NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ................. 2020,
ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 566/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 285/2016 Z. z., zákona č. 310/2016 Z. z., zákona č. 355/2016 Z. z., zákona č. 2/2017 Z. z., zákona č. 85/2017 Z. z., zákona č. 184/2017 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 266/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 191/2018 Z. z., zákona č. 282/2018 Z. z., zákona č. 314/2018 Z. z., zákona č. 317/2018 Z. z., zákona č. 366/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., zákona č. 83/2019 Z. z., zákona č. 105/2019 Z. z. 221/2019 Z. z., zákona č. 225/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 321/2019 Z. z., zákona č. 381/2019 Z. z., zákona č. 382/2019 Z. z., zákona č. 385/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z.,
zákona č. 466/2019 Z. z., zákona č. 467/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 63/2020 Z. z., zákona č. 66/2020 Z. z., zákona č. 68/2020 Z. z., zákona č. 95/2020 Z. z., zákona č. 125/2020 Z. z., zákona č. 127/2020 Z. z. a zákona č. 157/2020 Z. z. sa mení takto:
1.V § 65 ods. 2 sa slovo „1957“ nahrádza slovom „1956“.
2.Prílohy č. 3a a 3b znejú:
„Príloha č. 3a
k zákonu č. 461/2003 Z. z.
rok narodenia poistenca
muž
žena
žena, ktorá vychovala jedno dieťa
žena, ktorá vychovala dve deti
žena, ktorá vychovala tri deti alebo štyri deti
žena, ktorá vychovala päť detí alebo viac detí
1943 a menej
60r
57r
56r
55r
54r
53r
1944
60r 9m
57r
56r
55r
54r
53r
1945
61r 6m
57r
56r
55r
54r
53r
1946
62r
57r
56r
55r
54r
53r
1947
62r
57r 9m
56r
55r
54r
53r
1948
62r
58r 6m
56r 9m
55r
54r
53r
1949
62r
59r 3m
57r 6m
55r 9m
54r
53r
1950
62r
60r
58r 3m
56r 6m
54r 9m
53r
1951
62r
60r 9m
59r
57r 3m
55r 6m
53r 9m
1952
62r
61r 6m
59r 9m
58r
56r 3m
54r 6m
1953
62r
62r
60r 6m
58r 9m
57r
55r 3m
1954
62r
62r
61r 3m
59r 6m
57r 9m
56r
1955
62r 76d
62r 76d
62r 76d
60r 3m
58r 6m
56r 9m
1956
62r 139d
62r 139d
62r 139d
61r
59r 3m
57r 6m
1957
62r 6m
62r 6m
62r
61r 6m
60r
58r 3m
1958
62r 8m
62r 8m
62r 2m
61r 8m
60r 9m
59r
1959
62r 10m
62r 10m
62r 4m
61r 10m
61r 4m
59r 9m
1960
63r
63r
62r 6m
62r
61r 6m
60r 6m
1961
63r 2m
63r 2m
62r 8m
62r 2m
61r 8m
61r 3m
1962
63r 4m
63r 4m
62r 10m
62r 4m
61r 10m
61r 7m
1963
63r 6m
63r 6m
63r m
62r 6m
62r
61r 11m
1964
63r 8m
63r 8m
63r 2m
62r 8m
62r 2m
62r 2m
1965
63r 10m
63r 10m
63r 4m
62r 10m
62r 4m
62r 4m
1966 a viac
64r
64r
63r 6m
63 r
62r 6m
62r 6m
kde
r je rok,
m je mesiac,
d je deň.
Príloha č. 3b
k zákonu č. 461/2003 Z. z.
Rok narodenia poistenca
Muž, ktorý vychoval jedno dieťa
Muž, ktorý vychoval dve deti
Muž, ktorý vychoval tri deti alebo viac detí
1957
62r
61r 6m
61r
1958
62r 2m
61r 8m
61r 2m
1959
62r 4m
61r 10m
61r 4m
1960
62r 6m
62r
61r 6m
1961
62r 8m
62r 2m
61r 8m
1962
62r 10m
62r 4m
61r 10m
1963
63r
62r 6m
62r
1964
63r 2m
62r 8m
62r 2m
1965
63r 4m
62r 10m
62r 4m
1966 a viac
63r 6m
63r
62r 6m
kde
r je rok,
m je mesiac,
d je deň.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.