., zákona č. 391/2009 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 19a ods. 3 písmeno b) znie:
„b) kópia dokladu preukazujúceho vlastnícke právo žiadateľa k vodnej stavbe tvoriacej zariadenie na chov rýb, ak žiadateľ nie je vlastníkom tejto vodnej stavby, kópia zmluvy alebo iného dokladu, ktorý oprávňuje žiadateľa užívať túto vodnú stavbu,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa sa vypúšťa.
2.V § 19a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Postupom podľa odseku 3 písm. b) nie dotknuté práva a povinnosti žiadateľa vysporiadať si svoje právne vzťahy podľa osobitného predpisu.5ba)“.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5ba znie:
5ba)Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IX
Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.185/2002 Z. z., zákona č. 670/2002 Z. z., zákona č. 426/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 505/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 267/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 15/2008 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 500/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 100/2011 Z. z., zákona č. 467/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 216/2014 Z. z., zákona č.
10
307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 443/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 40/2019 Z. z., zákona č. 282/2019 Z. z., zákona č. 397/2019 Z. z. a zákona č. 459/2019 Z. z. sa mení takto:
1. V § 35 sa vypúšťa odsek 3.
2. V § 65 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f).
3. § 78a sa vrátane nadpisu vypúšťa.
4. § 93 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
5. Nadpis nad § 96 znie: „Konanie o príplatku k materskému a o príplatku za výkon funkcie sudcu“.
6. § 96 sa vypúšťa.
7. V § 97 a § 101 ods. 1 sa vypúšťajú slová „93 a“.
8. V § 99 ods. 1 sa vypúšťajú slová „k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému a príplatok“.
9. V § 110 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a príplatku k nemocenskému“.
Čl. X
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č.
525/2005 Z. z.
, zákona č.
282/2006 Z. z.
, zákona č.
342/2006 Z. z.
, zákona č.
102/2007 Z. z.
, zákona č.
648/2007 Z. z.
, zákona č.
402/2009 Z. z.
, zákona č.
182/2011 Z. z.
, zákona č.
362/2011 Z. z.
, zákona č.
313/2012 Z. z.
, zákona č.
459/2012 Z. z.
, zákona č.
102/2014 Z. z.
, zákona č.
199/2014 Z. z.
, zákona č.
373/2014 Z. z.
, zákona č.
412/2015 Z. z.
a zákona č. 307/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 6a
Reklama spotrebiteľského úveru, pôžičky a úveru na bývanie
(1) Reklama spotrebiteľského úveru,12) pôžičky12a) a úveru na bývanie12b) musí obsahovať varovanie v znení: „Varovanie: Požičiavať si peniaze stojí peniaze“.
(2) Varovanie podľa odseku 1 musí byť ľahko čitateľné, prevedené v dostatočnej ostrosti a rozlíšení voči podkladu a musí byť uvedené na ploche zaberajúcej minimálne 10 % z celkovej plochy reklamy.
(3) V prípade audio reklamy musí byť varovanie podľa odseku 1 uvedené na jej konci prostredníctvom zvukového komentára.
11
(4) V prípade audiovizuálnej reklamy musí byť varovanie podľa odseku 1 zobrazené počas celej dĺžky jej trvania, a taktiež musí byť uvedené na jej konci prostredníctvom zvukového komentára.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12, 12a a 12b znejú:
12) § 1 ods. 2 zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12a) § 657 Občianskeho zákonníka.
12b) § 1 ods. 2 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z..“.
Čl. XI
Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 669/2002 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 462/2003 Z. z., zákona č. 548/2003 Z. z., zákona č. 561/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 530/2004 Z. z., zákona č. 586/2004 Z. z., zákona č. 609/2004 Z. z., zákona č. 122/2005 Z. z., zákona č. 622/2005 Z. z., zákona č. 520/2008 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 503/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 335/2012 Z. z., zákona č. 392/2012 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 322/2014 Z. z., zákona č. 362/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 242/2019 Z. z. a zákona č. 459/2019 Z. z. sa mení takto:
1. V § 69 ods. 2 sa slová „§ 131 až 133“ nahrádzajú slovami „§ 132 a 133“.
2. V § 80 sa vypúšťa odsek 3.
3. V § 93 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
4. V § 103 sa vypúšťa odsek 5.
5. § 115 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
6. V § 130 ods. 2 sa slová „(ďalej len „náhrada príjmu“), nárok na nemocenské podľa osobitného zákona49a), nárok na príplatok k náhrade príjmu a nárok na príplatok k nemocenskému 131)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len „náhrada príjmu“) a nárok na nemocenské podľa osobitného zákona49a)“.
7. § 131 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
8. V § 138 ods. 1 sa slová „§ 131 133“ nahrádzajú slovami „§ 132 a 133“ a vypúšťajú sa slová „na náhradu príjmu, na nemocenské,“.
9. V § 139 ods. 1 sa vypúšťajú slová „príplatok k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému,“.
10. V § 140 ods. 1 sa vypúšťajú písmená a) a b).
12
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená a) a b).
11. V § 141 ods. 1 sa vypúšťajú slová „k náhrade príjmu, príplatok k nemocenskému, príplatok“.
Čl. XII
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 61/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 486/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 440/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 423/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 275/2017 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona č. 363/2019 Z. z. a zákona č. 390/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa suma „2 000 000 eur“ nahrádza sumou „4 000 000 eur“.
2.V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa suma „4 000 000 eur“ nahrádza sumou „8 000 000 eur“.
3.V § 19 ods. 1 písm. a) treťom bode sa číslo „30“ nahrádza číslom „50“.
4.Za § 39t sa vkladajú § 39u a 39v, ktoré vrátane nadpisov znejú:
§ 39u
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2021
(1) Pre účtovné obdobie, ktoré začína od 1. januára 2021, je
a)suma podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu 3 000 000 eur,
b)suma podľa § 19 ods. 1 písm. a) druhého bodu 6 000 000 eur,
c)počet podľa § 19 ods. 1 písm. a) tretieho bodu 40.
(2) Pre účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2020, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2020.
(3) Účtovná jednotka, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, postupuje podľa odseku 1 v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 2021 a postupuje podľa odseku 2 v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 2020.
§ 39v
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2022
(1) Pre účtovné obdobie, ktoré začína od 1. januára 2021, sa posudzujú podmienky podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra 2021.
(2) Účtovná jednotka, ktorej účtovným obdobím je hospodársky rok, postupuje podľa § 19 ods. 1 písm. a) v znení účinnom od 1. januára 2022 prvýkrát v hospodárskom roku, ktorý začína
13
v priebehu roka 2022 a postupuje podľa odseku 1 v hospodárskom roku, ktorý začína v priebehu roka 2021.“.
Čl. XIII
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona 105/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z. a zákona č. 157/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 147 ods. 2 sa slová „§ 228 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 228 ods. 1 písm. a) a b)“.
2.V § 168 ods. 2 písmeno i) znie:
„i) z pokuty uloženej za porušenie povinností ustanovených v § 228 ods. 1 písm. a) a b), § 231 ods. 1 písm. a), písm. b) prvom bode, písm. e) a l),“.
3.V § 168 ods. 2 písm. i) sa slová „písm. e) a l)“ nahrádzajú slovami „písm. f) a m)“.
4.V § 170 ods. 21 sa slová „ods. 1 alebo § 231 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „ods. 1 písm. a) a b) alebo § 231 ods. 1 písm. e)“.
14
5.V § 170 ods. 21 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
6.§ 170 sa dopĺňa odsekom 22, ktorý znie:
„(22) Sociálna poisťovňa poskytuje Rade pre rozpočtovú zodpovednosť prostredníctvom Kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov92aa) bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu nevyhnutnom na účel plnenia úloh Rady pre rozpočtovú zodpovednosť podľa osobitného predpisu. 92adg)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92adg znie:
92adg) Čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
§ 30a zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 436/2013 Z. z.“.
7.§ 226 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Sociálna poisťovňa ukončí registráciu zamestnávateľa v registri zamestnávateľov odhlásením posledného zamestnanca tohto zamestnávateľa z registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia.“.
8.V § 227 odsek 4 znie:
„(4) Poistenec uvedený v § 15 ods. 1 písm. c) e), na ktorého sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
4)
alebo medzinárodná zmluva, ktorá prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu mena, priezviska a bydliska. Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava.“.
9.V § 228 odsek 1 znie:
„(1) Samostatne zárobkovo činná osoba, na ktorú sa v právnych vzťahoch sociálneho poistenia uplatňujú predpisy Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu
4)
alebo podľa medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky, je povinná oznámiť príslušnej pobočke
a)výšku príjmov a výdavkov samostatne zárobkovo činnej osoby zo zárobkovej činnosti podľa
§ 3 ods. 3
, a to do ôsmich dní od právoplatného určenia príslušnosti k právnym predpisom Slovenskej republiky a v bežnom roku najneskôr do 31. mája kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
b)skutočnosti rozhodujúce na posúdenie vzniku a zániku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby podľa
§ 21 ods. 4 a 5
, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali,
c)zmenu mena, priezviska a bydliska, ak nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, a to do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nastali.“.
10.V § 228 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
11.V § 228 ods. 3 sa slová „uvedená v odseku 1 je povinná plniť povinnosti podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „je povinná plniť povinnosti podľa odsekov 1 a 2“.
12.V § 228 odsek 4 znie:
15
„(4) Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 je zachovaná aj vtedy, ak tlačivo uvedené v odseku 3 sa v ustanovenej lehote odovzdalo na prepravu poštou, odoslalo faxom alebo elektronickou poštou.“.
13.V § 228 ods. 5 sa slová „Doklady a tlačivo uvedené v odseku 5, odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie sú“ nahrádzajú slovami „Tlačivo uvedené v odseku 4, odoslané faxom alebo elektronickou poštou, ak nie je“.
14.V § 231 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „a odhlásiť sa z tohto registra do ôsmich dní odo dňa, v ktorom nezamestnáva už žiadneho zamestnanca,“.
15.V § 231 ods. 1 písm. b) prvom bode až treťom bode sa vypúšťajú slová „a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) až c),“.
16.V § 231 ods. 1 písm. b) prvý bod znie:
„1. zamestnanca podľa § 4 ods. 1 na nemocenské poistenie, na dôchodkové poistenie a na poistenie v nezamestnanosti a zamestnanca podľa § 4 ods. 2 na dôchodkové poistenie pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, odhlásiť zamestnanca do ôsmich dní od zániku týchto poistení okrem zániku povinného nemocenského poistenia a povinného poistenia v nezamestnanosti podľa § 20 ods. 3, zrušiť prihlásenie do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, ak poistný vzťah podľa § 20 nevznikol,“.
17.V § 231 ods. 1 písm. b) piatom bode a šiestom bode sa vypúšťajú slová „a oznámiť zmeny v údajoch uvedených v § 232 ods. 2 písm. a) a b),“.
18.V § 231 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až o) sa označujú ako písmená d) až n).
19.V § 231 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e) odstúpiť pobočke tlačivo, na ktorom sa preukazuje dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca, ak trvá dlhšie ako desať dní, do troch dní po 10. dni trvania dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca,“.
Doterajšie písmená e) až n) sa označujú ako písmená f) až o).
20.V § 231 ods. 1 písmeno i) znie:
„i) viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu Sociálnej poisťovni do
1.30 dní odo dňa skončenia právneho vzťahu zamestnanca k zamestnávateľovi,
2.ôsmich dní
2a.od uplatnenia nároku na dávku zamestnanca,
2b.odo dňa doručenia výzvy Sociálnej poisťovne na predloženie tejto evidencie,“.
21.V §