NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ........... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 492/2010 Z. z., zákona č. 558/2010 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 250/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 373/2012 Z. z., zákona č. 30/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 173/2015 Z. z., zákona č. 181/2017 Z. z., a zákona č. 268/2017 Z. z., zákona č. 309/2018 Z. z.,
zákona č. 377/2018 Z. z. a zákona č. 362/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3b odseky 5 a 6 znejú:
„(5) Výrobca elektriny s právom na podporu si nemôže pre zariadenie na výrobu elektriny uplatniť právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) počas obdobia omeškania:
a)s úhradou daňového nedoplatku na dani okrem úroku z omeškania, úroku a pokuty, počnúc dňom márneho uplynutia lehoty určenej vo výzve na zaplatenie daňového nedoplatku9d); ak nedošlo k výzve počnúc dňom márneho uplynutia lehoty určenej v rozhodnutí správcu dane alebo lehoty podľa osobitného predpisu9e),
b)s úhradou nedoplatku na poistnom na zdravotné poistenie, počnúc dňom právoplatnosti a vykonateľnosti výkazu nedoplatkov podľa osobitného predpisu9f),
c)s úhradou dlžnej sumy na poistnom na sociálne poistenie a dlžnej sumy na príspevku na starobné dôchodkové sporenie, počnúc dňom márneho uplynutia lehoty určenej v rozhodnutí, ktorým boli predpísané sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu. 9g)
(6) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) na svojom webovom sídle zverejňuje a aktualizuje vždy k poslednému dňu mesiaca zoznam výrobcov elektriny a ich zariadení s uvedením obdobia, počas ktorého si dotknutí výrobcovia elektriny
s právom na podporu nemôžu uplatniť právo na podporu podľa odseku 5. O zaradení zariadenia na výrobu elektriny do zoznamu podľa predchádzajúcej vety úrad informuje zúčtovateľa podpory a dotknutého výrobcu elektriny s právom na podporu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní od zaradenia do zoznamu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9d až 9g znejú:
„9d) § 80 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9e) Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o doplnení zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z.Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9f) § 17a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9g) § 144 a 152a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.
2.V § 3b sa vypúšťa odsek 7.
3.Za § 18j sa vkladá § 18k, ktoré vrátane nadpisu znie:
㤠18k
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2020
(1) Podpora podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo e) poskytnutá podľa zákona účinného do 1. októbra 2020, sa považuje za podporu poskytnutú podľa tohto zákona. Podpora poskytnutá podľa prvej vety sa nevracia.
(2) Pre poskytnutie podpory na zariadenie výrobcu elektriny, ktorému právo na podporu podľa § 3 ods. 1 písm. c) alebo písm. e) vzniklo pred účinnosťou tohto zákona, a ktorý ku dňu účinnosti tohto zákona nie je v omeškaní s úhradou nedoplatkov alebo dlžných súm podľa § 3b ods. 5 v znení účinnom do 1. októbra 2020, sa použijú ustanovenia tohto zákona. Podporu podľa prvej vety poskytne zúčtovateľ do 30 dní odo dňa účinnosti tohto zákona.
(3) Úrad zverejní zoznam podľa § 3b ods. 6 najneskôr do 30 dní od účinnosti tohto zákona.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2020.