1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VIII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2020,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 350/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 518/2007 Z. z., zákona č. 662/2007 Z. z., zákona č. 489/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 345/2009 Z. z., zákona č. 132/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 172/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 160/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 61/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 287/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 398/2019 Z. z., zákona č. 69/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 6b, vrátane nadpisu, § 6c a v § 12 sa slová „umelé prerušenie tehotenstva“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „umelé ukončenie tehotenstva“ v príslušnom gramatickom tvare.
2
2.V § 6b odsek 3 znie:
„(3) Ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy, umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehoty 96 hodín od momentu, kedy lekár zistil splnenie všetkých podmienok na jeho vykonanie podľa tohto zákona a osobitného predpisu6c) a odoslal hlásenie o poskytnutí informácií podľa odseku 2.“.
3.Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:
6c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov“
4.§ 6b sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5) Ak žena na umelom ukončení tehotenstva trvá a sú splnené podmienky na jeho vykonanie, lekár je povinný odovzdať žene v listinnej podobe informácie v rozsahu podľa odseku 2 a
a)zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve podľa § 6c ods. 2 písm. a),
b)informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa podľa § 6c ods. 2 písm. b),
c)informácie o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania podľa § 6c ods. 2 písm. c).
(6) Povinnosť podľa odseku 5 je možné splniť aj odovzdaním informácie v listinnej podobe vyhotovenej občianskym združením, neziskovou organizáciou, nadáciou, cirkvou alebo náboženskou spoločnosťou, ak je jej obsah totožný s obsahom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom podľa § 6c ods. 1 písm. a).
(7) Hlásenia o poskytnutí informácií o umelom ukončení tehotenstva podľa odseku 3 sa zasielajú Národnému centru zdravotníckych informácií, ktoré je zodpovedné za ich prijímanie a vyhodnocovanie.
(8) Kontrolu dodržiavania povinností podľa odsekov 1 5, vrátane kontroly dodržiavania lehoty podľa odseku 3 vykonáva ministerstvo zdravotníctva; pri kontrole dodržiavania lehoty vychádza ministerstvo zdravotníctva z dátumu skutočného odoslania hlásenia o poskytnutí informácií o umelom ukončení tehotenstva.“.
5.V § 6c ods. 1 písmeno c) znie:
„c) určí podrobnosti a podmienky zverejnenia v zozname podľa odseku 2 písm. a).“.
3
6.V§ 6c odsek 2 znie:
„(2) Ministerstvo zdravotníctva zverejní na svojom webovom sídle
a)zoznam občianskych združení, neziskových organizácií, nadácií, cirkví a náboženských spoločností, ktoré poskytujú ženám finančnú, materiálnu a psychologickú pomoc v tehotenstve a aktualizuje ho najmenej raz za kalendárny štvrťrok,
b)informácie o výške sumy materského, rodičovského príspevku, príspevku na starostlivosť o dieťa, príspevku pri narodení dieťaťa a prídavku na dieťa a
c)informácie o rozsahu a podmienkach poskytovania sociálnej služby v zariadení núdzového bývania a aktualizuje ju pri každej zmene.".
7.Za § 45 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje každoročne, v lehote do 1. júla, súhrnnú správu o potratovosti na území Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok, vrátane potratovosti v dôsledku umelých ukončení tehotenstva, ktorá obsahuje
a) analýzu zisťovaných štatistických údajov o potratovosti,
b) výsledky kontrolnej činnosti v zariadeniach vykonávajúcich umelé ukončenie tehotenstva,
c) analýzu príčin potratovosti a
d) návrh opatrení na zníženie potratovosti, na podporu zodpovedného rodičovstva a na podporu priaznivého demografického vývoja obyvateľstva.
(3) Ministerstvo zdravotníctva ponúkne lekárom, ktorí na území Slovenskej republiky vykonávajú umelé ukončenie tehotenstva, ako aj iným osobám, ktoré sa podieľajú na poskytovaní informácií a poučenia žene podľa § 6b, účasť na odborných školeniach, ktoré sa týkajú poskytovania týchto informácií a poučenia.“
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a zákona č. 363/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
4
1.§ 1 vrátane nadpisu znie:
㤠1
Základné ustanovenia
(1)Umelé prerušenie tehotenstva je umelé ukončenie tehotenstva.
(2)Tento zákon ustanovuje podmienky umelého ukončenia tehotenstva so zreteľom na ochranu plodu.“
2.V § 4 8 a § 10 13, vrátane nadpisov, sa slová „umelé prerušenie tehotenstva“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „umelé ukončenie tehotenstva“ v príslušnom gramatickom tvare.
3.§ 5 sa na konci pripája táto veta: „V takýchto prípadoch musia byť tieto dôvody preukázané dvomi nezávislými lekárskymi správami lekárov z odlišných zdravotníckych zariadení; to neplatí ak ide o poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.“.
4.Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
Podmienkou pre umelé ukončenie tehotenstva je aj písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom poučení, ktoré sa vykoná v rozsahu a spôsobom podľa osobitného predpisu.
5.V § 7 sa vypúšťajú slová „Lekár je povinný poučiť ženu o možných zdravotných dôsledkoch umelého prerušenia tehotenstva aj o spôsoboch používania antikoncepčných metód a prostriedkov.”.
6.Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „umelé prerušenie tehotenstva“, rozumie sa tým „umelé ukončenie tehotenstva“.
Čl. III
Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 525/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 102/2007 Z. z., zákona č. 648/2007 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 199/2014 Z. z., zákona č. 373/2014 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z. a zákona č. 307/2018 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý vrátane nadpisu znie:
5
㤠7b
Reklama umelého ukončenia tehotenstva
Zakazuje sa reklama na výkon umelého ukončenia tehotenstva,13b) služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva a na zariadenia, organizácie alebo osoby, ktoré vykonávajú umelé ukončenie tehotenstva.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
13b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 347/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 81/2009 Z. z., zákona č. 402/2009 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z. a zákona č. 125/2020 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza zdravotná starostlivosť v súvislosti s vypracovaním lekárskej správy na účely preukázania skutočností podľa osobitného predpisu.11aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11aa znie:
11aa) § 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z.,
6
zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 390/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 5/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 365/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 53/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 393/2015 Z. z., zákona č. 422/2015 Z. z., zákona č. 428/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 317/2016 Z. z., zákona č. 356/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 92/2017 Z. z., zákona č. 257/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 4/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 109/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 192/2018 Z. z., zákona č. 270/2018 Z. z., zákona č. 351/2018 Z. z., zákona č. 374/2018 Z. z., zákona č. 139/2019 Z. z., zákona č. 212/2019 Z. z., zákona č. 231/2019 Z. z. a zákona č. 467/2019 Z.z. a zákona č. 125/2020 Z.z. sa dopĺňa takto:
V Prílohe č. 4 sa v časti „Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania“ v odseku 11 za slová „sú povolené“ dopĺňa čiarka a vkladajú slová „s výnimkou reklamy na výkon umelého ukončenia tehotenstva, služby alebo tovary poskytované alebo ponúkané na účely výkonu umelého ukončenia tehotenstva a na zariadenia, organizácie alebo osoby, ktoré vykonávajú umelé ukončenie tehotenstva“.
Čl. VI
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 289/2018 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 280/2019 Z. z., zákona č. 66/2020 Z.z. a zákona č. 89/2020 Z.z. sa dopĺňa takto:
1.V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:
„j) z dôvodu neplánovaného tehotenstva alebo narušenia sociálnych alebo rodinných vzťahov z dôvodu tehotenstva.“
2.V § 29 sa za slová „§ 2 ods. 2 písm. g)“ vkladajú slová „alebo j)“.
3.V § 29 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
7
„6. osobnú starostlivosť o dieťa.“
4.§ 29 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Sociálnu službu podľa § 2 ods. 2 písm. j) je v zariadení núdzového bývania možné poskytovať najviac po dobu troch rokov odo dňa pôrodu, ak sa matka osobne stará o dieťa. Sociálnu službu v zariadení núdzového bývania je matke podľa prvej vety možné súčasne poskytnúť aj pre iné jej neplnoleté deti.“
Čl. VII
Zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 148/2015 Z. z., zákona č. 167/2016 Z. z., zákona č. 41/2017 Z. z., zákona č. 351/2017 Z. z., zákona č. 374/2018 Z.z. a zákona č. 125/2020 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
V prílohe č. 3 časti 5. písm. a) sa za slová „rodinný stav“ vkladajú slovami „a situácia v domácnosti“, slová „vnútromaternicová antikoncepcia“ sa nahrádzajú slovami „používanie metód antikoncepcie v čase pred otehotnením“ a slová „umelého prerušenia tehotenstva,“ sa nahrádzajú slovami „umelého ukončenia tehotenstva, údaje o iných ako zdravotných dôvodoch na vykonanie umelého ukončenia tehotenstva,“.
Čl. VIII
Zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2014 Z.z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 odsek 2 sa za slová „nevyhnutných potrieb“ dopĺňajú slová „tehotnej ženy a“.
2.V § 3 odsek 1 znie:
„(1) Matka dieťaťa nárok na prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a jej tehotenstvo presiahlo 12 týždňov a na druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo. Otec dieťaťa nárok na príspevok pri narodení dieťaťa, ak trvalý pobyt a bydlisko na území Slovenskej republiky a dieťa sa narodilo.“
3.V § 3 ods. 3 písm. a) sa za slová „pre dieťa“ dopĺňajú slová „po jeho narodení“.
8
4.§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Suma príspevku pri narodení dieťaťa
(1) Suma príspevku pri narodení dieťaťa je 829,86 eur, pričom na účely § 3 ods. 1 prvá veta je suma prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 400 eur a suma druhej časti príspevku pri narodení dieťaťa je 429,86 eur.
(2) Ak sa súčasne narodili dve deti alebo sa súčasne narodilo viac detí, suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 sa zvyšuje o 75,69 eur na každé dieťa; na účely § 3 ods. 1 prvá veta sa takto zvyšuje druhá časť príspevku pri narodení dieťaťa.
(3) Ak sa narodilo dieťa s ťažkým poškodením, ťažkým genetickým poškodením, alebo poškodením, pre ktoré nebude po narodení schopné života suma príspevku pri narodení dieťaťa podľa odseku 1 sa zvyšuje o 3 170,14 eur; na účely § 3 ods. 1 prvá veta sa takto zvyšuje druhá časť príspevku pri narodení dieťaťa.”.
5.V § 8 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a) meno a priezvisko; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza,
b) rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nie je pridelené; u počatého nenarodeného dieťaťa sa uvádza trvanie tehotenstva počítané ako gestačný vek v dokončených týždňoch počínajúc prvým dňom poslednej menštruácie,
c) adresa trvalého pobytu; u počatého nenarodeného dieťaťa sa neuvádza.”.
6.V § 8 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Ak matka dieťaťa žiada o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, priloží k žiadosti lekárske potvrdenie preukazujúce, že tehotenstvo presiahlo dvanásť týždňov.
(4) Nárok na zvýšenie príspevku pri narodení dieťaťa podľa § 4 ods. 3 preukazuje oprávnená osoba podľa § 2 ods. 1 lekárskou správou o ťažkom poškodení dieťaťa, ťažkom genetickom poškodení, alebo poškodení, pre ktoré nebude po narodení schopné života.”.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
7.V § 9 odsek 2 znie:
9
„(2) Ak matka dieťaťa do narodenia dieťaťa nepožiadala o priznanie prvej časti príspevku pri narodení dieťaťa, úrad jej po narodení dieťaťa a preukázaní splnenia podmienok nároku na tento príspevok vyplatí na základe jednej žiadosti prvú aj druhú časť príspevku pri narodení dieťaťa súčasne.“.
8.Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠10a
Povinnosť vrátiť prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa
Matka dieťaťa je povinná vrátiť vyplatenú prvú časť príspevku pri narodení dieťaťa, ak počaté nenarodené dieťa bolo usmrtené umelým ukončením tehotenstva.“
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2020.