PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-1004/2020
148
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 23. júna 2020
o pozmenení lehoty na pridelenie návrhu zákona výborom Národnej rady Slovenskej republiky
P o z m e ň u j e m
svoje rozhodnutie z 18. mája 2020 č. 99 (tlač 105) tak, že
u r č u j e m lehotu na prerokovanie návrhu zákona
v druhom čítaní vo výboroch do 11. septembra 2020 a v gestorskom výbore
do 14. septembra 2020.
Boris K o l l á r v. r.