NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
160
NÁVRH
na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19
Vláda Slovenskej republiky predkladá návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je zmiernenie negatívnych dôsledkov súvisiacich s opatreniami proti pandémii choroby COVID-19 na podnikateľské subjekty v Slovenskej republike. Zároveň sa návrhom zákona odstraňujú zbytočné byrokratické ustanovenia v jednotlivých zákonoch, zrušujú sa viaceré povinnosti, odstraňujú prekážky v podnikaní a znižujú náklady pre podnikateľov. Odstránenie týchto prekážok prispeje k rýchlejšiemu naštartovaniu hospodárstva SR po uvoľnení opatrení po pandémii choroby COVID-19.
Z najnovšej Strednodobej predikcie Národnej banky Slovenska, ktorá oproti predchádzajúcemu štvrťroku zhoršila výhľad rastu hrubého domáceho produktu o jeden percentuálny bod vyplýva, že slovenská ekonomika zaznamená v tomto roku prepad o 10,3 %. Národná banka Slovenska navyše v tomto roku očakáva aj zrušenie približne 70.000 pracovných miest. Slovenská ekonomika klesala výraznejšie aj v rámci krajín Európskej únie, kde sa zaradila na štvrté miesto za Francúzsko, Taliansko a Španielsko, pričom celkovo ekonomika Európskej únie klesla v 1. štvrťroku miernejšie ako ukazoval odhad z polovice mája, a síce o 3,2 %.
Podľa analýz spoločnosti FinStat na Slovensku pôsobí 15 660 firiem priamo ohrozených ekonomickými dôsledkami krízy spôsobenej pandémiou choroby COVID-19. Spoločne tvoria tržby ročne vo výške 8,7 mld. eur. K tomuto počtu firiem z najviac ohrozených sektorov však treba ešte pripočítať 41 553 samostatne zárobkovo činných osôb. Podľa analýzy malých a stredných podnikov pôsobiacich v odvetviach, ktoré najviac zasiahli karanténne opatrenia, ktorú spracovala Slovak Business Agency, podniká v odvetviach, ktoré sú najviac zasiahnuté karanténnymi opatreniami, celkovo 53 243 malých a stredných firiem.
Z hľadiska vývoja verejných financií Národná banka Slovenska očakáva vysoké deficity a nárast verejného dlhu. Deficit verejných financií by sa mal v tomto roku vyšplhať na 8,2 %, v budúcom roku by mohol dosiahnuť 5,9 % a v roku 2022 by mal klesnúť na 4,4 %.
Na základe vyššie uvedených skutočností sa návrhom zákona vytvára najmä základný zákonný rámec slúžiaci na podporu podnikateľského prostredia, ktoré je najviac postihnuté opatreniami na zamedzenie šírenia choroby COVID-19 a tým zmiereniu značných ekonomických škôd, ktorým bude Slovenská republika vystavená.
Vzhľadom na očakávaný prepad ekonomiky a vzhľadom na zvýšený deficit verejných financií boli do návrhu zákona navrhnuté len také opatrenia, ktoré nemajú vplyv na štátny rozpočet a predstavujú len pomoc podnikateľskému prostrediu, ktoré by na základe súboru navrhovaných opatrení malo mať zjednodušený výkon podnikateľskej činnosti.
V súlade s uvedeným a z dôvodu, že neprijatie opatrení potrebných na oživenie hospodárstva Slovenskej republiky po pandémii choroby COVID-19 môže spôsobiť značné hospodárske škody, navrhuje sa podľa § 89 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky, aby sa uzniesla na skrátenom legislatívnom konaní o vládnom návrhu zákona.
V Bratislave 24. júna 2020
Igor Matovič v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Richard Sulík v. r.
podpredseda vlády
a minister hospodárstva Slovenskej republiky