DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X*
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
X*
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
X*
– sociálnu exklúziu,
X
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
6. Vplyvy na služby pre občana z toho
- vplyvy služieb verejnej správy na občana
- vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
X
X
X
7. Vplyv na manželstvo, rodičovstvo a rodinu
X
*Uvedené vplyvy sú bližšie špecifikované v časti A.3. Poznámky
A.3. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy - Zníženie dôchodkového veku vybraným ročníkom
poistencov, ktorí vychovali aspoň jedno dieťa zakladá negatívne vplyvy na rozpočet verejnej správy, čo súvisí s dlhšou výplatnou fázou dôchodku v porovnaní so súčasným právnym stavom. Celkový negatívny vplyv uvedeného návrhu zákona sa odhaduje v rokoch 2020 2025 na úrovni približne 130 mil. eur ročne.
Sociálne vplyvy: Poistencom sa vplyvom zníženia dôchodkového veku predĺži výplatná fáza
ich dôchodku, nakoľko do dôchodku budú môcť odchádzať skôr. Na druhej strane nižší dôchodkový vek bude znamenať kratšie obdobie dôchodkového poistenia, ktoré sa zohľadní vo výpočte dôchodku. To znamená, že dôchodcovia budú poberať dôchodok dlhšie, ale v nižšej výške.
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné