NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 274/2017 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 321/2018 Z. z., zákona č. 35/2019 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 38/2019 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z., zákona č. 420/2019 Z. z. a zákona č. 474/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 305 sa vkladajú § 305a až 305c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠305a
Týranie zvierat
(1) Kto
a)týra zviera, hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený,
b)týra zviera zvlášť krutým a surovým spôsobom, alebo
c)neposkytne zvieraťu, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný starať sa, potrebnú pomoc, pričom je takéto zviera v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví,
potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až na tri roky.
2
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)na viacerých zvieratách,
b)verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,
c)na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo
d)závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním smrť zvieraťa.
§ 305b
Zanedbanie starostlivosti o zviera
(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí smrť alebo trvalé následky na zdraví zvieraťa, ktoré vlastní alebo o ktoré je povinný sa starať tým, že zanedbá potrebnú starostlivosť o toto zviera, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)na viacerých zvieratách,
b)verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,
c)na zvierati osobitne chránenom zákonom, alebo
d)závažnejším spôsobom konania.
§ 305c
Organizovanie zápasov zvierat
(1) Kto organizuje zápas medzi zvieratami, na tento účel štve zviera proti zvieraťu, cvičí zviera na inom zvierati v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku veterinárnej starostlivosti, chová, drží, obchoduje alebo inak nakladá so zvieratami alebo také konanie umožní alebo kto sa zúčastní na organizovanom zápase zvierat, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
(2) Odňatím slobody na jeden päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)verejne alebo na mieste prístupnom verejnosti,
b)na zvierati osobitne chránenom zákonom,
c)závažnejším spôsobom konania, alebo
d)v prítomnosti skupiny osôb mladších ako osemnásť rokov.“.
2. § 378 a 378a sa vrátane nadpisov vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 161/2018 Z. z., zákona č. 214/2019 Z. z. a zákona č. 474/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:
3
V § 3 sa za slová „porušovanie ochrany rastlín a živočíchov podľa § 305“ vkladajú slová „týranie zvierat podľa § 305a, zanedbanie starostlivosti o zviera podľa § 305b, organizovanie zápasov zvierat podľa § 305c,“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.