DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) predkladá do legislatívneho procesu skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky.
Účelom predkladaného návrhu zákona je odstránenie nedostatkov existujúcej právnej úpravy v § 3b ods. 5 a zároveň následkov, ktoré vyplynuli z jeho aplikácie. Ukázalo sa, že jeho dopad môže byť de facto likvidačný pre široký okruh výrobcov elektriny s právom na podporu, čo priamo negatívne vplýva aj na existenciu od nich závislých pracovných miest. Takéto následky zjavne neboli cieľom právnej úpravy.
Ustanovenie § 3b ods. 5 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) v doterajšom znení nespĺňa kvalitatívne kritéria na právne predpisy vyplývajúce z Ústavy a rozhodovacej praxe Ústavného súdu SR. Ustanovenie § 3b ods. 5 zákona v doterajšom znení nespĺňa kritérium vhodnosti, nevyhnutnosti ani primeranosti. Za porušenie povinnosti (bez skúmania jeho závažnosti) totiž ukladá automaticky najprísnejšiu možnú sankciu - zánik práva na podporu. Pre dosiahnutie účelu tohto ustanovenia je však postačujúce uloženie aj miernejšej sankcie bez likvidačných následkov na hospodársku životaschopnosť dotknutých výrobcov.
Existencia takto prísnej sankcie sa navyše javí ako nevhodná aj z dôvodu, že nepomáha ani štátu pri plnení si záväzkov podielu energie z obnoviteľných zdrojov vyplývajúcich z Národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030.
Predkladaný návrh zákona preto koriguje majetkovú sankciu v § 3b ods. 5 zákona, a to tak, že odstraňuje jej likvidačnú povahu. Predkladaný návrh zákona zároveň zachováva recipročný charakter § 3b ods. 5 zákona, keď právo na podporu doplatkom alebo príplatkom nepatrí výrobcovi s právom na podporu počas doby, kedy si vedome neplní svoje daňové a odvodové povinnosti.
Predkladaný návrh zákona zároveň odstraňuje neprimeraný dopad aplikácie § 3b ods. 5 zákona v doterajšom znení na tých výrobcov, ktorí svoje daňové a odvodové povinnosti ku dňu účinnosti tohto zákona splnili, a to spôsobom, ktorý nezasahuje do nadobudnutých práv. Takýmto výrobcom právo na podporu doplatkom alebo príplatkom trvá naďalej, a to podľa podmienok podpory platných a účinných v čase uvedenia ich zariadení na výrobu elektriny do prevádzky.
Predkladaný návrh zákona zároveň v ustanovení § 3b ods. 5 zákona napĺňa účel článku 6 Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov, podľa ktorého podmienky podpory pre výrobcov z obnoviteľných zdrojov nemajú byť zo strany štátu revidované spôsobom, ktorý negatívne ovplyvňuje priznané práva na podporu alebo narušuje hospodársku životaschopnosť podporených projektov.
2
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana. Od predkladaného návrhu zákona sa však očakáva pozitívny dopad na podnikateľskú sféru a nepriamo možno očakávať aj pozitívne sociálne vplyvy, najmä na hospodárenie dotknutej skupiny obyvateľstva.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právom Európskej únie.
3
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Mení sa koncepcia sankcie pre výrobcu elektriny, ktorý vedome neplní svoje daňové a odvodové povinnosti. Ustanovuje sa, že výrobcovi elektriny s právom na podporu počas doby jeho vedomého omeškania s úhradou daní a odvodov, do momentu ich úhrady, právo na podporu doplatkom alebo príplatkom nepatrí. Odstraňuje sa likvidačný charakter sankcie, nahrádza sa miernejším postihom, ktorý súčasne zabezpečí naplnenie doterajšieho účelu predmetného ustanovenia. Počas doby omeškania s povinnými platbami výrobca nemá právo na podporu doplatkom alebo príplatkom, čím je zároveň naďalej motivovaný plniť si svoje odvodové povinnosti pod hrozbou nevyplácania podpory doplatkom alebo príplatkom.
Vzhľadom na zmenu povahy sankcie v § 3b ods. 5 zákona, ustanovuje sa povinnosť ÚRSO zverejňovať na svojom webovom sídle a aktualizovať zoznam výrobcov, s uvedením obdobia, počas ktorého si dotknutí výrobcovia elektriny s právom na podporu nemôžu uplatniť právo na podporu podľa § 3b ods. 5 zákona.
K bodu 2
Ide o legislatívno-technickú úpravu v súvislosti so zmenou podľa bodu 1.
K bodu 3
S cieľom odstránenia likvidačných následkov § 3b ods. 5 zákona v doterajšom znení na široký okruh výrobcov, ustanovuje sa, že výrobcovi, ktorý dodatočne uhradil svoje daňové nedoplatky a nedoplatky na zdravotnom a sociálnom poistení a ku dňu účinnosti tohto zákona, nie je v omeškaní s úhradou daní a odvodov, právo na podporu doplatkom a príplatkom trvá naďalej podľa pôvodných podmienok podpory v čase uvedenia jeho zariadenia na výrobu elektriny do prevádzky. Sankcia v § 3b ods. 5 v doterajšom znení sa preto na takého výrobcu nevzťahuje a výrobcovi patrí právo na podporu doplatkom alebo príplatkom aj naďalej.
Za účelom zamedzenia výkladových nejasností sa výslovne ustanovuje to čo implicitne vyplýva z odseku 1. Podpora doplatkom, ktorá bola takémuto výrobcovi vyplatená pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za poskytnutú v súlade s podmienkami podpory podľa tohto zákona. Navrhované znenie zákona zároveň ustanovuje, že podporu doplatkom alebo príplatkom, ktorá nebola z dôvodu aplikácie § 3b ods. 5 zákona v doterajšom znení takémuto výrobcovi poskytnutá, poskytne zúčtovateľ podpory v stanovenej lehote.
Z dôvodu predchádzania možných sporov sa tiež ustanovuje, že ÚRSO zverejní aktualizovaný zoznam podľa § 3b ods. 6 zákona, ktorý zohľadní predkladaný návrh zákona v lehote 30 dní od jeho účinnosti.
K čl. II
S prihliadnutím na dĺžku legisvakančnej doby sa navrhuje sa dátum účinnosti zákona od 1. októbra 2020.
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2. Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:
a) je upravený v primárnom práve Európskej únie, a to
- článku 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
b) je upravený v sekundárnom práve Európskej únie, a to:
smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018),
c) nie je obsiahnutý v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie,
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia,
- lehota na prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. L 328, 21.12.2018) uplynie 30. júna 2021, pričom táto smernica bola prebratá do vnútroštátneho právneho poriadku riadne a včas spôsobom uvedeným v písmene c);
b) v danej oblasti nebol proti Slovenskej republike začatý postup Európskej komisie a ani konanie Súdneho dvora Európskej únie podľa článkov 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
c) smernica uvedená v bode 3 písm. b) tejto doložky zlučiteľnosti zatiaľ nebola transponovaná do vnútroštátneho práva.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný
5
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy na životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti ani na služby verejnej správy pre občana. Od predkladaného návrhu zákona sa však očakáva pozitívny dopad na podnikateľskú sféru a nepriamo možno očakávať aj pozitívne sociálne vplyvy, najmä na hospodárenie dotknutej skupiny obyvateľstva.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.